Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Anunț concurs recrutare 4 funcții publice de execuție vacante

Oraşul Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27, judeţul Alba, telefon 0258871217, e-mail contact@primariaocnamures.ro,  organizează

CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea unui număr de 4 funcții publice de execuție vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Ocna Mureș, în data de 08.06.2023, ora 1000, cu respectarea prevederilor H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor

privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările  și completările ulterioare, după cum urmează:

      I. Serviciul Arhitect Sef al orașului Ocna Mureș

        Compartiment Urbanism Tehnic Investitșii, Disciplina în construcții, Spațiu locativ

         -1 post Inspector, clasa I, grad profesional superior – funcție publică de execuție, studii superioare, normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămâna), perioadă nedeterminată-    Id Post  368663

           Condiții specifice: – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din domeniile: urbanism, arhitectura, construcții și instalații

                                          – vechime în specialitatea studiilor – minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice (inspector, clasa I, grad profesional superior)

      II. Direcția economică-Serviciul Venituri Taxe și Impozite Locale

       Compartiment încasarea veniturilor

    –1 post Inspector , clasa I, grad profesional debutant funcție publică de execuție, studii superioare, normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămâna), perioadă nedeterminată-             Id Post  573501

            Condiții specifice: – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic

                                          – vechime în specialitatea studiilor – nu este necesară

 III. Direcția Juridică, Administrație Publică

       Compartiment Juridic și contencios administrativ

-1 post Consilier juridic,clasa I , grad profesional principal– funcție  publică de execuție, studii superioare, normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămâna), perioadă nedeterminată-             Id Post  434381

        Condiții specifice: – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul  științelor juridice

                                        – vechime în specialitatea studiilor – minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice (Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal)

IV. Direcția economică-Biroul Achiziții Publice, evidența domeniului public și privat

      Compartiment administrarea domenului public și privat,

-1 post Consilier , clasa I, grad professional superior-funcție publica de execuție, studii superioare, normă întreagă(8 ore/zi, 40 ore/săptămână), perioadă nedeterminată-

Id Post 404116

       Condiții specifice: – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

                                      – vechime în specialitatea studiilor – minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice (Consilier , clasa I, grad profesional superior)

            Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive și anume:

           1.Selecţia dosarelor – va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv 25.05.2023-26.05.2023; depunerea dosarelor de concurs se face în termen de 20 zile calendaristice de la data publicării anunțului 05.05.2023-24.05.2023, ora 1600.  

        2.Proba scrisă– va avea loc în data de 08.06.2023 ora 1000 la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, judetul Alba, strada Nicoale Iorga, nr.27;

      3. Proba interviu – va avea loc în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și se va comunica ulterior.

         Condiții generale de participare:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.465, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-Codul Administrativ:

   a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
   b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
   c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
   d) are capacitate deplina de exercitiu;
   e) este apt din punct de vedere medical si psihologic sa exercite o functie publica. Atestarea starii de sanatate se face pe baza de examen medical de specialitate, de catre medicul de familie, respectiv pe baza de evaluare psihologica organizata prin intermediul unitatilor specializate acreditate in conditiile legii;
   f) indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei publice;
   g) indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice;
   h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
   i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;
   j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;
   k) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

             Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

   a)formularul de inscriere prevăzut în anexa nr.3 din H.G. nr.611/2008;
   b)curriculum vitae, modelul comun european;
   c)copia actului de identitate;
   d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;

   e)copia carnetului de munca si a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/functiei sau pentru exercitarea profesiei;

   f)copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
   g)cazierul judiciar;

   h)declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de inscriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.”

           Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților de către Primăria Orașului Ocna Mureș  prin Serviciul Buget contabilitate resurse umane, salarizare.

           Potrivit art.49 alin. (1^1) și alin (1^2) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și complectările ulterioare, modelul orientativ al adeverinței menționate la litera f) este pevăzut în anexa nr.2D (acesta se poate pune la dispoziția candidaților la Serviciul buget contabilitate,resurse, umane, salarizare din cadrul Primăriei orașului Ocna Mureș , adeverința care au un alt format la alin.(1^1), trebuie să cuprindă elemente similar celor prevăzute în anexa nr.2D și din care să rezulte cel puțin următoarele informații : funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul de studii solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurarii activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.

      Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

      Potrivit art.49 alin.(4) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și complectările ulterioare, documentul prevăzut la litera i) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. In situatia in care candidatul solicita expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii si procedurii aprobate la nivel institutional.

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Perioada de depunere a dosarelor este 05.05.2023-24.05.2023, ora 1600 la sediul Primăriei  orașului Ocna Mureș , str. Nicolae Iorga, nr.27, Județul Alba, Compartiment resurse umane salarizare. Relaţii suplimentare se pot obține  la nr. de telefon 0258/871217 între orele 730-1600.

            Bibliografia  și tematica pentru examenul/concursul pentru funcția publică de:

            Inspector I, clasa I, grad profesional superiorCompartiment Urbanism Tehnic Investiții, Disciplina în construcții, Spațiu locativ :


1. Constituţia României, republicată

        Tematica:Drepturile și libertățile fundamentale (Titlul II, Capitolul II)
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

      Tematica:Titlul I și Titlul II ale părții a VI-a
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

      Tematica:Principii și definiții(Capitolul I)
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

      Tematica: (Capitolul II, IV)
5. Legea Nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările ulterioare

       Tematica:Autorizarea executării lucrărilor de construcții(Capitolul I);Concesionarea terenurilor pentru construcții(Capitolul II)

6. Ordinul nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

       Tematica:art.12 Atribuții specifice ale structurilor de specialitate(Capitolul I)-Dispoziții generale;(Capitolul I)-Documentele autorizării;(Capitolul III)-Procedura de autorizare-

Secțiunea 1-Certificatul de urbanism;

 7. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

     Tematica:Capitolul III-Atribuții ale administrației publice-Secțiunea a-4-a Certificatul de urbanism, Capitolul IV-Documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism-Secțiunea a-3-a Documentații de urbanism;

 8.Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

     Tematica:Documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism-PUG,PUZ, PUD(Capitolul II, secțiunea a 6-a, secțiunea a-7-a) și Certificatul de urbanism(Cap.VIII).

                   Inspector , clasa I, grad profesional debutant Compartiment încasarea veniturilor

 Serviciul Venituri Taxe și Impozite Locale- Direcția economică

       
1. Constituţia României, republicată

        Tematica:Drepturile și libertățile fundamentale (Titlul II, Capitolul II)
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

      Tematica:Titlul I și Titlul II ale părții a VI-a
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

      Tematica:Principii și definiții(Capitolul I)
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

      Tematica: (Capitolul II, IV)
5.Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările  ulterioare

      Tematica:Dispoziții generale;Condiții privind angajarea gestionarilor;Garanții;Răspunderi;

6.Legea nr.207/2015 privind codul de Procedură Fiscală

      Tematica:Titlul VI-Capitolul II-Stingerea creanțelor fiscal prin plată, compensare și restituire și Capitolul III-Dobânzi,penalități de întârziere sau majorări de întârziere
7.Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal
     Tematica:Titlul IX- Impozite și taxe locale-Integral

8.Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare

     Tematica:Impozite și Taxe Locale

Consilier juridic,clasa I , grad profesional principal- Compartiment Juridic și contencios administrativ-Direcția Judirică:

1. Constituţia României, republicată

     Tematica:Drepturile și libertățile fundamentale (Titlul II, Capitolul II)
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

      Tematica:Titlul I și Titlul II ale părții a VI-a
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

      Tematica:Principii și definiții(Capitolul I)
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

      Tematica: (Capitolul II, IV)
5.Legea contenciosului administrativ nr.544/2004, cu modificările și completările ulterioare

      Tematica:(Capitolul II-Procedura de soluționare a cererilor în contenciosul administrativ)

6.Legea nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările și modificările ulterioare

       Tematica:Capitolul II -Dobândirea și încetarea calității de consilier juridic, Capitolul III-Organizarea și protecția profesiei de consilier juridic

7.Legea nr.53/2003 privind transparența decizională în administrația public, cu modificările și completările ulterioare

        Tematica:Capitolul II-Proceduri privind participarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative și la procesul de luare a deciziilor

8. O.G.nr.27/2002 privind regelmentarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată și completată prin legea nr.233/2002

         Tematica: Art.1-Art.15

9.Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare

         Tematica:Cartea I-Titlul IV-Capitolul III-Nulitatea actelor de procedură, Titlul V-Termenele procedurale

                        Cartea II-a-Procedura contencioasă-Titlul I-Procedura în fața primei instanțe, Titlul II-Căile de atac

10.Legea nr.287/2009 privind Noul Cod Civil, republicată cu modificările și completările ulterioare

         Tematica:Cartea a III-a-Titlul I-Bunurile și drepturile reale în general, Titlul II-proprietatea privată,Titlul IV-Proprietatea publică

      Consilier , clasa I, grad professional superiorCompartiment Administrarea domeniului public și privat-Direcția economică


1. Constituţia României, republicată

     Tematica:Drepturile și libertățile fundamentale (Titlul II, Capitolul II)
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

      Tematica:Titlul I și Titlul II ale părții a VI-a
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

      Tematica:Principii și definiții(Capitolul I)
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

      Tematica: (Capitolul II, IV)
5. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

       Tematica:Partea a V-a-Titlul I și Titlul II

6. Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice  privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

       Tematica:Integral

7.H.G. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor

       Tematica: Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor

                    PRIMAR,                                                                        DIRECTOR EXECUTIV,

              SILVIU VINŢELER                                                             AIDA-VETURIA ONAC

                                                                                                                               Întocmit,

                                                                                                                        Referent superior,

                                                                                                                      Cociș Ioana Rodica

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support