Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hotărâri de consiliu local – 2021

Documente

privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de funcţii ale Unității Medico-Sociale Ocna Mureș, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.128/30.06.2014

Documente

privind aprobarea Contului trimestrial de execuție la data de 31.12.2020 al bugetului local al UAT orașul Ocna Mureș conform anexelor nr.1 și nr. 2, pentru activitatea desfăşurată de Unitatea Medico-Socială conform anexei nr. 3, pentru activitatea desfăşurată de Clubul Sportiv Ocna Mureş conform anexei nr. 4

Documente

privind aprobarea documentației tehnico-economice (proiectul tehnic nr.142/15.10.2020 întocmit de SC ELRON ENERGY CO SRL) pentru obiectivul de investiţii de interes public local „CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ 500 kw – REGIM PRODUCĂTOR, ORAȘ OCNA MUREȘ”

Documente

privind atribuirea unei autorizații taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi, pe o perioadă de 5 ani, calculată de la data eliberării autorizației

Documente

privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al orașului Ocna Mureș a terenului identificat
cu CF. 74705 Ocna Mureș, cu nr. top. 954/1/2/2/5 în suprafață de 14.618 mp, situat în Ocna Mureș și retragerea dreptului de folosință a Uzinelor de Produse Sodice Intreprindere de Stat Ocna Mureș

Documente

privind încuviințarea aderării UAT Comuna Unirea și UAT Comuna Fărău în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Microregiunea de Dezvoltare Socio- Economică Ocna Mureș ( AIDMOM)

Documente

privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor

Documente

privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna ianuarie 2021

Documente

privind alocarea unor sume de bani pentru acordarea unor drepturi copiilor, elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale, pentru luna ianuarie 2021

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr.13538 din 27.08.2013 încheiat între Oraș Ocna Mureș și CASA DE AJUTOR RECIPROC CREDIT TEIUȘ IFN

Documente

privind aprobarea depunerii proiectului „Educație digitală adaptată nevoilor participanților și instituțiilor de învățământ preuniversitar din orașul Ocna Mureș”, în cadrul Programului Operațional Competitivitate :Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă. Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate. Obiectiv Specific OS 2.4 – Creșterea gradului de utilizare a Internetului. Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE

Documente

privind aprobarea ,,Planului de lucrări de interes local” care vor fi executate în anul 2021 la nivelul oraşului Ocna Mureş de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 şi de către cei care prestează muncă neremunerată în folosul comunităţii conform Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune și conform O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității

Documente

cu privire la aprobarea locației noi a pieței volante (industriale) a orașului Ocna Mureș, organizarea locurilor în piață și a modalității de atribuire a acestora

Documente

privind aprobarea listei provizorii de priorități în vederea obținerii de locuințe ANL pentru anul 2021

Documente

privind aprobarea modificării Programului Achiziţiilor Publice
pentru proiectul ,,Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale a Școlii Gimnaziale Lucian Blaga, clasele 0-VIII din Ocna Mureș’’

Documente

privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna decembrie 2020

Documente

privind alocarea unor sume de bani pentru acordarea unor drepturi copiilor, elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale, pentru luna decembrie 2020

Documente

privind actualizarea componenței comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a orașului Ocna Mureș

Documente

privind îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Hotărârii nr. 158/24.09.2020

Documente

privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Ocna Mureș

Documente

privind aprobarea documentației tehnice de identificare și intabulare
a imobilelor situate pe str. Macilor și str. Al. Țitruș – Ocna Mureș

Documente

privind actualizarea componenței comisiilor de analiză a dosarelor depuse pentru repartizarea spațiilor locative proprietate a UAT oraș Ocna Mureș

Documente

privind actualizarea componenței comisiilor de evaluare a ofertelor pentru valorificarea potențialului bunurilor imobile proprietate a UAT oraș Ocna Mureș

Documente

privind aprobarea schimbării destinaţiei unor spaţii proprietate publică a oraşului Ocna Mureş din incinta Liceului Tehnologic Ocna Mureș

Documente

privind aprobarea Planului de organizare a reţelei şcolare de pe raza
administrativ-teritorială a oraşului Ocna Mureş, pentru anul şcolar 2021–2022

Documente

privind aprobarea majorării contribuției personale datorată de beneficiarii serviciilor furnizate de UMS Ocna Mureș de la suma de 1200 lei/lună la suma de 1500 lei/lună

Documente

privind aprobarea normativului propriu de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanți
pentru autoturismele și utilajele aflate în proprietatea orașului Ocna Mureș, pentru anul 2021

Documente

privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare la bugetul local (Sursa A, E) la 31.12.2020 din excedent și utilizarea excedentului bugetar al UAT oraşul Ocna Mureş aferent anului 2020, în anul 2021

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support