Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Proiecte de hotărâre 2020

Documente

 • PH 58 File extension: pdf File size: 387 kB

privind îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Hotărârii Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr. 202/29.10.2019

Documente

 • PH 57 File extension: pdf File size: 386 kB

privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a localităților din județul Alba – Revizia 1

Documente

 • PH 56 File extension: pdf File size: 429 kB

privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului local al orașului Ocna Mureș

Documente

 • PH 55 File extension: pdf File size: 462 kB

privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate pentru proiectul cu titlul “Calitate pentru sănătate – Sistem smart de eficiență energetică pentru Baza de tratament și agrement Ocna Mureș (Quality for health – Smart microgrid for Ocna Mureș Health and Treatment Center)”

Documente

 • PH 54 File extension: pdf File size: 317 kB

privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru proiectul cu titlul “Modernizare trotuare pe strada Lungă din orașul Ocna Mureș”

Documente

 • PH 53 File extension: pdf File size: 386 kB

privind aprobarea listei definitive pentru obținerea unei locuințe ANL în anul 2020 și repartizarea acestor locuințe

Documente

 • PH 52 File extension: pdf File size: 388 kB

privind încetarea contractului de concesiune nr. 718/01.03.1994 încheiat între orașul Ocna Mureș și SC ICEBERG SRL

Documente

 • PH 51 File extension: pdf File size: 387 kB

privind prelungirea termenului contractului de arendare nr. 6985 din 23.04.2019, pe o perioadă de 12 luni de la data ajungerii la termen

Documente

 • PH 50 File extension: pdf File size: 387 kB

privind reglementarea situației juridice a terenului înscris în CF 79191 Ocna Mureș, cu nr. top. 625/2/9 în suprafață de 745 mp, situat în Ocna Mureș, sat aparținător Cisteiul de Mureș, nr. 1091, jud. Alba

Documente

 • PH 49 File extension: pdf File size: 393 kB

privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al orașului Ocna Mureș a terenului identificat cu CF 79311 Ocna Mureș, cu nr. top. 1454/127 în suprafață de 250 mp, situat în Ocna Mureș, str. Dâmbului, nr. 23, jud. Alba și cesionarea dreptului de concesiune de la Hoca Sorin către Stoica Ioan și Stoica Iuliana

Documente

 • PH 48 File extension: pdf File size: 296 kB

privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna februarie 2020

Documente

 • PH 47 File extension: pdf File size: 386 kB

privind punerea în aplicare a unor măsuri instituite prin Hotărârea nr. 2 a Comitetului local pentru situații de urgență Ocna Mureș

Documente

 • PH 46 File extension: pdf File size: 456 kB

privind actualizarea devizului general pentru proiectul cu titlul “Creşterea eficienţei energetice în clădirea Spitalului Orăşenesc Ocna Mureş”

Documente

 • PH 45 File extension: pdf File size: 389 kB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 19201 din 14.12.2015 încheiat între orașul Ocna Mureș și SC WILLIAMS PLUS SRL

Documente

 • PH 44 File extension: pdf File size: 384 kB

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 şi modificarea listelor de investiţii ale orașului Ocna Mureș conform anexelor nr. 1, 2 şi 3

Documente

 • PH 43 File extension: pdf File size: 387 kB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere a unor locuințe convenabile, pe o perioadă de 12 luni, de la data ajungerii la termen

Documente

 • PH 42 File extension: pdf File size: 337 kB

privind atribuirea unei autorizații taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi, pe o perioadă de 5 ani, calculată de la data eliberării autorizației

Documente

 • PH 41 File extension: pdf File size: 450 kB

privind aprobarea modalității de recuperare a contravalorii imprimatelor “atestat de producător” respectiv “carnet de comercializare” de la solicitanţi

Documente

 • PH 40 File extension: pdf File size: 392 kB

privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru proiectul cu titlul “Construire bloc social pe str. Ștefan cel Mare, nr. 35”

Documente

 • PH 39 File extension: pdf File size: 319 kB

privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru proiectul cu titlul “Construire bloc social pe str. G. Barițiu, nr.1”

Documente

 • PH 38 File extension: pdf File size: 388 kB

privind aprobarea noului Regulament de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv Ocna Mures și modificarea componenței Consiliului Director al Clubului Sportiv Ocna Mureș

Documente

 • PH 37 File extension: pdf File size: 387 kB

privind schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 3997/21.03.2014 de pe Adam Daniel pe Adam Ana, contract având ca obiect locuința convenabilă situată în Ocna Mureș, str. Al. Independenței, bl. 26, ap. 57, sc. III

Documente

 • PH 36 File extension: pdf File size: 388 kB

privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Acordul de parteneriat nr. 14364/21.09.2017 și a contribuției proprii în proiect, aferente Proiectului ”Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”

Documente

 • PH 35 File extension: pdf File size: 290 kB

privind aprobarea raportului privind starea economică, social și de mediu a UAT orașul Ocna Mureș, pe anul 2019

Documente

 • PH 34 File extension: pdf File size: 388 kB

privind aprobarea documentației tehnice de alipire a imobilelor înscrise în CF 71854 Ocna Mureș – parcela cu nr. top. 1454/75/1, CF 71855 Ocna Mureș – parcela cu nr. top. 1454/75/2, a cărui concesionar este Orian Lucian, CF 71826 Ocna Mureș – parcela cu nr. top. 1454/76/1, CF 71823 Ocna Mureș – parcela cu nr. top. 1454/76/2 a cărui concesionar este Orian Augustin, într-un singur lot – curți, construcții în suprafață de 500 mp situate administrativ în Ocna Mureș, str. Narciselor nr. 9-11, jud, Alba, proprietar oraș Ocna Mureș – domeniu privat

Documente

 • PH 33 File extension: pdf File size: 303 kB

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția de interes public local”Amenajare complex sportiv în zona bazei de tratament și agrement Ocna Mureș”

Documente

 • PH 32 File extension: pdf File size: 530 kB

privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru proiectul cu titlul “Creşterea eficienţei energetice în clădirea Spitalului Orăşenesc Ocna Mureş”

Documente

 • PH 31 File extension: pdf File size: 369 kB

privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excendentului anului 2019 pentru Secțiunea de dezvoltare (Sursa A) și pentru Secțiunea de funcționare (Sursa E)

Documente

 • PH 30 File extension: pdf File size: 246 kB

privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor

Documente

 • PH 29 File extension: pdf File size: 385 kB

privind aprobarea documentației tehnice de alipire a imobilelor înscrise în CF 79557 și CF 79558 a căror concesionari sunt Cîmpean Elisabeta și Cîmpean Nicolae, având ca obiect terenurile situate administrativ în Ocna Mureș, str. Narciselor, nr. 12-14, jud. Alba

Documente

 • PH 28 File extension: pdf File size: 387 kB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere a locuințelor ANL, pe o perioadă de 12 luni, de la data ajungerii la termen

Documente

 • PH 27 File extension: pdf File size: 386 kB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere a locuințelor sociale, pe o perioadă de 12 luni, de la data ajungerii la termen

Documente

 • PH 26 File extension: pdf File size: 386 kB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere a locuințelor convenabile, pe o perioadă de 12 luni, de la data ajungerii la termen

Documente

 • PH 25 File extension: pdf File size: 386 kB

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de concesiune nr. 13242/15.10.2010, astfel cum a fost modificat prin contractul de cesiune și act adițional nr. 12374/18.09.2014

Documente

 • PH 24 File extension: pdf File size: 294 kB

privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna ianuarie 2020

Documente

 • PH 23 File extension: pdf File size: 248 kB

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a orașului Ocna Mureș, precum și a modificării componenței Secretariatului Tehnic al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a orașului Ocna Mureș

Documente

 • PH 22 File extension: pdf File size: 370 kB

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului local al orașului Ocna Mureș în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ”Lucian Blaga” Ocna Mureș

Documente

 • PH 21 File extension: pdf File size: 383 kB

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Contractului de prestări servicii nr. 19428/27.11.2019 încheiat cu operatorul de salubritate SC RER VEST SA

Documente

 • PH 20 File extension: pdf File size: 381 kB

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2020 finanțate din bugetul local

Documente

 • Ph 19 File extension: pdf File size: 266 kB

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea normativului propriu de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanți pentru autoturismele și utilajele aflate în proprietatea orașului Ocna Mureș, pentru anul 2020.

Documente

 • Ph 18 File extension: pdf File size: 322 kB

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind includerea în domeniul public al orașului Ocna Mureș a bunurilor care formează obiectivul executat din fonduri IID ”Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră str. Parcului și Fabricii, în zona Bazei de Tratament și Agrement, oraș Ocna Mureș, jud. Alba” concesionarea acestor bunuri către opertatorul regional S.C. APA C.T.T.A. – SA ALBA .

Documente

 • PH 17 File extension: pdf File size: 378 kB

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Amenajare Complex Sportiv în zona Bazei de Tratament şi Agrement Ocna Mureş”

Documente

 • PH 16 File extension: pdf File size: 385 kB

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ,,Planului de lucrări de interes local”care vor fi executate în anul 2020 la nivelul oraşului Ocna Mureş de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 şi de către cei care prestează muncă neremunerată în folosul comunităţii conform Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune și conform O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității

Documente

 • PH 15 File extension: pdf File size: 389 kB

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al oraşului Ocna Mureş în Consiliul de administraţie al Grădiniței Adventiste cu program prelungit Emanuel – Gappe Ocna Mureş

Documente

 • PH 14 File extension: pdf File size: 294 kB

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna decembrie 2019

Documente

 • PH 13 File extension: pdf File size: 369 kB

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Contului anual de execuție – trimestrul IV pentru anul 2019, al bugetului local conform anexelor 1 și 2, pentru activitatea desfăşurată de Clubul Sportiv Ocna Mureş, conform anexei 3, pentru activitatea desfăşurată de Unitatea Medico-Socială, conform anexei 4 și Realizarea programului anual al achizițiilor publice în anul 2019, conform anexei 5

Documente

 • PH 12 File extension: pdf File size: 386 kB

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 157/29.08.2019 privind aprobarea documentației tehnice de dezlipire în 5 loturi a imobilului situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Vasile Lupu, jud. Alba, înscris în CF 75504 – Ocna Mureș, nr. top. 2194/2/2 în suprafață de 1.336 mp, proprietar orașul Ocna Mureș – domeniu privat

Documente

 • PH 11 File extension: pdf File size: 426 kB

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Ocna Mureș pentru anul 2019

Documente

 • PH 10 File extension: pdf File size: 383 kB

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea HCL nr. 229 din 18.12.2019 și aprobarea înfiinţării unui Serviciu public de transport local, prin reorganizarea serviciului existent, într-un serviciu cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului local al oraşului Ocna Mureş

Documente

 • PH 9 File extension: pdf File size: 369 kB

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului tehnic, indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru investiția ”Amenajare străzi acces” – Proiect IMPACT

Documente

 • PH 8 File extension: pdf File size: 371 kB

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listei provizorii de priorități în vederea obținerii de locuințe ANL pentru anul 2020

Documente

 • PH 7 File extension: pdf File size: 369 kB

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea contractelor de închiriere nr. 19039/11.12.2015 și nr. 3454/12.03.2015, având ca obiect locuințe ANL

Documente

 • PH 6 File extension: pdf File size: 369 kB

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului local al orașului Ocna Mureș în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ”Lucian Blaga” Ocna Mureș

Documente

 • PH 5 File extension: pdf File size: 441 kB

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea aderării unității administrativ-teritoriale orașul Ocna Mureș la Asociația “Grup de Acțiune Locală Poarta Apusenilor“

Documente

 • PH 4 File extension: pdf File size: 371 kB

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea taxelor care vor fi încasate în anul 2020 de către compartimentul cimitirul orășenesc Ocna Mureș

Documente

 • PH 4 File extension: pdf File size: 371 kB

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, și a listelor de investiții pe anul 2020

Documente

 • PH 2 File extension: pdf File size: 452 kB

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de organizare a reţelei şcolare de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Ocna Mureş, pentru anul şcolar 2020–2021

Documente

 • PH 1 File extension: pdf File size: 380 kB

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind utilizarea excedentului bugetar al UAT oraşul Ocna Mureş pe anul 2019, îna nul 2020

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support