Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hotărâri de consiliu local - 2020

Documente

 • HCL 149 File extension: pdf File size: 2 MB

Documente

 • HCL 148 File extension: pdf File size: 7 MB

Documente

 • HCL 147 File extension: pdf File size: 19 MB

Documente

 • HCL 146 File extension: pdf File size: 7 MB

Documente

privind actualizarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Microregiunea de Dezvoltare Socio-Economică Ocna Mureș (AIDMOM)” precum și
mandatarea domnului primar Silviu Vințeler ca reprezentant al UAT Orașul Ocna Mureș (în calitate de membru asociat) în cadrul acestei asociații

Documente

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al orașului Ocna Mureș conform anexei

Documente

privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor
didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna noiembrie 2020

Documente

privind alocarea unor sume de bani pentru acordarea unor drepturi copiilor, elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale, pentru luna noiembrie 2020

Documente

privind însuşirea documentaţiei tehnice întocmită de P.F.A. MOCANU FLORIN OCTAVIAN pentru înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în favoarea oraşului Ocna Mureş – domeniu public a unor imobile – drumuri de exploatare și canale – evidenţiate pe planurile parcelare ale sectoarelor cadastrale nr. 76, nr.57, nr.82, nr.100 și nr.93

Documente

privind aprobarea Programului Anual de Achiziţii Publice pentru anul 2021 finanţate din bugetul local – forma iniţială – şi a anexei la acesta – anexă privind achiziţiile directe la Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2021

Documente

privind prelungirea termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 13371/27.09.2018 încheiat între oraș Ocna Mureș și SC FLOREA GRUP SRL, având ca obiect „ LUCRĂRI DE MODERNIZARE A STRĂZILOR PIAȚA IZVOR, LIBERTĂȚII, CRÂNGULUI, VIILOR, NOUĂ, LIVEZILOR, POTCOAVEI, OCTAVIAN GOGA, FLORILOR, ZEFIRULUI, CAMPULUI ȘI ȘESULUI DIN ORAȘUL OCNA MUREȘ”

Documente

privind aprobarea Actului adițional nr. 4 la Acordul de parteneriat nr. 14364/21.09.2017 și a contribuției proprii în proiect, aferent Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului orășenesc Ocna Mureș”

Documente

privind înființarea și mutarea unor stații de autobuz pe raza UAT orașul Ocna Mureș, astfel cum au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Ocna Mureș nr 18 din 30.01.2014

Documente

privind aprobarea Proiectului Planului de organizare a reţelei şcolare de pe raza
administrativ-teritorială a oraşului Ocna Mureş, pentru anul şcolar 2021–2022

Documente

privind aprobarea Programului Achiziţiilor Publice
pentru proiectul ,,Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale a Școlii Gimnaziale Lucian Blaga, clasele 0-VIII din Ocna Mureș’’

Documente

privind aprobarea actualizării Programului Anual al Achiziţiilor Publice
finanțate din POR 2014-2020 pentru proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Ocna Mureș’’, cod SMIS 123283

Documente

privind acordarea scutirii de la plata impozitului datorat pentru anul 2021 bugetului UAT
oraşul Ocna Mureş de către Asociaţia Creştină de Misiune şi Caritate ,,Bunul Samaritean”

Documente

privind acordarea scutirii de la plata impozitului datorat pentru anul 2021 bugetului UAT oraşul Ocna Mureş de către Asociaţia ”Casa Tâmplarului”

Documente

privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor

Documente

privind încetarea contractului de închiriere nr. 6009/10.04.2020, având ca obiect locuință ANL

Documente

privind aprobarea prelungirii termenului contractelor de închiriere a locuințelor ANL, conform anexei

Documente

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al orasului Ocna Mures conform anexei

Documente

privind mandatarea primarului orașului Ocna Mureș să reprezinte Consiliului Local al orașului Ocna Mureș în instanță, pe perioada mandatului 2020-2024

Documente

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al orașului Ocna Mureș conform anexei

Documente

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Ocna Mureş
în Consiliul de administraţie al Grădiniței Adventiste cu program prelungit Emanuel – Gappe

Documente

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Ocna Mureş
în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Lucian Blaga Ocna Mureş

Documente

privind aprobarea numărului de beneficiari, cuantumului şi categoriilor de burse
pentru semestrul I, anul şcolar 2020-2021 care se acordă elevilor din cadrul
Liceului Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureş

Documente

privind aprobarea structurii organizatorice, prin creșterea numărului de paturi de la 30 la 52 de paturi, a Unității Medico-Sociale Ocna Mureș

Documente

privind alocarea sumei de 20.000 lei necesară achiziţionării de pachete, pentru preşcolarii din grădiniţe, creşe şi elevii din clasele I-VIII din oraşul Ocna Mureş, cu ocazia sărbătorilor de iarnă

Documente

privind aprobarea Contului trimestrial de execuție – trimestrul III pentru anul 2020, al bugetului local al UAT orașul Ocna Mureș conform anexelor nr.1 și nr. 2, pentru activitatea desfăşurată de Unitatea Medico-Socială, conform anexei nr. 3, pentru activitatea desfăşurată de Clubul Sportiv Ocna Mureş, conform anexei nr. 4

Documente

privind cesionarea dreptului de concesiune asupra imobilului – teren înscris în CF 74726 Ocna Mureș, nr. top. 1454/12/3 în suprafață de 149 mp, situat în Ocna Mureș, str. Dâmbului, nr. 5, jud. Alba și a imobilului – teren înscris în CF 79626 Ocna Mureș, cad. 79626 în suprafață de 140 mp, situat în în Ocna Mureș, str. Dâmbului, nr. 5A, jud. Alba

Documente

privind stabilirea termenului limită de depunere şi completare a dosarelor în vederea obţinerii unei locuinţe ANL, a termenului de depunere a contestaţiilor şi a termenului de soluţionare a contestaţiilor, la nivelul oraşului Ocna Mureş

Documente

privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr. 21/18.02.2020, reprezentând Anexa 1 – Caiet de sarcini nr. 2 măturat manual Ocna Mureș, parte a Caietului de sarcini pentru Serviciul Public de Salubrizare

Documente

privind aprobarea vânzării imobilelor proprietate privată a orașului Ocna Mureș – 2 parcele de teren, înscrise în CF 70407 – Ocna Mureș, nr. top. 1454/77/2 în suprafață de 100 mp, și în CF 70408 – Ocna Mureș, nr. top. 1454/77/1 în suprafață de 150 mp, situate în Ocna Mureș, str. Narciselor, nr. 7, jud. Alba

Documente

privind aprobarea numărului de beneficiari, cuantumului şi categoriilor de burse
pentru semestrul I, anul şcolar 2020-2021 care se acordă elevilor din cadrul
Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga” Ocna Mureş

Documente

privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor
didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna octombrie 2020

Documente

privind aprobarea vânzării imobilului proprietate privată a orașului Ocna Mureș – Clădire Centrală termică și teren aferent, înscris în CF. 81327 – Ocna Mureș, cu nr. CAD. 81327, în suprafață de 450 mp, situat în Ocna Mureș, str. Al. Independenței, nr. 12A, jud. Alba

Documente

privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba
în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor

Documente

privind acordarea alocației zilnice de hrană elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale, pentru luna octombrie 2020

Documente

privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş

Documente

privind alegerea viceprimarului oraşului Ocna Mureş

Documente

privind organizarea Comisiei mixte care are ca obiect organizarea votului „secret” în situaţiile expres prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi în cazurile în care Consiliul local Ocna Mureș stabileşte adoptarea unor hotărâri prin vot „secret”

Documente

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli și a listelor de investiții pe anul 2020 al orașului Ocna Mureș conform anexelor nr. 1 și 2

Documente

privind aprobarea actualizării Programul anual al achiziţiilor publice
pentru anul 2020 finanțate din bugetul local

Documente

privind acordarea alocației zilnice de hrană elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale, pentru luna septembrie 2020

Documente

privind aprobarea devizului general revizuit pentru proiectul cu titlul “Creşterea eficienţei
energetice în clădirea Spitalului Orăşenesc Ocna Mureş”

Documente

privind clarificarea situației juridice a 14 imobile – apartamente (locuințe convenabile) situate în orașul Ocna Mureș, str. Aleea Independenței, bl. 26, precum și a cotei de teren aferente acestora

Documente

privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor
didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna septembrie 2020

Documente

privind aprobarea documentației pentru „Servicii cadastrale de întocmire documentații de actualizare date/intabulare în Cartea Funciară, pentru străzile din localitatea aparținătoare Cisteiu de Mureș și Micoșlaca”, aparținând domeniului public al orașului Ocna Mureș

Documente

privind aprobarea documentației pentru „Servicii cadastrale de întocmire documentații de actualizare date/intabulare în Cartea Funciară, pentru străzile din localitatea aparținătoare Războieni”, aparținând domeniului public al orașului Ocna Mureș

Documente

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli și a listelor de investiții pe anul 2020 al orașului Ocna Mureș conform anexelor nr. 1 și 2

Documente

privind prelungirea termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 11755/24.08.2018 încheiat între oraș Ocna Mureș și SC Prenis SRL, având ca obiect „MODERNIZARE STRĂZILE LUNGĂ (TRONSON 2), ÎNFRĂȚIRII, TEIULUI, MURGULUI, VIITORULUI, ION GHICA, PLOPILOR, ZORILOR, 13 SEPTEMBRIE, ȘI MĂGURII DIN ORAȘUL OCNA MUREȘ”

Documente

privind prelungirea mandatelor reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Ocna Mureş
în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Ocna Mureș

Documente

privind aprobarea prelungirii termenului contractelelor de închiriere a locuințelor ANL nr. 16265/30.10.2014 și nr. 15875/14.11.2012

Documente

privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor
didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru lunile iulie și august 2020

Documente

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar unităților de cult religios
de pe raza UAT oraș Ocna Mureș

Documente

privind aprobarea Caietelor de sarcini pentru Serviciului public de salubrizare prestat în orașul Ocna Mureș pentru activitățile necuprinse în contractul cadru gestionat de ADI SALUBRIS ALBA

Documente

privind aprobarea casării mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar inventariate în anul 2019, conform anexei

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate a contractului de concesiune nr. 13238/15.10.2010, încheiat între oraș Ocna Mureș și Șolea Emanoil

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate a contractului de concesiune nr. 13249/15.10.2010, încheiat între oraș Ocna Mureș și Schiau Necolae

Documente

privind aprobarea actualizării Programul anual al achiziţiilor publice
pentru anul 2020 finanțate din bugetul local

Documente

privind aprobarea asocierii dintre UAT orașul Ocna Mureș și SC APA CTTA SA ALBA în scopul realizării în comun a lucrării de interes public local „Reabilitare rețea apă pe străzile Ștefan cel Mare – parțial, Crizantemelor, Tineretului, Narciselor, Nicolae Bălcescu, B.P. Hașdeu, Lungă – parțial, din Ocna Mureș”

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere
a locuințelor convenabile, pe o perioadă de 12 luni

Documente

privind cesionarea dreptului de concesiune asupra imobilului – cabinet medical situat în Clădirea fostului dispensar medical uman situat administrativ în Ocna Mureș, sat aparținător Războieni-Cetate, str. Gării, nr. 149, jud. Alba

Documente

privind prelungirea mandatelor reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Ocna Mureş
în Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureş

Documente

privind prelungirea mandatelor reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Ocna Mureş
în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Lucian Blaga Ocna Mureş

Documente

privind clarificarea situației juridice a imobilului situat în Ocna Mureș, sat aparținător Cisteiu de Mureș, nr. 109K, jud. Alba, înscris în CF 81345 Ocna Mureș

Documente

privind clarificarea situației juridice a imobilului situat în Ocna Mureș, str, Abatorului, nr. 48, jud. Alba, înscris în CF 73339 Ocna Mureș

Documente

privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba
în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate a contractului de concesiune nr. 6429/01.08.2005, încheiat între oraș Ocna Mureș și SC Caraiman SRL, pe o perioadă de 12 luni

Documente

privind clarificarea situației juridice a imobilului situat în Ocna Mureș, sat aparținător Războieni-Cetate, jud. Alba, înscris în CF 79112 Ocna Mureș

Documente

 • HCL 145 File extension: pdf File size: 8 MB

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli și a listelor de investiții pe anul 2020 al orașului Ocna Mureș conform anexelor nr. 1, 2 și 3

Documente

 • HCL 144 File extension: pdf File size: 4 MB

privind aprobarea Fișei de proiect de investiție „Refacerea, amenajarea și punerea în valoare a malului stâng al râului Mureș în zona Bazei de tratament și agrement Ocna Mureș, pe o suprafață de 6 hectare, și construirea unui parc de relaxare și agrement cu specific acvatic“ ce va fi depusă la ADR în domeniul „Regenerare urbană” pentru accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic

Documente

 • HCL 143 File extension: pdf File size: 4 MB

privind aprobarea Fișei de proiect de investiție „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona Micoșlaca – Cisteiu de Mureș – Ocna Mureș – Unirea – Războieni-Cetate, județul Alba“ ce va fi depusă la ADR în domeniul „Mobilitate urbană” pentru accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic

Documente

 • HCL 142 File extension: pdf File size: 1 MB

privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale a Școlii Lucian Blaga clasele 0-VIII din orașul Ocna Mureș” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, și a cheltuielilor legate de proiect

Documente

 • HCL 141 File extension: pdf File size: 9 MB

privind actualizarea documentației tehnico-economice – faza DALI – Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale a Școlii Lucian Blaga clasele 0-VIII din orașul Ocna Mureș”

Documente

 • HCL 140 File extension: pdf File size: 1 MB

privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba
în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor

Documente

 • HCL 139 File extension: pdf File size: 1 MB

privind atribuirea a trei autorizații taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi, pe o perioadă de 5 ani, calculată de la data eliberării autorizațiilor

Documente

 • HCL 138 File extension: pdf File size: 821 kB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 3931/21.03.2014, pe o perioadă de 12 luni

Documente

 • HCL 137 File extension: pdf File size: 2 MB

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al orașului Ocna Mureș conform anexei

Documente

 • HCL 136 File extension: pdf File size: 2 MB

privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru investiția de interes public local ”Instalare centrală fotovoltaică pentru producere energie electrică, acoperire consum propriu oraș Ocna Mureș”, finanțată prin Mecanismele financiare SEE și Norvegia, 2014-2021

Documente

 • HCL 135 File extension: pdf File size: 11 MB

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli și a listelor de investiții pe anul 2020 al orașului Ocna Mureș conform anexelor nr. 1, 2 și 3

Documente

 • HCL 134 File extension: pdf File size: 4 MB

privind derularea investiției de interes public local „Instalare centrală fotovoltaică pentru producere energie electrică, acoperire consum propriu oraș Ocna Mureș”, finanțată prin Mecanismele financiare SEE și Norvegia, 2014-2021, inclusiv a bugetului detaliat și a contribuției proprii a UAT Ocna Mureș

Documente

 • HCL 133 File extension: pdf File size: 19 MB

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a imobilului – teren, proprietate privată a orașului Ocna Mureș, situat în Ocna Mureș, str. Vasile Lupu, fn, județul Alba, lot nr.3 înscris în CF.79684 Ocna Mureș, cu nr.cad/top.79684 în suprafață de 250 mp. în vederea depozitării de material lemnos destinat construcțiilor sau altor materiale din lemn

Documente

 • HCL 132 File extension: pdf File size: 20 MB

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a imobilului – teren, proprietate privată a orașului Ocna Mureș, situat în Ocna Mureș, str. Vasile Lupu, fn, județul Alba, lot nr.4 înscris în CF.79685 Ocna Mureș, cu nr.cad/top.79685 în suprafață de 250 mp. în vederea depozitării de material lemnos destinat construcțiilor sau altor materiale din lemn

Documente

 • HCL 131 File extension: pdf File size: 19 MB

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a imobilului – teren, proprietate privată a orașului Ocna Mureș, situat în Ocna Mureș, str. Vasile Lupu, fn, județul Alba, lot nr.2 înscris în CF.79683 Ocna Mureș, cu nr.cad/top.79683 în suprafață de 250 mp. în vederea depozitării de material lemnos destinat construcțiilor sau altor materiale din lemn

Documente

 • HCL 130 File extension: pdf File size: 874 kB

privind aprobarea închirierii spațiului situat administrativ în oraș Ocna Mureș, str. Nicolae Iorga, nr. 25, jud. Alba, în suprafață de 21,95 mp, către Partidul Social Democrat – Organizația locală Ocna Mureș

Documente

 • HCL 129 File extension: pdf File size: 11 MB

privind aprobarea vânzării imobilului proprietate privată a orașului Ocna Mureș – Clădire Centrală termică – 2 puncte termice și teren aferent, înscris în CF 70871 – Ocna Mureș, cu nr. top. 2160/23/4, în suprafață de 682 mp, situat în Ocna Mureș, str. Brazilor, nr. 6B, jud. Alba

Documente

 • HCL 128 File extension: pdf File size: 6 MB

privind aprobarea Contului trimestrial de execuție – trimestrul II pentru anul 2020, al bugetului local conform anexelor nr.1 și nr.2, pentru activitatea desfăşurată de Unitatea Medico-Socială, conform anexei nr.3, pentru activitatea desfăşurată de Clubul Sportiv Ocna Mureş, conform anexei nr.4

Documente

 • HCL 127 File extension: pdf File size: 861 kB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 4360 din 14.03.2019 încheiat între oraș Ocna Mureș și Grozav Ioan, pe o perioada de 12 luni

Documente

 • HCL 126 File extension: pdf File size: 3 MB

privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la Acordul de parteneriat nr. 14364/21.09.2017 și a contribuției proprii în proiect, aferent Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului orășenesc Ocna Mureș”

Documente

 • HCL 125 File extension: pdf File size: 2 MB

privind aprobarea actualizării Programului anual al achiziţiilor publice
finanțate din POR 2014-2020, proiect
“Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Ocna Mureș“

Documente

 • HCL 124 File extension: pdf File size: 657 kB

privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa la Hotărârea Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr. 100/25.06.2020

Documente

 • HCL 123 File extension: pdf File size: 709 kB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 13250 din 15.10.2010 încheiat între Oraș Ocna Mureș și ASOCIAȚIA CASA DE AJUTOR RECIPROC ORAȘ OCNA MUREȘ

Documente

 • HCL 122 File extension: pdf File size: 837 kB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr.8951 din 03.07.2014 încheiat între oraș Ocna Mureș și Suciu Corina

Documente

 • HCL 121 File extension: pdf File size: 1 MB

privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba
în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor

Documente

 • HCL 120 File extension: pdf File size: 947 kB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere
a locuințelor convenabile, pe o perioadă de 12 luni

Documente

 • HCL 119 File extension: pdf File size: 871 kB

privind încetarea contractului de închiriere nr. 15884/14.11.2012, având ca obiect locuința ANL situată în Ocna Mureș, str. Colonia Monchim, bl.7AB-73ANL, sc. B, ap. 2

Documente

 • HCL 118 File extension: pdf File size: 962 kB

privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor
didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru lunile martie și iunie 2020
și modificarea unor sume deja alocate

Documente

 • HCL 117 File extension: pdf File size: 794 kB

privind aprobarea repartizării apartamentului nr. 8, sc. B, bl. 7AB-73ANL, str. Colonia Monchim, Ocna Mureș

Documente

 • HCL 116 File extension: pdf File size: 705 kB

privind prelungirea termenului de valabilitate a contractului de concesiune nr. 7240/15.05.2018, încheiat între oraș Ocna Mureș și Marcu Rareș Iulian, pe o perioadă de 5 ani

Documente

 • HCL 115 File extension: pdf File size: 745 kB

privind prelungirea termenului de valabilitate a contractului de concesiune nr. 6428/01.08.2005, încheiat între oraș Ocna Mureș și SC Caraiman SRL, pe o perioadă de 12 luni

Documente

 • HCL 114 File extension: pdf File size: 1 MB

privind reglementarea situației juridice a terenulului înscris în CF 79637 Ocna Mureș, cu nr. top. 2180/1/2, în suprafață de 133 mp, situat administrativ în Ocna Mureș, str. 1 Mai, nr. 3, jud. Alba

Documente

 • HCL 113 File extension: pdf File size: 758 kB

privind prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 6424/01.08.2005, încheiat între oraș Ocna Mureș și Medveș Georgeta-Mariana, pe o perioadă de 12 luni

Documente

 • HCL 112 File extension: pdf File size: 1 MB

HOTĂRÂREA NR. 112
privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” – SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: „Amenajare complex sportiv în zona bazei de tratament şi agrement Ocna Mureş, str. Fabricii, oraș Ocna Mureș, jud. Alba”

Documente

 • HCL 111 File extension: pdf File size: 1 MB

privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiţia: „Amenajare complex sportiv în zona bazei de tratament şi agrement Ocna Mureş, str. Fabricii, oraș Ocna Mureș, jud. Alba”

Documente

 • HCL 110 File extension: pdf File size: 2 MB

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al orașului Ocna Mureș conform anexei

Documente

 • HCL 109 File extension: pdf File size: 1 MB

privind propunerea de respingere a plângerii prealabile formulate de Oprea Maria-Daciana împotriva Hotărârii nr.79/13.05.2020 privind demiterea directorului Unității Medico-Sociale
Ocna Mureș și asigurarea continuității conducerii acestei unități

Documente

 • HCL 108 File extension: pdf File size: 814 kB

privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru lunile aprilie și mai 2020

Documente

 • HCL 107 File extension: pdf File size: 817 kB

privind aprobarea achiziționării serviciilor socio-medicale necesare în procesul de recuperare al copiilor cu dizabilități, în limita sumei de 1.385 lei/lună pentru Tudose David Valentin

Documente

 • HCL 106 File extension: pdf File size: 731 kB

privind aprobarea organizării proiectului „Biblioteca stradală” care se va desfășura în orașul Ocna Mureș în perioada iulie-septembrie 2020 și alocarea sumei de 2000 lei necesară organizării acestuia

Documente

 • HCL 105 File extension: pdf File size: 2 MB

privind aprobarea actualizării Programului anual al achiziţiilor publice finanțate din POR 2014-2020, proiect “Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Ocna Mureș“

Documente

 • HCL 104 File extension: pdf File size: 1 MB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere a locuințelor ANL, pe o perioadă de 12 luni, de la data ajungerii la termen

Documente

 • HCL 103 File extension: pdf File size: 1 MB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere a locuințelor convenabile, pe o perioadă de 12 luni, de la data ajungerii la termen

Documente

 • HCL 102 File extension: pdf File size: 889 kB

privind prelungirea termenelor contractelor de concesiune a terenurilor situate administrativ pe str. 9 Mai, pe o perioadă de 12 luni, conform anexei

Documente

 • HCL 101 File extension: pdf File size: 649 kB

privind aprobarea ținerii la zi a registrului agricol în format electronic

Documente

 • HCL 100 File extension: pdf File size: 887 kB

privind prelungirea termenelor contractelor de concesiune a terenurilor situate administrativ pe str. 1 Mai, pe o perioadă de 5 ani, conform anexei

Documente

 • HCL 99 File extension: pdf File size: 902 kB

privind îndreptarea erorii materiale strecurate în contractul de execuție lucrări WiFi4EU nr. 21032/19.12.2019, încheiat între oraș Ocna Mureș și RCS&RDS, și prelungirea termenului acestuia

Documente

 • HCL 98 File extension: pdf File size: 754 kB

privind modificarea taxei speciale de eliberare a atestatului de producător, aprobată prin art. 1, alin. (1), liniuța 3 din Hotărârea Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr. 41/10.03.2020

Documente

 • HCL 97 File extension: pdf File size: 739 kB

privind prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 6426/01.08.2005, încheiat între oraș Ocna Mureș și Stoica Ana, pe o perioadă de 12 luni

Documente

 • HCL 96 File extension: pdf File size: 858 kB

privind prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 6427/01.08.2005, încheiat între oraș Ocna Mureș și Cruceriu Aristică, Cruceriu Masinca Ana-Maria și Cruceriu Raluca Teodora, pe o perioadă de 12 luni

Documente

 • HCL 95 File extension: pdf File size: 1 MB

privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor

Documente

 • HCL 94 File extension: pdf File size: 732 kB

privind prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 5460/01.07.2005, încheiat între oraș Ocna Mureș și Goga Aurel, pe o perioadă de 12 luni

Documente

 • HCL 93 File extension: pdf File size: 776 kB

privind încetarea contractului de concesiune nr. 14279/09.09.2019, încheiat între oraș Ocna Mureș și SC Clinica Stomestet SRL-D

Documente

 • HCL 92 File extension: pdf File size: 855 kB

privind aprobarea numărului de beneficiari, cuantumului şi categoriilor de burse pentru semestrul II, anul şcolar 2019-2020 care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din orașul Ocna Mureş

Documente

 • HCL 91 File extension: pdf File size: 2 MB

privind aprobarea Programului pentru finanțările nerambursabile aferent anului 2020 care se vor acorda în baza Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local Ocna Mureș, alocate pentru activități nonprofit de interes local, aprobat prin Hotărârea nr. 226/19.12.2013

Documente

 • HCL 90 File extension: pdf File size: 10 MB

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2020 al orașului Ocna Mureș conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta

Documente

 • HCL 89 File extension: pdf File size: 9 MB

privind clarificarea situației juridice a imobilului situat în Ocna Mureș, str. Fabricii, nr. 1, jud. Alba, înscris în CF 79676

Documente

 • HCL 88 File extension: pdf File size: 1 MB

privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor

Documente

 • HCL 87 File extension: pdf File size: 1 MB

privind cesionarea contractului de concesiune nr. 10323/31.07.2014, având ca obiect terenul în suprafață de 806 mp, situată administrativ în Ocna Mureș, str. Colonia Monchim, nr. 7, jud. Alba

Documente

 • HCL 86 File extension: pdf File size: 843 kB

privind încetarea contractului de închiriere nr. 6008/10.04.2020, având ca obiect locuința ANL situată în Ocna Mureș, str. Colonia Monchim, bl.7AB-73ANL, sc. B, ap. 8

Documente

 • HCL 85 File extension: pdf File size: 1 MB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere a locuințelor sociale, pe o perioadă de 12 luni, de la data ajungerii la termen

Documente

 • HCL 84 File extension: pdf File size: 812 kB

privind încetarea contractului de închiriere nr. 3582/17.03.2014, având ca obiect locuința socială situată în Ocna Mureș, str. Colonia Monchim, nr. 14, bl.6ABC, sc. A, ap. 8

Documente

 • HCL 83 File extension: pdf File size: 1 MB

privind înaintarea propunerii de schimbare a destinației unor spații propietate publică a orașului Ocna Mureș din incinta Liceului Tehnologic Ocna Mureș

Documente

 • HCL 82 File extension: pdf File size: 2 MB

privind acceptarea donației primite de la Municipalitatea Dongyong R.P.Chineză constând în materiale sanitare de protecție și distribuirea acestora

Documente

 • HCL 81 File extension: pdf File size: 772 kB

privind prelungirea duratei contractului de execuție de lucrări nr. 17340/25.10.2019 pentru obiectivul de investiții „Continuare lucrări amenajare piață industrială Ocna Mureș”

Documente

 • HCL 80 File extension: pdf File size: 19 MB

privind valorificarea prin închiriere a unor pășuni proprietate privată a orașului Ocna Mureș

Documente

 • HCL 78 File extension: pdf File size: 779 kB

privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna martie 2020

Documente

 • HCL 77 File extension: pdf File size: 742 kB

privind emiterea acordului Consiliului local al orașului Ocna Mureș pentru terenul situat în Ocna Mureș, str. 9 Mai, nr. 1A, jud. Alba

Documente

 • HCL 76 File extension: pdf File size: 7 MB

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 şi modificarea listelor de investiţii ale orașului Ocna Mureș conform anexelor nr. 1 și 2

Documente

 • HCL 75 File extension: pdf File size: 4 MB

privind aprobarea Contului trimestrial de execuție – trimestrul I pentru anul 2020

Documente

 • HCL 74 File extension: pdf File size: 803 kB

privind prorograrea termenului de plată a taxelor și impozitelor locale cu bonificație până la data de 30 iunie 2020

Documente

 • HCL 73 File extension: pdf File size: 922 kB

privind încetarea contractului de închiriere nr. 7722/10.05.2019, având ca obiect suprafața de pășune de 20 ha, situată administrativ în zona denumită popular Micoșlaca- Sărături

Documente

 • HCL 72 File extension: pdf File size: 1 MB

privind cesionarea contractului de închiriere nr. 8607/29.05.2017, având ca obiect suprafața de pășune de 12,50 ha, situată administrativ în zona denumită popular Berc- Războieni

Documente

 • HCL 71 File extension: pdf File size: 1 MB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere a locuințelor convenabile, pe o perioadă de 12 luni, de la data ajungerii la termen

Documente

 • HCL 70 File extension: pdf File size: 1 MB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de concesiune a terenurilor situate administrativ în Ocna Mureș, str. Brazilor

Documente

 • HCL 69 File extension: pdf File size: 1 MB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere a locuințelor ANL, pe o perioadă de 12 luni, de la data ajungerii la termen

Documente

 • HCL 68 File extension: pdf File size: 3 MB

privind aprobarea devizului general actualizat pentru proiectul cu titlul “Construire bloc social pe str. Ștefan cel Mare, nr. 35”

Documente

 • HCL 67 File extension: pdf File size: 3 MB

privind aprobarea devizului general actualizat pentru proiectul cu titlul “Construire bloc social pe str. G. Barițiu, nr.1”

Documente

 • HCL 66 File extension: pdf File size: 792 kB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de concesiune nr. 339 din 13.01.2020 încheiat între orașul Ocna Mureș și Orian Maria, Orian Augustin, Orian Lucian, Orian Ioan

Documente

 • HCL 65 File extension: pdf File size: 715 kB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de concesiune nr. 2312 din 15.03.2005 încheiat între orașul Ocna Mureș și Chiorean Gheorghe

Documente

 • HCL 64 File extension: pdf File size: 797 kB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 2738 din 01.04.2003 încheiat între orașul Ocna Mureș și Maier Emil

Documente

 • HCL 63 File extension: pdf File size: 18 MB

privind indexarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și amenzile aplicabile care vor fi încasate începând cu anul fiscal 2021

Documente

 • HCL 62 File extension: pdf File size: 17 MB

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de salubrizare prestat în orașul Ocna Mureș pentru activitățile necuprinse în contractul cadru gestionat de ADI SALUBRIS ALBA

Documente

 • HCL 79 File extension: pdf File size: 1 MB

privind demiterea directorului Unitatii Medico-Sociale Ocna Mures si asigurarea continuitatii conducerii acestei institutii

Documente

 • H 61 File extension: pdf File size: 2 MB

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al orașului Ocna Mureș conform anexei, care face parte integrantă din prezenta

Documente

 • H 60 File extension: pdf File size: 1002 kB

privind neasumarea de către UAT orașul Ocna Mureș a responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor–cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor–cadru pentru achiziția serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru Școli al României, pentru perioada 2020-2023

Documente

 • H 59 File extension: pdf File size: 971 kB

privind reglementarea situației juridice a terenului înscris în CF 79210 Ocna Mureș, în suprafață de 40.433 mp, situat în Ocna Mureș, str. Fabricii

Documente

 • HCL 58 File extension: pdf File size: 678 kB

privind îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Hotărârii Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr. 202/29.10.2019

Documente

 • HCL 57 File extension: pdf File size: 2 MB

privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a localităților din județul Alba – Revizia 1

Documente

 • HCL 56 File extension: pdf File size: 2 MB

privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate pentru proiectul cu titlul “Calitate pentru sănătate – Sistem smart de eficiență energetică pentru Baza de tratament și agrement Ocna Mureș (Quality for health – Smart microgrid for Ocna Mureș Health and Treatment Center)”

Documente

 • HCL 55 File extension: pdf File size: 8 MB

privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru proiectul cu titlul “Modernizare trotuare pe strada Lungă din orașul Ocna Mureș”

Documente

 • HCL 54 File extension: pdf File size: 2 MB

privind aprobarea listei definitive pentru obținerea unei locuințe ANL în anul 2020 și repartizarea acestor locuințe

Documente

 • HCL 53 File extension: pdf File size: 732 kB

privind încetarea contractului de concesiune nr. 718/01.03.1994 încheiat între orașul Ocna Mureș și SC ICEBERG SRL

Documente

 • HCL 52 File extension: pdf File size: 754 kB

privind prelungirea termenului contractului de arendare nr. 6985 din 23.04.2019, pe o perioadă de 12 luni de la data ajungerii la termen

Documente

 • HCL 51 File extension: pdf File size: 987 kB

privind reglementarea situației juridice a terenului înscris în CF 79191 Ocna Mureș, cu nr. top. 625/2/9 în suprafață de 745 mp, situat în Ocna Mureș, sat aparținător Cisteiul de Mureș, nr. 109I, jud. Alba

Documente

 • HCL 50 File extension: pdf File size: 1 MB

privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al orașului Ocna Mureș a terenului identificat cu CF 79311 Ocna Mureș, cu nr. top. 1454/127 în suprafață de 250 mp, situat în Ocna Mureș, str. Dâmbului, nr. 23, jud. Alba și cesionarea dreptului de concesiune de la Hoca Sorin către Stoica Ioan și Stoica Iuliana

Documente

 • HCL 49 File extension: pdf File size: 897 kB

privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna februarie 2020

Documente

 • HCL 48 File extension: pdf File size: 4 MB

privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului local al orașului Ocna Mureș

Documente

privind punerea în aplicare a unor măsuri instituite prin Hotărârea nr. 2 a Comitetului local pentru situații de urgență Ocna Mureș

Documente

privind actualizarea devizului general pentru proiectul cu titlul “Creşterea eficienţei energetice în clădirea Spitalului Orăşenesc Ocna Mureş”

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 19201 din 14.12.2015 încheiat între orașul Ocna Mureș și SC WILLIAMS PLUS SRL

Documente

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 şi modificarea listelor de investiţii ale orașului Ocna Mureș conform anexelor nr. 1, 2 şi 3

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere a unor locuințe convenabile, pe o perioadă de 12 luni, de la data ajungerii la termen

Documente

privind atribuirea unei autorizații taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi, pe o perioadă de 5 ani, calculată de la data eliberării autorizației

Documente

privind aprobarea modalității de recuperare a contravalorii imprimatelor “atestat de producător” respectiv “carnet de comercializare” de la solicitanţi

Documente

privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru proiectul cu titlul “Construire bloc social pe str. Ștefan cel Mare, nr. 35”

Documente

privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru proiectul cu titlul “Construire bloc social pe str. G. Barițiu, nr.1”

Documente

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția de interes public local ”Amenajare complex sportiv în zona bazei de tratament și agrement Ocna Mureș”

Documente

privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv Ocna Mures și modificarea componenței Consiliului Director al Clubului Sportiv Ocna Mureș

Documente

privind schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 3997/21.03.2014 de pe Adam Daniel pe Adam Ana, contract având ca obiect locuința convenabilă situată în Ocna Mureș, str. Al. Independenței, bl. 26, ap. 57, sc. III

Documente

privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Acordul de parteneriat nr. 14364/21.09.2017 și a contribuției proprii în proiect, aferente Proiectului ”Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”

Documente

pentru aporbarea raportului primarului privind starea economică, socială și de mediu a UAT orașul Ocna Mureș, pe anul 2019

Documente

privind aprobarea documentației tehnice de alipire a imobilelor înscrise în CF 71854 Ocna Mureș – parcela cu nr. top. 1454/75/1, CF 71855 Ocna Mureș – parcela cu nr. top. 1454/75/2, a cărui concesionar este Orian Lucian, CF 71826 Ocna Mureș – parcela cu nr. top. 1454/76/1,
CF 71823 Ocna Mureș – parcela cu nr. top. 1454/76/2 a cărui concesionar este Orian Augustin,
într-un singur lot – curți, construcții în suprafață de 500 mp situate administrativ în Ocna Mureș, str. Narciselor nr. 9-11, jud, Alba, proprietar oraș Ocna Mureș – domeniu privat

Documente

privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru proiectul cu titlul “Creşterea eficienţei energetice în clădirea Spitalului Orăşenesc Ocna Mureş”

Documente

privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excendentului anului 2019 pentru Secțiunea de dezvoltare (Sursa A) și pentru Secțiunea de funcționare (Sursa E)

Documente

privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor

Documente

privind aprobarea documentației tehnice de alipire a imobilelor înscrise în CF 79557 și CF 79558 a căror concesionari sunt Cîmpean Elisabeta și Cîmpean Nicolae, având ca obiect terenurile situate administrativ în Ocna Mureș, str. Narciselor, nr. 12-14, jud. Alba

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere a locuințelor ANL, pe o perioadă de 12 luni, de la data ajungerii la termen

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere a locuințelor sociale, pe o perioadă de 12 luni, de la data ajungerii la termen

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere a locuințelor convenabile, pe o perioadă de 12 luni, de la data ajungerii la termen

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de concesiune nr. 13242/15.10.2010, astfel cum a fost modificat prin contractul de cesiune și act adițional nr. 12374/18.09.2014

Documente

privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna ianuarie 2020

Documente

privind aprobarea modificarii componentei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism a orasului Ocna Mures, precum si a modificarii componentei Secretariatului Tehnic al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism a orasului Ocna Mures

Documente

privind inlocuirea unui reprezentant al Consiliului local al orasului Ocna Mures si Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale ”Lucian Blaga” Ocna Mures

Documente

privind modificarea si completarea Contractului de prestari servicii nr.19428/27.11.2019 incheiat cu operatorul de salubritate SC RER VEST SA

Documente

privind aprobarea actualizarii Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2020 finantate din bugetul local

Documente

privind aprobarea normativului propriu de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanti pentru autoturismele si utilajele aflate in propietatea orasului Ocna Mures, pentru anul 2020

Documente

privind includerea in domeniul public al orasului Ocna Mures a bunurilor care formeaza obiectivul executat din fonduri IID ”Extindere retea de alimentare cu apa potabila si canalizarea menajera str. Parcului si Fabricii, in zona Bazei de Tratament si Agrement, oras Ocna Mures, jud. Alba”, concesionarea acestor bunuri catre operatorul regional SC APA CTTA -SA ALBA

Documente

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli precum ți a listelor de investiții pe anul 2020

Documente

privind aprobarea ,,Planului de lucrări de interes local”care vor fi executate în anul 2020 la nivelul oraşului Ocna Mureş de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 şi de către cei care prestează muncă neremunerată în folosul comunităţii conform Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune și conform O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității

Documente

privind aprobarea Contului anual de execuție – trimestrul IV pentru anul 2019, al bugetului local conform anexelor 1 și 2, pentru activitatea desfăşurată de Clubul Sportiv Ocna Mureş, conform anexei 3, pentru activitatea desfăşurată de Unitatea Medico-Socială, conform anexei 4 și Realizarea programului anual al achizițiilor publice în anul 2019, conform anexei 5

Documente

pentru îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul Hotărârii nr.157/29.08.2019 privind aprobarea documentației tehnice de dezlipire în 5 loturi a imobilului situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Vasile Lupu, jud. Alba, înscris în CF 75504 – Ocna Mureș, nr. top. 2194/2/2, în suprafață de 1.336 mp, proprietar orașul Ocna Mureș – domeniul privat

Documente

privind revocarea HCL nr. 229 din 18.12.2019 și aprobarea înfiinţării unui Serviciu public de transport local, prin reorganizarea serviciului existent, într-un serviciu cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului local al oraşului Ocna Mureş

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support