Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hotărâri de consiliu local – 2022

HCL 266 – 2022

privind modificarea și completarea art.6 din Hotărârea nr.191/13.09.2022 a Consiliului Local al orașului Ocna Mureș privind aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției, a alocării bugetare în cazul obținerii finanțării, a angajamentului de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți, a angajamentului de cofinanțare a proiectului, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico – economice/contractul de lucrări, dacă este cazul, a numărului de locuitori deserviți de proiect, a caracteristicilor tehnice de bază a investiției, precum și a nominalizării reprezentantului legal al solicitantului pentru relația cu MMAP în derularea proiectului „Construire centru de colectare prin aport voluntar în orașul Ocna Mureș”, proiect ce urmează a fi depus în cadrul PNRR Componenta 3 – Managementul deșeurilor, Investiția I1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, SUBINVESTIȚIA I1.A. – ÎNFIINȚAREA DE CENTRE DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR, sesiunea septembrie 2022

Documente

Citește mai mult

HCL 259 – 2022

privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 15923/07.10.2019 încheiat între Oraș Ocna Mureș și SC DPL ALBA SA, având ca obiect ,,Lucrări privind modernizarea străzilor: Unirii, Simion Bărnuțiu, Stăvilarului, Abatorului (tronson 2), B.P.Hașdeu (tronson 2), Nicolae Bălcescu, Tineretului, Narciselor, Crizantemei, Liliacului, Dâmbului precum și pentru amenajare pistă de biciclete pe străzile Andrei Mureșanu, Avram Iancu, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu, Stăvilarului, Simion Bărnuțiu, Unirii și Colonia Monchin din Orașul Ocna Mureș” cu o perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.01.2023 și până la data de 30.06.2023

Documente

Citește mai mult

HCL 258 – 2022

privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 6163/15.04.2021 încheiat între Oraș Ocna Mureș și SC AWE INFRA SRL, având ca obiect „LUCRĂRI PRIVIND CONSTRUCȚIA DE BLOCURI SOCIALE PE STR. G. BARIȚIU ȘI ȘTEFAN CEL MARE ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ – LOTUL 2 BLOC SOCIAL PE STR. ȘTEFAN CEL MARE NR. 35 cu o perioadă de 12 luni, începând cu data de 01.01.2023 și până la data de 31.12.2023

Documente

Citește mai mult

HCL 257 – 2022

privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 6162/15.04.2021 încheiat între Oraș Ocna Mureș și SC AWE INFRA SRL, având ca obiect „LUCRĂRI PRIVIND CONSTRUCȚIA DE BLOCURI SOCIALE PE STR. G. BARIȚIU ȘI ȘTEFAN CEL MARE ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ – LOTUL 1 BLOC SOCIAL PE STR. GEORGE BARIȚIU NR. 1” cu o perioadă de 12 luni, începând cu data de 01.01.2023 și până la data de 31.12.2023

Documente

Citește mai mult

HCL 256 – 2022

privind achiziția/contractarea unor servicii de asistență/consiliere tehnică referitor la expertizele tehnice judiciare in specialitatea geologia resurselor miniere respectiv construcții in dos. nr. 2713/3/2012, aflat in faza procesuală FOND, pe rolul Tribunalului București

Documente

Citește mai mult

HCL 253 – 2022

privind alocarea din bugetul UAT oraşul Ocna Mureş, pe anul 2022, din cap 67.02.06 art. 59.12 ,,Susţinerea cultelor” a sumei totale de 86.000 lei, care va fi utilizată în vederea acordării unui sprijin financiar unităţilor de cult religios de pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale oraş Ocna Mureş

Documente

Citește mai mult

HCL 249 – 2022

privind aprobarea Contului trimestrial de execuție la data de 30.09.2022 al bugetului local al UAT orașul Ocna Mureș conform anexelor nr.1 și nr. 2, pentru activitatea desfăşurată de Unitatea Medico-Socială conform anexei nr. 3, pentru activitatea desfăşurată de Clubul Sportiv Ocna Mureş conform anexei nr. 4

Documente

Citește mai mult

HCL 240 – 2022

privind cesionarea dreptului de concesiune de la Trif Tiberiu-Vlad, Stoia Nicolae, Stoia Mihaela-Ileana, către Cenadi Ciprian, Cenadi Eniko-Reka, Hanu Alex și Hanu Raisa a terenului înscris în CF.72877 Ocna Mureș cu nr. cad.72877, în suprafață de 806 mp, situat în Ocna Mureș, str. Colonia Monchim, nr.7, jud.Alba

Documente

Citește mai mult

HCL 237 – 2022

privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la Acordul de asociere încheiat între UAT –Orașul Ocna Mureș prin Consiliul Local al orașului Ocna Mureș și UAT-Județul Alba prin Consiliul Județean Alba pentru realizarea în comun a obiectivului ,, Stațiune balneo-climaterică Ocna Mureș’’

Documente

Citește mai mult

HCL 235 – 2022

privind privind modalitatea de soluționare a plângerii prealabile depuse de către Bartha Balas și societățile Bellavi SRL, Domeniile Teleki SRL, pentru revocarea parțială a Hotărârii de nr. 105 din 25.05.2017 a Consiliului local Ocna Mureș în sensul de a elimina din terenurile eligibile pentru amenajament pastoral suprafața de 50 ha pășuni naturale, situată administrativ în orașul Ocna Mureș, localitatea componentă Uioara de Sus

Documente

Citește mai mult

HCL 233 – 2022

cu privire la efectuarea unor lucrări de investiții, lucrări constând în modernizarea rețelei de alimentare cu apă potabilă, în Orașul Ocna Mureș și concesionarea lor către Operatorul Regional S.C. Apa C.T.T.A. S.A Alba pe durata Contractului de delegare a gestiunii, în vederea realizării Serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin Act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, nr. 1969 din 01.08. 2008 ,Act adițional 9-7

Documente

Citește mai mult

HCL 231 – 2022

privind cesionarea dreptului de comodat de la Asociația Filiala Filantropia Ortodoxă Războieni-Cetate către Asociația Filiala Filantropia Ortodoxă Ocna Mureș a spațiului înscris în CF.71317 – Ocna Mureș, cu nr.top.354/2, în suprafață de 153,57 mp, situat administrativ în Ocna Mureș, satul Războieni-Cetate, str.Gării, nr.149, jud.Alba

Documente

Citește mai mult

HCL 230 – 2022

privind aprobarea anexei privind ACHIZIȚIILE DIRECTE
necesare pentru implementarea proiectului: „ECOLOGIZARE MALUL STÂNG AL RÂULUI MUREȘ PE TERITORIUL UAT OCNA MUREȘ” derulat în cadrul ”Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri”, program finanțat prin Administraţia Fondului pentru Mediu

Documente

Citește mai mult

HCL 229 – 2022

privind modificarea,completarea și actualizarea Organigramei, a Statului de funcții
și a salarizării pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului
de specialitate al primarului orasului Ocna Mureș și din cadrul serviciilor publice
aflate în subordinea Consiliului local al orasului Ocna Mureș

Documente

Citește mai mult

HCL 228 – 2022

privind aprobarea documentației tehnice de identificare, înscriere în cartea funciară și dezlipire a imobilelor înscrise în CF. 74732 – Unirea – parcela cu nr. top.978/5/1, în suprafață de 2457 mp. situate administrativ în Ocna Mureș, str. Colonia peste Mureș, nr.9C, jud. Alba

Documente

Citește mai mult

HCL 225 – 2022

privind aprobarea închirierii, prin licitație publică a imobilului proprietate privată a Orașului Ocna Mureș – Spațiu comercial cu suprafața construită de 43,65 mp și 35,42 mp suprafață utilă, precum și terenul aferent înscris în CF.70961 – Ocna Mureș, cu nr. top.1752/9/2, în suprafață de 68 mp situat administrativ în Ocna Mureș, str. 9 Mai, nr.3, jud.Alba

Documente

Citește mai mult

HCL 224 – 2022

privind cesionarea dreptului de concesiune de la Koppandi Alexandru-Peter și Koppandi Ioana-Cosmina către Palko Istvan-Attila, a terenului înscris în CF.71822 Ocna Mureș cu nr. top.1752/3/9, în suprafață de 9 mp, situat în Ocna Mureș, str.9 Mai, nr.3, lot.8, jud.Alba, teren aflat în domeniul public al Orașului Ocna Mureș

Documente

Citește mai mult

HCL 220 – 2022

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE APARȚINĂTOARE CISTEIU DE MUREȘ ȘI MICOȘLACA“, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Documente

Citește mai mult

HCL 217 – 2022

privind aprobarea depunerii proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR LICEULUI TEORETIC PETRU MAIOR OCNA MUREȘ” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 Fondul local, Investiția I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale, apel de proiecte runda 2, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia

Documente

Citește mai mult

HCL 216 – 2022

privind îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul art. 2 al HCL Ocna Mureș nr. 125/23.06.2022 – privind aprobarea înscrierii în domeniul privat și vânzării prin licitație publică, a imobilului proprietate privată a orașului Ocna Mureș- apartament înscris in CF 70236- C1-U75 Ocna Mureș, cu nr. top. 1210/1/12/2/2/3/XVIIB în suprafață de 49 mp., împreună cu cota de 1/100 din bunurile indivize comune și cota de teren aferent, situat în Ocna Mureș, str. Aleea Independenței, bl. 42, sc. B, ap.17, jud. Alba

Documente

Citește mai mult

HCL 212 – 2022

privind modificarea și completarea Hotărârii nr.134/30.07.2020 a Consiliului Local Ocna Mureș, privind derularea investiției de interes public local „Instalare centrală fotovoltaică pentru producere energie electrică, acoperire consum propriu oraș Ocna Mureș”, finanțată prin Mecanismele financiare SEE și Norvegia, 2014-2021, inclusiv a bugetului detaliat și a contribuției proprii a UAT Ocna Mureș

Documente

Citește mai mult

HCL 211 – 2022

privind aprobarea participări proiectului „MOBILIER URBAN SMART (STAȚII AUTOBUZ ȘI TAXI, LOCURI PARCARE BICICLETE, PARCURI DE JOACĂ ȘI ZONE DE RECREERE) ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul local, Investiția 1 Investiții pentru mobilitate urbană verde, I1.2. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (I1.2), apel de proiecte runda 2, aprobarea Notei de fundamentare a proiectului, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, inclusiv a cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului în cazul aprobării finanțării, precum și a descrierii sumare a proiectului

Documente

Citește mai mult

HCL 210 – 2022

privind vânzarea prin licitație publică a imobilului – apartament înscris în CF.78676 –C1-U3-OCNA MUREŞ, cu nr. cad. 78676-C1-U3, în suprafață utilă de 39,96 mp. și cota de teren aferent, (46,99/284 părţi) situat în OCNA MUREȘ, str.MIHAI EMINESCU, nr.4, ap.3, jud.ALBA

Documente

Citește mai mult

HCL 206 – 2022

privind aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției, a alocării bugetare în cazul obținerii finanțării, a angajamentului de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți, a angajamentului de cofinanțare a proiectului, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico – economice/contractul de lucrări, dacă este cazul, precum și a nominalizării reprezentantului legal al solicitantului pentru relația cu MMAP în derularea proiectului „Construirea a 6 insule ecologice supraterane în orașul Ocna Mureș”, proiect ce urmează a fi depus în cadrul PNRR Componenta 3 – Managementul deșeurilor, Investiția I1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, SUBINVESTIȚIA I1.B. – CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE, sesiunea septembrie 2022

Documente

Citește mai mult

HCL 198 – 2022

privind aprobarea Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini, Regulamentului Serviciului de salubrizare şi Modalitatea de delegare a gestiunii, din cadrul Serviciului Public de Gospodărire Locală a oraşului Ocna Mureş, pentru activităţile: măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice, curăţirea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ, întreţinerea spaţiilor verzi

Documente

Citește mai mult

HCL 193 – 2022

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Ocna Mureș nr. 191/13.09.2022 privind aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției, a alocării bugetare în cazul obținerii finanțării, a angajamentului de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți, a angajamentului de cofinanțare a proiectului, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico – economice/contractul de lucrări, dacă este cazul, a numărului de locuitori deserviți de proiect, a caracteristicilor tehnice de bază a investiției, precum și a nominalizării reprezentantului legal al solicitantului pentru relația cu MMAP în derularea proiectului „Construire centru de colectare prin aport voluntar în orașul Ocna Mureș”, proiect ce urmează a fi depus în cadrul PNRR Componenta 3 – Managementul deșeurilor, Investiția I1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, SUBINVESTIȚIA I1.A. – ÎNFIINȚAREA DE CENTRE DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR, sesiunea septembrie 2022

Documente

Citește mai mult

HCL 191 – 2022

privind aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției, a alocării bugetare în cazul obținerii finanțării, a angajamentului de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți, a angajamentului de cofinanțare a proiectului, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico – economice/contractul de lucrări, dacă este cazul, a numărului de locuitori deserviți de proiect, a caracteristicilor tehnice de bază a investiției, precum și a nominalizării reprezentantului legal al solicitantului pentru relația cu MMAP în derularea proiectului „Construire centru de colectare prin aport voluntar în orașul Ocna Mureș”, proiect ce urmează a fi depus în cadrul PNRR Componenta 3 – Managementul deșeurilor, Investiția I1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, SUBINVESTIȚIA I1.A. – ÎNFIINȚAREA DE CENTRE DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR, sesiunea septembrie 2022

Documente

Citește mai mult

HCL 190 – 2022

privind aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției, a alocării bugetare în cazul obținerii finanțării, a angajamentului de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți, a angajamentului de cofinanțare a proiectului, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico – economice/contractul de lucrări, dacă este cazul, precum și a nominalizării reprezentantului legal al solicitantului pentru relația cu MMAP în derularea proiectului „Construirea de insule ecologice supraterane în orașul Ocna Mureș”, proiect ce urmează a fi depus în cadrul PNRR Componenta 3 – Managementul deșeurilor, Investiția I1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, SUBINVESTIȚIA I1.B. – CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE, sesiunea septembrie 2022

Documente

Citește mai mult

HCL 188 – 2022

privind aprobarea instalării unui număr de 6 puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice conform Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local, ca urmare a depunerii cererii de finanțare pentru “Achiziția de mijloace de transport public – autobuze electrice în cadrul parteneriatului Orașului Ocna Mureș – Comuna Unirea” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul local, Investiția 1 Investiții pentru mobilitate urbană verde, I1.1. – Mobilitatea urbană verde – înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public, apel de proiecte runda 1 ca primă cerere depusă în cadrul PNRR

Documente

Citește mai mult

HCL 187 – 2022

pentru modificarea și completarea art. 3 din HCLOM nr. 93/17.05.2022 privind aprobarea participării proiectului „Infrastructură TIC – Baze de date GIS la nivel local/Date deschise în orașul Ocna Mureș” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul local, Investiția 1 Investiții pentru mobilitate urbană verde, I1.2.Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (I1.2), apel de proiecte runda 1, aprobarea Notei de fundamentare a proiectului, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, inclusiv a cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului

Documente

Citește mai mult

HCL 184 – 2022

privind revocarea HCLOM nr.20/09.02.2022 şi modificarea (completarea)
ANEXEI nr.3, a HCLOM nr. 187 din 31.10.2017, reprezentând
Caietul de sarcini a serviciului public de ecarisaj/gestionare
a animalelor fără stăpân din oraşul Ocna Mureş, (în vederea delegării gestiunii serviciului)

Documente

Citește mai mult

HCL 183 – 2022

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE APARȚINĂTOARE CISTEIU DE MUREȘ ȘI MICOȘLACA“, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Documente

Citește mai mult

HCL 181 – 2022

privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 10900/02.08.2018 încheiat între Oraș Ocna Mureș și Asocierea SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA- SC IASICON SA, având ca obiect „AMENAJARE BAZĂ DE TRATAMENT ȘI AGREMENT ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ” cu o perioadă de 15 zile, până la data de 15.09.2022

Documente

Citește mai mult

HCL 175 – 2022

privind aprobarea eșalonării în 48 de rate a prețului de vânzare în cuantum de 28798 lei cu TVA inclus, a imobilului proprietate privată a orașului Ocna Mureș – Teren înscris în CF.71393-Ocna Mureș, cu nr.top 359/2/21 în suprafață de 700 mp, situat în Războieni-Cetate, str.Gării, nr.229T, jud.Alba

Documente

Citește mai mult

HCL 168 – 2022

privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, ca membru și membru supleant, care să facă parte din Comisia de evaluare a probei de interviu pentru organizarea și desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor de director și director adjunct de la școlile/grădinițele din UAT Orașul Ocna Mureș

Documente

Citește mai mult

HCL 164 – 2022

privind modificarea Hotărârii nr. 21/2016 a Consiliului local Ocna Mureș și a anexei nr.1 datorită modificărilor în ceea ce privesc sumele alocate pentru acordarea unor drepturi de asistență socială pentru elevii cu cerințe educaționale speciale din orașul Ocna Mureș

Documente

Citește mai mult

HCL 160 – 2022

privind aprobarea Devizului general revizuit al proiectului și a indicatorilor tehnico-economici revizuiți, ai investiției „MODERNIZAREA ȘI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN LOCALITĂȚILE APARȚINĂTOARE ȘI COMPONENTE ORAȘULUI OCNA MUREȘ – UIOARA DE SUS, UIOARA DE JOS, RĂZBOIENI-CETATE, CISTEIU DE MUREȘ ȘI MICOȘLACA”

Documente

Citește mai mult

HCL 159 – 2022

privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 10900/02.08.2018 încheiat între Oraș Ocna Mureș și Asocierea SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA- SC IASICON SA, având ca obiect „AMENAJARE BAZĂ DE TRATAMENT ȘI AGREMENT ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ” cu o perioadă de 1 lună, până la data de 31.08.2022

Documente

Citește mai mult

HCL 158 – 2022

privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 4870/21.03.2022 încheiat între ORAȘ OCNA MUREȘ și SC UNICMAR NEW ENERGY SRL, „MODERNIZAREA ȘI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL DIN ORAȘ OCNA MUREȘ, JUD. ALBA”, până la data de 31.08.2022

Documente

Citește mai mult

HCL 157 – 2022

privind disponibilizarea și transmiterea fără plată către Comuna Fărău, a materialului lemnos rezultat din urma lucrărilor efectuate în cadrul proiectului ,, Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educționale a Școlii “Lucian Blaga” clasele 0-VIII din orașul Ocna Mureș”

Documente

Citește mai mult

HCL 151 – 2022

pentru modificarea și completarea art.1 al Hotărârii nr.138/30.06.2022 privind punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a unui spațiu proprietate publică a orașului Ocna Mureș, în vederea utilizării lui ca sediu al societății BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A.

Documente

Citește mai mult

HCL 149 – 2022

privind aprobarea Contului trimestrial de execuție la data de 30.06.2022 al bugetului local al UAT orașul Ocna Mureș conform anexelor nr.1 și nr. 2, pentru activitatea desfăşurată de Unitatea Medico-Socială conform anexei nr. 3, pentru activitatea desfăşurată de Clubul Sportiv Ocna Mureş conform anexei nr. 4

Documente

Citește mai mult

HCL 148 – 2022

privind aprobarea Contului trimestrial de execuție la data de 31.03.2022 al bugetului local al UAT orașul Ocna Mureș conform anexelor nr.1 și nr. 2, pentru activitatea desfăşurată de Unitatea Medico-Socială conform anexei nr. 3, pentru activitatea desfăşurată de Clubul Sportiv Ocna Mureş conform anexei nr. 4

Documente

Citește mai mult

HCL 142 – 2022

privind stabilirea, pentru anul 2022, a nivelului taxei prevăzute la art.5, alin.(2) din Regulamentul privind amplasarea, organizarea şi funcţionarea teraselor sezoniere pe terenurile aparţinând domeniului public sau privat al oraşului Ocna Mureş actualizat prin Hotărârea nr. 113/29.07.2021 a Consiliului Local Ocna Mureș

Documente

Citește mai mult

HCL 141-2022

privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al orașului Ocna Mureș a imobilului situat în Ocna Mureș, str. Dâmbului, nr. 7A și schimbarea titularului de contract de concesiune nr. 4348 din 01.07.1998 ca urmare a decesului titularului de contract Goga Elena

Documente

Citește mai mult

HCL 139 – 2022

privind aprobarea Testului investitorului privat prudent în economia de piață în vederea fundamentării deciziei de participare a UAT Orașul Ocna Mureș ca acționar la înființarea unei societăți comerciale de interes local împreună cu UAT Județul Alba și constituirea capitalului social prin aport în numerar

Documente

 • Hot.139 File extension: pdf File size: 14 MB

Citește mai mult

HCL 126 – 2022

privind aprobarea închirierii, prin licitație publică a imobilelor – spaţii
( cabinete) medicale, proprietate publică a oraşului Ocna Mureş, situate în Ocna Mureş
str. Axente. Sever, nr. 43A, jud.Alba în vederea deschiderii/functionării unor cabinete medicale

Documente

 • Hot.126 File extension: pdf File size: 15 MB

Citește mai mult

HCL 125 – 2022

privind aprobarea înscrierii în domeniul privat și vânzării prin licitație publică, a imobilului proprietate privată a orașului Ocna Mureș– apartament înscris în CF.70236 –C1-U75-OCNA MUREŞ, cu nr.top. 1210/1/12/2/2/3/XVIIB în suprafață de 49 mp. împreună cu cota de 1/100 din bunurile indivize comune și cota de teren aferent, situat în Ocna Mureș , str. Al. Independenței, bl.42, sc.B, ap.17 , jud. Alba

Documente

 • Hot.125 File extension: pdf File size: 12 MB

Citește mai mult

HCL 120 – 2022

privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 10900/02.08.2018 încheiat între Oraș Ocna Mureș și Asocierea SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA- SC IASICON SA, având ca obiect „AMENAJARE BAZĂ DE TRATAMENT ȘI AGREMENT ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ” cu o perioadă de 1 lună, începând cu data de 01.07.2022, până la data de 31.07.2022

Documente

 • Hot.120 File extension: pdf File size: 971 kB

Citește mai mult

HCL 119 – 2022

privind înscrierea în domeniul privat al Oraşului Ocna Mureş a terenului înscris în CF.83909- Ocna Mureş cu nr. top.27/3 în suprafaţă de 33 mp și în CF.83910-Ocna Mureş cu nr. top. 27/1 în suprafaţă de 252 mp., situată în Ocna Mureş, str.Vasile Lucaci, nr.1, jud.Alba

Documente

 • Hot.119 File extension: pdf File size: 851 kB

Citește mai mult

HCL 118 – 2022

privind aprobarea documentației tehnice de identificare și înscriere în domeniul privat al UAT Orașul Ocna Mureș, a imobilului situat in Ocna Mures, cu nr.parcela 1282/1/2 – neproductiv in suprafata de 1750 mp, situat in extravilan Ocna Mures, tarla 136 „Batale”

Documente

 • Hot.118 File extension: pdf File size: 2 MB

Citește mai mult

HCL 116 – 2022

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere nr. 13634/28.08.2013, nr.13632/28.08.2013, nr.13633/28.08.2013, nr.12762/03.09.2015, și nr.12763/03.09.2015, toate contractele fiind încheiate între orașul Ocna Mureș și SC SAVE&SAFETY RO SRL

Documente

 • Hot.116 File extension: pdf File size: 768 kB

Citește mai mult

HCL 114 -2022

privind aprobarea scoaterii din funcțiune, casării și demolării construcției care formează
mijlocul fix ”Centrală Termică de cartier” (punct termic) situată în Ocna Mureș,strada Brazilor, f.n., identificată cu C.F. nr.70871 Ocna Mureș, nr. top.2160/23/4, S= 682 mp, Su = 356 mp aparținând
patrimoniului privat al orașului Ocna Mureș

Documente

Citește mai mult

HCL 113 – 2022

privind aprobarea participării proiectului „Infrastructură ITS – Dotare și funcționare centru de control al traficului în orașul Ocna Mureș” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul local, Investiția 1 Investiții pentru mobilitate urbană verde, I1.2. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (I1.2), apel de proiecte runda 1, aprobarea Notei de fundamentare a proiectului, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, inclusiv a cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului

Documente

Citește mai mult

HCL 112 – 2022

privind aprobarea participării proiectului „Sisteme de transport inteligente (ITS) – sistem de semafoare interconectate în orașul Ocna Mureș” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul local, Investiția 1 Investiții pentru mobilitate urbană verde, I1.2. Asigurarea infrastructurii pentrut ransportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (I1.2), apel de proiecte runda 1, aprobarea Notei de fundamentare a proiectului, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, inclusiv a cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului

Documente

Citește mai mult

HCL 111 – 2022

privind aprobarea participării proiectului „Infrastructură ITS – Soluții de parcare inteligentă în orașul Ocna Mureș” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul local, Investiția 1 Investiții pentru mobilitate urbană verde, I1.2. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (I1.2), apel de proiecte runda 1, aprobarea Notei de fundamentare a proiectului, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, inclusiv a cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului

Documente

Citește mai mult

HCL 110 – 2022

privind aprobarea participării proiectului „Infrastructură TIC – Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public în orașul Ocna Mureș” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul local, Investiția 1 Investiții pentru mobilitate urbană verde, I1.2. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (I1.2), apel de proiecte runda 1, aprobarea Notei de fundamentare a proiectului, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, inclusiv a cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului

Documente

Citește mai mult

HCL 106 – 2022

privind aprobarea închirierii, prin licitație publică a imobilului spațiu-subsolul Bibliotecii ,,Mircea Cenușă’’proprietate privată a Orașului Ocna Mureș, situat administrativ în Ocna Mureș, str. N. Iorga, nr.25, jud.Alba în suprafață utilă de 87,07 mp, înscris în CF.70391-C1-U4 – Ocna Mureș, cu nr. cad.70391-C1-U4, în vederea desfășurării de activități de comerț sau prestări servicii

Documente

Citește mai mult

HCL 104 – 2022

privind aprobarea documentatiei de actualizare suprafaţă a imobilului înscris în CF. 70436-Ocna Mureş, cu nr. top.970/1, 971/2/4 în suprafaţă de 295 mp. situat administrativ în Ocna Mureş, str.N.Iorga , nr.4, jud.Alba şi repoziţionarea imobilelor înscrise în CF.71103-Ocna Mureş, cu nr. cad.71103 în suprafaţă de 1013mp situat administrativ în Ocna Mureş, str.M.Eminescu, nr.31, jud.Alba, respectiv în CF.71102-Ocna Mureş, cu nr. cad.71102 în suprafaţă de 336mp. situat administrativ în Ocna Mureş, str.M.Eminescu, nr.31 jud.Alba

Documente

Citește mai mult

HCL 96 – 2022

privind prelungirea termenului dreptului de folosință gratuită instituit în favoarea Filialei Filantropia Ortodoxă Ocna Mureș și clarificarea situației juridice asupra imobilului proprietate publică a orașului Ocna Mureș situat administrativ în Ocna Mureș, str.Nicolae Iorga, nr.29A, jud.Alba, identificat cu CF.71876-C1-U1 Ocna Mureș, cu nr.cad.71876, în suprafață utilă de 272,00 mp

Documente

 • Hot. 96 File extension: pdf File size: 1 MB

Citește mai mult

HCL 93 – 2022

privind aprobarea participării proiectului „Infrastructură TIC – Baze de date GIS la nivel local/Date deschise în orașul Ocna Mureș” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul local, Investiția 1 Investiții pentru mobilitate urbană verde, I1.2.Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (I1.2), apel de proiecte runda 1, aprobarea Notei de fundamentare a proiectului, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, inclusiv a cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului

Documente

 • Hot. 93 File extension: pdf File size: 1 MB

Citește mai mult

Hot 92 – 2022

privind actualizarea componenței comisiei de evaluare și selecționare a propunerilor de proiecte ce vor fi depuse pentru finanțare în baza Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul orașului Ocna Mureș, alocate pentru activități nonprofit de interes local

Documente

 • Hot. 92 File extension: pdf File size: 611 kB

Citește mai mult

Hot 81 – 2022

privind aprobarea participării proiectului “Achiziția de mijloace de transport public – autobuze electrice în cadrul parteneriatului Orașul Ocna Mureș – Comuna Unirea” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul local, Investiția 1 Investiții pentru mobilitate urbană verde, I1.1. – Mobilitatea urbană verde – înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public, apel de proiecte runda 1, aprobarea Notei de fundamentare a proiectului, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, inclusiv a cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului, precum și aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului

Documente

 • Hot. 81 File extension: pdf File size: 10 MB

Citește mai mult

Hot 78 – 2022

privind aprobarea documentației tehnice de identificare și parcelare
a imobilului înscris în CF.70742-Ocna Mureș cu nr.top. 1210/1/12/2/2/1/1/1/1, în suprafață de 2995 mp situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Aleea Independenței, f.n., din orașul Ocna Mureș.

Documente

 • Hot. 78 File extension: pdf File size: 4 MB

Citește mai mult

Hot 77 – 2022

privind exprimarea acordului liberului acces și utilizarea temporară fără costuri și cu respectarea condițiilor cumulative prevăzute în Codul Aerian al României, a terenului pășune situat în zona denumită popular ,,Berc-Cisteiul de Mureș’’, de către Unitatea Militară nr.01969 – Câmpia Turzii

Documente

 • Hot. 77 File extension: pdf File size: 1 MB

Citește mai mult

Hot 69 – 2022

privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 15923/119/07.10.2019 încheiat între Oraș Ocna Mureș și SC DPL ALBA SA, având ca obiect „LUCRĂRI PRIVIND MODERNIZAREA STRĂZILOR: UNIRII, SIMION BĂRNUȚIU, STĂVILARULUI, ABATORULUI (TRONSON 2), B.P.HAȘDEU (TRONSON 2), NICOLAE BĂLCESCU, TINERETULUI, NARCISELOR, CRIZANTEMEI, LILIACULUI, DÂMBULUI, PRECUM ȘI PENTRU AMENAJARE PISTĂ DE BICICLETĂ PE STRĂZILE ANDREI MUREȘANU, AVRAM IANCU, ȘTEFAN CEL MARE, MIHAI VITEAZU, STĂVILARULUI, SIMION BĂRNUȚIU, UNIRII ȘI COLONIA MONCHIM DIN ORAȘUL OCNA MUREȘ”cu o perioadă de 8 luni, începând cu data de 01.05.2022, până la data de 31.12.2022

Documente

 • Hot. 69 File extension: pdf File size: 1 MB

Citește mai mult

Hot 68 – 2022

privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 10900/02.08.2018 încheiat între Oraș Ocna Mureș și Asocierea SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA- SC IASICON SA, având ca obiect „AMENAJARE BAZĂ DE TRATAMENT ȘI AGREMENT ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ” cu o perioadă de 2 luni, începând cu data de 01.05.2022, până la data de 30.06.2022

Documente

 • Hot. 68 File extension: pdf File size: 899 kB

Citește mai mult

HCL 65 – 2022

privind aprobarea depunerii proiectului “Reabilitarea moderată a clădirilor Primăriei orașului Ocna Mureș, corp 1 și corp 2, str. N. Iorga nr. 27”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia

Documente

 • hot 65 File extension: pdf File size: 2 MB

Citește mai mult

HCL 60 – 2022

privind aprobarea Programului pentru finanțările nerambursabile aferent anului 2022 care se vor acorda în baza Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local Ocna Mureș, alocate pentru activități nonprofit de interes local, aprobat prin Hotărârea nr. 226/19.12.2013

Documente

 • Hot.60 File extension: pdf File size: 1 MB

Citește mai mult

HCL 58 – 2022

privind cesionarea dreptului de concesiune de la Orian Maria, Orian Augustin, Orian Lucian, Orian Ioan către Koppandi Alexandru-Peter și Koppandi Ioana-Cosmina, a terenului înscris în CF.71822 Ocna Mureș cu nr. top.1752/3/9, în suprafață de 9 mp, situat în Ocna Mureș, str.9 Mai, nr.3, lot.8, jud.Alba, teren aflat în domeniul public al Orașului Ocna Mureș

Documente

 • Hot.58 File extension: pdf File size: 1 MB

Citește mai mult

HCL 46 – 2022

privind aprobarea documentației de identificare cadastrală în vederea înscrierii în domeniul privat a unui teren situat în intravilanul orașului Ocna Mureș, satul aparținător Războieni-Cetate, pentru reglementarea situației juridice a acestuia și din punct de vedere al cărții funciare

Documente

 • Hot. 46 File extension: pdf File size: 3 MB

Citește mai mult

HCL 44 – 2022

privind aprobarea Documentației de atribuire pentru atribuirea contractului de
”Furnizare de produse și echipamente necesare dotării Bazei de tratament și agrement,
inclusiv montarea acestora și instruirea personalului Achizitorului în vederea utilizării lor”

Documente

 • Hot. 44 File extension: pdf File size: 19 MB

Citește mai mult

HCL 40 – 2022

privind schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 8922/03.07.2014 (prin renunțarea titularului în urma dobândirii unei alte locuințe), având ca obiect locuința convenabilă situată în Ocna Mureș, str. Lungă, nr.41, jud. Alba și prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere în cauză de la data ajungerii la termen.

Documente

 • Hot. 40 File extension: pdf File size: 891 kB

Citește mai mult

HCL 33 – 2022

privind aprobarea Contului trimestrial de execuție la data de 31.12.2021 al bugetului local al UAT orașul Ocna Mureș conform anexelor nr.1 și nr. 2, pentru activitatea desfăşurată de Unitatea Medico-Socială conform anexei nr. 3, pentru activitatea desfăşurată de Clubul Sportiv Ocna Mureş conform anexei nr. 4

Documente

 • Hot. 33 File extension: pdf File size: 6 MB

Citește mai mult

HCL 30 – 2022

privind exprimarea acordului cu privire la oportunitatea achiziționării, de către Orașul Ocna Mureș,
a unei suprafețe de teren situat în intravilanul orașului Ocna Mureș, zona industrială, în vederea realizării proiectului „Refacerea, amenajarea și punerea în valoare a malului stâng al râului Mureș în zona Bazei de tratament și agrement Ocna Mureș, pe o suprafață de 6 hectare și construirea unui parc de relaxare și agrement cu specific acvatic“ în domeniul „Regenerare urbană”

Documente

Citește mai mult

HCL 29 – 2022

privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 13371/27.09.2018 încheiat între orașul Ocna Mureș și SC. FLOREA GRUP SRL, având ca obiect „ LUCRĂRI DE MODERNIZARE A STRĂZILOR PIAȚA IZVOR, LIBERTĂȚII, CRANGULUI, VIILOR, NOUĂ, LIVEZILOR, POTCOAVEI, OCTAVIAN GOGA, FLORILOR, ZEFIRULUI, CAMPULUI ȘI ȘESULUI DIN ORAȘUL OCNA MUREȘ

Documente

 • Hot. 29 File extension: pdf File size: 901 kB

Citește mai mult

HCL 27 – 2022

privind cesionarea dreptului de concesiune de la SC Zimbrul SRL către Jurj Ioan și Jurj Claudia Daciana a terenului înscris în CF.70219 Ocna Mureș cu nr. top.889, în suprafață de 1319 mp și terenul înscris în CF.73339 Ocna Mureș cu nr.top.890, în suprafață de 235 mp, situat în Ocna Mureș, str.Abatorului, nr.48, jud.Alba

Documente

 • Hot. 27 File extension: pdf File size: 918 kB

Citește mai mult

HCL 26 – 2022

privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, ca membru titular și membru supleant, care să facă parte din Comisia de evaluare a probei de interviu pentru organizarea și desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor de director și director adjunct de la școlile/grădinițele din UAT Orașul Ocna Mureș

Documente

 • Hot. 26 File extension: pdf File size: 873 kB

Citește mai mult