Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Noutăți

AFIȘAREA PUBLICĂ A PLANURILOR PARCELARE CADASTRALE PENTRU SECTOARELE 38, 59, 60, 61, 62 și 63

    AFIȘAREA PUBLICĂ A PLANURILOR PARCELARE CADASTRALE PENTRU SECTOARELE 38, 59, 60, 61, 62 și 63 S-A FĂCUT LA PRIMĂRIA OCNA MUREȘ PE PERETELE HOLULUI DE LA PARTER, ÎNTRE BIROUL DOMNULUI SIMION NICUȘOR PANDOR – SECRETARUL PRIMĂRIEI ORAȘULUI OCNA MUREȘ ȘI BIROUL DIRECȚIEI JURIDICE – CAMERA NR. 2

1. Sectorul 38 – tarlaua Șes I, Șes II, Șes III, Șrs IV   – Uioara de Sus

2. Sectorul 59 – tarlaua Piatră I, Piatră II, Piatră III, Piatră IV – Uioara de Sus, Cânepiști – Uioara de Sus

3. Sectorul 60 – tarlaua Rât I, Rât II – Uioara de Sus

4. Sectorul 61 – tarlaua Tău – Uioara de Sus

5. Sectorul 62 – tarlaua Fânețe – Uioara de Sus

6. Sectorul 63 – tarlaua Răzoare – Uioara de Sus

    Persoanele interesate, pot să depună direct la compartimentul agricol din cadrul Primăriei Ocna Mureș, cereri de rectificare (contestații) doar pentru parcelele aflate în sectoarele cadastrale mai sus amintite, începând din data de 29.06.2021 până în data de 27.08.2021 – inclusiv, care vor fi soluționate de către o comisie formată din specialiști de la O.C.P.I. Alba. Contestațiile vor fi însoțite doar de acte autentice, încheiate de notarul public, depuse în copii xerox legalizate față-verso de notarul public (nu se admit acte nelegalizate) .

         Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați compartimentului agricol – camera 12, persoana de contact ing. Liviu Gârlea, program cu publicul de luni – joi, orele 730-1600 și vineri, orele 800-1400   

ÎNTOCMIT

Ing. LIVIU GÂRLEA

ANUNȚ

Unitatea Administrativ -Teritorială Orașul Ocna Mureș, aduce la cunoștința celor interesați, faptul că prin Hotărârea nr.67 din 27.05.2021 a Consiliului Local Ocna Mureș, a fost aprobat Programul pentru acordarea finanțărilor nerambursabile aferent anului 2021, care se vor acorda în baza regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul orașului Ocna Mureș, alocate pentru activități nonprofit de interes local, aprobat prin HCLOM nr. 226/19.12.2013. Suma totală alocată este de 60000 lei și a fost repartizată pe componente după cum urmează:

-“ Obiective și categorii de proiecte finanțate în domeniul social”, suma alocată  este de 50000 lei;  

-“ Sprijinirea organizațiilor active la nivel local în domeniul culturii și muzicii”, suma alocată este de 5000 lei;    

-“ Sprijinirea organizațiilor active la nivel local în domeniul tradițiilor și obiceiurilor străbune”, suma alocată este de 5000 lei;

            Termenul de depunere al dosarelor este 25.06.2021.

            Relații suplimentare pot fi obținute pe site-ul official al instituției sau la sediul acesteia.

            PRIMAR,                                                                               ȘEF SERVICIU,

 SILVIU VINȚELER                                                                   ILEANA LAVINIA POPA

Anunț important

            Având în vedere Legea 15/9 martie 2021, Legea Bugetului de stat pe anul 2021, Legea 273/2006 Legea Finanțelor Publice Locale – se prorogă termenul de dezbatere publică a Bugetului de Venituri și cheltuieli pe anul 2021 în data de 09 Aprilie 2021 la ora 10,00  la Sediul Primariei Orașului Ocna Mureș, în sala de consiliu.

              Sunteți invitați cetățeni ai orașului Ocna Mureș pentru analize si propuneri!

                         Primar                                             Director Executiv

                          Vințeler Silviu                                   Onac Aida Veturia

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ-teritorială Ocna Mureș din județul Alba, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 82, 93 și 100, la sediul Primăriei orașului Ocna Mureș, str. N. Iorga, nr. 27, jud. Alba, începând cu data 04.02.2021, pe o perioadă de 60 zile, conform art. 14, alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare .

    Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară .

PRIMAR

 Silviu VINȚELER

ANUNȚ PUBLICITAR

U.A.T. Oraș Ocna Mureș, în conformitate cu prevederile art.43 alin.1 și 2 și art.17 alin.4 lit.c din HG395/2016 cu modificările și completările ulterioare, solicită prin prezenta depunerea unei oferte tehnice și financiare pentru Servicii și materiale de informare și publicitate aferente proiectului “Building of a Photovoltaic System to Produce Electricity for Ocna Mures Municipality Own Use”

Valoarea estimată a achiziției:         16.811,52 lei

Cod CPV:                                          79341000-6 Servicii de publicitate

Sursa de finanțare:                           EEA Grants și bugetul local

Durata contractului:                         9 luni

Perioada de valabilitate a ofertei:    30 de zile

Criteriul de atribuire:                       Prețul cel mai scăzut

Oferta tehnică se întocmește astfel încât să rezulte respectarea specificațiilor tehnice din documentația de atribuire anexată. Oferta financiară se exprimă în lei fără TVA cu indicarea separată a valorii TVA.

Oferta va fi însoțită de declarația privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese conform art. 60 din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare, de declarația privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă și de declarația de asumare a clauzelor contractuale.

Ofertele se depun într-un exemplar original, în plic închis la sediul autorității contractante situat în Ocna Mureș, str. N. Iorga nr. 27, jud. Alba sau se transmit prin e-mail la adresa: achizitii@primariaocnamures.ro până în data de 14.01.2021, ora: 14:00.  Pe plic vor fi menționate datele de contact ale ofertantului (denumire, adresă, adresă de e-mail, telefon) și denumirea achiziției directe.

          Informații suplimentare se pot obține la adreasa de e-mail achizitii@primariaocnamures.ro, persoană de contact: Morar Viorel.

Întocmit,

Morar Viorel

Se redeschide piața săptămânală din ziua de vineri din data de 11 decembrie 2020

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 10 decembrie 2020, orele 12:30, ca urmare a convocării dispuse de către președintele acestei structuri – dl. primar al orașului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler – a dispus printr-o hotărâre (Hot. Nr. 8 din 10 decembrie 2020) redeschiderea activității în piața volantă (piața săptămânală din ziua de vineri) din orașul Ocna Mureș începând cu data de 11.12.2020, cu condiția aplicării și respectării măsurilor de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, instituite prin art. 2 al Regulamentului privind desfășurarea activității piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, pe perioada stării de alertă instituite pe teritoriul României.

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support