Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hotărâri de consiliu local – 2022

Documente

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli și a listelor de investiții pentru anul 2022, conform anexelor nr.1 și nr.2

Documente

privind aprobarea Devizului general revizuit al proiectului și a indicatorilor tehnico-economici revizuiți, ai investiției „MODERNIZAREA ȘI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN LOCALITĂȚILE APARȚINĂTOARE ȘI COMPONENTE ORAȘULUI OCNA MUREȘ – UIOARA DE SUS, UIOARA DE JOS, RĂZBOIENI-CETATE, CISTEIU DE MUREȘ ȘI MICOȘLACA”

Documente

privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 10900/02.08.2018 încheiat între Oraș Ocna Mureș și Asocierea SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA- SC IASICON SA, având ca obiect „AMENAJARE BAZĂ DE TRATAMENT ȘI AGREMENT ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ” cu o perioadă de 1 lună, până la data de 31.08.2022

Documente

privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 4870/21.03.2022 încheiat între ORAȘ OCNA MUREȘ și SC UNICMAR NEW ENERGY SRL, „MODERNIZAREA ȘI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL DIN ORAȘ OCNA MUREȘ, JUD. ALBA”, până la data de 31.08.2022

Documente

privind disponibilizarea și transmiterea fără plată către Comuna Fărău, a materialului lemnos rezultat din urma lucrărilor efectuate în cadrul proiectului ,, Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educționale a Școlii “Lucian Blaga” clasele 0-VIII din orașul Ocna Mureș”

Documente

privind alocarea sumei necesare pentru acordarea unor drepturi copiilor, elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale, pentru luna iunie 2022

Documente

privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor
didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna iunie 2022

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere al unei
locuințe ANL, pe o perioadă de 12 luni

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere al unei
locuințe ANL, pe o perioadă de 12 luni

Documente

privind modificarea actului constitutiv al societății de interes județean BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. aprobat prin Hotărârea Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr.140/30.06.2022

Documente

pentru modificarea și completarea art.1 al Hotărârii nr.138/30.06.2022 privind punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a unui spațiu proprietate publică a orașului Ocna Mureș, în vederea utilizării lui ca sediu al societății BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A.

Documente

privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe propuse spre casare de toate comisiile de inventar în anul 2021

Documente

privind aprobarea Contului trimestrial de execuție la data de 30.06.2022 al bugetului local al UAT orașul Ocna Mureș conform anexelor nr.1 și nr. 2, pentru activitatea desfăşurată de Unitatea Medico-Socială conform anexei nr. 3, pentru activitatea desfăşurată de Clubul Sportiv Ocna Mureş conform anexei nr. 4

Documente

privind aprobarea Contului trimestrial de execuție la data de 31.03.2022 al bugetului local al UAT orașul Ocna Mureș conform anexelor nr.1 și nr. 2, pentru activitatea desfăşurată de Unitatea Medico-Socială conform anexei nr. 3, pentru activitatea desfăşurată de Clubul Sportiv Ocna Mureş conform anexei nr. 4

Documente

privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al orașului Ocna Mureș a imobilului – teren situat în orașul Ocna Mureș, sat Războieni-Cetate, str. Gării, nr. 150C

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere
a locuințelor convenabile, pe o perioadă de 12 luni

Documente

privind prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 6426/01.08.2005, încheiat între oraș Ocna Mureș și Stoica Ana, pentru o perioadă de 1an

Documente

privind prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 5460/01.07.2005, încheiat între oraș Ocna Mureș și Goga Aurel, pe o perioadă de 1 an

Documente

privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al orașului Ocna Mureș a imobilelor – terenuri situate în orașul Ocna Mureș, sat Războieni-Cetate, str. Gării, nr. 150E și 150F

Documente

privind stabilirea, pentru anul 2022, a nivelului taxei prevăzute la art.5, alin.(2) din Regulamentul privind amplasarea, organizarea şi funcţionarea teraselor sezoniere pe terenurile aparţinând domeniului public sau privat al oraşului Ocna Mureş actualizat prin Hotărârea nr. 113/29.07.2021 a Consiliului Local Ocna Mureș

Documente

privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al orașului Ocna Mureș a imobilului situat în Ocna Mureș, str. Dâmbului, nr. 7A și schimbarea titularului de contract de concesiune nr. 4348 din 01.07.1998 ca urmare a decesului titularului de contract Goga Elena

Documente

privind înființarea societății BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT
BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A.

Documente

 • Hot.139 File extension: pdf File size: 14 MB

privind aprobarea Testului investitorului privat prudent în economia de piață în vederea fundamentării deciziei de participare a UAT Orașul Ocna Mureș ca acționar la înființarea unei societăți comerciale de interes local împreună cu UAT Județul Alba și constituirea capitalului social prin aport în numerar

Documente

Documente

 • Hot.137 File extension: pdf File size: 3 MB

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli și a listelor de investiții pentru anul 2022, conform anexelor nr.1 și nr.2

Documente

 • Hot.136 File extension: pdf File size: 622 kB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere a unei
locuințe sociale, pe o perioadă de 12 luni

Documente

 • Hot.135 File extension: pdf File size: 5 MB

privind aprobarea documentației tehnice de subapartamentarea imobilului înscris în CF 70913-C1-U6 Ocna Mures si înscriere subapartamente situate administrativ în
Ocna Mureş, str.M. Eminescu, nr.3, ap.4, jud.Alba

Documente

 • Hot.134 File extension: pdf File size: 4 MB

privind aprobarea modificării și completării Programului Anual de Achiziţii Publice finanțate din bugetul local, pentru anul 2022

Documente

 • Hot.133 File extension: pdf File size: 12 MB

privind aprobarea vânzării imobilului proprietate privată a orașului Ocna Mureș – Teren înscris în CF.71393-Ocna Mureș, cu nr.TOP 359/2/21 în suprafață de 700 mp, situat în Războieni-Cetate, str.Gării, nr.229T, jud.Alba

Documente

 • Hot.132 File extension: pdf File size: 657 kB

privind aprobarea alocării sumei necesare achiziționării serviciilor de recuperare medicală necesare în procesul de recuperare al copiilor cu dizabilități, în limita sumei de 1.886 lei/lună pentru Tudose David Valentin

Documente

 • Hot.131 File extension: pdf File size: 561 kB

privind aprobarea și decontarea sumei de 5.000 lei, cheltuieli ocazionate de vizita delegației administrației locale a orașului Kozarmisleny din Ungaria pe perioada 18.06.2022 – 21.06.2022

Documente

 • Hot.130 File extension: pdf File size: 808 kB

privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor
didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna mai 2022

Documente

 • Hot.129 File extension: pdf File size: 749 kB

privind alocarea sumei necesare pentru acordarea unor drepturi copiilor, elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale, pentru luna mai 2022

Documente

 • Hot.128 File extension: pdf File size: 911 kB

privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba
în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor

Documente

 • Hot.127 File extension: pdf File size: 7 MB

privind modificarea ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII
pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Ocna Mureș și serviciile din
subordinea Consiliului local al orașului Ocna Mureș

Documente

 • Hot.126 File extension: pdf File size: 15 MB

privind aprobarea închirierii, prin licitație publică a imobilelor – spaţii
( cabinete) medicale, proprietate publică a oraşului Ocna Mureş, situate în Ocna Mureş
str. Axente. Sever, nr. 43A, jud.Alba în vederea deschiderii/functionării unor cabinete medicale

Documente

 • Hot.125 File extension: pdf File size: 12 MB

privind aprobarea înscrierii în domeniul privat și vânzării prin licitație publică, a imobilului proprietate privată a orașului Ocna Mureș– apartament înscris în CF.70236 –C1-U75-OCNA MUREŞ, cu nr.top. 1210/1/12/2/2/3/XVIIB în suprafață de 49 mp. împreună cu cota de 1/100 din bunurile indivize comune și cota de teren aferent, situat în Ocna Mureș , str. Al. Independenței, bl.42, sc.B, ap.17 , jud. Alba

Documente

 • Hot.124 File extension: pdf File size: 1 MB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere
a locuințelor convenabile, pe o perioadă de 12 luni

Documente

 • Hot.123 File extension: pdf File size: 623 kB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere a unei
locuințe sociale, pe o perioadă de 12 luni

Documente

 • Hot.122 File extension: pdf File size: 1 MB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere a unor
locuințe ANL, pe o perioadă de 12 luni

Documente

 • Hot.121 File extension: pdf File size: 2 MB

privind aprobarea modificării/actualizării Programului Anual de Achiziţii Publice finanțate din POR 2014-2020 pentru proiectul
“ Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Ocna Mureș“ , cod SMIS 123283

Documente

 • Hot.120 File extension: pdf File size: 971 kB

privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 10900/02.08.2018 încheiat între Oraș Ocna Mureș și Asocierea SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA- SC IASICON SA, având ca obiect „AMENAJARE BAZĂ DE TRATAMENT ȘI AGREMENT ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ” cu o perioadă de 1 lună, începând cu data de 01.07.2022, până la data de 31.07.2022

Documente

 • Hot.119 File extension: pdf File size: 851 kB

privind înscrierea în domeniul privat al Oraşului Ocna Mureş a terenului înscris în CF.83909- Ocna Mureş cu nr. top.27/3 în suprafaţă de 33 mp și în CF.83910-Ocna Mureş cu nr. top. 27/1 în suprafaţă de 252 mp., situată în Ocna Mureş, str.Vasile Lucaci, nr.1, jud.Alba

Documente

 • Hot.118 File extension: pdf File size: 2 MB

privind aprobarea documentației tehnice de identificare și înscriere în domeniul privat al UAT Orașul Ocna Mureș, a imobilului situat in Ocna Mures, cu nr.parcela 1282/1/2 – neproductiv in suprafata de 1750 mp, situat in extravilan Ocna Mures, tarla 136 „Batale”

Documente

 • Hot.117 File extension: pdf File size: 8 MB

privind aprobarea documentației tehnice de identificare și clarificare
a situației juridice a străzilor Grădinii, Lacului şi Râului, jud.Alba din orașul Ocna Mureș.

Documente

 • Hot.116 File extension: pdf File size: 768 kB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere nr. 13634/28.08.2013, nr.13632/28.08.2013, nr.13633/28.08.2013, nr.12762/03.09.2015, și nr.12763/03.09.2015, toate contractele fiind încheiate între orașul Ocna Mureș și SC SAVE&SAFETY RO SRL

Documente

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli și a listelor de investiții pentru anul 2022, conform anexelor nr.1și nr.2

Documente

privind aprobarea scoaterii din funcțiune, casării și demolării construcției care formează
mijlocul fix ”Centrală Termică de cartier” (punct termic) situată în Ocna Mureș,strada Brazilor, f.n., identificată cu C.F. nr.70871 Ocna Mureș, nr. top.2160/23/4, S= 682 mp, Su = 356 mp aparținând
patrimoniului privat al orașului Ocna Mureș

Documente

privind aprobarea participării proiectului „Infrastructură ITS – Dotare și funcționare centru de control al traficului în orașul Ocna Mureș” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul local, Investiția 1 Investiții pentru mobilitate urbană verde, I1.2. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (I1.2), apel de proiecte runda 1, aprobarea Notei de fundamentare a proiectului, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, inclusiv a cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului

Documente

privind aprobarea participării proiectului „Sisteme de transport inteligente (ITS) – sistem de semafoare interconectate în orașul Ocna Mureș” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul local, Investiția 1 Investiții pentru mobilitate urbană verde, I1.2. Asigurarea infrastructurii pentrut ransportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (I1.2), apel de proiecte runda 1, aprobarea Notei de fundamentare a proiectului, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, inclusiv a cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului

Documente

privind aprobarea participării proiectului „Infrastructură ITS – Soluții de parcare inteligentă în orașul Ocna Mureș” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul local, Investiția 1 Investiții pentru mobilitate urbană verde, I1.2. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (I1.2), apel de proiecte runda 1, aprobarea Notei de fundamentare a proiectului, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, inclusiv a cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului

Documente

privind aprobarea participării proiectului „Infrastructură TIC – Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public în orașul Ocna Mureș” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul local, Investiția 1 Investiții pentru mobilitate urbană verde, I1.2. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (I1.2), apel de proiecte runda 1, aprobarea Notei de fundamentare a proiectului, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, inclusiv a cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitateal contractului de închiriere a unei
locuințe ANL, pe o perioadă de 12 luni

Documente

privind aprobarea modificării/actualizării Programului Anual de Achiziţii Publice finanțate din POR 2014-2020 pentru proiectul
“ Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Ocna Mureș“ , cod SMIS 123283

Documente

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli și a listelor de investiții pentru anul 2022, conform anexelor nr.1, nr.2 și nr.3

Documente

privind aprobarea închirierii, prin licitație publică a imobilului spațiu-subsolul Bibliotecii ,,Mircea Cenușă’’proprietate privată a Orașului Ocna Mureș, situat administrativ în Ocna Mureș, str. N. Iorga, nr.25, jud.Alba în suprafață utilă de 87,07 mp, înscris în CF.70391-C1-U4 – Ocna Mureș, cu nr. cad.70391-C1-U4, în vederea desfășurării de activități de comerț sau prestări servicii

Documente

privind aprobarea actualizării Programului Anual de Achiziţii Publice finanțate din bugetul local, pentru anul 2022

Documente

privind aprobarea documentatiei de actualizare suprafaţă a imobilului înscris în CF. 70436-Ocna Mureş, cu nr. top.970/1, 971/2/4 în suprafaţă de 295 mp. situat administrativ în Ocna Mureş, str.N.Iorga , nr.4, jud.Alba şi repoziţionarea imobilelor înscrise în CF.71103-Ocna Mureş, cu nr. cad.71103 în suprafaţă de 1013mp situat administrativ în Ocna Mureş, str.M.Eminescu, nr.31, jud.Alba, respectiv în CF.71102-Ocna Mureş, cu nr. cad.71102 în suprafaţă de 336mp. situat administrativ în Ocna Mureş, str.M.Eminescu, nr.31 jud.Alba

Documente

privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba
în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor

Documente

privind aprobarea Regulamentului intern privind acordarea voucherelor de vacanță
pentru funcțiile publice și pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Ocna Mureș, în perioada 01.01.2022-31.12.2022

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere a unor
locuințe sociale, pe o perioadă de 12 luni

Documente

 • Hot. 99 File extension: pdf File size: 920 kB

privind prelungirea termenului de valabilitate al unui contract de închiriere
având ca obiect locuința convenabilă ocupată de Hoca Mirela Rodica, pe o perioadă de 12 luni

Documente

 • Hot. 98 File extension: pdf File size: 805 kB

privind prelungirea termenului de valabilitate al unui contract de închiriere
având ca obiect locuința convenabilă ocupată de Hoca Mirela Rodica, pe o perioadă de 12 luni

Documente

 • Hot. 97 File extension: pdf File size: 846 kB

privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor
didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna aprilie 2022

Documente

 • Hot. 96 File extension: pdf File size: 1 MB

privind prelungirea termenului dreptului de folosință gratuită instituit în favoarea Filialei Filantropia Ortodoxă Ocna Mureș și clarificarea situației juridice asupra imobilului proprietate publică a orașului Ocna Mureș situat administrativ în Ocna Mureș, str.Nicolae Iorga, nr.29A, jud.Alba, identificat cu CF.71876-C1-U1 Ocna Mureș, cu nr.cad.71876, în suprafață utilă de 272,00 mp

Documente

 • Hot. 95 File extension: pdf File size: 1 MB

privind aprobarea executării de reparaţii/investiții în limita sumei de 5.175 lei, pentru apartamentul nr.2 situat în Ocna Mureş, str.Digului, nr.20, Bl.3AB-72-ANL, Sc.A, jud.Alba

Documente

 • Hot. 94 File extension: pdf File size: 1012 kB

privind aprobarea executării de reparaţii/investiții în limita sumei de 2.700 lei, pentru apartamentul nr.6 situat în Ocna Mureş, str.Digului, nr.20, Bl.3AB-72-ANL, Sc.B, jud.Alba

Documente

 • Hot. 93 File extension: pdf File size: 1 MB

privind aprobarea participării proiectului „Infrastructură TIC – Baze de date GIS la nivel local/Date deschise în orașul Ocna Mureș” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul local, Investiția 1 Investiții pentru mobilitate urbană verde, I1.2.Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (I1.2), apel de proiecte runda 1, aprobarea Notei de fundamentare a proiectului, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, inclusiv a cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului

Documente

 • Hot. 92 File extension: pdf File size: 611 kB

privind actualizarea componenței comisiei de evaluare și selecționare a propunerilor de proiecte ce vor fi depuse pentru finanțare în baza Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul orașului Ocna Mureș, alocate pentru activități nonprofit de interes local

Documente

 • Hot. 91 File extension: pdf File size: 548 kB

privind aprobarea organizării evenimentului de interes public local cu ocazia zilei ,,Ziua Internațională a copilului’’ în data de 1 iunie 2022, în parcul orașului Ocna Mureș și alocarea sumei de 10.000 lei pentru acest eveniment

Documente

 • Hot. 90 File extension: pdf File size: 1 MB

privind aprobarea numărului de beneficiari, cuantumului şi categoriilor de burse
pentru semestrul II, anul şcolar 2021-2022 care se acordă elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat din orașul Ocna Mureş

Documente

 • Hot. 89 File extension: pdf File size: 1 MB

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022, conform anexei

Documente

 • Hot. 88 File extension: pdf File size: 934 kB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de concesiune a terenurilor situate administrativ în Ocna Mureș, str. Brazilor, pe care sunt edificate garaje

Documente

 • Hot. 87 File extension: pdf File size: 2 MB

privind aprobarea actualizării Programului Anual de Achiziţii Publice finanțate din bugetul local, pentru anul 2022

Documente

 • Hot. 86 File extension: pdf File size: 2 MB

privind aprobarea actualizării Programului Anual de Achiziţii Publice finanțate din bugetul local, pentru anul 2022

Documente

 • Hot. 85 File extension: pdf File size: 10 MB

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli și a listelor de investiții pentru anul 2022, conform anexelor nr.1, nr.2 și nr.3

Documente

 • Hot. 84 File extension: pdf File size: 1 MB

privind aprobarea documentației tehnice – Proiect nr.13/2016 pentru investiția ”Amenajare terasă cu structură elastică demontabilă” pe terenul situat la adresa:strada 9 Mai, nr.2, jud. Alba de către chiriașul terenului, S.C. WILLIAMS PLUS S.R.L.

Documente

 • Hot. 83 File extension: pdf File size: 6 MB

privind aprobarea documentatiei de identificare, alipire şi înscriere în cartea funciară
a imobilelor situate administrativ în Ocna Mureş, str.Vasile Lucaciu, f.n., jud.Alba

Documente

 • Hot. 82 File extension: pdf File size: 5 MB

privind aprobarea documentației tehnice de identificare și clarificare
a situației juridice a imobilelor situate administrativ în Ocna Mureș, strada Axente Sever, nr.55D.

Documente

 • Hot. 81 File extension: pdf File size: 10 MB

privind aprobarea participării proiectului “Achiziția de mijloace de transport public – autobuze electrice în cadrul parteneriatului Orașul Ocna Mureș – Comuna Unirea” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul local, Investiția 1 Investiții pentru mobilitate urbană verde, I1.1. – Mobilitatea urbană verde – înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public, apel de proiecte runda 1, aprobarea Notei de fundamentare a proiectului, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, inclusiv a cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului, precum și aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului

Documente

 • Hot. 80 File extension: pdf File size: 4 MB

privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență din U.A.T. Ocna Mureș pe anul 2022

Documente

 • Hot. 79 File extension: pdf File size: 4 MB

privind aprobarea documentației tehnice de identificare, dezlipire și înscriere în domeniul privat al UAT Orașul Ocna Mureș, al imobilului cu nr. top..2150/1/2 situat administrativ în Ocna Mureș, str.N. Iorga, FN, jud. Alba

Documente

 • Hot. 78 File extension: pdf File size: 4 MB

privind aprobarea documentației tehnice de identificare și parcelare
a imobilului înscris în CF.70742-Ocna Mureș cu nr.top. 1210/1/12/2/2/1/1/1/1, în suprafață de 2995 mp situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Aleea Independenței, f.n., din orașul Ocna Mureș.

Documente

 • Hot. 77 File extension: pdf File size: 1 MB

privind exprimarea acordului liberului acces și utilizarea temporară fără costuri și cu respectarea condițiilor cumulative prevăzute în Codul Aerian al României, a terenului pășune situat în zona denumită popular ,,Berc-Cisteiul de Mureș’’, de către Unitatea Militară nr.01969 – Câmpia Turzii

Documente

 • Hot. 76 File extension: pdf File size: 931 kB

privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba
în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor

Documente

 • Hot. 75 File extension: pdf File size: 6 MB

privind aprobarea documentației tehnice de identificare și clarificare
a situației juridice a străzii 9 Mai din orașul Ocna Mureș.

Documente

 • Hot. 74 File extension: pdf File size: 812 kB

privind alocarea sumei necesare pentru acordarea unor drepturi copiilor, elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale, pentru luna martie 2022

Documente

 • Hot. 73 File extension: pdf File size: 854 kB

privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor
didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna martie 2022

Documente

 • Hot. 72 File extension: pdf File size: 978 kB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere a unor
locuințe ANL, pe o perioadă de 12 luni

Documente

 • Hot. 71 File extension: pdf File size: 856 kB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere a unei
locuințe sociale, pe o perioadă de 12 luni

Documente

 • Hot. 70 File extension: pdf File size: 1017 kB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere
a locuințelor convenabile, pe o perioadă de 12 luni

Documente

 • Hot. 69 File extension: pdf File size: 1 MB

privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 15923/119/07.10.2019 încheiat între Oraș Ocna Mureș și SC DPL ALBA SA, având ca obiect „LUCRĂRI PRIVIND MODERNIZAREA STRĂZILOR: UNIRII, SIMION BĂRNUȚIU, STĂVILARULUI, ABATORULUI (TRONSON 2), B.P.HAȘDEU (TRONSON 2), NICOLAE BĂLCESCU, TINERETULUI, NARCISELOR, CRIZANTEMEI, LILIACULUI, DÂMBULUI, PRECUM ȘI PENTRU AMENAJARE PISTĂ DE BICICLETĂ PE STRĂZILE ANDREI MUREȘANU, AVRAM IANCU, ȘTEFAN CEL MARE, MIHAI VITEAZU, STĂVILARULUI, SIMION BĂRNUȚIU, UNIRII ȘI COLONIA MONCHIM DIN ORAȘUL OCNA MUREȘ”cu o perioadă de 8 luni, începând cu data de 01.05.2022, până la data de 31.12.2022

Documente

 • Hot. 68 File extension: pdf File size: 899 kB

privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 10900/02.08.2018 încheiat între Oraș Ocna Mureș și Asocierea SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA- SC IASICON SA, având ca obiect „AMENAJARE BAZĂ DE TRATAMENT ȘI AGREMENT ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ” cu o perioadă de 2 luni, începând cu data de 01.05.2022, până la data de 30.06.2022

Documente

 • Hot. 67 File extension: pdf File size: 2 MB

privind impozitele și taxele locale care se vor aplica în anul 2023 la nivelul UAT orașul Ocna Mureș, ca urmare a indexării cu rata inflației a nivelurilor aferente anului 2022

Documente

 • hot 66 File extension: pdf File size: 1 MB

privind aprobarea depunerii proiectului “Renovarea energetică a Policlinicii din orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever nr. 43A”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia

Documente

 • hot 65 File extension: pdf File size: 2 MB

privind aprobarea depunerii proiectului “Reabilitarea moderată a clădirilor Primăriei orașului Ocna Mureș, corp 1 și corp 2, str. N. Iorga nr. 27”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia

Documente

 • hot 64 File extension: pdf File size: 2 MB

privind aprobarea depunerii proiectului “Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din orașul Ocna Mureș – lot 2, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia

Documente

 • hot 63 File extension: pdf File size: 2 MB

privind aprobarea depunerii proiectului “Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din orașul Ocna Mureș – lot 1, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia

Documente

 • Hot.62 File extension: pdf File size: 852 kB

privind înființarea Serviciului Public de Gospodărire Locală a Orașului Ocna Mureș, entitate cu personalitate juridică în subordinea Consiliului local al orașului Ocna Mureș

Documente

 • Hot.61 File extension: pdf File size: 3 MB

privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de funcţii ale Unității Medico-Sociale Ocna Mureș

Documente

 • Hot.60 File extension: pdf File size: 1 MB

privind aprobarea Programului pentru finanțările nerambursabile aferent anului 2022 care se vor acorda în baza Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local Ocna Mureș, alocate pentru activități nonprofit de interes local, aprobat prin Hotărârea nr. 226/19.12.2013

Documente

 • Hot.59 File extension: pdf File size: 7 MB

privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind serviciile sociale, pe anul 2022

Documente

 • Hot.58 File extension: pdf File size: 1 MB

privind cesionarea dreptului de concesiune de la Orian Maria, Orian Augustin, Orian Lucian, Orian Ioan către Koppandi Alexandru-Peter și Koppandi Ioana-Cosmina, a terenului înscris în CF.71822 Ocna Mureș cu nr. top.1752/3/9, în suprafață de 9 mp, situat în Ocna Mureș, str.9 Mai, nr.3, lot.8, jud.Alba, teren aflat în domeniul public al Orașului Ocna Mureș

Documente

 • Hot.57 File extension: pdf File size: 905 kB

privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba
în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor

Documente

 • Hot.56 File extension: pdf File size: 1 MB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere a locuințelor ANL, pe o perioadă de 12 luni

Documente

 • Hot.55 File extension: pdf File size: 1 MB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere a locuințelor sociale, pe o perioadă de 12 luni

Documente

 • Hot.54 File extension: pdf File size: 1 MB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere
a locuințelor convenabile, pe o perioadă de 12 luni

Documente

 • Hot.53 File extension: pdf File size: 598 kB

privind prelungirea termenului contractului de arendare nr. 6985 din 23.04.2019,
pe o perioadă de 12 luni, arendaș Haiduc Iacob

Documente

 • Hot.52 File extension: pdf File size: 847 kB

privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor
didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna februarie 2022

Documente

 • Hot.51 File extension: pdf File size: 779 kB

privind alocarea sumei necesare pentru acordarea unor drepturi copiilor, elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale, pentru luna februarie 2022

Documente

 • Hot. 49 File extension: pdf File size: 9 MB

privind reglementarea situației juridice și din punct de vedere al cărții funciare a
unor bunuri aparținând domeniului public al orașului Ocna Mureș (strada Axente Sever)

Documente

 • Hot. 48 File extension: pdf File size: 4 MB

privind reglementarea situației juridice și din punct de vedere al cărții funciare a
unor bunuri aparținând domeniului public al orașului Ocna Mureș
(strada Vasile Lupu)

Documente

 • Hot. 47 File extension: pdf File size: 5 MB

privind reglementarea situației juridice și din punct de vedere al cărții funciare a
unor bunuri aparținând domeniului public al orașului Ocna Mureș
(sediul Primăriei și al Consiliului local Ocna Mureș)

Documente

 • Hot. 46 File extension: pdf File size: 3 MB

privind aprobarea documentației de identificare cadastrală în vederea înscrierii în domeniul privat a unui teren situat în intravilanul orașului Ocna Mureș, satul aparținător Războieni-Cetate, pentru reglementarea situației juridice a acestuia și din punct de vedere al cărții funciare

Documente

 • Hot. 45 File extension: pdf File size: 3 MB

privind derularea procedurii în vederea vânzării terenurilor proprietate privată a
orașului Ocna Mureș, aferente unor spații comerciale înstrăinate celor
în drept în baza prevederilor Legii nr.550/2002

Documente

 • Hot. 44 File extension: pdf File size: 19 MB

privind aprobarea Documentației de atribuire pentru atribuirea contractului de
”Furnizare de produse și echipamente necesare dotării Bazei de tratament și agrement,
inclusiv montarea acestora și instruirea personalului Achizitorului în vederea utilizării lor”

Documente

 • Hot. 43 File extension: pdf File size: 3 MB

privind aprobarea actualizării Programului Anual de Achiziţii Publice finanțate din bugetul local, pentru anul 2022

Documente

 • Hot. 42 File extension: pdf File size: 8 MB

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli și a listei de investiții pentru anul 2022, conform anexelor nr.1 și nr.2

Documente

 • Hot. 41 File extension: pdf File size: 9 MB

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli și a listei de investiții pentru anul 2022, conform anexelor nr.1 și nr.2

Documente

 • Hot. 40 File extension: pdf File size: 891 kB

privind schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 8922/03.07.2014 (prin renunțarea titularului în urma dobândirii unei alte locuințe), având ca obiect locuința convenabilă situată în Ocna Mureș, str. Lungă, nr.41, jud. Alba și prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere în cauză de la data ajungerii la termen.

Documente

 • Hot. 39 File extension: pdf File size: 1 MB

privind însușirea de către Consiliul Local al Orașului Ocna Mureș a Raportului de Expertiză Tehnică Extrajudiciară întocmit de expertul tehnic judiciar Bologa Andrei, la solicitarea beneficiarului SC ZIMBRUL SRL Ocna Mureș

Documente

 • Hot. 38 File extension: pdf File size: 2 MB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere
a locuințelor convenabile, pe o perioadă de 12 luni

Documente

 • Hot. 37 File extension: pdf File size: 1 MB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere a locuințelor sociale, pe o perioadă de 12 luni, de la data ajungerii la termen

Documente

 • Hot. 36 File extension: pdf File size: 787 kB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de concesiune nr. 339/13.01.2020 încheiat între Orașul Ocna Mureș și d-na Orian Maria, d-nul Orian Augustin, d-nul Orian Lucian, d-nul Orian Ioan

Documente

 • Hot. 35 File extension: pdf File size: 17 MB

privind aprobarea proiectului tehnic, a devizului general al investiției, a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția
“MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC18 OCNA MUREȘ- RĂZBOIENI-CETATE “, JUDEȚUL ALBA

Documente

 • Hot. 34 File extension: pdf File size: 11 MB

privind aprobarea vânzării terenurilor proprietate privată a orașului Ocna Mureș, situate administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Stăvilarului, str. Liliacului și str. Lalelelor, jud. Alba

Documente

 • Hot. 33 File extension: pdf File size: 6 MB

privind aprobarea Contului trimestrial de execuție la data de 31.12.2021 al bugetului local al UAT orașul Ocna Mureș conform anexelor nr.1 și nr. 2, pentru activitatea desfăşurată de Unitatea Medico-Socială conform anexei nr. 3, pentru activitatea desfăşurată de Clubul Sportiv Ocna Mureş conform anexei nr. 4

Documente

 • Hot. 32 File extension: pdf File size: 569 kB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 2738 din 01.04.2003 încheiat între Orașul Ocna Mureș și d-nul Maier Emil

Documente

 • Hot. 31 File extension: pdf File size: 726 kB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de concesiune nr. 2312/15.03.2005 încheiat între Orașul Ocna Mureș și d-nul Chiorean Gheorghe

Documente

privind exprimarea acordului cu privire la oportunitatea achiziționării, de către Orașul Ocna Mureș,
a unei suprafețe de teren situat în intravilanul orașului Ocna Mureș, zona industrială, în vederea realizării proiectului „Refacerea, amenajarea și punerea în valoare a malului stâng al râului Mureș în zona Bazei de tratament și agrement Ocna Mureș, pe o suprafață de 6 hectare și construirea unui parc de relaxare și agrement cu specific acvatic“ în domeniul „Regenerare urbană”

Documente

 • Hot. 29 File extension: pdf File size: 901 kB

privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 13371/27.09.2018 încheiat între orașul Ocna Mureș și SC. FLOREA GRUP SRL, având ca obiect „ LUCRĂRI DE MODERNIZARE A STRĂZILOR PIAȚA IZVOR, LIBERTĂȚII, CRANGULUI, VIILOR, NOUĂ, LIVEZILOR, POTCOAVEI, OCTAVIAN GOGA, FLORILOR, ZEFIRULUI, CAMPULUI ȘI ȘESULUI DIN ORAȘUL OCNA MUREȘ

Documente

 • Hot. 28 File extension: pdf File size: 910 kB

privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba
în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor

Documente

 • Hot. 27 File extension: pdf File size: 918 kB

privind cesionarea dreptului de concesiune de la SC Zimbrul SRL către Jurj Ioan și Jurj Claudia Daciana a terenului înscris în CF.70219 Ocna Mureș cu nr. top.889, în suprafață de 1319 mp și terenul înscris în CF.73339 Ocna Mureș cu nr.top.890, în suprafață de 235 mp, situat în Ocna Mureș, str.Abatorului, nr.48, jud.Alba

Documente

 • Hot. 26 File extension: pdf File size: 873 kB

privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, ca membru titular și membru supleant, care să facă parte din Comisia de evaluare a probei de interviu pentru organizarea și desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor de director și director adjunct de la școlile/grădinițele din UAT Orașul Ocna Mureș

Documente

 • Hot. 25 File extension: pdf File size: 832 kB

privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor
didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna ianuarie 2022

Documente

 • Hot. 24 File extension: pdf File size: 791 kB

privind alocarea sumei necesare pentru acordarea unor drepturi copiilor, elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale, pentru luna ianuarie 2022

Documente

 • Hot. 23 File extension: pdf File size: 7 MB

pentru completarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană
a UAT Orașul Ocna Mureș aprobată inițial prin Hotărârea nr.83/2018

Documente

 • Hot. 22 File extension: pdf File size: 4 MB

privind aprobarea PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ
DURABILĂ 2022-2030 al UAT Orașul Ocna Mureș

Documente

privind clarificarea valorii de inventar și a situației juridice a unor lucrări executate
și a unor bunuri concesionate operatorului SC APA CTTA S.A. ALBA

Documente

privind modificarea art.14 din ANEXA nr.3 a HCLOM nr. 187 din 31.10.2017 reprezentând Caietul de sarcini pentru concesionarea , prin gestiune delegată, a serviciului public de ecarisaj/gestionare a animalelor fără stăpân din orașul Ocna Mureș

Documente

privind aprobarea actualizării Programului Anual de Achiziții Publice finanțate din bugetul local pentru anul 2022

Documente

privind aprobarea utilizării în anul 2022, a excedentului anului 2021 pentru Secțiunea de dezvoltare (Sursa A, D) și pentru Secțiunea de funcționare (Sursa E)

Documente

privind aprobarea devizului general revizuit și a indicatorilor tehnico-economici revizuiți, ai investiției
“REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE APARȚINĂTOARE CISTEIU DE MUREȘ ȘI MICOȘLACA“

Documente

privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizate, a devizului general actualizat a indicatorilor tehnico-economici actualizați precum și susținerea din bugetul local a valorii rezultate ca diferență între devizul general la data depunerii proiectului la ADR Centru și devizul general actualizat elaborat de SC 2 GMG CONSTRUCT SRL pentru investiția“REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE A ȘCOLII LUCIAN BLAGA CLASELE 0-VIII DIN ORAȘUL OCNA MUREȘ“

Documente

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Ocna Mureș
precum și a Listelor de investiții pentru anul 2022

Documente

 • Hot. 14 File extension: pdf File size: 8 MB

privind modificarea ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII
pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Ocna Mureș și serviciile din
subordinea Consiliului local al orașului Ocna Mureș

Documente

 • Hot. 13 File extension: pdf File size: 576 kB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr.13538 din 27.08.2013 încheiat între Oraș Ocna Mureș și CASA DE AJUTOR RECIPROC CREDIT TEIUȘ IFN

Documente

 • Hot. 12 File extension: pdf File size: 3 MB

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Comunitar Consultativ precum și a componenţei Consiliului Comunitar Consultativ constituit
la nivelul orașului Ocna Mureș

Documente

 • Hot. 11 File extension: pdf File size: 895 kB

privind atribuirea a 3 autorizații taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi, pe o perioadă de 5 ani, calculată de la data eliberării autorizațiilor

Documente

 • Hot. 10 File extension: pdf File size: 920 kB

privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba
în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor

Documente

 • Hot. 9 File extension: pdf File size: 1 MB

privind aprobarea ,,Planului de lucrări de interes local” care vor fi executate în anul 2022, la nivelul oraşului Ocna Mureş de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 şi de către cei care prestează muncă neremunerată în folosul comunităţii conform Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune și conform O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității

Documente

privind alocarea unor sume de bani pentru acordarea unor drepturi copiilor, elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale, pentru luna decembrie 2021

Documente

 • Hot. 7 File extension: pdf File size: 830 kB

privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor
didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna decembrie 2021

Documente

 • Hot. 6 File extension: pdf File size: 11 MB

privind aprobarea vânzării imobilelor proprietate privată a orașului Ocna Mureș, situate administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Stăvilarului, jud. Alba

Documente

 • Hot. 5 File extension: pdf File size: 1 MB

privind modificarea taxelor speciale percepute la Administrația cimitirului orășenesc, aflat în administrarea orașului Ocna Mureș

Documente

 • Hot. 4 File extension: pdf File size: 638 kB

privind completarea art.2 al Hotărârii nr.175/25.11.2021 privind schimbarea titularului contractului de concesiune nr. 1446/30.06.1995, având ca obiect terenul situat în Războieni-Cetate, str.Gării, nr.229/T

Documente

 • Hot. 3 File extension: pdf File size: 1 MB

privind aprobarea normativului propriu de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanți
pentru autoturismele și utilajele aflate în proprietatea orașului Ocna Mureș, pentru anul 2022

Documente

 • Hot. 2 File extension: pdf File size: 797 kB

privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de funcționare la bugetul de subvenții și venituri proprii (Sursa E) la 31.12.2021 din excedent și utilizarea excedentului bugetar al UAT oraşul Ocna Mureş aferent anului 2021, în anul 2022

Documente

 • Hot. 1 File extension: pdf File size: 2 MB

privind aprobarea Planului de organizare a reţelei şcolare de pe raza
administrativ-teritorială a oraşului Ocna Mureş, pentru anul şcolar 2022–2023

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support