Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hotărâri de consiliu local – 2021

HCL 198 – 2021

privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului și din administrarea
Ministerului Finanțelor Publice, în domeniul public al orașului Ocna Mureș și în administrarea
Consiliului Local al orașului Ocna Mureș, a imobilului – construcții și teren – înscris
în CF. 82321 (CF vechi 71818) Ocna Mureș, nr. top.971/1

Documente

Citește mai mult

HCL 190 – 2021

privind înscrierea în domeniul privat al Orașului Ocna Mureș a terenului înscris în CF.79645 Ocna Mureș cu nr.cad/nr.top.625/2/12 în suprafață de 745 mp, situat în Cisteiu de Mureș, nr.109L, jud.Alba și retragerea dreptului de folosință a Fondului Zootehnic a Comunei Cisteiu

Documente

Citește mai mult

HCL 184 – 2021

privind aprobarea înscrierii Oraș Ocna Mureș în Programul „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public”, finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu, cu investiția
„MODERNIZAREA ȘI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN LOCALITĂȚILE APARȚINĂTOARE ȘI COMPONENTE ORAȘULUI OCNA MUREȘ – UIOARA DE SUS, UIOARA DE JOS, RĂZBOIENI-CETATE, CISTEIU DE MUREȘ ȘI MICOȘLACA”
precum și aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici, aferente investiției menționate

Documente

Citește mai mult

HCL 179 – 2021

privind aprobarea modificării denumirii Școlii Gimnaziale Războieni Cetate în ,,Școala Primară Războieni Cetate’’ – structură în cadrul Școlii Gimnaziale ”Lucian Blaga”, în vederea cuprinderii ei în proiectul Planului de organizare a rețelei școlare de pe raza administrativ teritorială a Orașului Ocna Mureș, pentru anul școlar 2022-2023

Documente

Citește mai mult

Hot 173 – -2021

privind prelungirea termenului contractului de prestări-servicii nr. 19428/27.11.2019 încheiat cu SC RER VEST S.A. ( denumirea la momentul încheierii contractului), pe perioadă determinată, având ca obiect – Servicii de Salubrizare a orașului Ocna Mureș și a localităților componente și aparținătoare Uioara de Jos, Uioara de Sus, Războieni Cetate, Cisteiu de Mureș și Micoșlaca- doar pentru Activitatea nr. 2 – măturatul manual, întreţinere spații publice, răzuit rigole

Documente

Citește mai mult

Hot 164 – 2021

privind aprobarea Contului trimestrial de execuție la data de 30.09.2021 al bugetului local al UAT orașul Ocna Mureș conform anexelor nr.1 și nr. 2, pentru activitatea desfăşurată de Unitatea Medico-Socială conform anexei nr. 3, pentru activitatea desfăşurată de Clubul Sportiv Ocna Mureş conform anexei nr. 4

Documente

Citește mai mult

Hot 163 – 2021

privind alocarea din bugetul UAT oraşul Ocna Mureş, pe anul 2021, din cap 67.02.06 art. 59.12 ,,Susţinerea cultelor” a sumei totale de 80.000 lei, care va fi utilizată în vederea acordării unui sprijin financiar unităţilor de cult religios de pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale oraş Ocna Mureş

Documente

  • Hot.163 File extension: pdf File size: 1 MB

Citește mai mult

Hot 160 – 2021

privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 10900/02.08.2018 încheiat între Oraș Ocna Mureș și Asocierea SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA- SC IASICON SA, având ca obiect „AMENAJARE BAZĂ DE TRATAMENT ȘI AGREMENT ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ” pe o perioadă de 6 luni, până la data de 30.04.2022

Documente

  • Hot.160 File extension: pdf File size: 842 kB

Citește mai mult

Hot 157 – 2021

privind schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 3932/21.03.2014, având ca obiect locuința convenabilă situată în Ocna Mureș, str. Aleea Independenței, Bl.26, ap.2 și prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere în cauză de la data ajungerii la termen.

Documente

  • Hot.157 File extension: pdf File size: 883 kB

Citește mai mult

Hot 155 – 2021

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al oraşului Ocna Mureş
care să facă parte din Comisia de evaluare a probei de interviu pentru organizarea și desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor de director și director adjunct ai Școlii Gimnaziale ,,Lucian Blaga’’ Ocna Mureș

Documente

  • Hot.155 File extension: pdf File size: 812 kB

Citește mai mult

HCL 150 – 2021

privind aprobarea Proiectului tehnic, Devizului general estimativ al proiectului, a indicatorilor tehnico-economici precum și a cererii de finanțare în vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” pentru finanțare nerambursabilă a investiției
“REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE APARȚINĂTOARE CISTEIU DE MUREȘ ȘI MICOȘLACA“

Documente

Citește mai mult

HCL 149 – 2021

privind aprobarea Devizului general estimativ al investiției, a indicatorilor tehnico-economici precum și a cererii de finanțare în vederea includerii la finanțare prin Programul
național de investitii „Anghel Saligny” pentru finanțare nerambursabilă a investiției “MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITĂȚILE RĂZBOIENI-CETATE,
CISTEIU DE MUREȘ ȘI MICOȘLACA – LOT 1: RĂZBOIENI-CETATE“

Documente

Citește mai mult

HOT 144

privind aprobarea documentației tehnice de actualizare a suprafeței terenului înscris în CF.78727-Ocna Mureș, situat administrativ în Ocna Mureș, str.Liliacului, nr.7, jud.Alba și a suprafeței terenului înscris în CF.79192-Ocna Mureș, situat administrativ în Ocna Mureș, str. Liliacului, nr.9, jud.Alba

Documente

Citește mai mult

HOT 143

privind însuşirea documentaţiei tehnice întocmită de P.F.A. ALEXA IOAN pentru înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în favoarea oraşului Ocna Mureş – domeniu public a unor imobile – drumuri de exploatare și canale desecare – evidenţiate pe planurile parcelare ale sectoarelor cadastrale nr. 38, 59, 61, 62 și 63

Documente

Citește mai mult

HOT 138

privind aprobarea documentației tehnice de dezlipire în 2 loturi a imobilului situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Mălinului, nr.3A, jud.Alba, înscris în CF. 71127 – Ocna Mureș, nr. top. 30/1/1/1/1/1/1/1/1/2/2/11 – altele în suprafață de 35662 mp, proprietar Statul Roman, drept de
administrare Consiliul local Ocna Mureș

Documente

Citește mai mult

HOT 126 – 2021

privind prelungirea termenului de folosință gratuită și actualizare de suprafață a spațiului proprietate publică a UAT orașul Ocna Mureș, situat administrativ în Ocna Mureș, satul Războieni-Cetate, str.Gării, nr.149, jud.Alba, identificat cu CF.71317 – Ocna Mureș, cu nr.top.354/2, în suprafață de 153,57 mp.

Documente

  • HOT 126 File extension: pdf File size: 1 MB

Citește mai mult

HOT 125 – 2021

pentru completarea Hotărârii nr.118/24.08.2021 privind modificarea și completarea Hotărârii nr.95/29.07.2021 pentru aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către operatorul economic delegat, Asocierea S.C. RER VEST S.A./S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și similare desfășurată în Zona 1 – Lot 1 Alba Iulia a județului Alba în baza Contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 61/18.04.2019

Documente

  • HOT 125 File extension: pdf File size: 3 MB

Citește mai mult

Hot 118 – 2021

privind modificarea și completarea Hotărârii nr.95/29.07.2021 pentru aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către operatorul economic delegat, Asocierea SC RER VEST S.A./SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru
activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și similare desfășurată în
Zona 1 – Lot 1 Alba Iulia a județului Alba în baza Contractului de delegare prin
concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 61/18.04.2019

Documente

  • HOT 118 File extension: pdf File size: 2 MB

Citește mai mult

HCL 116 – -2021

privind aprobarea documentațiilor actualizate, aferente delegării de gestiune a Serviciului de Iluminat Public al orașului Ocna Mureș, respectiv Studiul de oportunitate (lucrarea nr. 6/2018) privind delegarea Serviciului de Iluminat Public al orașului Ocna Mureș actualizat in iulie 2021 și Caietul de sarcini pentru delegarea Serviciului de Iluminat Public al orașului Ocna Mureș actualizat in iulie 2021 (inclusiv a anexei la acesta, cuprinzând instrucțiunile pentru ofertanți)

Documente

Citește mai mult

HCL 109 – -2021

privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 13371/27.09.2018 încheiat între oraș Ocna Mureș și SC. FLOREA GRUP SRL, având ca obiect „ LUCRĂRI DE MODERNIZARE A STRĂZILOR PIAȚA IZVOR, LIBERTĂȚII, CRANGULUI, VIILOR, NOUĂ, LIVEZILOR, POTCOAVEI, OCTAVIAN GOGA, FLORILOR, ZEFIRULUI, CAMPULUI ȘI ȘESULUI DIN ORAȘUL OCNA MUREȘ”

Documente

Citește mai mult

HCL 108 – 2021

privind schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 11116/10.07.2019 (prin renunțarea titularei în urma dobândirii unei alte locuințe), având ca obiect locuința convenabilă situată în Ocna Mureș, str. Aleea Independenței, Bl.46, ap.63 și prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere în cauză de la data ajungerii la termen.

Documente

Citește mai mult

HCL 97 – 2021

privind aprobarea draftului/modelului contractului cadru de închiriere, în vederea completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local Ocna Mureș nr.75 din 27.05.2021, prin care s-a aprobat închirierea prin licitație publică a imobilului proprietate privată a Orașului Ocna Mureș – Spațiu comercial situat administrativ în Ocna Mureș, str. 9 Mai, nr.3, jud.Alba în suprafață construită de 43,65 mp și 35,42 mp. suprafață utilă, precum și terenul aferent în suprafață de 68 mp, înscris în CF.70961 – Ocna Mureș, cu nr. top.1752/9/2

Documente

Citește mai mult

Hot 81 – 2021

privind aprobarea Raportului informării și consultării publicului și a Planului Urbanistic Zonal – PUZ, pentru terenul vizat de investiția: “Reglementare zonă pentru construire spațiu de servicii și comercial, produse alimentare și nealimentare, inclusiv vânzare cu amănuntul, sistematizare verticală, amenajări exterioare accese și parcare, amplasate post trafo, organizare de șantier, branșamente și racorduri utilități, amplasare totem și panouri publicitare, împrejmuire și operațiuni cadastrale”, CF.72807, CF.72808, CF.72809 Ocna Mureș, strada Cuza Vodă, nr.51, județul Alba și RLU aferent acestuia

Documente

Citește mai mult

HCL 75 – 2021

privind aprobarea închirierii, prin licitație publică a imobilului proprietate privată a Orașului Ocna Mureș – Spațiu comercial situat administrativ în Ocna Mureș, str. 9 Mai, nr.3, jud.Alba în suprafață construită de 43,65 mp. și 35,42 mp. suprafață utilă, precum și terenul aferent în suprafață de 68 mp, înscris în CF.70961 – Ocna Mureș, cu nr. Top.1752/9/2

Documente

Citește mai mult

HCL 67 – 201

privind aprobarea Programului pentru finanțările nerambursabile aferent anului 2021 care se vor acorda în baza Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local Ocna Mureș, alocate pentru activități nonprofit de interes local, aprobat prin Hotărârea nr. 226/19.12.2013

Documente

Citește mai mult

HCL 66 – 2021

privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice, în domeniul public al orașului Ocna Mureș și administrarea Consiliului Local al orașului Ocna Mureș, a imobilului – construcții și teren – înscris în CF. 71818 Ocna Mureș, nr. top.971/1

Documente

Citește mai mult

HCL 63-2021

privind aprobarea Contului trimestrial de execuție la data de 31.03.2021 al bugetului local al UAT orașul Ocna Mureș conform anexelor nr.1 și nr. 2, pentru activitatea desfăşurată de Unitatea Medico-Socială conform anexei nr. 3, pentru activitatea desfăşurată de Clubul Sportiv Ocna Mureş conform anexei nr. 4

Documente

Citește mai mult

HCL 59-2021

privind aprobarea propunerii documentației de urbanism – Plan Urbanistic Zonal – PUZ,
pentru terenul vizat de investitia: “Reglementare zonă pentru construire spațiu de servicii și commercial, produse alimentare și nealimentare, inclusiv vânzare cu amănuntul, sistematizare verticală, amenajări exterioare accese și parcare, amplasare post trafo, organizare de șantier, branșamente și racorduri utilități, amplasare totem și panouri publicitare, împrejmuire și operațiuni cadastrale”, CF.72807, CF.72808, CF.72809 Ocna Mureș, strada Cuza Vodă, nr.51, județul Alba și RLU aferent acestuia

Documente

Citește mai mult

HCL 52-2021

privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 11755/24.08.2018 încheiat între ORAȘ OCNA MUREȘ și SC PRENIS SRL, având ca obiect „MODERNIZARE STRĂZILE LUNGĂ (TRONSON 2), ÎNFRĂȚIRII, TEIULUI, MURGULUI, VIITORULUI, ION GHICA, PLOPILOR, ZORILOR, 13 SEPTEMBRIE, ȘI MĂGURII DIN ORAȘUL OCNA MUREȘ”

Documente

Citește mai mult

HCL 50-2021

privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 15923/119/07.10.2019 încheiat între Oraș Ocna Mureș și SC DPL ALBA SA, având ca obiect „LUCRĂRI PRIVIND MODERNIZAREA STRĂZILOR: UNIRII, SIMION BĂRNUȚIU, STĂVILARULUI, ABATORULUI (TRONSON 2), B.P.HAȘDEU (TRONSON 2), NICOLAE BĂLCESCU, TINERETULUI, NARCISELOR, CRIZANTEMEI, LILIACULUI, DÂMBULUI, PRECUM ȘI PENTRU AMENAJARE PISTĂ DE BICICLETĂ PE STRĂZILE ANDREI MUREȘANU, AVRAM IANCU, ȘTEFAN CEL MARE, MIHAI VITEAZU, STĂVILARULUI, SIMION BĂRNUȚIU, UNIRII ȘI COLONIA MONCHIM DIN ORAȘUL OCNA MUREȘ” pe o perioadă de 12 luni, începând cu data de 01.05.2021 până la data de 30.04.2022

Documente

Citește mai mult

HCL 44-2021

privind aprobarea documentaţiei tehnice întocmită de P.F.A. RALUCA ROXANA LAZĂR, în vederea înscrierii în domeniul privat al orașului Ocna Mureș a imobilului identificat cu parcela nr. 1282/1/1- teren neproductiv în suprafață de 20200 mp. situat în extravilanul Orașului Ocna Mureș, tarlaua nr.136 numită generic ,,Batale”.

Documente

Citește mai mult

Hot 40-2021

privind cesionarea dreptului de concesiune de la Kocsis Eugen către Nistor Mărioara și Nistor Virgil Sorin privind terenul înscris în CF.71560 Ocna Mureș cu nr. top.1752/4/3, în suprafață de 9 mp, situat în Ocna Mureș, str.9 Mai, nr.3, lot.3, jud.Alba și a terenului situat în Ocna Mureș, str.9 Mai, nr.3, lot.5, jud.Alba, înscris în CF.71561 Ocna Mureș, nr.top.1752/4/4 în suprafață de 9 mp. și înscrierea în domeniul public al UAT orașul Ocna Mureș a celor două terenuri concesionate

Documente

Citește mai mult

HCL 18 – 2021

privind aprobarea depunerii proiectului „Educație digitală adaptată nevoilor participanților și instituțiilor de învățământ preuniversitar din orașul Ocna Mureș”, în cadrul Programului Operațional Competitivitate :Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă. Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate. Obiectiv Specific OS 2.4 – Creșterea gradului de utilizare a Internetului. Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE

Documente

Citește mai mult

HCL 17 – 2021

privind aprobarea ,,Planului de lucrări de interes local” care vor fi executate în anul 2021 la nivelul oraşului Ocna Mureş de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 şi de către cei care prestează muncă neremunerată în folosul comunităţii conform Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune și conform O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității

Documente

Citește mai mult

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support