Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Noutăți

Anunt

S.C APA CTTA ANUNȚĂ CONSUMATORII CĂ ÎN DATA DE 29.09.2020, ÎNCEPÂND CU ORA 22 SE VA ÎNTRERUPE FURNIZAREA APEI POTABILE DATORITĂ RELOCĂRII ADUCȚIUNII DE APĂ DN 600 ȘI DN 300, ÎN ZONA SP GALDA.

DIN CAUZA LUCRĂRILOR DEOSENIT DE COMPLEXE DURATA INTRERUPERII ESTE ESTIMATĂ LA CCA 40 DE ORE.

  PRIMAR,                                                     ÎNTOCMIT,

SILVIU VINȚELER                                MIHAELA TIUCA

                                                                           ORIAN

Anunț angajări

În conformitate cu prevederile art.7, alin.1 din HG nr.286/2011, cu  modificările  şi completările ulterioare privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș organizează în data de 20.10.2020 ora 1000 concurs/examen de recrutare în vederea ocupării  pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcții contractuale vacante:

-2 posturi de infirmieră norma întreagă.

 Concursul/examenul se va desfășura la sediul Unităţii Medico-Sociale Ocna Mureș, strada Axente Sever, nr. 43 A, etajul IV, județul Alba și constă din următoarele probe:

1. Proba scrisă care va avea loc în data 20.10.2020 ora 1000 la sediul Unităţii Medico-Sociale Ocna Mureș, strada Axente Sever, nr. 43 A, județul Alba;

2.Proba interviu va fi comunicată candidaților la o dată ulterioară cu respectarea termenului de maximum 4 zile lucrătoare  de la data susţinerii probei scrise.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii specifice:

● condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs/examen și a ocupării funcției contractuale   de infirmieră sunt:

– studii  M/G;

– curs de calificare infirmieră;

– 5 ani vechime în specialitate.

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului in Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul Unității Medico-Sociale Ocna Mureș , strada Axente Sever , nr.43 A etajul IV,  județul Alba.

Relații suplimentare la sediul  Unității Medico-Sociale Ocna Mureș , strada Axente Sever nr.43A, etajul IV,  județul Alba persoana de contact referent Neamţu Liana, telefon/fax 0258/870441,   e-mail msocnamures@yahoo.com

DIRECTOR,

ORGA CIPRIAN-VIOREL

Anunț important

În scopul asigurării cadrului necesar desfășurării în condiții optime a procesului electoral pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 27.09.2020, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, în perioada premergătoare scrutinului va avea program extins:

    -08.00-16.00, în ziua de 26.09.2020;

    -07.00-21.00, în ziua de 27.09.2020.

Anunț privind depunerea solicitărilor de acordare de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional

Începând  cu data 01.09.2020, Serviciul Public de Asistenta Socială Ocna Mureș demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.
Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar ( grădiniță), primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiază în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 de lei/an școlar.
Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

          Destinatar final al acestui sprijin educațional este copilul, titularul tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional fiind reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.


         Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:


-să aibă domiciliul/reședința pe raza orasului Ocna Mureș;
– venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna august este de până la 1.115 lei (respectiv max 50% din salariul de bază minim brut pe tară) ;
– să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau școală.


          Pentru anul şcolar 2020-2021 cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, în perioada 01.09.2020 – 10.09.2020 la sediul Serviciului Public de Asistentă Socială Ocna Mureș, din cadrul Primăriei orașului Ocna Mureș, în cadrul programului de lucru, însoţite de următoarele actele doveditoare:


– acte de identitate ale părinților /repezentantului legal ( în original și copie);
– documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției ; dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/ hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/ dispoziția autorității tutelare, potrivit legii ) ;
– certificatele de naștere ale copiilor ( original și copie) ;
– dovada înscrierii la grădiniță/ școală ;
– certificat de căsătorie părinți în original și copie ( după caz) ;
– certificat de deces părinte ( unde este cazul) în original și copie ;
– acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz) ;
– hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz).
          Prima   evaluare  a  cererilor depuse,   însoțite  de  actele  doveditoare  se  va  realiza în perioada  01.09.2020  – 10.09.2020,  urmând  ca  Serviciul  Public  de  Asistență Socială Ocna Mureș să înainteze lista  destinatarilor finali către Instituția Prefectului Județului Alba  până la data de 15.09.2020.
          Mențiunăm  că  suma  de  bani  de pe tichetul social, aferentă  unui  an școlar va putea fi folosită timp  de   un  an  de zile  de  la  data  emiterii,  numai pe baza  actului  de  identitate al titularului,  aceste  tichete  putând  fi  utilizate  numai  în anumite magazine din raza localității de domiciliu a fiecărui titular de tichet. Lista cu aceste magazine va fi primită de către fiecare persoană, odată cu distribuirea tichetului.
         De asemenea, informații suplimentare se pot solicita și telefonic la numărul de telefon 0371120427.

PRIMAR,                                             ȘEF SERVICIU,

SILVIU VINȚELER                                  ILEANA LAVINIA POPA

Anunț

Primăria oraşului Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, str.N.Iorga, nr.27, judeţul Alba, organizează , în data de 16.09.2020 , ora 1100  , în sala de sedinţă  LICITAŢIE  PUBLICĂ pentru :

  • Vânzarea imobilului Clădire centrală termică-2 puncte termice şi teren aferent situate în Ocna Mureş, str. Brazilor, nr. 6B, jud.Alba.
  • Închirierea unei suprafeţe de teren  situată  în  Ocna Mureş, str. Vasile Lupu, fn, jud.Alba,  lot nr.2 , înscrisă în CF.nr.79683- Ocna Mureş, cu nr cad.79683,  în suprafaţă de 250 mp.  în vederea  depozitării de material lemons destinat construcţiilor sau altor materiale din lemn.
  • Închirierea unei suprafeţe de teren  situată  în  Ocna Mureş, str. Vasile Lupu, fn, jud.Alba,  lot nr.3 , înscrisă în CF.nr.79684- Ocna Mureş, cu nr cad.79684,  în suprafaţă de 250 mp.  în vederea  depozitării de material lemons destinat construcţiilor sau altor materiale din lemn.
  • Închirierea unei suprafeţe de teren  situată  în  Ocna Mureş, str. Vasile Lupu, fn, jud.Alba,  lot nr.4 , înscrisă în CF.nr.79685- Ocna Mureş, cu nr cad.79685,  în suprafaţă de 250 mp.  în vederea  depozitării de material lemons destinat construcţiilor sau altor materiale din lemn.

         În caz de neadjudecare, licitaţia  se va repeta în a doua zi de joi a fiecărei luni, ora 1100 , până la sfârşitul anului

        Documentele licitaţiei se pot obţine de la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, (cam.11) şi informaţii suplimentare la telefon 0258871217.

  Ofertele se  depun  într-un exemplar la registratura Primăriei oraşului Ocna Mureş, până în preziua licitaţiei , ora 1400 .

               PRIMAR,                                                                             ÎNTOCMIT,

           Jur.Silviu Vinţeler                                                               Sing.Monica Botoş

A N U N Ţ

PRIVIND REZULTATUL VERIFICĂRII EXISTENŢEI CERERIILOR DE PROMOVARE ÎN CLASĂ  DEPUSE DE  FUNCŢIONARII PUBLICI ÎNCADRAŢI ÎN FUNCŢII PUBLICE CU NIVEL DE STUDII INFERIOR ȘI CARE AU ABSOLVIT STUDII SUPERIOARE DE LUNGĂ DURATĂ

Nr. crt.Numele şi prenumeleNr. înregistrare a cererii de participare la examenNr. adeverinţei/diplomei de absolvire studii superioareRezultatul verificării cererilor Admis/ Respins
1.Balogh-Nuc Ludovic Lucian11609/10.08.2020Nr. 461/06.07.2020ADMIS
2.Paul Ciprian11741/12.08.2020Nr.362/06.07.2020ADMIS
3.Halmagyi Erno11837/13.08.2020Nr. 474/06.07.2020ADMIS
   Contestaţiile privind rezultatul acestei probe se depun în scris, în cel mult 24 ore afişarea rezultatului,  la compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei oraşului Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27, până la ora 16 00.   
  

Secretar comisie examen

     Referent III superior

 Sasu Maria

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze materiale pentru instalație stradală apă potabilă.

Suma maximă disponibilă este de 84.033,61,00 lei, fără TVA. În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta respectând caracteristicile tehnice din anexa cu lista de materiale. Oferta se va transmite pe e-mail: achizitii@primariaocnamures.ro pâna în data de 02.07.2020, ora 16:00. Lista cu materialele este publicată ca anexă la prezentul anunț pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670589, persoană de contact Potinteu Vasile sau prin e-mail, la adresa achizitii@primariaocnamures.ro.

 

Primar                                        Șef birou achiziții

Silviu Vințeler                           ec. Vasile Potinteu

 

Anunt – semnat

Lista materiale apă

Programul pentru acordarea finanțărilor nerambursabile aferent anului 2020

Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Ocna Mureș aduce la cunoștința celor interesați faptul că prin Hotărârea nr. 91 din 28.05.2020 a Consiliului Local Ocna Mureș, a fost aprobat Programul pentru acordarea finanțărilor nerambursabile aferent anului 2020, care se vor acorda în baza regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul orașului Ocna Mureș alocate pentru activități nonprofit de interes local, aprobat prin HCLOM nr. 226/19.12.2013. Suma totală alocată este de 60.000 lei și a fost repartizată pe componente după cum urmează:

– „Obiective și categorii de proiecte finanțate în domeniul social”, suma alocată  este de 50.000 lei;

– „Sprijinirea organizațiilor active la nivel local în domeniul culturii și muzicii”, suma alocată este de 5.000 lei;

– „Sprijinirea organizațiilor active la nivel local în domeniul tradițiilor și obiceiurilor străbune”, suma alocată este de 5.000 lei;

Termenul de depunere al dosarelor este 25.06.2020.

Relații suplimentare pot fi obținute pe site-ul oficial al instituției, www.primariaocnamures.ro, sau la sediul acesteia din str. N. Iorga nr. 27, Ocna Mureș.

Anunț privind rezultatul Atribuirii directe/Licitaţiei publice pentru închirierea suprafeţelor de pajişti/păşuni aflate în proprietatea publică sau privată a oraşului Ocna Mureș

La atribuirea directă/licitaţia publică organizată de Primăria oraşului Ocna Mureş în data de 02.06.2020 ora 1100 în vederea închirierii suprafeţelor de pajişti/păşuni aflate în proprietatea publică sau privată a oraşului Ocna Mureş, au fost obţinute următoarele rezultate:

Nr.crt. Numele,prenumele/Denumire

ofertant

 

 

Sectoare solicitate Rezultatul Licitaţiei

 

Punctaj

obţinut

1. Precup Aurel Sector 9 Admis 61 pct
2. Precup Radu Călin Sector 5 Admis 61 pct
3. Asociaţia Ovina de Micoşlaca Sector 6 Admis 61 pct
4. Asociaţia Ovina de Micoşlaca Sector 7 Admis 61 pct
5. Asociaţia Ovina de Micoşlaca Sector 8 Admis 61 pct

 

Contestaţiile privind atribuirea directă/licitaţia publică pentru închirierea suprafeţelor de pajişti/păşuni aflate în proprietatea publică sau privată a oraşului Ocna Mureş se vor depune la registratura Primăriei Oraşului Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27, în termen de cel mult 48 h de la data afişării rezultatelor licitaţiei.

Soluţionarea contestaţiilor se face în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea acestora de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

COMISIA ,

Podariu Pavel Gligor – preşedinte  ___________

Petridean Cristina  – membru _____________

Guţ Maria Ana – membru  _______________

Popa Ionela – membru  _______________

Vancea Nicolae  – membru  ______________        

Anunț intenție achiziție accesorii de birou şi papetărie

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze accesorii de birou şi papetărie.  Suma maximă disponibilă este de 18700,00 lei, fără TVA. În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta respectând prevederile Documentației de atribuire pâna în data de 04.06.2020, ora 15:00.

Documentația de achiziție este publicată atât în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1149770, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa achizitii@primariaocnamures.ro.

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE,

POTINTEU VASILE

Documentatie de atribuire

Caiet sarcini

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support