Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Noutăți

Informare

Având în vedere situația actuală, Primăria orașului Ocna Mureș a luat decizia ca toate sumele alocate pentru iluminat festiv în timpul Sărbătorilor Pascale precum și cele pentru Festivalul Internațional de Folclor și Zilele Orașului să fie utilizate pentru procurarea de materiale specifice protejării împotriva COVID-19 (dezinfectanți, mănuși de protecție, măști de protecție, costume de protecție etc).
Sperăm că locuitorii orașului vor înțelege și vor fi de acord cu lipsa acestor evenimente din viața orașului în perioada următoare.
Atunci când totul va reveni la normal astfel de activități vor fi reluate.
Protejându-ne îi protejăm pe cei din jurul nostru, pe cei dragi.

Primarul orașului Ocna Mureș,

Silviu Vințeler

HOTĂRÂREA NR. 3 privind menținerea măsurilor adotate precum și stabilirea unor măsuri suplimentare pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor cu Covid 19 pe teritoriul orașului Ocna Mureș

PROCES  VERBAL încheiat azi 24.03.2020 cu ocazia sedinței extraordinare  a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă 

 

Având în vedere evoluția situației generate de coronavirusul Covid-19 la nivel European și național, coroborat cu faptul că au fost depistate persoane infectate cu acest tip de coronavirus în localități apropiate din județele limitrofe, văzând si hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență adoptate până la această dată, menținerea ”stării de urgență” pe întreg teritoriul țării, intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanței Militare nr.2/21.03.2020 a Ministrului Afacerilor Interne și a recomandărilor instituțiilor publice deconcentrate ale statului cu privire la modalitățile în care persoanele pot să își asigure bunurile de strict necessitate, a fost convocat, in sedinta extraordinara Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al orasului Ocna Mureș pentru data de azi, 24.03.2020 orele 12,oo  pentru analizarea situatiei și stabilirea de măsuri în continuare.

Se menține în continuare, la nivel mai ridicat, starea potential generatoare de situatii de urgenta, determinata de factorul de risc epidemiologic actual in contextul in care a crescut numărul cetatenilor romani care au domiciliul pe teritoriul UAT Ocna Mureș și care se reîntorc în localitate din zonele afectate de Coronavirusul Covid-19; statistic, la data de 24.03.2020 avem la nivelul localității un număr de 103 persoane aflate în izolare față de 9 persoane izolate în data de 16.03.2020 (data precedentei ședințe CLSU). Fata de acestea, președintele CLSU Ocna Mureș, dl. primar Silviu Vințeler, propune adoptarea urmatoarelor masuri :

 1. intensificarea acțiunilor în vederea depistării situațiilor care necesită punerea in aplicare a masurii de carantina sau autoizolare la domiciliu;
 2. sprijinirea autorităților abilitate la nivel local în activitatea acestora de verificare a respectării, de către persoanele izolate, a măsurilor dispuse;
 3. reducerea activității în piața agroalimentară prin suspendarea accesului în piață a producătorilor/comercianților cu excepția celor care au sediul/domiciliul pe raza următoarelor unități administrative-teritoriale: Ocna Mureș, Unirea, Mirăslău, Lunca Mureșului, Noșlac, Fărău și Hopârta.

Măsura dispusă este justificată prin faptul că, pe de o parte, comercianții/producătorii din unitățile teritoriale antemenționate au capacitatea de a satisface necesarul de produse agroalimentare de strictă necesitate pentru cerințele locale ale orașului, atât cantitativ cât și din punct de vedere al diversității iar, pe de altă parte, ținând cont de faptul că, așa cum s-a arătat mai sus, în județele limitrofe au fost depistate persoane infecate cu coronavirus, să se stopeze accesul în localitate al comercianților care au circulat prin zone în care au fost depistate personae infectate.

În aplicarea celor dispuse la punctul curent, personalul angajat în serviciul piața agroalimentară va permite accesul în piață efectuarea actului de comerț doar pentru acei producători/comercianți care fac parte din categoria acceptată pe criteriul sediului/domiciliului și care, cumulativ, respectă toate condițiile impuse de autoritățile abilitate pentru asemenea tip de comerț, printre care: acoperirea produselor oferite spre comercializare cu folie; asigurarea distanței de cel puțin 2,5 metri între comerciați; purtarea, de către comercianți și prepușii acestora a echipamentului minim de protecție (mască, mănuși).

De asemenea, accesul în piață al cumpărătorilor se va face pe la intrarea principală (între clădirea fostei braserii și cea a băncii) iar ieșirea pe la punctual secundar de acces (cel din dreptul accesului la remiza PSI), cu limitarea accesului cumpărătorilor în momentele de aglomerație astfel încât să se asigure păstrarea distanței de minim un metru între cumpărători, atât la punctele de acces și ieșire cât și la tarabe; la accesul în piață se va urmări ca toți cumpărătorii să utilizeze dezinfectant pentru mâini, sens în care va fi pus la dispoziție de către primărie un recipient adecvat.

 1. Începând cu data publicării prezentei, se interzice, pe durata stării de urgență, accesul pe drumurile publice din orașul Ocna Mureș a oricărui tip de vehicul/atelaj cu tracțiune animală.
 2. În aplicarea prevederilor art. 8 din Ordonanța Militară nr.2/21.03.2020 privitor la persoanele în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, pentru întocmirea bazei de date și dispunerea măsurilor necesare, în completarea acțiunilor proprii de identificare, se alocă numărul de telefon 0371 120427 la care pot fi sesizate cazuri de persoane care se încadrează în categoria definită de articolul în cauză;
 3. Se suspendă, pe durata stării de urgență, desfășurarea activităților comerciale – comerțul ambulant pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al UAT Orașul Ocna Mureș – inclusiv activitatea comercială desfășurată în locația de pe strada Vasile Lupu, cunoscută ca ”piața de lemne”;
 4. Pe durata stării de urgență se suspendă activitatea destinată publicului în parcurile publice, locurile de agreement și bazele sportive de pe teritoriul orașului Ocna Mureș;
 5. În aplicarea prevederilor cuprinse la art. 3 alin.(1) coroborat cu art.4 și art. 5 care reglementează restricții de circulație a persoanelor în afara locuinței/gospodăriei coroborat cu îndrumarea subsecretarului de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne – dl. Raed Arafat ca recomandările de limitare a circulației să fie tratate ca obligație, personalul autorităților abilitate va verifica, pe lângă existența motivației care a generat deplasarea persoanei în afara locuinței-gospodăriei, și repectarea de către persoanele în cauză, a măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID 19.
 6. Măsura de suspendare a comercializării produselor industriale organizată săptămânal în ziua de vineri, aprobată prin art. I, pct. 2 din Hotărârea nr. 1/11.03.2020 a Comitetului local pentru situații de urgență se prelungește pe toată durata menținerii stării de urgență.

 

În urma şedinţei CLSU, a discuţiilor şi propunerilor membrilor CLSU, în calitate de  preşedinte propun spre aprobare Hotărârea nr. 3/24.03.2020 în forma anexata prezentului proces verbal.

 

Ocna Mureş, 24.03.2020

 

 

PREȘEDINTE CLSU,                                           MEMBRI CLSU OCNA MUREȘ,

PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,

SILVIU  VINȚELER

 

HOTĂRÂREA NR. 3

privind menținerea măsurilor adotate precum și stabilirea unor măsuri suplimentare pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor cu  Covid 19 pe teritoriul orașului Ocna Mureș

 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 24 martie 2020, orele 12,oo ca urmare a convocării dispuse de către președintele acestei structuri – dl. primar al orașului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler,

Având în vedere:

– prevederile O.U.G. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea 15/2005 si H.G.R. Nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc ;

– Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență adoptate până la această dată privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României precum și a unor măsuri pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor cu Coronavirusul SARS-CoV-2,

– prevederilor Ordonanței Militare nr.2/21.03.2020 a Ministrului Afacerilor Interne

– In temeiul art. 10 din Regulamentul – cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si  dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta aprobat prin H.G.R 1491/2004, actualizată;

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

           Art. 1.  Se constată creșterea nivelului de risc și, implicit, a stării potențial generatoare de situatii de urgență mentionate in procesul verbal din data de 24.03.2020 al CLSU Ocna Mureș, la nivelul UAT orașul Ocna Mureș.

 

Art. 2. Se aprobă măsurile menționate în procesul verbal întocmit în cadrul ședinței extraordinare a CLSU Ocna Mureș din data de 24.03.2020 anexat și care face parte integrantă din prezenta.

 

Art. 3. Aducerea la îndeplinire a tuturor măsurilor dispuse prin prezenta este obligație a tuturor celor vizați.

 

Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul instituției și publicare pe pagina de internet și se va comunica Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba.

Ocna Mureş, 24.03.2020

 

PREȘEDINTE CLSU,                                                     MEMBRI CLSU OCNA MUREȘ,

PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,

SILVIU  VINȚELER

 

 

 

 

 

 

 

 

PSN/PSN. ex. 2; anexe:1.

Anunț important

STIMAȚI CETĂȚENI

Având în vedere Hotărârea nr. 2/16.03.2020 a Comitetului local pentru situații de urgență Ocna Mureș, accesul persoanelor în incinta Primăriei orașului Ocna Mureș se face doar pentru probleme urgente și care necesită prezența persoanei în cauză.
Pentru a stabili necesitatea strictei prezențe a dvs. în Primărie, vă rugăm să contactați ofițerul de serviciu aflat la poarta instituției sau să contactați persoanele responsabile din compartimente, la nr. de telefon de mai jos:
Nr. crt. Denumire compartiment Nr. telefon contact
1. Serviciul venituri, taxe și impozite locale 0745072487
2. Serviciul public asistență socială 0742933958
3. Contabilitate 0733670580
4. Direcția juridică 0766366360
5. Birou urbanism 0733072212 / 0735787727
6. Compartiment agricol 0733670587
7. Birou achiziții publice 0733670589
8. Serviciul transport public local 0746235483
9. Serviciul evidența populației 0741187822
10. Serviciul administrarea domeniului public și privat 0733670590
11. Serviciul voluntar pentru situații de urgență 0733069211
12. Stare civilă 0724008187
13. Secretariat 0258871257
14. Poliția locală 0733915595

Respectând măsura expusă mai sus veți contribui la diminuarea considerabilă a riscului de a vă expune atât pe dvs. cât și pe cei cu care veniți în contact.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Comunicat – Comitetul Local pentru Situații de Urgenta al orasului Ocna Mureș

Tinand cont de situatia creata la nivel european cu privire la cresterea semnificativa a numarului de persoane infectate cu Coronavirus Covid-19, in contextul epidemiologic actual, vazand si hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență adoptate până la această dată precum și instituirea ”stării de urgență” pe întreg teritoriul țării decretată de către Președintele României, a fost convocat, in sedinta extraordinara Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al orasului Ocna Mureș pentru data de azi, 16.03.2020 orele 12,oo  pentru analizarea situatiei și stabilirea de măsuri în continuare.

Se constata starea potential generatoare de situatii de urgenta, determinata de factorul de risc epidemiologic actual in contextul in care cetateni romani care au domiciliul pe teritoriul UAT Ocna Mureș se reîntorc în localitate din zonele afectate de Coronavirusul Covid-19, care ar putea aduce atingere vietii si sanatatii populatiei orasului. Fata de acestea președintele CLSU Ocna Mureș, dl. Primar Silviu Vințeler, propune adoptarea urmatoarelor masuri :

– depistarea situațiilor care necesită punerea in aplicare a Ordinului MS 313/26.02.2020 pentru instituirea masurii de carantina a persoanelor in situatia de urgenta de sanatate publica internationala, determinate de infectarea cu COVID-19 si stabilirea unor masuri in vederea prevenirii si limitarea efectelor epidemiei;

– mentinerea legaturii cu DSP Alba in ceea ce priveste urmarirea si supravegherea persoanelor autoizolate la domiciliu;

– limitarea și monitorizarea permanentă a accesului în Primăria orașului Ocna Mureș, prin intermediul Poliției Locale Ocna Mureș, sens în care:

 • pe avizierul din afara incintei se va publica un anunț care să conțină numerele de telefon ale tuturor șefilor de structuri din primărie pentru ca cetățenii să-i poată contacta telefonic și să stabilească de comun acord dacă accesul în instituție este absolut necesar;
 • se va amplasa un anunț pentru informare că termenul de acordare a bonificației de 10 % pentru plata integral a impozitele și taxele locale datorate bugetului orașului Ocna Mureș, stabilit inițial pentru date de 31 martie 2020, se prelungește până la data de 30 iunie 2020 în condițiile în care se va publica norma legală în acest sens;

– achiziționarea de materiale necesare pentru angajații primariei care desfășoară relații cu publicul cât, pentru cei din serviciile Poliția Locală, SPAS, ITL și alte persoane implicate (costume de protecție/combinezoane, măști, mănuși, dezinfectanți pentru mâini, pentru spații interioare și exterioare , etc.);

– amplasarea de recipienți cu dezinfectanți atât la intrarea în instituție cât și pe holurile principale de acces la birouri;

– majorarea plafonului de consum de carburant pentru autoturismul care deservește serviciul Poliția Locală, de la 50 litri lunar la 200 litri lunar, cu posibilitatea depășirii a acestui plafon în cazuri justificate și cu solicitarea prealabilă a șefului structurii în cauză; deplasarea în teren a asistentelor medicale comunitare se va asigura, de regulă, cu autoturismul aflat în folosința Poliției locale Ocna Mureș.

– alocarea, din bugetul orașului Ocna Mureș, a sumelor necesare gestionării situației generate de COVID-19 pentru capitolul ”situații de urgență”, sume din care să fie achitate sau decontate, după caz, materialele necesare, inclusiv  sumele necesare suportării contravalorii alimentelor, în limita valorii de 12 lei/zi/persoană pentru cei aflați în autoizolare precum și a sumelor necesare achiziției de medicamente pentru aceste persoane;

– suspendarea, până la data de 15 aprilie 2020, cu posibilitate de prelungire a perioadei, a activităților desfășurate la Clubul Sportiv Ocna Mureș și la căminele culturale, inclusiv închirierea acestor cămine indiferent de eveniment ;

– să se ia act de încetarea valabilității protocolului de colaborare încheiat între Serviciul Public Poliția Locală din subordinea Consiliului local Ocna Mureș și Poliția orașului Ocna Mureș ;

În urma şedinţei CLSU, a discuţiilor şi propunerilor membrilor CLSU, în calitate de  preşedinte propun spre aprobare Hotărârea nr. 2/16.03.2020 în forma anexata prezentului proces verbal.

Ocna Mureş, 16.03.2020

PREȘEDINTE CLSU,                                           MEMBRI CLSU OCNA MUREȘ,

PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,

SILVIU  VINȚELER

HOTĂRÂREA NR. 1 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor cu Coronavirusul SARS-CoV-2 pe teritoriul orașului Ocna Mureș

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă de lucru la data de 11 martie 2020 ca urmare a convocării dispuse de către președintele acestei structuri – dl. primar al orașului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler,

 

Având în vedere:

 • Hotărârile nr. 5/09.03.2020 și nr. 6/09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind aprobarea Hotărârilor nr.6/06.03.2020, nr.7/07.03.2020 și nr. 8/09.03.2020 ale Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României precum și a unor măsuri pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor cu Coronavirusul SARS-CoV-2,

În temeiul prevederilor cuprinse în OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. I. Se dispun următoarele măsuri care se vor aplica de îndată pe teritoriul orașului Ocna Mureș pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor cu Coronavirusul SARS-CoV-2 după cum urmează:

 1. toți operatorii de transport public de persoane care activează pe teritoriul/tranzitează teritoriul orașului Ocna Mureș, inclusiv cei care realizează serviciul de transport persoane în regim de taxi, microbuzele școlare, cursele regulate sau ocazionale, au obligația de a asigura dezifecția frecventă a habitaclului mijlocului de transport la finalizarea fiecărui traseu (de. ex. bare, suporți, uși, scaune, etc.);
 2. Se suspendă piața pentru comercializarea produselor industriale organizată săptămânal în ziua de vineri, începând cu data de 13 martie și până în ziua de 27 martie inclusiv;
 3. Se instituie pentru toți operatorii de transport de mărfuri obligația de a asigura dezinfecția habitaclului mijlocului de transport la intrarea pe teritoriul orașului Ocna Mureș, la fiecare cursă;
 4. Operatorii de transport de mărfuri sau persoane precum și alte persoane juridice care au angajați care, în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, s-au deplasat în străinătate în Italia, China, Iran, Coreea de Sud, Franța, Germania, Spania și orice alte zone declarate ca afectate la această dată ori care vor fi declarate ca afectate în viitor, au obligația ca, la sosirea în țară a angajaților să îi informeze despre obligațiile ce le revin de a intra în carantină/izolare la domiciliu, după caz, sens în care le vor pune la dispoziție și vor asigura completarea, de către persoanele în cauză, a declarației pe propria răspundere;
 5. Toate instituțiile publice și toate magazinele care comercializează produse direct clienților (cu excepția celor care vând exclusiv online) au obligația să respecte măsurile dispuse de autoritățile competente privind accesul persoanelor în sediul acestora, respectiv a accesului clienților în magazinele de desfacere;
 6. Organizarea de evenimente se va face cu avizul DSP Alba și respectarea întocmai a măsurilor dispuse pentru tipul d eeveniment.
 7. Se suspendă, pentru o perioadă de 60 de zile, derularea activităților în cadrul proiectului IMPACT gestionat de Orașul Ocna Mureș în calitate de Partener 2, respectiv a activității A 1.1 – Organizarea programului Școală după școală;
 8. Se suspendă activitatea cu publicul la Biblioteca orășenească Mircea Cenușă și respectiv la Casa de Cultură Ion Sîngereanu din Ocna Mureș, până la data de 31 martie 2020 inclusiv;
 9. Instituțiile private de furnizare de servicii sociale de pe raza orașului Ocna Mureș – Asociația Sanctuary , Așezământul Sfântul Serafim de Sarov din Războieni-Cetate, Așezământul Sfântul Mucenic Ciprian vor respecta toate măsurile dispuse de către DSP precum și alte măsuri care vizează limitarea deplasării copiilor instituționalizați, asigurarea educării acestora în vederea respectării măsurilor de igienă și a tuturor celorlaqlte măsuri dispuse de către cei în drept.

 

            Art. II. Aducerea la îndeplinire a tuturor măsurilor dispuse prin prezenta este obligație a tuturor celor vizați.

 

Art. III. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul instituției și publicare pe pagina de internet.

 

Ocna Mureş, 11.03.2020

 

PREȘEDINTE CLSU,

PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,

SILVIU  VINȚELER

MEMBRI CLSU OCNA MUREȘ,

 

 

Anunț concurs angajare muncitor I – tractorist

A N U N Ţ

 

În conformitate cu prevederile art.7, alin.1 din HG nr.286/2011, cu  modificările  şi completările ulterioare privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, instituția Oraș Ocna Mureş organizează în data de 06.04.2020 ora 1000 concurs/examen de recrutare în vederea ocupării  unei funcţii contractuale vacante de execuţie pe durată nedeterminată de muncitor I –tractorist în cadrul serviciului de gospodărie orășenească, compartimentul întreținere, reparații, deszăpezire.

Concursul/examenul se va desfășura la sediul instituției publice Oraș Ocna Mureș, strada Nicolae Iorga nr. 27 județul Alba și constă din următoarele probe:

 1. Proba scrisă care va avea loc în data 06.04.2020 ora 1000 la sediul instituției publice Oraș Ocna Mureș, județul Alba, strada Nicolae Iorga nr. 27 în sala de ședințe a instituției;
 2. Proba practică va avea loc în data 08.04.2020 ora 1000 la sediul instituției publice, Oraș Ocna Mureș, județul Alba, strada Nicolae Iorga nr. 27;

3.Proba interviu va fi comunicată candidaților la o dată ulterioară cu respectarea termenului de maximum 4 zile lucrătoare  de la data susţinerii probei scrise /practice.

Depunerea dosarelor de înscriere se face la secretariatul comisiei de concurs/examen în perioada 11.03.2020-24.03.2020 până la ora 1600.

Pentru ocuparea prin concurs/examen a funcţiei contractuale vacante de execuţie de muncitor I –tractorist  candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii generale și specifice:

 • condiţiile generale sunt cele stabilite la art. 3 al Regulamentuluicadru aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 286 din 23 martie 2011 cu modificările şi completările ulterioare:

    1) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    2) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

3) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    4) are capacitate deplină de exerciţiu;

5) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

6) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

7) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 • condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs/examen și a ocupării funcției contractuale sunt:

    –Studii  generale/medii;

-permis de conducere categoriile  B, C, C+E;

-vechime-  0;

-dosarul de concurs trebuie să conţină, conform art. 6, alin. (1-4) al Regulamentului–cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 286 din 23 martie 2011  cu modificările şi completările ulterioare următoarele documente:

      1) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei   publice organizatoare (cererea se eliberează de serviciul resurse-umane al instituţiei);

2) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;)  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care să ateste   efectuare unor specializării, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

4) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente   penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

6) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7) curriculum vitae;    

Adeverinţa care atestă  starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data numele   emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

   (4) Actele prevazute la alin. 1 lit. b), c) si h) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.            Actele prevăzute la punctele 2-3-4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografia

1.OUG. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice republicată r1;

2.Hotărârea nr. 1391/2006, actualizată privind regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

3.OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ Titlul III, Cap. III -Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și raspunderea acestuia;

 1. Legea nr. 53/2003-Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare – Titlul XI, Cap.II – Răspunderea disciplinară;
 2. Legea nr. 319 din 2006 a privind sănătatea şi securitatea muncii cu modificările şi completările ulterioare – Cap.IV – Obligaţiile lucrătorilor;
 3. 6. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor- Capitolul II
  Obligatii privind apararea impotriva incendiilor Secțiunea 1 Obligații generale.

Detalii privind desfăşurarea concursului sunt disponibile la sediul instituției publice Oraş Ocna Mureş str. N. Iorga, nr. 27 județul Alba la serviciul buget contabilitate resurse-umane salarizare, telefon 0258/871217 sau accesând pagina oficială de internet www.primăriaocnamures.ro.

PRIMAR, SILVIU VINŢELER 

DIRECTOR EXECUTIV, AIDA-VETURIA ONAC

Întocmit,

Referent III superior,

Sasu Maria       

Comunicat Primăria Ocna Mureș

Sâmbătă 29 februarie, începând cu ora 7.00, va începe operațiunea de colectare, de către operatorul de salubritate SC RER VEST SRL, a sacilor galbeni menajeri pentru deșeuri reciclabile.
Pentru o bună derulare a acțiunii, cetățenii sunt rugați să pună acești saci la loc vizibil pentru a putea fi colectați.
Colectarea sacilor galbeni menajeri pentru deșeuri reciclabile se va efectua pe întreg teritoriul UAT Ocna Mureș, deci inclusiv Cisteiu de Mureș, Micoșlaca, Războieni-Cetate.

Vă mulțumim.

Comunicat referitor la modalitatea de colectare a deșeurilor menajere

Referitor la distribuirea sacilor galbeni menajeri pentru deșeuri reciclabile, această soluție este una temporară, dar care va duce într-un timp scurt la reducerea tarifelor pentru serviciile de salubritate.  Aceștia vor fi distribuți doar proprietarilor de locuințe individuale (case). Pentru locuitorii de la blocuri vor fi amenajate în cel mai scurt timp rampe speciale care vor avea containere destinate exclusiv colectării pe categorii a deșeurilor reciclabile.

         E un început pentru colectarea selectivă a deșeurilor, e greu, dar e și perfectibil în timp.

         Tariful pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere este compus din costuri de colectare, transport (singura rampă de depozitare conformă care ne-a acceptat este la Oradea), taxă de mediu de 80 lei/tonă, taxe de depozitare, taxă de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile (se aplică atunci când colectarea selectivă nu îndeplinește anumite condiții, respectiv procent minim din cantitatea totală de deșeuri colectate) etc.

         În urma Memorandumului aprobat de Ministerul Mediului, prin încredințare directă a serviciului de gestiune,  în câteva luni (iulie – august) va putea fi utilizat Centrul de management integrat al deșeurilor de la Galda de Jos, județul Alba, fapt care va reduce, de această dată semnificativ, cheltuielile de transport și depozitare a deșeurilor menajere.

         În ceea ce privește licitația de atribuire pentru delegarea serviciului de salubritate în orașul Ocna Mureș, aceasta a avut doi ofertanți care au îndeplinit cerințele impuse de caietul de sarcini, cu prețuri diferite în ceea ce privește serviciile de salubritate către populație. Comisia de licitație a ales ofertantul care a oferit prețul cel mai mic, respectiv S.C. RER VEST S.R.L.

         În aceste condiții colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile (care este și obligație legală) precum și accesul la depozitul de la Galda de Jos vor reduce semnificativ prețul serviciilor de salubritate către populație, cel mai probabil din iulie – august 2020.

Începe colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile

Începând cu data de 6 februarie 2020, începe distribuirea sacilor galbeni către populație , saci destinați colectării deșeurilor reciclabile.

Compania de salubrizare va distribui câte o rolă, a 25 buc saci/rola, către fiecare gospodărie deținătoare a unui contract de salubrizare încheiat cu RER VEST SA.

Numărul de 25 buc saci galbeni sunt destinați colectării deșeurilor reciclabile (hârtie, carton, pet, folie, doze de aluminiu și tetra pak-uri), pentru o perioada de 1 an de zile (12 luni).

Colectarea sacilor galbeni plini cu deșeuri reciclabile (fracție uscată), se va efectua în ultima zi de sâmbătă a fiecărei luni!

Mai sus aveți modelul de fluturaș informativ care va fi distribuit odată cu sacul galben, care conține informații legate de folosirea sacului galben și a modului de încasare a facturilor emise de către RER VEST SA.

În urma urma demarării acestei acțiuni, se va elimina pe viitor taxa de 2,5 lei+TVA/persoană percepută până acum în lipsa colectării selective a deșeurilor.

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support