Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Anunț organizare concurs

Primăria Oraşului Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27, judeţul Alba, organizează în data de 22.12.2021 ora 1000 examen/concurs de recrutare  conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, pentru ocuparea prin recrutare a urmâtoarei  funcţii publice  de execuție de inspector I grad professional asistent în cadrul Direcţia Economice ,Serviciul Venituri Taxe și Impozite Locale, Compartiment executare silită persoane  fizice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraş Ocna Mureş.

      Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive și anume:

1) Proba de selecţie a dosarelor se va face în termen maxim de 5 zile lucrătoare de la data expirării  termenului de depunere a dosarului, respective perioada 13.12.2021-20.12.2021;

            2) Proba scrisă care va avea loc în data de 22.12.2021 ora 1000 la sediul Primăriei Oraşului Ocna Mureş, judetul Alba, strada Nicoale Iorga, nr.27;

            3) Proba interviu care se va comunica la o dată ulterioară cu respectarea termenul legal de maxim 5 zile lucrătoare  de la data susţinerii probei scrise/practice după caz.

În vederea participării la examenu/concurs candidaţii trebuie să depună în termen de 20 zile calendaristice de la data  publicării  anunţului pe pagina de internet a instituției  și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici conform art.618, alin.(3)  din Codul Administrativ,  dosarul de concurs care va cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente conform art.143 din H.G. nr.611/2008:

a)formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3;
            b)curriculum vitae, modelul comun european;
            c)copia actului de identitate;
            d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;

f)copia carnetului de munca si a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/functiei sau pentru exercitarea profesiei

g)copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;

i)cazierul judiciar;

            j)declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de inscriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.”

        Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților de către Primăria Orașului Ocna Mureș  prin Serviciul Buget contabilitate resurse umane, salarizare.

           Potrivit art.49 alin. (1^1) și alin (1^2) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și complectările ulterioare, modelul orientativ al adeverinței menționate la litera f) este pevăzut în anexa nr.2D (acesta se poate pune la dispoziția candidaților la Serviciul buget contabilitate,resurse, umane, salarizare din cadrul Primăriei orașului Ocna Mureș , adeverința care au un alt format la alin.(1^1), trebuie să cuprindă elemente similar celor prevăzute în anexa nr.2D și din care să rezulte cel puțin următoarele informații : funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul de studii solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurarii activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.

      Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

      Potrivit art.49 alin.(4) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și complectările ulterioare, documentul prevăzut la litera i) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. In situatia in care candidatul solicita expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii si procedurii aprobate la nivel institutional.

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

În vederea participării la concurs candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții specific, prevăzute la art. 465 din O.U.G nr.57/2019 Codul administrativ

– Să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în stiințe economice, stiințe juridice, stiințe administrative.

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice pentru gradul asistent, este de minim 1an.

Perioada de depunere a dosarelor este 22.11.2021-13.12.2021 ora 1600  la sediul Oraș Ocna Mureș , str. Nicolae Iorga, nr.27, Județul Alba, serviciul buget contabilitate resurse umane salarizare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul, Primăria Oraş Ocna Mureş strada Nicolae Iorga, nr.27, judeţul Alba Serviciul Buget Contabilitate,Resurse Umane-Salarizare sau la nr. de telefon 0258/871217 între orele 730-1600.

            Bibliografia pentru examenul/concursul de promovare constă din:

1.Constituţia României, republicată;
2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (Titlul IX-Impozite şi Taxe Locale), actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, actualizat, cu modificările şi completările ulterioare;
7 Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;;

Tematica


1. Cunoaşterea reglementărilor legale privind Constituţia României;
2. Cunoaşterea reglementărilor legale privind din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Cunoaşterea reglementărilor legale privind Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Cunoaşterea reglementărilor legale privind Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Cunoaşterea reglementărilor legale privind Codul Fiscal (Titlul IX-Impozite şi Taxe Locale cu modificările şi completările ulterioare;
6. Cunoaşterea reglementărilor legale privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările şi completările ulterioare;
7. Cunoaşterea reglementărilor legale privind Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

*)

PRIMAR,                                                                    DIRECTOR EXECUTIV,

              SILVIU VINŢELER                                                             AIDA-VETURIA ONAC

 Întocmit,

                                                                                                                               Referent superior,

                                                                                                                          Cociș Ioana Rodica

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support