Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Autor: PR Ocna Mureș

Hotărârea nr. 6 din 14 octombrie 2020

PROCES  VERBAL

încheiat azi 14.10.2020 cu ocazia sedinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Ocna Mureș 

                      Luând în discuție evoluția situației generate de coronavirusul Covid-19 la nivel European și național, coroborat cu faptul că, la nivelul orașului Ocna Mureș există confirmate, la această dată, un număr de 74 de persoane infectate cu acest tip de coronavirus, ceea ce înseamnă o incidență de peste 3 cazuri la 1000 de locuitori, persoane infectate fiind depistate și în localitățile limitrofe orașului,

                      Având în vedere Hotărârea nr.39/12.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba,prevederile cuprinse în OUG nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență aprobat prin HG nr.1491/2004, dl. viceprimar Podariu Pavel-Gligor, în substituirea domnului primar, a convocat, in sedinta extraordinara Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al orasului Ocna Mureș pentru data de azi, 14.10.2020 orele 10,oo pentru analizarea situatiei și stabilirea de măsuri în continuare.

           Se constată menținerea, la nivel ridicat de risc, starea potential generatoare de situatii de urgenta, determinata de factorul de risc epidemiologic actual in contextul in care a crescut numărul cetatenilor care au domiciliul pe teritoriul UAT Ocna Mureș și care au fost depistați ca infectați cu noul coronavirus, situație față de care, președintele CLSU Ocna Mureș, dl. viceprimar Podariu Pavel-Gligor, în substituirea domnului primar Silviu Vințeler, propune adoptarea următoarelor măsuri :

  1. Se ia act de dispozițiile art. 4 al Hotărârii nr.39/12.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, privind suspendarea parțială a cursurilor școlare care presupun prezența fizică a elevilor și cadrelor didactice în sălile de curs, la clasa a I-a de la Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” din Ocna Mureș, care vor defășura cursurile, pe o durată de 14 zile, exclusiv on line;
  2. Se susține inițiativa celor trei unități școlare – Școala Gimnazială ”Lucian Blaga”, Liceul Teoretic ”Petru Maior” și Liceul Tehnologic Ocna Mureș adoptată în consiliile de administrație și trimisă Inspectoratului Școlar Județean Alba pentru avizare, de suspendare, pe o durată de 14 zile, a cursurilor școlare care presupun prezența fizică a elevilor și cadrelor didactice în sălile de curs, la toate clasele care își vor defășura cursurile,în această perioadă, exclusiv on line;
  3. Se susține inițiativa de suspendare, pentru o perioadă de 14 zile,a activităților care presupun prezența fizică la locațiile afectate, a beneficiarilor și personalului, derulate în cadrul proiectului ”Școală după școală”;
  4. Se susține inițiativa de suspendare, pentru o perioadă de 14 zile, a activităților care presupun prezența fizică la locațiile afectate, a beneficiarilor și personalului, derulate în cadrul proiectului ”Impact”;
  5. Se instituie obligativitatea purtării măștii faciale de protecție în toate locurile publice – inclusiv cele deschise de pe teritoriul orașului Ocna Mureș (străzile publice, piețe, parcuri, etc.);
  6. Se dispune, pentru o perioada de 30 de zile, reducerea activității în piața agroalimentară prin suspendarea accesului în piață a producătorilor/comercianților cu excepția celor care au sediul/domiciliul pe raza următoarelor unități administrative-teritoriale: Ocna Mureș, Unirea, Mirăslău, Lunca Mureșului, Noșlac, Fărău și Hopârta.

          Măsura dispusă este justificată prin faptul că, pe de o parte, comercianții/producătorii din unitățile teritoriale antemenționate au capacitatea de a satisface necesarul de produse agroalimentare de strictă necesitate pentru cerințele locale ale orașului, atât cantitativ cât și din punct de vedere al diversității iar, pe de altă parte, ținând cont de faptul că, așa cum s-a arătat mai sus, atât în localitate cât și în localitățile limitrofe acesteia sunt persoane infectate cu noul coronavirus, să se reducă, pe cât posibil, accesul în localitate al comercianților care circulă prin mai multe, zone;

          În aplicarea celor dispuse la punctul curent, personalul angajat în serviciul piața agroalimentară va permite accesul în piață efectuarea actului de comerț doar pentru acei producători/comercianți care fac parte din categoria acceptată pe criteriul sediului/domiciliului și care, cumulativ, respectă toate condițiile impuse de autoritățile abilitate pentru asemenea tip de comerț, printre care: acoperirea produselor oferite spre comercializare cu folie; asigurarea distanței de cel puțin 2,5 metri între comercianți; purtarea, de către comercianți și prepușii acestora a echipamentului minim de protecție (mască, mănuși).

         De asemenea, accesul în piață al cumpărătorilor se va face pe la intrarea principală (între clădirea fostei braserii și cea a băncii) iar ieșirea pe la punctul secundar de acces (cel din dreptul accesului la remiza PSI), cu limitarea accesului cumpărătorilor în momentele de aglomerație în serii, astfel încât să se asigure păstrarea distanței de minim un metru între cumpărători, atât la punctele de acces și ieșire cât și la tarabe; la accesul în piață se va urmări ca toți cumpărătorii să utilizeze dezinfectant pentru mâini, sens în care va fi pus la dispoziție de către primărie un recipient adecvat.

           7. Se suspendă, desfășurarea activităților comerciale – comerțul ambulant pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al UAT Orașul Ocna Mureș – inclusiv activitatea comercială desfășurată în locația de pe strada Vasile Lupu, cunoscută ca ”piața de lemne”;

           8. Se suspendă, pe o perioadă de 30 de zile, activitatea comercializării produselor industriale organizată săptămânal în ziua de vineri;

           9. Toți operatorii de transport public de persoane care activează pe teritoriul/tranzitează teritoriul orașului Ocna Mureș, inclusiv cei care realizează serviciul de transport persoane în regim de taxi, microbuzele școlare, cursele regulate sau ocazionale, au obligația de a asigura dezifecția frecventă a habitaclului mijlocului de transport la finalizarea fiecărui traseu (de. ex. bare, suporți, uși, scaune, etc.);

           În urma şedinţei CLSU, a discuţiilor şi propunerilor membrilor CLSU, în calitate de  preşedinte propun spre aprobare Hotărârea nr. 6/14.10.2020 în forma anexata prezentului proces verbal.

Ocna Mureş, 14.10.2020

      PREȘEDINTE CLSU,                                           MEMBRI CLSU OCNA MUREȘ,

p.PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,

        Viceprimar, Podariu Pavel-Gligor    

COMITETUL LOCAL PT. SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRÂREA NR. 6

privind menținerea măsurilor adotate precum și stabilirea unor măsuri suplimentare pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor cu  Covid 19 pe teritoriul orașului Ocna Mureș

            COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 octombrie 2020, orele 10,oo ca urmare a convocării dispuse de către dl. viceprimar Podariu Pavel Gligor în substituirea președintelui acestei structuri – dl. primar al orașului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler,

            Având în vedere:

           – prevederile O.U.G. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea 15/2005 si H.G.R. Nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc ;

           – Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență adoptate până la această dată privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României precum și a unor măsuri pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor cu Coronavirusul SARS-CoV-2,  

           – In temeiul art. 10 din Regulamentul – cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si  dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta aprobat prin H.G.R 1491/2004, actualizată;

H O T Ă R Ă Ş T E :

           Art. 1.  Se constată creșterea nivelului de risc și, implicit, a stării potențial generatoare de situatii de urgență mentionate in procesul verbal din data de 14.10.2020 al CLSU Ocna Mureș, la nivelul UAT orașul Ocna Mureș.

          Art. 2. Se aprobă măsurile menționate în procesul verbal întocmit în cadrul ședinței extraordinare a CLSU Ocna Mureș din data de 14.10.2020 anexat și care face parte integrantă din prezenta.

           Art. 3. Aducerea la îndeplinire a tuturor măsurilor dispuse prin prezenta este obligație a tuturor celor vizați.

           Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul instituției și publicare pe pagina de internet și se va comunica Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba.

Ocna Mureş, 14.10.2020

                PREȘEDINTE CLSU,                                         MEMBRI CLSU OCNA MUREȘ,

p.PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,

        Viceprimar, Podariu Pavel-Gligor

ANUNȚ pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 01 noiembrie 2020 – 31 martie 2021

Persoanele singure şi familiile cu venituri mici vor putea beneficia şi anul acesta de ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică sau lemne, conform OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare.

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuintei, se stabilește în funcție de venitul net lunar/membru de familie sau al persoanei singure, care nu trebuie să depășească suma de 750 lei (1,500 ISR).

 Ajutoarele se acordă pentru perioada 01 noiembrie 2020 – 31 martie 2021 și pentru a beneficia de acest drept, consumatorii vulnerabili se pot adresa Serviciului Public de Asistență Socială Ocna Mureș, începând cu luna octombrie 2020.

 Cererile depuse în intervalul 15 octombrie 2020- 20 noiembrie 2021, se vor aproba pentru întreg sezonul rece – 5 luni (noiembrie 2020 – martie 2021), dar se vor putea depune cereri şi după acest interval de timp, ajutorul urmând a se aproba în mod corespunzător, începând cu luna depunerii cererii.

Ce acte sunt necesare pentru obţinerea ajutorului pentru încălzirea locuintei ?

 – cerere şi declaraţie pe propria răspundere (se distribuie de către S.P.A.S.Ocna Mureș, sau se poate descărca de pe site-ul primariei );

– copii ale actelor de identitate pentru toate persoanele care locuiesc şi se gospodăresc împreună (buletine, cărţi de identitate, cărti provizorii de identitate, certificate de naştere pentru copiii mai mici de 14 ani)

– obligatoriu, toţi membrii familiei trebuie să aibă domiciliul/reşedinţa la adresa respectivă;

 – copie act de proprietate sau de închiriere a locuinţei;

 – copie sentinţă judecătorească privind încredinţarea minorilor/plasamentul copiilor (pensia de întreţinere stabilită prin Sentinţă Judecătorească se declară în mod obligatoriu);

 – adeverinţe de salariat cu veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii, precizând şi valoarea tichetelor de masă, dacă este cazul;

– copii cupoane de pensie, îndemnizaţie creştere copil, stimulent de inserţie, îndemnizaţie de handicap, îndemnizaţie de şomaj din luna anterioară depunerii cererii (sau extras de cont, unde este cazul);

– adeverinţă de venit pe anul 2020, eliberată de Administrația Financiară Aiud, pentru persoanele care obţin venituri din activităţi independente sau din cedarea folosinţei bunurilor;

 – adeverință de la registrul agricol, pentru persoanele peste 18 ani

– certificat de atestare fiscal, nominal, eliberat de Serviciul Impozite și taxe locale, venituri pentru fiecare membru major al familiei din care să reiese bunurile mobile si imobile aflate in proprietate,

 – adeverință de la furnizorii de utilități sau de la Asociaţia de proprietari din care să reiasă numărul şi numele persoanelor care figurează la întreţinere ;

– extras de cont pentru persoanele deţinătoare de depozite bancare, indiferent de natura depozitului; – copie de pe ultima factură de gaze (în cazul ajutoarelor de încălzire cu gaze)

– factura de gaz

TOATE ACTELE SOLICITATE SUNT OBLIGATORII

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei are obligaţia să comunice primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei, veniturile acesteia sau bunurile deţinute pe parcursul sezonului rece, în termen de 5 zile de la data modificării.

În situaţia în care, pe baza documentelor doveditoare prezentate de solicitant sunt suspiciuni cu privire la acordarea dreptului la ajutorul de încălzire, primarul poate stabili dreptul, pe baza anchetei sociale efectuată de Serviciul Public de Asistenţă Socială.

Dacă familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale, ajutorul pentru încălzirea locuinţei nu se mai acordă.

DE REŢINUT : • titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei poate fi, după caz : proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acestuia ori alt membru al familiei major şi împuternicit de proprietarul locuinţei, ori după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani

 • lista cuprinzând bunurile ce conduc la excluderea acordarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei Bunuri imobile, în proprietate sau în folosinţă – clădiri sau alte spaţii locative, altele decât locuinţa de domiciliu şi anexele gospodăreşti – terenuri de împrejmuire a locuinţei, curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000mp în zona urbană şi 2.000mp în zona rurală Bunuri mobile, aflate în stare de funcţionare – autoturism şi/sau motocicletă cu o vechime

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze materiale pentru realizare branșament canalizare pe str. Liliacului.

Suma maximă disponibilă este de 1500,00 lei fără TVA. În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta respectând caracteristicile tehnice din anexa cu lista de materiale. Oferta se va transmite pe e-mail: achizitii@primariaocnamures.ro pâna în data de 02.10.2020, ora 12:00. Lista cu materialele este publicată ca anexă la prezentul anunț pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa achizitii@primariaocnamures.ro.

Anunt

S.C APA CTTA ANUNȚĂ CONSUMATORII CĂ ÎN DATA DE 29.09.2020, ÎNCEPÂND CU ORA 22 SE VA ÎNTRERUPE FURNIZAREA APEI POTABILE DATORITĂ RELOCĂRII ADUCȚIUNII DE APĂ DN 600 ȘI DN 300, ÎN ZONA SP GALDA.

DIN CAUZA LUCRĂRILOR DEOSENIT DE COMPLEXE DURATA INTRERUPERII ESTE ESTIMATĂ LA CCA 40 DE ORE.

  PRIMAR,                                                     ÎNTOCMIT,

SILVIU VINȚELER                                MIHAELA TIUCA

                                                                           ORIAN

Anunț angajări

În conformitate cu prevederile art.7, alin.1 din HG nr.286/2011, cu  modificările  şi completările ulterioare privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș organizează în data de 20.10.2020 ora 1000 concurs/examen de recrutare în vederea ocupării  pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcții contractuale vacante:

-2 posturi de infirmieră norma întreagă.

 Concursul/examenul se va desfășura la sediul Unităţii Medico-Sociale Ocna Mureș, strada Axente Sever, nr. 43 A, etajul IV, județul Alba și constă din următoarele probe:

1. Proba scrisă care va avea loc în data 20.10.2020 ora 1000 la sediul Unităţii Medico-Sociale Ocna Mureș, strada Axente Sever, nr. 43 A, județul Alba;

2.Proba interviu va fi comunicată candidaților la o dată ulterioară cu respectarea termenului de maximum 4 zile lucrătoare  de la data susţinerii probei scrise.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii specifice:

● condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs/examen și a ocupării funcției contractuale   de infirmieră sunt:

– studii  M/G;

– curs de calificare infirmieră;

– 5 ani vechime în specialitate.

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului in Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul Unității Medico-Sociale Ocna Mureș , strada Axente Sever , nr.43 A etajul IV,  județul Alba.

Relații suplimentare la sediul  Unității Medico-Sociale Ocna Mureș , strada Axente Sever nr.43A, etajul IV,  județul Alba persoana de contact referent Neamţu Liana, telefon/fax 0258/870441,   e-mail msocnamures@yahoo.com

DIRECTOR,

ORGA CIPRIAN-VIOREL

Anunț important

În scopul asigurării cadrului necesar desfășurării în condiții optime a procesului electoral pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 27.09.2020, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, în perioada premergătoare scrutinului va avea program extins:

    -08.00-16.00, în ziua de 26.09.2020;

    -07.00-21.00, în ziua de 27.09.2020.

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support