Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Noutăți

Anunț concurs recrutare 4 funcții publice de execuție vacante

Oraşul Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27, judeţul Alba, telefon 0258871217, e-mail contact@primariaocnamures.ro,  organizează

CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea unui număr de 4 funcții publice de execuție vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Ocna Mureș, în data de 08.06.2023, ora 1000, cu respectarea prevederilor H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor

privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările  și completările ulterioare, după cum urmează:

      I. Serviciul Arhitect Sef al orașului Ocna Mureș

        Compartiment Urbanism Tehnic Investitșii, Disciplina în construcții, Spațiu locativ

         -1 post Inspector, clasa I, grad profesional superior – funcție publică de execuție, studii superioare, normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămâna), perioadă nedeterminată-    Id Post  368663

           Condiții specifice: – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din domeniile: urbanism, arhitectura, construcții și instalații

                                          – vechime în specialitatea studiilor – minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice (inspector, clasa I, grad profesional superior)

      II. Direcția economică-Serviciul Venituri Taxe și Impozite Locale

       Compartiment încasarea veniturilor

    –1 post Inspector , clasa I, grad profesional debutant funcție publică de execuție, studii superioare, normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămâna), perioadă nedeterminată-             Id Post  573501

            Condiții specifice: – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic

                                          – vechime în specialitatea studiilor – nu este necesară

 III. Direcția Juridică, Administrație Publică

       Compartiment Juridic și contencios administrativ

-1 post Consilier juridic,clasa I , grad profesional principal– funcție  publică de execuție, studii superioare, normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămâna), perioadă nedeterminată-             Id Post  434381

        Condiții specifice: – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul  științelor juridice

                                        – vechime în specialitatea studiilor – minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice (Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal)

IV. Direcția economică-Biroul Achiziții Publice, evidența domeniului public și privat

      Compartiment administrarea domenului public și privat,

-1 post Consilier , clasa I, grad professional superior-funcție publica de execuție, studii superioare, normă întreagă(8 ore/zi, 40 ore/săptămână), perioadă nedeterminată-

Id Post 404116

       Condiții specifice: – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

                                      – vechime în specialitatea studiilor – minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice (Consilier , clasa I, grad profesional superior)

            Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive și anume:

           1.Selecţia dosarelor – va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv 25.05.2023-26.05.2023; depunerea dosarelor de concurs se face în termen de 20 zile calendaristice de la data publicării anunțului 05.05.2023-24.05.2023, ora 1600.  

        2.Proba scrisă– va avea loc în data de 08.06.2023 ora 1000 la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, judetul Alba, strada Nicoale Iorga, nr.27;

      3. Proba interviu – va avea loc în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și se va comunica ulterior.

         Condiții generale de participare:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.465, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-Codul Administrativ:

   a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
   b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
   c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
   d) are capacitate deplina de exercitiu;
   e) este apt din punct de vedere medical si psihologic sa exercite o functie publica. Atestarea starii de sanatate se face pe baza de examen medical de specialitate, de catre medicul de familie, respectiv pe baza de evaluare psihologica organizata prin intermediul unitatilor specializate acreditate in conditiile legii;
   f) indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei publice;
   g) indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice;
   h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
   i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;
   j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;
   k) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

             Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

   a)formularul de inscriere prevăzut în anexa nr.3 din H.G. nr.611/2008;
   b)curriculum vitae, modelul comun european;
   c)copia actului de identitate;
   d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;

   e)copia carnetului de munca si a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/functiei sau pentru exercitarea profesiei;

   f)copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
   g)cazierul judiciar;

   h)declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de inscriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.”

           Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților de către Primăria Orașului Ocna Mureș  prin Serviciul Buget contabilitate resurse umane, salarizare.

           Potrivit art.49 alin. (1^1) și alin (1^2) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și complectările ulterioare, modelul orientativ al adeverinței menționate la litera f) este pevăzut în anexa nr.2D (acesta se poate pune la dispoziția candidaților la Serviciul buget contabilitate,resurse, umane, salarizare din cadrul Primăriei orașului Ocna Mureș , adeverința care au un alt format la alin.(1^1), trebuie să cuprindă elemente similar celor prevăzute în anexa nr.2D și din care să rezulte cel puțin următoarele informații : funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul de studii solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurarii activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.

      Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

      Potrivit art.49 alin.(4) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și complectările ulterioare, documentul prevăzut la litera i) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. In situatia in care candidatul solicita expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii si procedurii aprobate la nivel institutional.

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Perioada de depunere a dosarelor este 05.05.2023-24.05.2023, ora 1600 la sediul Primăriei  orașului Ocna Mureș , str. Nicolae Iorga, nr.27, Județul Alba, Compartiment resurse umane salarizare. Relaţii suplimentare se pot obține  la nr. de telefon 0258/871217 între orele 730-1600.

            Bibliografia  și tematica pentru examenul/concursul pentru funcția publică de:

            Inspector I, clasa I, grad profesional superiorCompartiment Urbanism Tehnic Investiții, Disciplina în construcții, Spațiu locativ :


1. Constituţia României, republicată

        Tematica:Drepturile și libertățile fundamentale (Titlul II, Capitolul II)
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

      Tematica:Titlul I și Titlul II ale părții a VI-a
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

      Tematica:Principii și definiții(Capitolul I)
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

      Tematica: (Capitolul II, IV)
5. Legea Nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările ulterioare

       Tematica:Autorizarea executării lucrărilor de construcții(Capitolul I);Concesionarea terenurilor pentru construcții(Capitolul II)

6. Ordinul nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

       Tematica:art.12 Atribuții specifice ale structurilor de specialitate(Capitolul I)-Dispoziții generale;(Capitolul I)-Documentele autorizării;(Capitolul III)-Procedura de autorizare-

Secțiunea 1-Certificatul de urbanism;

 7. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

     Tematica:Capitolul III-Atribuții ale administrației publice-Secțiunea a-4-a Certificatul de urbanism, Capitolul IV-Documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism-Secțiunea a-3-a Documentații de urbanism;

 8.Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

     Tematica:Documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism-PUG,PUZ, PUD(Capitolul II, secțiunea a 6-a, secțiunea a-7-a) și Certificatul de urbanism(Cap.VIII).

                   Inspector , clasa I, grad profesional debutant Compartiment încasarea veniturilor

 Serviciul Venituri Taxe și Impozite Locale- Direcția economică

       
1. Constituţia României, republicată

        Tematica:Drepturile și libertățile fundamentale (Titlul II, Capitolul II)
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

      Tematica:Titlul I și Titlul II ale părții a VI-a
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

      Tematica:Principii și definiții(Capitolul I)
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

      Tematica: (Capitolul II, IV)
5.Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările  ulterioare

      Tematica:Dispoziții generale;Condiții privind angajarea gestionarilor;Garanții;Răspunderi;

6.Legea nr.207/2015 privind codul de Procedură Fiscală

      Tematica:Titlul VI-Capitolul II-Stingerea creanțelor fiscal prin plată, compensare și restituire și Capitolul III-Dobânzi,penalități de întârziere sau majorări de întârziere
7.Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal
     Tematica:Titlul IX- Impozite și taxe locale-Integral

8.Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare

     Tematica:Impozite și Taxe Locale

Consilier juridic,clasa I , grad profesional principal- Compartiment Juridic și contencios administrativ-Direcția Judirică:

1. Constituţia României, republicată

     Tematica:Drepturile și libertățile fundamentale (Titlul II, Capitolul II)
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

      Tematica:Titlul I și Titlul II ale părții a VI-a
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

      Tematica:Principii și definiții(Capitolul I)
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

      Tematica: (Capitolul II, IV)
5.Legea contenciosului administrativ nr.544/2004, cu modificările și completările ulterioare

      Tematica:(Capitolul II-Procedura de soluționare a cererilor în contenciosul administrativ)

6.Legea nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările și modificările ulterioare

       Tematica:Capitolul II -Dobândirea și încetarea calității de consilier juridic, Capitolul III-Organizarea și protecția profesiei de consilier juridic

7.Legea nr.53/2003 privind transparența decizională în administrația public, cu modificările și completările ulterioare

        Tematica:Capitolul II-Proceduri privind participarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative și la procesul de luare a deciziilor

8. O.G.nr.27/2002 privind regelmentarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată și completată prin legea nr.233/2002

         Tematica: Art.1-Art.15

9.Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare

         Tematica:Cartea I-Titlul IV-Capitolul III-Nulitatea actelor de procedură, Titlul V-Termenele procedurale

                        Cartea II-a-Procedura contencioasă-Titlul I-Procedura în fața primei instanțe, Titlul II-Căile de atac

10.Legea nr.287/2009 privind Noul Cod Civil, republicată cu modificările și completările ulterioare

         Tematica:Cartea a III-a-Titlul I-Bunurile și drepturile reale în general, Titlul II-proprietatea privată,Titlul IV-Proprietatea publică

      Consilier , clasa I, grad professional superiorCompartiment Administrarea domeniului public și privat-Direcția economică


1. Constituţia României, republicată

     Tematica:Drepturile și libertățile fundamentale (Titlul II, Capitolul II)
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

      Tematica:Titlul I și Titlul II ale părții a VI-a
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

      Tematica:Principii și definiții(Capitolul I)
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

      Tematica: (Capitolul II, IV)
5. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

       Tematica:Partea a V-a-Titlul I și Titlul II

6. Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice  privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

       Tematica:Integral

7.H.G. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor

       Tematica: Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor

                    PRIMAR,                                                                        DIRECTOR EXECUTIV,

              SILVIU VINŢELER                                                             AIDA-VETURIA ONAC

                                                                                                                               Întocmit,

                                                                                                                        Referent superior,

                                                                                                                      Cociș Ioana Rodica

Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș organizează concurs ocupare post economist

Baza de Tratament şi Agrement BĂILE SĂRATE Ocna Mureş S.A., cu sediul în Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27, judeţul Alba, organizează concurs înn vederea ocupării următorului post cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, astfel:

-1 post ECONOMIST  pentru Compartimentul: FINANCIAR – CONTABILITATE, în cadrulBazei de Tratament şi Agrement Băile Sărate Ocna Mures S.A. str.Fabricii, nr. 12, Ocna Mureş.

Concursul se organizează, în data de 05.05.2023, ora 09.00, la sediul din Ocna Mureş, str. Fabricii, nr. 12

 1. Calendarul desfășurarii concursului:

           1. Selecţia dosarelor–în data de 04.05.2023;

Depunerea dosarelor de concurs se face în perioada :28.04.2023-03.05.2023, ora 1600.

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei orașului Ocna Mureș, Compartiment resurse umane.

      2.Proba scrisă-va avea loc în data de 05.05.2023-ora 0900 la sediul din Ocna Mureş, str. Fabricii, nr. 12.

          – Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi a tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul funcţie pentru care se organizează.

           3.Interviul – va avea loc în aceeași zi, la data de 05.05.2023 ora 1500.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

   a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
   b) capacitatea de analiza şi sinteza;
   c) motivaţia candidatului;
   d) comportamentul în situaţiile de criză;
   e) abilităţi de comunicare;
   f) iniţiativă şi creativitate.

Afișarea rezultatului final : la data  de  05.05.2023 ora 1800, la locaţia  Bazei de Tratament din Ocna Mureş , str. Fabricii, nr.12.

Mai multe detalii în documentul atașat:

Anunț concurs de recrutare

Oraşul Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27, judeţul Alba, telefon 0258871217, e-mail contact@primariaocnamures.ro,  organizează

CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea unui număr de 3 funcții contractuale de execuție vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Ocna Mureș, în data de 18.05.2023, ora 1000, cu respectarea prevederilor H.G.nr.1336/2022pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, după cum urmează:

    I.Aparatul de specialitate al primarului:

    Compartiment Proiecte finanțate din fonduri europene externe nerambursabile

       1.Consilier IA funcție contractuală de execuție, studii superioare, normă întreagă(8 ore/zi, 40 ore/săptămână, perioadă nedeterminată)-1 post

      Condiții specifice:-Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență

                                     -vechime în specialitatea studiilor-7 ani

      2. Consilier debutant funcție contractuală de execuție, studii superioare, normă întreagă

(8 ore/zi, 40 ore/săptămână, perioadă nedeterminată)- 1 post

       Condiții specifice:- Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență

                                     – vechime în specialitatea studiilor- nu este necesară

   II.Serviciul  de Gospodărie orășenească:

    Compartiment întreținere parc fotovoltaic

     1.Muncitor I (electrician funcție contractuală de execuție , studii generale/medii, normă întreagă(8 ore/zi, 40 ore/săptămână, perioadă nedeterminată)-1 post

        Condiții specifice:- Studii generale/medii, curs de calificare profesională/Școală profesională, cu calificare de electrician/electromecanic

                                     – vechime în specialitatea studiilor-5 ani

     Condiții generale de participare:

 Conform art.15 din H.G. nr.1336/2022 pentru aprobareaRegulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru a ocupa un post vacant, candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art.542 alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

     a) are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;
      b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
      c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
      d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
      e) indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
      f) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
      g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;
      h) nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin. (1) lit. h).

           Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

   a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevazut la anexa nr. 2;

   b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
   c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
   d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă indeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
   e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
   f) certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
   g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată de catre medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;

   h) curriculum vitae, model comun european.

          Modelul orientativ al adeverinței mentionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3

          Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie insoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
          Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevazut la alin. (3) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

             Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului la sediul primăriei orașului Ocna Mureș, str.Nicolae Iorga, nr.27, Serviciul buget contabilitate resurse umane salarizare, în perioada  27.04.2023-11.05.2023 , de luni până joi între orele 0800-1600, vineri între orele 0800-1400.

    Pentru posturile de CONSILIER testarea va consta în probă scrisă și probă interviu.

BIBLIOGRAFIA:

     1.Ordonanța de Urgență nr.57/2019 Codul Administrativ cu modificările și complectările ulterioare-partea aVI-a;

     2.Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicat cu modificările și complectările ulterioare;

     3.Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

     4.Legea 544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public, republicată, cu modificările și completările ulterioare

     5.Planul Național de Redresare și Reziliență al României(PNRR) , integral, cu toate componentele.

     6.Dezvoltare Urbană 2021-2027 – Programul Operațional Regional 2021-2027 .

    TEMATICA:

1.Reglementări privind principiile generale aplicabile administratiei publice,

2.Reglementări privind atribuțiile primarului,

3.Reglementări privind atribuțiile consiliului local,

4.Reglementări privind funcțiile contractual,

5.Reglementări privind Planul Național de Redresare și reziliență al României,

6.Reglementări privind achizițiile publice.

         Pentru postul de MUNCITOR I (electrician) testarea va consta în probă practică și probă interviu.

    BIBLIOGRAFIA:

 • Domeniul tematic Legislație:-legile și reglementările aprobate prin hotărâri ale Guvernului publicate în Monitorul Oficial al României.Reglementările ANRE(regulamente, coduri, etc), aprobate prin Ordin al președintelui ANRE.
 • Domeniul tematic Norme tehnice:-Normele tehnice ce au indicativul NTE, aprobate prin ordin al președintelui ANRE;

                                                  -Norme tehnice ce au indicative PE(prescripție energetică)

 • Agenda electricianului
 • Legea securității și sănătății în muncă (nr.319/2006) și Normele metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006
 • Legea nr.53/2003,,Codul Muncii,, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată.

      TEMATICA:

 • Instalații electrice de joasă și înaltă tensiune
 • Aparate pentru instalații de joasă și înaltă tensiune
 • Tablouri de distribuție
 • Aparate de măsură și control
 • Iluminatul electric
 • Accidente produse de elecricitate
 • Securitatea și sănătate în muncă:Obligațiile lucrătorilor și măsurile de securitate la constatarea stării de pericol grav și imminent de accidentare.

Calendarul desfășurarii concursului :

           1. Depunerea dosarelor de concurs se face în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului , respectiv 27.04.2023-11.05.2023, ora 1600.

           2. Selecţia dosarelor -în termen de două zile lucrătoare de la data de depunere a dosarelor, respective perioada 12.05.2023

           3. Afișare rezultate evaluare și selecție dosare: 12.05.2023  ora 1300

           4. Depunere contestații la etapa de evaluare și selecție dosare : în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, 15.05.2023 ora 1200

           5. Soluționare contestații și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor la etapa de evaluare și selecție dosare :în termen de 1 zi lucratoare de la data  publicării  anunţului, 15.05.2023 ora 1600

           6. Desfășurarea probei scrise : în termen de 15 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, 18.05.2023 ora 0900

           7.  Afișare rezultate probă scrisă :18.05.2023 ora 1300

           8. Depunere contestații cu privire la rezultatele probei scrise : în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisă, 18.05.2023 ora 1600

           9. Soluționare contestații și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor la proba scrisă : în termen de o zi lucrătoare de la expirarea  termenului de depunere a contestațiilor,19.05.2023 ora 0900

           10. Desfășurarea interviului : 19.05.2023 ora 1000

           11. Afișare rezultate interviu :19.05.2023 ora 1200

           12. Depunere contestații  cu privire la rezultatele de la proba interviu :19.05.2023

 ora 1300

           13.Soluționare contestații și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor la interviu : 19.05.2023 ora 1400

           14. Afișare rezultate finale : 19.05.2023 ora 1400.

          Relații suplimentare la sediul Primăriei orașului  Ocna Mureș, loc. Ocna Mureș, str. Nicolae Iorga, nr. 27 -Serviciul Buget Contabilitate Resurse Umane Salarizare, persoana de contact-referent I superior Cociș Ioana Rodica, telefon 0258/871217, int.215.

PRIMAR,                                            DIRECTOR EXECUTIV,

              SILVIU VINŢELER                                      AIDA-VETURIA ONAC

Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș – Anunț angajări

S.C. Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș S.A. anunță concurs în vederea ocupării următoarelor posturi cu normă întreagă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână astfel:

1 post FIZIO-KINETO-TERAPEUT

2 posturi kinetoterapeut

1 post de maseur

în cadrul Bazei de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș S.A. str. Fabricii nr. 12 Ocna Mureș

Pentru detalii și înscriere la concurs vă rugăm să accesați documentele anexate mai jos:

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support