Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hotărâri de consiliu local – 2023

HCL 269 – 2023

privind aprobarea Studiului de fezabilitate nr. 432/2023 și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,, Refacerea, amenajarea și punerea în valoare a malului stîng al rîului Mureș în zona bazei de tratament și agrement Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 ha și construirea unui parc de relaxare și agrement cu specific acvatic, pe str.Fabricii nr.11 din orașul Ocna Mureș, județul Alba”

Documente

 • Hot 269 File extension: pdf File size: 5 MB

Citește mai mult

HCL 259 – 2023

privind acordarea unui mandat special domnului Podariu Pavel-Gligor, ca reprezentant al acționarului Orașul Ocna Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “ SALUBRIS ALBA” pentru
pentru a vota hotărârea Asociației privind aprobarea cererii de modificare a tarifelor pentru serviciile de salubritate prestate de asocierea RER VEST SA/RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor în Zona 1 Lot 1 Alba Iulia nr. 61/18.04.2019

Documente

 • Hot 259 File extension: pdf File size: 1 MB

Citește mai mult

HCL 253 – 2023

privind acordarea unui mandat special domnului Podariu Pavel-Gligor, ca reprezentant al acționarului Orașul Ocna Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “ SALUBRIS ALBA” pentru modificarea Anexei nr.1 a Regulamentului serviciului de salubrizare a localităților din județul Alba, având ca obiect ,,includerea tuturor indicatorilor de performanță aferenți activităților prestate de operatorul economic delegat pe fluxul deșeurilor municipale, inclusiv pentru includerea penalităților suportate de către operator în caz de neîndeplinire a acestora, pentru activitatea de colectare și transport deșeuri’’

Documente

 • Hot 253 File extension: pdf File size: 4 MB

Citește mai mult

HCL 251 – 2023

privind aprobarea încadrării proiectului “Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale a Școlii “Lucian Blaga” clasele 0-VIII din orașul Ocna Mureș”, cod SMIS 124656, în categoria celor nefinalizate și prelungirea duratei de implementare după data de 31.12.2023

Documente

 • Hot 251 File extension: pdf File size: 1 MB

Citește mai mult

HCL 250 – 2023

privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „ Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Ocna Mureș „, cod SMIS 123283, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Documente

 • Hot 250 File extension: pdf File size: 1 MB

Citește mai mult

HCL 244 – 2023

privind aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru proiectul PNRR/2023/C13/MMSS/I4 cu titlul ,,Centrul de zi de asistență și recuperare, cu echipa mobilă de îngrijire la domiciliu, pentru persoane vârsnice din orașul Ocna Mureș’’ finanțat în cadrul PNNR

Documente

 • Hot 244 File extension: pdf File size: 2 MB

Citește mai mult

HCl 242 – 2023

privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 7011/28.04.2022 încheiat între ORAȘ OCNA MUREȘ și SC CONTACT IMPEX SRL, având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale a Școlii cu clasele 0-VIII Lucian Blaga din orașul Ocna Mureș” cu o perioadă de o (una) lună, începând cu data de 01.12.2023, până la data de 31.12.2023

Documente

 • Hot 242 File extension: pdf File size: 909 kB

Citește mai mult

HCL 240 – 2023

privind aprobarea Contului trimestrial de execuție la data de 30.09.2023 al bugetului local al UAT orașul Ocna Mureș conform anexelor nr.1 și nr. 2, pentru activitatea desfăşurată de Unitatea Medico-Socială conform anexei nr. 3, pentru activitatea desfăşurată de Clubul Sportiv Ocna Mureş conform anexei nr. 4

Documente

 • Hot 240 File extension: pdf File size: 10 MB

Citește mai mult

HCL 238 – 2023

privind aprobarea propunerii „PUZ – Refacerea, amenajarea și punerea în valoare a malului stâng al râului Mureș în zona Bazei de tratament și agrement Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 hectare, și construirea unui parc de relaxare și agrement cu specific acvatic”, OCNA MUREȘ, STR. FABRICII NR. 11, CF 83929 OCNA MUREȘ, inițiator ORAȘ OCNA MUREȘ și RLU aferent

Documente

 • Hot 238 File extension: pdf File size: 10 MB

Citește mai mult

HCL 235 – 2023

privind cesionarea dreptului de concesiune de la SC. ICEBERG SRL către SC. WAW INVESTMENT SRL a terenului înscris în CF.71010- Ocna Mureș cu nr. top.359/2/35, în suprafață de 700 mp, situat în orașul Ocna Mureș, sat. Războieni-Cetate, str. Gării, nr.228, jud.Alba

Documente

 • Hot 235 File extension: pdf File size: 947 kB

Citește mai mult

HCL 228 – 2023

privind cesionarea dreptului de concesiune de la Șimandi Mircea către Șimandi Mircea Cosmin asupra terenului înscris în CF.78894- Ocna Mureș cu nr. top.359/2/22, în suprafață de 700 mp, situat în Oraș Ocna Mureș, sat. Războieni, str.Gării, nr.229U, jud.Alba

Documente

 • Hot 228 File extension: pdf File size: 919 kB

Citește mai mult

HCL 221 – 2023

privind însușirea Raportului de Expertiză Tehnică Extrajudiciară- Documentație Tehnică pentru modificare suprafață, întocmit de expertul tehnic topograf Lazăr Raluca Roxana, la solicitarea beneficiarului Dumitrescu Grigore Paul, în dosarul civil nr. 2267/175/2022 aflat pe rolul Judecătoriei Aiud

Documente

 • Hot 221 File extension: pdf File size: 5 MB

Citește mai mult

HCL 219 – 2023

privind modificarea conținutului art.1 al HCL Ocna Mureș nr. 211/28.09.2023, în sensul desemnării din partea Consiliului local al orașului Ocna Mureș în Consiliul de Administrație al Liceului tehnologic Ocna Mureș, a unui singur membru în loc de 2 membrii, cum este în prezent

Documente

 • Hot 219 File extension: pdf File size: 842 kB

Citește mai mult

HCL 213 – 2023

privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului și din administrarea
Ministerului Finanțelor Publice, în domeniul public al orașului Ocna Mureș și în administrarea
Consiliului Local al orașului Ocna Mureș, a imobilului – construcții și teren – înscris
în CF. 82321 (CF vechi 71818) Ocna Mureș, nr. top.971/1

Documente

 • Hot 213 File extension: pdf File size: 1 MB

Citește mai mult

HCL 190 – 2023

privind aprobarea Actului adițional nr. 5 la Acordul de asociere nr. 5682/5018 din 28.03.2017 încheiat între UAT –Orașul Ocna Mureș prin Consiliul Local al orașului Ocna Mureș și UAT-Județul Alba prin Consiliul Județean Alba pentru realizarea în comun a obiectivului ,, Stațiune balneo-climaterică Ocna Mureș’’

Documente

 • Hot 190 File extension: pdf File size: 2 MB

Citește mai mult

HCL 187 – 2023

privind aprobarea Contului trimestrial de execuție la data de 30.06.2023 al bugetului local al UAT orașul Ocna Mureș conform anexelor nr.1 și nr. 2, pentru activitatea desfăşurată de Unitatea Medico-Socială conform anexei nr. 3, pentru activitatea desfăşurată de Clubul Sportiv Ocna Mureş conform anexei nr. 4

Documente

 • Hot 187 File extension: pdf File size: 7 MB

Citește mai mult

HCL 178 – 2023

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere nr. 13634/28.08.2013, nr.13632/28.08.2013, nr.13633/28.08.2013, nr.12762/03.09.2015, și nr.12763/03.09.2015, toate contractele fiind încheiate între Orașul Ocna Mureș și SC SAVE&SAFETY RO SRL

Documente

 • Hot 178 File extension: pdf File size: 872 kB

Citește mai mult

HCL 176 – 2023

privind aprobarea documentației tehnice de dezlipire în 2 loturi a imobilului situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Lungă, nr. 152, jud. Alba, înscris în CF. nr.74182 – Ocna Mureș, nr. cad.74182 având categoria de curți construcții, în suprafață de 161 mp, care face parte din domeniul privat al orașului Ocna Mureș;

Documente

 • Hot 176 File extension: pdf File size: 5 MB

Citește mai mult

HCL 172 – 2023

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 149/12.07.2023 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea participării proiectului „Centrul de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu, pentru persoane vârstnice din orașul Ocna Mureș” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C13 – REFORME SOCIALE, Investiția I4 – Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, Titlu apel: PNRR/2023/C13/MMSS/I4. Centrul de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, a notei de fundamentare, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, inclusiv a cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului în cazul aprobării finanțării, asumarea menținerii obiectului de activitate al centrului și asigurarea funcționării acestuia cel puțin 10 ani după încheierea perioadei de finanțare precum și desemnarea persoanei împuternicite să semneze cererea și contractul de finanțare

Documente

 • Hot 172 File extension: pdf File size: 5 MB

Citește mai mult

HCL 165 – 2023

privind aprobarea Studiului de oportunitate privind dezvoltarea serviciului de transport public local din Orașul Ocna Mureș, Studiului de fezabilitate – Construire de stații de încărcare electrice și stații de autobuze, inclusiv achiziția de autobuze electrice, precum și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „CONSTRUIRE DE STAȚII DE ÎNCĂRCARE ELECTRICE ȘI STAȚII DE AUTOBUZE, INCLUSIV ACHIZIȚIA DE AUTOBUZE ELECTRICE”, proiect din PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL, Investiția I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), denumire proiect – „Achiziția de mijloace de transport public – autobuze electrice în cadrul parteneriatului Orașul Ocna Mureș – Comuna Unirea”, cod proiect C10-I1.1. – 103

Documente

 • Hot 165 File extension: pdf File size: 4 MB

Citește mai mult

HCL 164 – 2023

privind înscrierea în domeniul public al orașului Ocna Mureș a terenului înscris în CF. 74809- Ocna Mureș cu nr. top.1752/4/6 în suprafață de 9 mp, situat în Ocna Mureș, str.9 Mai, nr.3, lot nr.6, jud.Alba și prelungirea termenului de valabilitate al contractului de concesiune nr.6426 din 01.08.2005 încheiat între Oraș Ocna Mureș și Stoica Ana

Documente

 • Hot 164 File extension: pdf File size: 1 MB

Citește mai mult

HCL 161 – 2023

privind aprobarea Notei de fundamentare a proiectului „Infrastructură ITS – Dotare și funcționare centru de control al traficului în orașul Ocna Mureș” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul local, Investiția 1 Investiții pentru mobilitate urbană verde, I1.2. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (I1.2), apel de proiecte runda 1, conform solicitărilor UAT ORAȘ OCNA MUREȘ către MDLPA nr. 8900/13.06.2023 și abrogarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al orașului Ocna Mureș nr.113/30.05.2022

Documente

 • Hot 161 File extension: pdf File size: 2 MB

Citește mai mult

HCL 160 – 2023

privind clarificarea situației juridice a terenurilor identificate cu CF nr. 74807 Ocna Mureș și CF nr.74808 Ocna Mureș precum și prelungirea termenului contractului de concesiune nr.5460 din 01.07.2005 având ca obiect terenurile antemenționate, concesionar fiind Goga Aurel

Documente

 • Hot 160 File extension: pdf File size: 998 kB

Citește mai mult

HOT 156 – 2023

privind îndreptarea erorii materiale strecurate în cadrul art.1 al Hotărârii nr.115/25.05.2023 a Consiliului Local Ocna Mureș privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere a locuințelor sociale, pe o perioadă de 12 luni, de la data ajungerii la termen

Documente

 • Hot 156 File extension: pdf File size: 801 kB

Citește mai mult

HCL 154 – 2023

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenurilor de la foștii proprietari ai construcțiilor (Marksteiner Ștefan, Cordea Aurelia) către actualii proprietari (Lupean Nicolae, Lupean Florina Vera), terenuri identificate cadastral cu CF nr.71359 Ocna Mureș și respectiv CF nr. 72159 Ocna Mureș, situate în Ocna Mureș, strada Aleea Independenței nr.7A.

Documente

 • Hot 154 File extension: pdf File size: 1 MB

Citește mai mult

HCL 153 – 2023

privind transferul dreptului de concesiune de la Crețu Dorin-Iosif către Marica Liliana-Elena și Crețu Marina-Liliana a terenului înscris în CF.72122- Ocna Mureş cu nr. top.359/2/6 în suprafaţă de 700 mp, situat în Oraș Ocna Mureş, sat.Războieni-Cetate, nr.229 H, jud. Alba

Documente

 • Hot 153 File extension: pdf File size: 901 kB

Citește mai mult

HCL 149 – 2023

privind aprobarea participării proiectului „Centrul de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu, pentru persoane vârstnice din orașul Ocna Mureș” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C13 – REFORME SOCIALE, Investiția I4 – Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, Titlu apel: PNRR/2023/C13/MMSS/I4. Centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, a notei de fundamentare, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, inclusiv a cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului în cazul aprobării finanțării, asumarea menținerii obiectului de activitate al centrului și asigurarea funcționării acestuia cel puțin 10 ani după încheierea perioadei de finanțare precum și desemnarea persoanei împuternicite să semneze cererea și contractul de finanțare

Documente

 • Hot 149 File extension: pdf File size: 12 MB

Citește mai mult

HCL 148 – 2023

privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al orașului Ocna Mureș a imobilului teren înscris în CF.81403- Ocna Mureş cu nr.top.224/1/2 în suprafaţă de 61 mp., a imobilului teren înscris în CF.72293-Ocna Mureș, cu nr. top.224/1/1 în suprafață de 694 mp., a imobilului teren înscris în CF.72291-Ocna Mureș, cu nr. top.223/2/2/1/1 în suprafață de 18 mp.,a imobilului teren înscris în CF.70505- Ocna Mureș, cu nr. top.213, nr. top.222, nr.top.224/3, nr. top. 226 în suprafață de 6683 mp, imobile-terenuri situate administrativ în Ocna Mureș, str. Lungă, nr.41, jud Alba și a imobilului teren înscris în CF.79337-Ocna Mureș cu nr. top.223/2/2/1/3/2/1/2 în suprafață de 74722 mp, teren aflat în imediata apropriere a terenurilor menționate mai sus

Documente

 • Hot 148 File extension: pdf File size: 1 MB

Citește mai mult

HCL 145 – 2023

privind aprobarea DALI (DOCUMENTAȚII PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII) și a indicatorilor tehnico- economici pentru investiția „Renovarea moderată a clădirilor Primăriei Orașului Ocna Mureș, Corp 1 și Corp 2, str.N.Iorga, nr.27”, cod proiect C10-13-617, contract nr. MDLPA 5336/16.01.2023 înregistrat la Primăria Orașului Ocna Mureș cu nr.2306/16.02.2023

Documente

 • Hot 145 File extension: pdf File size: 5 MB

Citește mai mult

HCL 139 – 2023

privind revocarea Hotărârii nr.119/25.05.2023 a Consiliului Local al orașului Ocna Mureș privind aprobarea demarării procedurilor pentru închirierea unei suprafețe de 14 mp din terenul identificat prin CF. 71127 Ocna Mureș, drept de proprietate Statul Român, drept de administrare operativă Consiliul Local al Orașului Ocna Mureș, pentru punctul de conexiune necesar avizului de racordare nr. 7040220610910 din 26.01.2023

Documente

 • Hot 139 File extension: pdf File size: 941 kB

Citește mai mult

HCL 133 – 2023

privind aprobarea DALI (DOCUMENTAȚII PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII) și a indicatorilor tehnico- economici pentru investiția „Renovarea energetică a Policlinicii din orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr.43A”, cod proiect C10-13-627, contract nr. MDLPA 5333/16.01.2023 înregistrat la Primăria Orașului Ocna Mureș cu nr.2304/16.02.2023

Documente

 • Hot 133 File extension: pdf File size: 12 MB

Citește mai mult

HCL 131 – 2023

privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 15923/119/07.10.2019 încheiat între Oraș Ocna Mureș și SC. Drumuri și Poduri Locale Alba SA, având ca obiect ,,Lucrări privind modernizarea străzilor: Unirii, Simion Bărnuțiu, Stăvilarului, Abatorului (tronson 2), B.P.Hașdeu (tronson 2), Nicolae Bălcescu, Tineretului, Narciselor, Crizantemei, Liliacului, Dâmbului precum și pentru amenajare pistă de biciclete pe străzile Andrei Mureșanu, Avram Iancu, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu, Stăvilarului, Simion Bărnuțiu, Unirii și Colonia Monchin din Orașul Ocna Mureș” cu o perioadă de 3 luni, începând cu data de 01.07.2023 și până la data de 30.09.2023

Documente

 • Hot 131 File extension: pdf File size: 1 MB

Citește mai mult

Hot 128 – 2023

privind aprobarea documentației tehnice cu privire la parcelarea imobilului înscris în CF. nr.72742-Ocna Mureș cu nr. top.904/3 având categoria de folosință teren arabil (grădina) în suprafață de 1338 mp și înscrierea în domeniul privat al Oraşului Ocna Mureş a lotului nr.1 teren situat în Ocna Mureș, str.M. Kogălniceanu, nr.5, jud.Alba pentru clarificarea situației juridice a acestuia

Documente

 • Hot 128 File extension: pdf File size: 8 MB

Citește mai mult

HCL 125 – 2023

privind înscrierea în domeniul privat al orașului Ocna Mureș a terenului identificat cu CF. 84059 Ocna Mureș cu nr. cad.84059 în suprafață de 700 mp, situat administrativ în Războieni-Cetate, nr. 229 N, jud.Alba și cesionarea dreptului de concesiune de la Boancă Nicolae către Mocean Denis-Mihai și Mocean Ada-Teodora

Documente

 • Hot 125 File extension: pdf File size: 990 kB

Citește mai mult

HCL 123 – 2023

privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 7011/28.04.2022 încheiat între ORAȘ OCNA MUREȘ și SC CONTACT IMPEX SRL, având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale a Școlii cu clasele 0-VIII Lucian Blaga din orașul Ocna Mureș” cu o perioadă de 3 luni, începând cu data de 30.06.2023, până la data de 30.09.2023

Documente

 • Hot 123 File extension: pdf File size: 890 kB

Citește mai mult

HCL 119 – 2023

privind aprobarea demarării procedurilor pentru închirierea unei suprafețe de 14 mp din terenul identificat prin CF. 71127 Ocna Mureș, drept de proprietate Statul Român, drept de administrare operativă Consiliul Local al Orașului Ocna Mureș, pentru punctul de conexiune necesar avizului de racordare nr. 7040220610910 din 26.01.2023

Documente

 • Hot 119 File extension: pdf File size: 929 kB

Citește mai mult

HCL 117 – 2023

privind noile cuantumuri ale salariilor de bază pentru funcţionarii publici
şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului
orașului Ocna Mureș și din cadrul serviciilor publice aflate în subordinea
Consiliului local al orașului Ocna Mureș

Documente

 • Hot 117 File extension: pdf File size: 3 MB

Citește mai mult

HCL 110 – 2023

privind aprobarea documentației tehnice de identificare, dezlipire și înscriere în domeniul privat al UAT Orașul Ocna Mureș, al imobilului înscris în CF nr.74181 Ocna Mureș, cu nr. cad.74181 în suprafață de 677 mp, situat administrativ în Ocna Mureș, str. Lungă, nr.150, jud. Alba

Documente

 • Hot 110 File extension: pdf File size: 5 MB

Citește mai mult

HCL 81 – 2023

privind aprobarea Programului pentru finanțările nerambursabile aferent anului 2023 care se vor acorda în baza Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local Ocna Mureș, alocate pentru activități nonprofit de interes local, aprobat prin Hotărârea nr. 226/19.12.2013 a Consiliului Local al orașului Ocna Mureș

Documente

 • Hot 81 File extension: pdf File size: 1 MB

Citește mai mult

HCL 79 – 2023

privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini și a delegării gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de administrare și exploatare a
Bazei de tratament și agrement Băile Sărate Ocna Mureș către societatea
”Baza de tratament și agrement Băile Sărate Ocna Mureș S.A.” precum
și a Regulamentului de organizare, funcționare și exploatare a bazei

Documente

 • Hot 79 File extension: pdf File size: 12 MB

Citește mai mult

HCL 74 – 2023

privind schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 3986/21.03.2014 datorită decesului acestuia, având ca obiect locuința convenabilă situată în Ocna Mureș, str.Al. Independenței, bl.26, ap.45 și prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere în cauză de la data ajungerii la termen.

Documente

 • Hot 74 File extension: pdf File size: 871 kB

Citește mai mult

HCL 64 – 2023

privind aprobarea acordului de parteneriat între UAT ORAȘ OCNA MUREȘ și ADR CENTRU în cererea de finanțare care stă la baza contractului de finanțare cod SMIS 143410, „Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, finanțat prin POAT 2014-2020, prin care vor fi finanțate documentațiile tehnico-economice ale fișei de proiect „Refacerea, amenajarea şi punerea în valoare a malului stâng al Râului Mureş”, precum și aprobarea cheltuielilor aferente, după contractare

Documente

 • Hot 64 File extension: pdf File size: 7 MB

Citește mai mult

HCL 63 – 2023

privind reorganizarea SPAS Ocna Mureș și modificarea, completarea și actualizarea
Organigramei și a Statului de funcții pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Ocna Mureș și din cadrul serviciilor publice
aflate în subordinea Consiliului local al orasului Ocna Mureș

Documente

 • Hot 63 File extension: pdf File size: 15 MB

Citește mai mult

HCL 60 – 2023

privind însușirea Avizului de Oportunitate nr. 2741 din 22.02.2023 emis pentru „PUZ PENTRU REGLEMENTARE ZONĂ DE INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN – CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR”, extravilan orașul Ocna Mureș, Jud. Alba, C.F. nr. 84021 Ocna Mureș.

Documente

 • Hot 60 File extension: pdf File size: 4 MB

Citește mai mult

HCL 49 – 2023

privind aprobarea Contului trimestrial de execuție la data de 31.12.2022 al bugetului local al UAT orașul Ocna Mureș conform anexelor nr.1 și nr. 2, pentru activitatea desfăşurată de Unitatea Medico-Socială conform anexei nr. 3, pentru activitatea desfăşurată de Clubul Sportiv Ocna Mureş conform anexei nr. 4

Documente

 • Hot 49 File extension: pdf File size: 6 MB

Citește mai mult

HCL 46 – 2023

privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru
aprobarea preluării în administrarea Consiliului local al orașului Ocna Mureș, a cotei de
½ părți din bunurile care formează investiția Bază de tratament și agrement Ocna Mureș

Documente

 • Hot 46 File extension: pdf File size: 887 kB

Citește mai mult

HCL 44 – 2023

privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al orașului Ocna Mureș a imobilului înscris în CF. nr.70214-C1-U5 Ocna Mureș, cu nr. top. 114/2/V având suprafața utilă de 49,7 mp și cota de teren aferent 46/400 părți din cf.col 70214, situat administrativ în Ocna Mureș, str. George Coșbuc, nr.23, ap.7, jud. Alba

Documente

 • Hot 43 File extension: pdf File size: 1 MB

Citește mai mult

HCL 35 – 2023

privind neasumarea de către UAT orașul Ocna Mureș a responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor–cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor–cadru pentru achiziția serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru Școli al României, pentru perioada 2023-2026

Documente

 • Hot 35 File extension: pdf File size: 948 kB

Citește mai mult

HCL 32 – 2023

privind aprobarea închirierii, prin licitație publică a imobilelor – spaţii
( cabinete) medicale, proprietate publică a oraşului Ocna Mureş, situate în Ocna Mureş
str. Axente. Sever, nr. 43A, jud.Alba în vederea deschiderii/functionării unor cabinete medicale

Documente

 • Hot 32 File extension: pdf File size: 15 MB

Citește mai mult

HCL 25 – 2023

privind aprobarea Actului adițional nr. 4 la Acordul de asociere nr. 5682/5018 din 28.03.2017 încheiat între UAT –Orașul Ocna Mureș prin Consiliul Local al orașului Ocna Mureș și UAT-Județul Alba prin Consiliul Județean Alba pentru realizarea în comun a obiectivului ,, Stațiune balneo-climaterică Ocna Mureș’’

Documente

 • H 25 File extension: pdf File size: 1 MB

Citește mai mult

HCL 5- 2023

Documente

Citește mai mult

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support