Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hotărâri de consiliu local – 2021

Documente

privind aprobarea Programului Anual de Achiziţii Publice pentru anul 2022 – forma inițială, pentru achiziţiile finanţate din Bugetul local, precum și a anexei la acesta, anexa privind achizițiile directe, conform anexelor nr. 1 și 2

Documente

privind aprobarea Documentației de atribuire pentru contractul de
”Furnizare de produse și echipamente necesare dotării Bazei de tratament și agrement,
inclusiv montarea acestora și instruirea personalului Achizitorului în vederea utilizării lor”

Documente

privind modificarea și actualizarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice al UAT oraș Ocna Mureș pentru anul 2021, finanțate din bugetul local

Documente

privind aprobarea documentației tehnice de identificare și dezmembrare
a terenului identificat cu CF nr. 70742 Ocna Mureș, nr.top.1210/1/12/2/2/1/1/1 situat
pe str. Aleea Independenței în suprafață de 3001 mp.

Documente

privind aprobarea proiectului tehnic, a devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru investiția
“MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITĂȚILE RĂZBOIENI-CETATE, CISTEIU DE MUREȘ ȘI MICOȘLACA – LOT 1: RĂZBOIENI-CETATE“

Documente

privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului și din administrarea
Ministerului Finanțelor Publice, în domeniul public al orașului Ocna Mureș și în administrarea
Consiliului Local al orașului Ocna Mureș, a imobilului – construcții și teren – înscris
în CF. 82321 (CF vechi 71818) Ocna Mureș, nr. top.971/1

Documente

privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor
didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna noiembrie 2021

Documente

privind alocarea unor sume de bani pentru acordarea unor drepturi copiilor, elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale, pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2021

Documente

privind prelungirea termenului contractului de concesiune nr.6427/01.08.2005 încheiat între oraș Ocna Mureș și Cruceriu Aristică, Cruceriu Masinca Anamaria și Cruceriu Raluca Teodora
pe o perioadă de 12 luni

Documente

privind prelungirea termenului contractelor de concesiune nr. 6913/27.04.2021 și 6914/27.04.2021 încheiate între oraș Ocna Mureș și Nistor Mărioara și Nistor Virgil Sorin
pe o perioadă de 12 luni

Documente

privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba
în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor

Documente

privind acordarea scutirii de la plata impozitului datorat pentru anul 2022 bugetului UAT
oraşul Ocna Mureş de către Asociaţia Creştină de Misiune şi Caritate ,,Bunul Samaritean”

Documente

privind acordarea scutirii de la plata impozitului datorat pentru anul 2022 bugetului
UAT oraşul Ocna Mureş de către Asociaţia ”Casa Tâmplarului”

Documente

privind înscrierea în domeniul privat al Orașului Ocna Mureș a terenului înscris în CF.79645 Ocna Mureș cu nr.cad/nr.top.625/2/12 în suprafață de 745 mp, situat în Cisteiu de Mureș, nr.109L, jud.Alba și retragerea dreptului de folosință a Fondului Zootehnic a Comunei Cisteiu

Documente

privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanțelor
profesionale individuale ale secretarului general al orașului Ocna Mureș

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere
a unei locuințe convenabile, pe o perioadă de 12 luni

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere a locuințelor ANL, pe o perioadă de 12 luni, de la data ajungerii la termen

Documente

privind transmiterea dreptului de concesiune de la SC MOGA LUX SRL către SC MCMS BOTA SRL privind terenul înscris în CF.71771 Ocna Mureș cu nr. top.1080/3, în suprafață de 30 mp, situat în Ocna Mureș, str.Măcelarilor, nr.1, jud.Alba

Documente

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli și a listelor de investiții pentru anul 2021, conform anexelor nr.1 și nr.2

Documente

privind aprobarea înscrierii Oraș Ocna Mureș în Programul „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public”, finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu, cu investiția
„MODERNIZAREA ȘI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN LOCALITĂȚILE APARȚINĂTOARE ȘI COMPONENTE ORAȘULUI OCNA MUREȘ – UIOARA DE SUS, UIOARA DE JOS, RĂZBOIENI-CETATE, CISTEIU DE MUREȘ ȘI MICOȘLACA”
precum și aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici, aferente investiției menționate

Documente

privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Acordul de asociere
încheiat între UAT – Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba
şi UAT – Oraşul Ocna Mureş prin Consiliul Local al oraşului Ocna Mureş
pentru realizarea în comun a obiectivului ,,Staţiune balneo-climaterică Ocna Mureş”

Documente

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli și a Listei de investiții pentru anul 2021, conform anexelor nr.1și nr.2

Documente

privind încuviințarea radierii dreptului de administrare operativă instituit în favoarea Consiliului Local Ocna Mureș din cartea funciară nr. 79617 Ocna Mureș respectiv cartea funciară nr.79636 Ocna Mureș

Documente

privind aprobarea Proiectului Planului de organizare a reţelei şcolare de pe raza
administrativ-teritorială a oraşului Ocna Mureş, pentru anul şcolar 2022–2023

Documente

privind aprobarea modificării denumirii Școlii Gimnaziale Războieni Cetate în ,,Școala Primară Războieni Cetate’’ – structură în cadrul Școlii Gimnaziale ”Lucian Blaga”, în vederea cuprinderii ei în proiectul Planului de organizare a rețelei școlare de pe raza administrativ teritorială a Orașului Ocna Mureș, pentru anul școlar 2022-2023

Documente

privind încuviințarea radierii dreptului de administrare operativă instituit în favoarea Consiliului Local Ocna Mureș din cartea funciară nr. 79625 Ocna Mureș

Documente

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a Listei de investiții și a Programului de investiții publice – credite de angajament și credite bugetare pentru anul 2021, conform anexelor nr.1, nr.2 și nr.3

Documente

privind aprobarea numărului de beneficiari, a cuantumului şi categoriilor de burse
pentru semestrul I, anul şcolar 2021-2022 care se acordă elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat din orașul Ocna Mureş

Documente

privind schimbarea titularului contractului de concesiune nr. 1446/30.06.1995, având ca obiect terenul situat în Războieni-Cetate, str.Gării, nr.229/T, jud.Alba

Documente

privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba
în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor

Documente

privind prelungirea termenului contractului de prestări-servicii nr. 19428/27.11.2019 încheiat cu SC RER VEST S.A. ( denumirea la momentul încheierii contractului), pe perioadă determinată, având ca obiect – Servicii de Salubrizare a orașului Ocna Mureș și a localităților componente și aparținătoare Uioara de Jos, Uioara de Sus, Războieni Cetate, Cisteiu de Mureș și Micoșlaca- doar pentru Activitatea nr. 2 – măturatul manual, întreţinere spații publice, răzuit rigole

Documente

privind cesionarea dreptului de concesiune de la SC CERAM SRL către SC ALEDAV PLAST SRL privind terenul înscris în CF.82997 Ocna Mureș cu nr. cad.82997, în suprafață de 13714 mp, situat în Războieni-Cetate, nr.293, jud.Alba

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al unui contract de închiriere
al unei locuințe convenabile, pe o perioadă de 12 luni

Documente

privind aprobarea documentației tehnice de identificare și intabulare
a imobilelor situate pe str. Stăvilarului, nr. 8-17, Ocna Mureș.

Documente

privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor
didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna octombrie 2021

Documente

privind alocarea unor sume de bani pentru acordarea unor drepturi copiilor, elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale, pentru luna octombrie 2021

Documente

privind alocarea sumei de 20.000 lei necesară achiziţionării de pachete cadou, pentru preşcolarii din grădiniţe, creşe şi elevii din clasele I-VIII din oraşul Ocna Mureş, cu ocazia sărbătorilor de iarnă

Documente

 • Hot.166 File extension: pdf File size: 5 MB

privind modificarea și actualizarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice al UAT oraș Ocna Mureș pentru anul 2021, finanțate din bugetul local

Documente

 • Hot.165 File extension: pdf File size: 9 MB

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a Listei de investiții și a Programului de investiții publice – credite de angajament și credite bugetare pentru anul 2021, conform anexelor nr.1, nr.2 și nr.3

Documente

privind aprobarea Contului trimestrial de execuție la data de 30.09.2021 al bugetului local al UAT orașul Ocna Mureș conform anexelor nr.1 și nr. 2, pentru activitatea desfăşurată de Unitatea Medico-Socială conform anexei nr. 3, pentru activitatea desfăşurată de Clubul Sportiv Ocna Mureş conform anexei nr. 4

Documente

 • Hot.163 File extension: pdf File size: 1 MB

privind alocarea din bugetul UAT oraşul Ocna Mureş, pe anul 2021, din cap 67.02.06 art. 59.12 ,,Susţinerea cultelor” a sumei totale de 80.000 lei, care va fi utilizată în vederea acordării unui sprijin financiar unităţilor de cult religios de pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale oraş Ocna Mureş

Documente

 • Hot.162 File extension: pdf File size: 804 kB

privind alocarea unor sume de bani pentru acordarea unor drepturi copiilor, elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale, pentru luna septembrie 2021

Documente

 • Hot.161 File extension: pdf File size: 813 kB

privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor
didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna septembrie 2021

Documente

 • Hot.160 File extension: pdf File size: 842 kB

privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 10900/02.08.2018 încheiat între Oraș Ocna Mureș și Asocierea SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA- SC IASICON SA, având ca obiect „AMENAJARE BAZĂ DE TRATAMENT ȘI AGREMENT ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ” pe o perioadă de 6 luni, până la data de 30.04.2022

Documente

 • Hot.159 File extension: pdf File size: 1 MB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere
a locuințelor convenabile, pe o perioadă de 12 luni

Documente

 • Hot.158 File extension: pdf File size: 869 kB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere a unei locuințe ANL, pe o perioadă de 12 luni, de la data ajungerii la termen, pentru chiriașul Stoica Alexandru

Documente

 • Hot.157 File extension: pdf File size: 883 kB

privind schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 3932/21.03.2014, având ca obiect locuința convenabilă situată în Ocna Mureș, str. Aleea Independenței, Bl.26, ap.2 și prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere în cauză de la data ajungerii la termen.

Documente

 • Hot.156 File extension: pdf File size: 1 MB

privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba
în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor

Documente

 • Hot.155 File extension: pdf File size: 812 kB

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al oraşului Ocna Mureş
care să facă parte din Comisia de evaluare a probei de interviu pentru organizarea și desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor de director și director adjunct ai Școlii Gimnaziale ,,Lucian Blaga’’ Ocna Mureș

Documente

 • Hot.154 File extension: pdf File size: 563 kB

privind aprobarea alocării sumei de 5000 lei, ocazionate de desfășurarea evenimentului de interes public local – Festivalului de Folclor „MUREȘ, PE MARGINEA TA”, ediţia 2021

Documente

privind atribuirea a 2 autorizații taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi, pe o perioadă de 5 ani, calculată de la data eliberării autorizațiilor

Documente

privind încetarea contractului de concesiune nr.1994/13.02.2014, contractului de cesiune nr.19779/30.12.2014 și a contractului de concesiune nr.7913/04.06.2015, încheiate între oraș Ocna Mureș și SC. Medisol SRL

Documente

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli și a Listei de investiții pentru anul 2021, conform anexelor nr.1 și nr.2

Documente

privind aprobarea Proiectului tehnic, Devizului general estimativ al proiectului, a indicatorilor tehnico-economici precum și a cererii de finanțare în vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” pentru finanțare nerambursabilă a investiției
“REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE APARȚINĂTOARE CISTEIU DE MUREȘ ȘI MICOȘLACA“

Documente

privind aprobarea Devizului general estimativ al investiției, a indicatorilor tehnico-economici precum și a cererii de finanțare în vederea includerii la finanțare prin Programul
național de investitii „Anghel Saligny” pentru finanțare nerambursabilă a investiției “MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITĂȚILE RĂZBOIENI-CETATE,
CISTEIU DE MUREȘ ȘI MICOȘLACA – LOT 1: RĂZBOIENI-CETATE“

Documente

privind aprobarea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării unor obiecte
de inventar și mijloace fixe cuprinse în inventarul bunurilor aparținând
patrimoniului privat al orașului Ocna Mureș

Documente

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli și a Programului de investiții publice – credite de angajament pentru anul 2021, conform anexelor nr.1 și nr.2

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere
a locuințelor convenabile, pe o perioadă de 12 luni

Documente

privind aprobarea documentației tehnice de dezlipire în 2 loturi a terenului înscris în CF. 79618 – Ocna Mureș, nr. top. 1454/136/1/1/3, situat administrativ în intravilanul localității Ocna Mureș, str. Liliacului, nr.18A, jud.Alba

Documente

privind aprobarea documentației tehnice de actualizare a suprafeței terenului înscris în CF.78727-Ocna Mureș, situat administrativ în Ocna Mureș, str.Liliacului, nr.7, jud.Alba și a suprafeței terenului înscris în CF.79192-Ocna Mureș, situat administrativ în Ocna Mureș, str. Liliacului, nr.9, jud.Alba

Documente

privind însuşirea documentaţiei tehnice întocmită de P.F.A. ALEXA IOAN pentru înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în favoarea oraşului Ocna Mureş – domeniu public a unor imobile – drumuri de exploatare și canale desecare – evidenţiate pe planurile parcelare ale sectoarelor cadastrale nr. 38, 59, 61, 62 și 63

Documente

privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba
în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor

Documente

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Ocna Mureş
în Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureş

Documente

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Ocna Mureş
în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Lucian Blaga’’ Ocna Mureş

Documente

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Ocna Mureş
în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Ocna Mureș

Documente

privind aprobarea documentației tehnice de dezlipire în 2 loturi a imobilului situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Mălinului, nr.3A, jud.Alba, înscris în CF. 71127 – Ocna Mureș, nr. top. 30/1/1/1/1/1/1/1/1/2/2/11 – altele în suprafață de 35662 mp, proprietar Statul Roman, drept de
administrare Consiliul local Ocna Mureș

Documente

privind prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 6424/01.08.2005, încheiat între oraș Ocna Mureș și Medveș Georgeta-Mariana, pe o perioadă de 12 luni

Documente

privind modificarea și completarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice, achiziții directe, al UAT oraș Ocna Mureș pentru anul 2021, finanțate din bugetul local

Documente

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al orașului Ocna Mureș

Documente

privind decontarea sumei de 2784,48 lei, cheltuieli ocazionate de deplasarea delegației orașului Ocna Mureș la evenimentul din Kozarmisleny Ungaria

Documente

privind aprobarea executării de reparaţii/investiții în limita sumei de 5.260 lei, pentru apartamentul nr.2 situat în Ocna Mureş, str.Digului, nr.20, Bl.3AB-72-ANL, Sc.B, jud.Alba

Documente

privind aprobarea executării de reparaţii/investiții în limita sumei de 3.560 lei, pentru apartamentul nr.1 situat în Ocna Mureş, str.Digului, nr.20, Bl.3AB-72-ANL, Sc.B, jud.Alba

Documente

privind schimbul unor locuințe construite în regim ANL din Bl.7AB-73 ANL

Documente

privind aprobarea Proiectului tehnic – Faza PT+D.D.E+C.S pentru investiția
„MODERNIZARE ȘI EFICIENTIZARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL DIN ORAȘ OCNA MUREȘ, JUD. ALBA”

Documente

 • HOT 128 File extension: pdf File size: 593 kB

privind aprobarea și decontarea cheltuielilor de deplasare (carburanți+diurnă), ocazionate de deplasarea delegației orașului Ocna Mureș la evenimentul din Kozarmisleny din Ungaria

Documente

 • HOT 127 File extension: pdf File size: 7 MB

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al orașului Ocna Mureș

Documente

 • HOT 126 File extension: pdf File size: 1 MB

privind prelungirea termenului de folosință gratuită și actualizare de suprafață a spațiului proprietate publică a UAT orașul Ocna Mureș, situat administrativ în Ocna Mureș, satul Războieni-Cetate, str.Gării, nr.149, jud.Alba, identificat cu CF.71317 – Ocna Mureș, cu nr.top.354/2, în suprafață de 153,57 mp.

Documente

 • HOT 125 File extension: pdf File size: 3 MB

pentru completarea Hotărârii nr.118/24.08.2021 privind modificarea și completarea Hotărârii nr.95/29.07.2021 pentru aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către operatorul economic delegat, Asocierea S.C. RER VEST S.A./S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și similare desfășurată în Zona 1 – Lot 1 Alba Iulia a județului Alba în baza Contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 61/18.04.2019

Documente

 • HOT 124 File extension: pdf File size: 765 kB

privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor
didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna iulie 2021

Documente

 • HOT 123 File extension: pdf File size: 13 MB

privind aprobarea vânzării imobilului proprietate privată – teren, înscris în CF 79625-Ocna Mureș, cu nr.Cad.79625 în suprafață de 4 mp. situat în vecinătatea ap.2, Bl.50, str. Mălinului, Ocna Mureș, jud. Alba

Documente

 • HOT 122 File extension: pdf File size: 10 MB

privind aprobarea vânzării imobilului proprietate privată – teren, înscris în CF 79636-Ocna Mureș, cu nr.Cad.79636 în suprafață de 5 mp. situat în vecinătatea ap.1, sc.B, Bl.57, str. Mălinului, Ocna Mureș, jud. Alba

Documente

 • HOT 121 File extension: pdf File size: 11 MB

privind aprobarea vânzării imobilului proprietate privată – teren, înscris în CF 79617-Ocna Mureș, cu nr.Cad.79617 în suprafață de 5 mp. situat în vecinătatea ap.1, scA, Bl.57, str. Mălinului, Ocna Mureș, jud. Alba

Documente

 • HOT 120 File extension: pdf File size: 1 MB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere
a locuințelor convenabile, pe o perioadă de 12 luni

Documente

 • HOT 119 File extension: pdf File size: 917 kB

privind propunerea ce va fi înaintată domnului prefect al judeţului Alba
în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor

Documente

 • HOT 118 File extension: pdf File size: 2 MB

privind modificarea și completarea Hotărârii nr.95/29.07.2021 pentru aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către operatorul economic delegat, Asocierea SC RER VEST S.A./SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru
activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și similare desfășurată în
Zona 1 – Lot 1 Alba Iulia a județului Alba în baza Contractului de delegare prin
concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 61/18.04.2019

Documente

privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba
în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor

Documente

privind aprobarea documentațiilor actualizate, aferente delegării de gestiune a Serviciului de Iluminat Public al orașului Ocna Mureș, respectiv Studiul de oportunitate (lucrarea nr. 6/2018) privind delegarea Serviciului de Iluminat Public al orașului Ocna Mureș actualizat in iulie 2021 și Caietul de sarcini pentru delegarea Serviciului de Iluminat Public al orașului Ocna Mureș actualizat in iulie 2021 (inclusiv a anexei la acesta, cuprinzând instrucțiunile pentru ofertanți)

Documente

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al orașului Ocna Mureș

Documente

privind aprobarea executării de reparaţii/investiții în limita sumei de 2.490 lei, pentru apartamentul nr.13 situat în Ocna Mureş, str.Digului, nr.20, Bl.3AB-72-ANL, Sc.B, jud.Alba

Documente

pentru actualizarea Regulamentului privind amplasarea, organizarea şi funcţionarea teraselor sezoniere pe terenurile aparţinând domeniului public sau privat al oraşului Ocna Mureş aprobat prin Hotărârea nr. 71/25.04.2013

Documente

privind aprobarea executării de reparaţii/investiții în limita sumei de 3.500 lei, pentru apartamentul nr.11 situat în Ocna Mureş, str.Digului, nr.20, Bl.3AB-72-ANL, Sc.A, jud.Alba

Documente

privind completarea și modificarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice, al UAT oraș Ocna Mureș pentru anul 2021, finanțate din bugetul local

Documente

privind aprobarea Contului trimestrial de execuție la data de 30.06.2021 al bugetului local al UAT orașul Ocna Mureș conform anexelor nr.1 și nr. 2, pentru activitatea desfăşurată de Unitatea Medico-Socială conform anexei nr. 3, pentru activitatea desfăşurată de Clubul Sportiv Ocna Mureş conform anexei nr. 4

Documente

privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 13371/27.09.2018 încheiat între oraș Ocna Mureș și SC. FLOREA GRUP SRL, având ca obiect „ LUCRĂRI DE MODERNIZARE A STRĂZILOR PIAȚA IZVOR, LIBERTĂȚII, CRANGULUI, VIILOR, NOUĂ, LIVEZILOR, POTCOAVEI, OCTAVIAN GOGA, FLORILOR, ZEFIRULUI, CAMPULUI ȘI ȘESULUI DIN ORAȘUL OCNA MUREȘ”

Documente

privind schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 11116/10.07.2019 (prin renunțarea titularei în urma dobândirii unei alte locuințe), având ca obiect locuința convenabilă situată în Ocna Mureș, str. Aleea Independenței, Bl.46, ap.63 și prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere în cauză de la data ajungerii la termen.

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere
a locuințelor convenabile, pe o perioadă de 12 luni

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere a unei locuințe ANL, pe o perioadă de 12 luni, de la data ajungerii la termen, pentru chiriașa Cîndea Corina Marieta

Documente

privind aprobarea vanzarii imobilelor propietate privata a orasului Ocna Mures, situate administrativ in orasul Ocna Mures, str. Macilor si str. Alexandru Titrus, jud. Alba

Documente

privind modificarea Anexei nr.1 a Programului Anual al achiziţiilor publice, al UAT Oraș Ocna Mureș pe anul 2021, finanțate din bugetul Administrației Fondului de Mediu

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate a contractului de concesiune nr. 6429/01.08.2005, încheiat între oraș Ocna Mureș și SC Caraiman SRL, pentru o perioadă de 1an

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate a contractului de concesiune nr. 6428/01.08.2005, încheiat între oraș Ocna Mureș și SC Caraiman SRL, pentru o perioadă de 1an

Documente

privind prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 6426/01.08.2005, încheiat între oraș Ocna Mureș și Stoica Ana, pentru o perioadă de 1an

Documente

privind prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 5460/01.07.2005, încheiat între oraș Ocna Mureș și Goga Aurel, pe o perioadă de 1 an

Documente

privind alocarea unor sume de bani pentru acordarea unor drepturi copiilor, elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale, pentru lunile decembrie 2020 și ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie 2021

Documente

privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor
didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna iunie 2021

Documente

privind aprobarea draftului/modelului contractului cadru de închiriere, în vederea completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local Ocna Mureș nr.75 din 27.05.2021, prin care s-a aprobat închirierea prin licitație publică a imobilului proprietate privată a Orașului Ocna Mureș – Spațiu comercial situat administrativ în Ocna Mureș, str. 9 Mai, nr.3, jud.Alba în suprafață construită de 43,65 mp și 35,42 mp. suprafață utilă, precum și terenul aferent în suprafață de 68 mp, înscris în CF.70961 – Ocna Mureș, cu nr. top.1752/9/2

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr.11186 din 13.07.2016 încheiat între Oraș Ocna Mureș și SC. HORVATH IMRE CONF SRL

Documente

privind aprobarea tarifelor unice si a tarifelor distincte practicate de catre operatorul economic delegat, Asocierea SC RER VEST SA/SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

Documente

privind aprobarea vânzării imobilelor proprietate privată a orașului Ocna Mureș, situate administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Mihai Eminescu, nr.3, jud. Alba

Documente

privind aprobarea achiziționării serviciilor de recuperare medicală necesare în procesul de recuperare al copiilor cu dizabilități, în limita sumei de 1.886 lei/lună pentru Tudose David Valentin

Documente

privind aprobarea numărului de beneficiari, cuantumului şi categoriilor de burse
pentru semestrul II, anul şcolar 2020-2021 care se acordă elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat din orașul Ocna Mureş

Documente

privind aprobarea Programului Anual al achiziţiilor publice, al UAT Oraș Ocna Mureș
pe anul 2021, finanțate din bugetul Administrației Fondului de Mediu

Documente

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al orașului Ocna Mureș

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere a locuințelor ANL, pe o perioadă de 12 luni, de la data ajungerii la termen

Documente

privind instalarea de indicatoare ,,Denivelare pentru limitarea vitezei’’

Documente

privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba
în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor

Documente

privind aprobarea Planului Anual de Acțiuni privind serviciile sociale, pe anul 2021

Documente

privind aprobarea listei definitive de priorități în vederea obținerii de locuințe ANL pentru anul 2021

Documente

privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor
didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna mai 2021

Documente

privind alocarea unor sume de bani pentru acordarea unor drepturi copiilor, elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale, pentru luna mai 2021

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr.13250 din 15.10.2010 încheiat între Oraș Ocna Mureș și ASOCIAȚIA CASA DE AJUTOR RECIPROC ORAȘ OCNA MUREȘ

Documente

privind aprobarea Raportului informării și consultării publicului și a Planului Urbanistic Zonal – PUZ, pentru terenul vizat de investiția: “Reglementare zonă pentru construire spațiu de servicii și comercial, produse alimentare și nealimentare, inclusiv vânzare cu amănuntul, sistematizare verticală, amenajări exterioare accese și parcare, amplasate post trafo, organizare de șantier, branșamente și racorduri utilități, amplasare totem și panouri publicitare, împrejmuire și operațiuni cadastrale”, CF.72807, CF.72808, CF.72809 Ocna Mureș, strada Cuza Vodă, nr.51, județul Alba și RLU aferent acestuia

Documente

privind aprobarea Raportului informării și consultării publicului și a Planului Urbanistic Zonal -PUZ, pentru terenul vizat de investiția: “Reglementare zonă comercială și prestări servicii”, Ocna Mureș,strada Mihai Eminescu, nr.1, județul Alba, CF nr.81372

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere nr. 13634/28.08.2013, nr.13632/28.08.2013, nr.13633/28.08.2013, nr.12762/03.09.2015, și nr.12763/03.09.2015, toate contractele fiind încheiate între orașul Ocna Mureș și SC SAVE&SAFETY RO SRL

Documente

privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate începând cu
luna mai 2021 de operatorul de salubritate SC RER VEST SA

Documente

privind completarea și modificarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice
pentru anul 2021 finanțate din bugetul local

Documente

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al orașului Ocna Mureș și a listei de investiții

Documente

privind aprobarea închirierii, prin licitație publică a imobilului proprietate privată a Orașului Ocna Mureș – Spațiu comercial situat administrativ în Ocna Mureș, str. 9 Mai, nr.3, jud.Alba în suprafață construită de 43,65 mp. și 35,42 mp. suprafață utilă, precum și terenul aferent în suprafață de 68 mp, înscris în CF.70961 – Ocna Mureș, cu nr. Top.1752/9/2

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere a locuințelor ANL, pe o perioadă de 12 luni, de la data ajungerii la termen

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere
a locuințelor convenabile, pe o perioadă de 12 luni

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere a locuințelor sociale, pe o perioadă de 12 luni, de la data ajungerii la termen

Documente

privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor
didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna aprilie 2021

Documente

privind alocarea unor sume de bani pentru acordarea unor drepturi copiilor, elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale, pentru luna aprilie 2021

Documente

privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba
în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor

Documente

privind încetarea contractului de concesiune nr. 19166/15.12.2014, încheiat între oraș Ocna Mureș și Cabinet medical individual dr. Măhăleanu Maria

Documente

privind aprobarea Programului pentru finanțările nerambursabile aferent anului 2021 care se vor acorda în baza Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local Ocna Mureș, alocate pentru activități nonprofit de interes local, aprobat prin Hotărârea nr. 226/19.12.2013

Documente

privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice, în domeniul public al orașului Ocna Mureș și administrarea Consiliului Local al orașului Ocna Mureș, a imobilului – construcții și teren – înscris în CF. 71818 Ocna Mureș, nr. top.971/1

Documente

privind completarea și modificarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice
pentru anul 2021 finanțate din bugetul local

Documente

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al orașului Ocna Mureș și modificarea listelor de investiții, conform anexelor nr.1 și nr.2

Documente

privind aprobarea Contului trimestrial de execuție la data de 31.03.2021 al bugetului local al UAT orașul Ocna Mureș conform anexelor nr.1 și nr. 2, pentru activitatea desfăşurată de Unitatea Medico-Socială conform anexei nr. 3, pentru activitatea desfăşurată de Clubul Sportiv Ocna Mureş conform anexei nr. 4

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere
a locuințelor convenabile, pe o perioadă de 12 luni

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere a locuințelor ANL, pe o perioadă de 12 luni, de la data ajungerii la termen

Documente

privind aprobarea utilizării în anul 2021, a excedentului anului 2020 pentru Secțiunea de dezvoltare (Sursa A) și pentru Secțiunea de funcționare (Sursa E)

Documente

privind aprobarea propunerii documentației de urbanism – Plan Urbanistic Zonal – PUZ,
pentru terenul vizat de investitia: “Reglementare zonă pentru construire spațiu de servicii și commercial, produse alimentare și nealimentare, inclusiv vânzare cu amănuntul, sistematizare verticală, amenajări exterioare accese și parcare, amplasare post trafo, organizare de șantier, branșamente și racorduri utilități, amplasare totem și panouri publicitare, împrejmuire și operațiuni cadastrale”, CF.72807, CF.72808, CF.72809 Ocna Mureș, strada Cuza Vodă, nr.51, județul Alba și RLU aferent acestuia

Documente

privind alocarea unor sume de bani pentru acordarea unor drepturi copiilor, elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale, pentru luna martie 2021

Documente

privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor
didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna martie 2021

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de concesiune a terenurilor situate administrativ în Ocna Mureș, str. Brazilor, pe care sunt edificate garaje

Documente

privind aprobarea noului Regulament de organizare și funcționare
a Consiliului local al orașului Ocna Mureș

Documente

privind indexarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

Documente

privind aprobarea vânzării imobilelor proprietate privată a orașului Ocna Mureș, situate administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Macilor și str. Alexandru Țitruș, jud. Alba

Documente

privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 11755/24.08.2018 încheiat între ORAȘ OCNA MUREȘ și SC PRENIS SRL, având ca obiect „MODERNIZARE STRĂZILE LUNGĂ (TRONSON 2), ÎNFRĂȚIRII, TEIULUI, MURGULUI, VIITORULUI, ION GHICA, PLOPILOR, ZORILOR, 13 SEPTEMBRIE, ȘI MĂGURII DIN ORAȘUL OCNA MUREȘ”

Documente

privind clarificarea situației juridice a unor tronsoane de drum care formează
Drumul comunal 18 (DC 18) Ocna Mureș – Războieni-Cetate

Documente

privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 15923/119/07.10.2019 încheiat între Oraș Ocna Mureș și SC DPL ALBA SA, având ca obiect „LUCRĂRI PRIVIND MODERNIZAREA STRĂZILOR: UNIRII, SIMION BĂRNUȚIU, STĂVILARULUI, ABATORULUI (TRONSON 2), B.P.HAȘDEU (TRONSON 2), NICOLAE BĂLCESCU, TINERETULUI, NARCISELOR, CRIZANTEMEI, LILIACULUI, DÂMBULUI, PRECUM ȘI PENTRU AMENAJARE PISTĂ DE BICICLETĂ PE STRĂZILE ANDREI MUREȘANU, AVRAM IANCU, ȘTEFAN CEL MARE, MIHAI VITEAZU, STĂVILARULUI, SIMION BĂRNUȚIU, UNIRII ȘI COLONIA MONCHIM DIN ORAȘUL OCNA MUREȘ” pe o perioadă de 12 luni, începând cu data de 01.05.2021 până la data de 30.04.2022

Documente

privind aprobarea Programul anual al achiziţiilor publice
pentru anul 2021 finanțate din bugetul local

Documente

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
precum și a listelor de investiții pentru anul 2021

Documente

privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba
în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 2738 din 01.04.2003 încheiat între orașul Ocna Mureș și Maier Emil

Documente

privind aprobarea propunerii documentației de urbanism – Plan Urbanistic Zonal – PUZ,
pentru terenul vizat de investitia: “Reglementare zonă comercială și prestări servicii”, Ocna Mureș,strada Mihai Eminescu, nr.1, județul Alba, CF nr.81372

Documente

privind aprobarea documentaţiei tehnice întocmită de P.F.A. RALUCA ROXANA LAZĂR, în vederea înscrierii în domeniul privat al orașului Ocna Mureș a imobilului identificat cu parcela nr. 1282/1/1- teren neproductiv în suprafață de 20200 mp. situat în extravilanul Orașului Ocna Mureș, tarlaua nr.136 numită generic ,,Batale”.

Documente

privind prelungirea termenului contractului de arendare nr. 6985 din 23.04.2019,
pe o perioadă de 12 luni de la data ajungerii la termen

Documente

privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba
în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere
a locuințelor convenabile, pe o perioadă de 12 luni

Documente

privind cesionarea dreptului de concesiune de la Kocsis Eugen către Nistor Mărioara și Nistor Virgil Sorin privind terenul înscris în CF.71560 Ocna Mureș cu nr. top.1752/4/3, în suprafață de 9 mp, situat în Ocna Mureș, str.9 Mai, nr.3, lot.3, jud.Alba și a terenului situat în Ocna Mureș, str.9 Mai, nr.3, lot.5, jud.Alba, înscris în CF.71561 Ocna Mureș, nr.top.1752/4/4 în suprafață de 9 mp. și înscrierea în domeniul public al UAT orașul Ocna Mureș a celor două terenuri concesionate

Documente

privind alocarea sumei necesare platii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar pentru luna februarie 2021

Documente

privind alocarea unor sume de bani pentru acordarea unor drepturi copiilor, elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale, pentru luna februarie 2021

Documente

privind schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 8920/03.07.2014 datorită decesului acestuia, având ca obiect locuința convenabilă situată în Ocna Mureș, str. Horea, nr. 33, ap. 7 și prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere în cauză de la data ajungerii la termen.

Documente

privind încetarea contractului de închiriere nr. 3604/17.03.2014, având ca obiect locuința socială situată în Ocna Mureș, str. Colonia Monchim, nr. 14, Bl. 74-6ABC, sc. C, ap.

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere a locuințelor ANL, pe o perioadă de 12 luni, de la data ajungerii la termen

Documente

privind cesionarea dreptului de concesiune de la Rostaș Marcu-Țiriac-David către Rostaș Margareta pentru terenul înscris în CF.79170 Ocna Mureș cu nr. cad.79170, în suprafață de 700 mp, situat în Războieni-Cetate, nr.228S, jud.Alba

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de concesiune nr. 339/13.01.2020 încheiat între Oraș Ocna Mureș și d-na Orian Maria, d-nul Orian Augustin, d-nul Orian Lucian, d-nul Orian Ioan

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de concesiune nr. 2312/15.03.2005 încheiat între Oraș Ocna Mureș și d-nul Chiorean Gheorghe

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere a locuințelor ANL, pe o perioadă de 12 luni, de la data ajungerii la termen

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere
a locuințelor convenabile, pe o perioadă de 12 luni

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere a locuințelor sociale, pe o perioadă de 12 luni, de la data ajungerii la termen

Documente

privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de funcţii ale Unității Medico-Sociale Ocna Mureș, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.128/30.06.2014

Documente

privind aprobarea Contului trimestrial de execuție la data de 31.12.2020 al bugetului local al UAT orașul Ocna Mureș conform anexelor nr.1 și nr. 2, pentru activitatea desfăşurată de Unitatea Medico-Socială conform anexei nr. 3, pentru activitatea desfăşurată de Clubul Sportiv Ocna Mureş conform anexei nr. 4

Documente

privind aprobarea documentației tehnico-economice (proiectul tehnic nr.142/15.10.2020 întocmit de SC ELRON ENERGY CO SRL) pentru obiectivul de investiţii de interes public local „CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ 500 kw – REGIM PRODUCĂTOR, ORAȘ OCNA MUREȘ”

Documente

privind atribuirea unei autorizații taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi, pe o perioadă de 5 ani, calculată de la data eliberării autorizației

Documente

privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al orașului Ocna Mureș a terenului identificat
cu CF. 74705 Ocna Mureș, cu nr. top. 954/1/2/2/5 în suprafață de 14.618 mp, situat în Ocna Mureș și retragerea dreptului de folosință a Uzinelor de Produse Sodice Intreprindere de Stat Ocna Mureș

Documente

privind încuviințarea aderării UAT Comuna Unirea și UAT Comuna Fărău în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Microregiunea de Dezvoltare Socio- Economică Ocna Mureș ( AIDMOM)

Documente

privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor

Documente

privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna ianuarie 2021

Documente

privind alocarea unor sume de bani pentru acordarea unor drepturi copiilor, elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale, pentru luna ianuarie 2021

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr.13538 din 27.08.2013 încheiat între Oraș Ocna Mureș și CASA DE AJUTOR RECIPROC CREDIT TEIUȘ IFN

Documente

privind aprobarea depunerii proiectului „Educație digitală adaptată nevoilor participanților și instituțiilor de învățământ preuniversitar din orașul Ocna Mureș”, în cadrul Programului Operațional Competitivitate :Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă. Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate. Obiectiv Specific OS 2.4 – Creșterea gradului de utilizare a Internetului. Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE

Documente

privind aprobarea ,,Planului de lucrări de interes local” care vor fi executate în anul 2021 la nivelul oraşului Ocna Mureş de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 şi de către cei care prestează muncă neremunerată în folosul comunităţii conform Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune și conform O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității

Documente

cu privire la aprobarea locației noi a pieței volante (industriale) a orașului Ocna Mureș, organizarea locurilor în piață și a modalității de atribuire a acestora

Documente

privind aprobarea listei provizorii de priorități în vederea obținerii de locuințe ANL pentru anul 2021

Documente

privind aprobarea modificării Programului Achiziţiilor Publice
pentru proiectul ,,Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale a Școlii Gimnaziale Lucian Blaga, clasele 0-VIII din Ocna Mureș’’

Documente

privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna decembrie 2020

Documente

privind alocarea unor sume de bani pentru acordarea unor drepturi copiilor, elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale, pentru luna decembrie 2020

Documente

privind actualizarea componenței comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a orașului Ocna Mureș

Documente

privind îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Hotărârii nr. 158/24.09.2020

Documente

privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Ocna Mureș

Documente

privind aprobarea documentației tehnice de identificare și intabulare
a imobilelor situate pe str. Macilor și str. Al. Țitruș – Ocna Mureș

Documente

privind actualizarea componenței comisiilor de analiză a dosarelor depuse pentru repartizarea spațiilor locative proprietate a UAT oraș Ocna Mureș

Documente

privind actualizarea componenței comisiilor de evaluare a ofertelor pentru valorificarea potențialului bunurilor imobile proprietate a UAT oraș Ocna Mureș

Documente

privind aprobarea schimbării destinaţiei unor spaţii proprietate publică a oraşului Ocna Mureş din incinta Liceului Tehnologic Ocna Mureș

Documente

privind aprobarea Planului de organizare a reţelei şcolare de pe raza
administrativ-teritorială a oraşului Ocna Mureş, pentru anul şcolar 2021–2022

Documente

privind aprobarea majorării contribuției personale datorată de beneficiarii serviciilor furnizate de UMS Ocna Mureș de la suma de 1200 lei/lună la suma de 1500 lei/lună

Documente

privind aprobarea normativului propriu de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanți
pentru autoturismele și utilajele aflate în proprietatea orașului Ocna Mureș, pentru anul 2021

Documente

privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare la bugetul local (Sursa A, E) la 31.12.2020 din excedent și utilizarea excedentului bugetar al UAT oraşul Ocna Mureş aferent anului 2020, în anul 2021

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support