Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Noutăți

Anunț important

            Având în vedere Legea 15/9 martie 2021, Legea Bugetului de stat pe anul 2021, Legea 273/2006 Legea Finanțelor Publice Locale – se prorogă termenul de dezbatere publică a Bugetului de Venituri și cheltuieli pe anul 2021 în data de 09 Aprilie 2021 la ora 10,00  la Sediul Primariei Orașului Ocna Mureș, în sala de consiliu.

              Sunteți invitați cetățeni ai orașului Ocna Mureș pentru analize si propuneri!

                         Primar                                             Director Executiv

                          Vințeler Silviu                                   Onac Aida Veturia

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ-teritorială Ocna Mureș din județul Alba, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 82, 93 și 100, la sediul Primăriei orașului Ocna Mureș, str. N. Iorga, nr. 27, jud. Alba, începând cu data 04.02.2021, pe o perioadă de 60 zile, conform art. 14, alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare .

    Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară .

PRIMAR

 Silviu VINȚELER

ANUNȚ PUBLICITAR

U.A.T. Oraș Ocna Mureș, în conformitate cu prevederile art.43 alin.1 și 2 și art.17 alin.4 lit.c din HG395/2016 cu modificările și completările ulterioare, solicită prin prezenta depunerea unei oferte tehnice și financiare pentru Servicii și materiale de informare și publicitate aferente proiectului “Building of a Photovoltaic System to Produce Electricity for Ocna Mures Municipality Own Use”

Valoarea estimată a achiziției:         16.811,52 lei

Cod CPV:                                          79341000-6 Servicii de publicitate

Sursa de finanțare:                           EEA Grants și bugetul local

Durata contractului:                         9 luni

Perioada de valabilitate a ofertei:    30 de zile

Criteriul de atribuire:                       Prețul cel mai scăzut

Oferta tehnică se întocmește astfel încât să rezulte respectarea specificațiilor tehnice din documentația de atribuire anexată. Oferta financiară se exprimă în lei fără TVA cu indicarea separată a valorii TVA.

Oferta va fi însoțită de declarația privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese conform art. 60 din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare, de declarația privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă și de declarația de asumare a clauzelor contractuale.

Ofertele se depun într-un exemplar original, în plic închis la sediul autorității contractante situat în Ocna Mureș, str. N. Iorga nr. 27, jud. Alba sau se transmit prin e-mail la adresa: achizitii@primariaocnamures.ro până în data de 14.01.2021, ora: 14:00.  Pe plic vor fi menționate datele de contact ale ofertantului (denumire, adresă, adresă de e-mail, telefon) și denumirea achiziției directe.

          Informații suplimentare se pot obține la adreasa de e-mail achizitii@primariaocnamures.ro, persoană de contact: Morar Viorel.

Întocmit,

Morar Viorel

Se redeschide piața săptămânală din ziua de vineri din data de 11 decembrie 2020

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 10 decembrie 2020, orele 12:30, ca urmare a convocării dispuse de către președintele acestei structuri – dl. primar al orașului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler – a dispus printr-o hotărâre (Hot. Nr. 8 din 10 decembrie 2020) redeschiderea activității în piața volantă (piața săptămânală din ziua de vineri) din orașul Ocna Mureș începând cu data de 11.12.2020, cu condiția aplicării și respectării măsurilor de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, instituite prin art. 2 al Regulamentului privind desfășurarea activității piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, pe perioada stării de alertă instituite pe teritoriul României.

Anunț

    AFIȘAREA PUBLICĂ A PLANURILOR PARCELARE CADASTRALE PENTRU SECTOARELE 47, 57, 76, 86 și 87 S-A FĂCUT LA PRIMĂRIA OCNA MUREȘ PE PERETELE HOLULUI DE LA PARTER, ÎNTRE BIROUL DOMNULUI SIMION NICUȘOR PANDOR – SECRETARUL PRIMĂRIEI ORAȘULUI OCNA MUREȘ ȘI BIROUL DIRECȚIEI JURIDICE – CAMERA NR. 2

1.Sectorul 47 – tarlaua BĂLĂȘCĂU CISTEI – arabil lângă șosea, BĂLĂȘCĂU – DUPĂ DIG – fânețele, tarlaua BERC – CISTEIU DE MUREȘ

2. Sectorul 57 – tarlaua – VALEA SAVULUI – UIOARA DE SUS

3. Sectorul 76 – tarlalele – ÎNTRE CĂLI – CISTEI, PE ȚĂRMURE – CISTEI, PODEI – CISTEI, TOANE – CISTEI, LÎNGĂ CIMITIRUL UNGURESC – CISTEI, PIETRAR -CISTEI  LÂNGĂ FÂNTÂNA URCANULUI

4. Sectorul 86 – tarlalele CELE SCURTE – MICOȘLACA, DIN CALE-N SUS – MICOȘLACA, CU CAPU-N VALE – MICOȘLACA, SUB COASTĂ – MICOȘLACA

5. Sectorul 87 – tarlalele PODAȘ – MICOȘLACA, DOS – PODAȘ MICOȘLACA, LA DOS – MICOȘLACA

    Persoanele interesate, pot să depună direct la compartimentul agricol din cadrul Primăriei Ocna Mureș, cereri de rectificare (contestații) doar pentru parcelele aflate în sectoarele cadastrale mai sus amintite, începând din data de 19.11.2020 până în data de 19.01.2021, care vor fi soluționate în perioada celor 60 de zile de către o comisie formată din specialiști de la O.C.P.I. Alba. Contestațiile vor fi însoțite doar de acte autentice, încheiate de notarul public, depuse în copii xerox legalizate față-verso de notarul public (nu se admit acte nelegalizate) .

         Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați compartimentului agricol – camera 12, persoana de contact ing. Liviu Gârlea, program cu publicul de luni – joi, orele 730-1600 și vineri, orele 800-1400    

ÎNTOCMIT

Ing. LIVIU GÂRLEA

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ-teritorială Ocna Mureș din județul Alba, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 47, 57, 76, 86 și 87, la sediul Primăriei orașului Ocna Mureș, str. N. Iorga, nr. 27, jud. Alba, începând cu data 19.11.2020, pe o perioadă de 60 zile, conform art. 14, alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare .

    Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară .

PRIMAR

 Silviu VINȚELER

Hotărârea nr. 7 din 11 noiembrie 2020 al CLSU Ocna Mureș

                      Luând în discuție evoluția situației generate de coronavirusul Covid-19 la nivel european și național, coroborat cu faptul că, la nivelul orașului Ocna Mureș există confirmate, la această dată, un număr de 46 persoane infectate cu acest tip de coronavirus ( active), ceea ce înseamnă o incidență de peste 3 cazuri la 1000 de locuitori, persoane infectate fiind depistate și în localitățile limitrofe orașului;

                      Având în vedere Hotărârea nr.39/12.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, Hotărârea nr. 43/15.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba- privind stabilirea unor măsuri de limitare și prevenire a răspândirii virulsului SARS-CoV- 2 ( inclusiv pe raza localității Ocna Mureș),  Hotărârea CNSU nr. 49/13.10.2020- privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prevederile cuprinse în OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență aprobat prin HG nr.1491/2004, dl. primar Silviu Vințeler, a convocat, in ședintă extraordinară Comitetul Local pentru Situații de Urgență al orașului Ocna Mureș pentru data de azi, 11.11.2020 orele 10,oo pentru analizarea situației și stabilirea de măsuri în continuare.

           Se constată menținerea, la nivel ridicat de risc, starea potențial generatoare de situatii de urgență, determinată de factorul de risc epidemiologic actual in contextul in care a crescut numărul cetățenilor care au domiciliul pe teritoriul UAT Ocna Mureș și care au fost depistați ca infectați cu noul coronavirus, situație față de care, președintele CLSU Ocna Mureș, dl. primar Silviu Vințeler, propune adoptarea următoarelor măsuri :

  1. Se ia act de dispozițiile art. I, pct. 4 din  O.U.G. nr. 192/2020- pentru modificarea și completarea legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018- privind reglementarea activității de telemuncă- prin care a fost completat art. 38, alin. 1, ind. 2 din Legea nr. 55/2020 cu un nou alineat- alin. 1, ind. 3 cu următorul cuprins:” În perioada noiembrie 2020- 31 decembrie 2020, prin excepție de la prevederile alin. (1) prin Ordin al ministrului educației și cercetării, în baza hotărării Comitetului Național pentru Situații de Urgență și analizei situației epidemiologice la nivel național, se pot dispune suspendarea activităților care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continuarea activităților didactice în sistem on-line „
  • Se ia act de aplicarea prin similitudine a prevederilor art. 1 și activităților care presupun prezența fizică la locațiile afectate, a beneficiarilor și personalului, derulate în cadrul proiectului ”Școală după școală”;
  • Se ia act de aplicarea prin similitudine a prevederilor art. 1 și activităților care presupun prezența fizică la locațiile afectate, a beneficiarilor și personalului, derulate în cadrul proiectului ”Impact”;
  • Se menține obligativitatea purtării măștii faciale de protecție în toate locurile publice – inclusiv cele deschise de pe teritoriul orașului Ocna Mureș (străzile publice, piețe, parcuri, etc.), astfel cum s-a hotărât cu ocazia desfășurării Ședinței CLSU din data de 14.10.2020( pct. 5 din P.V.), precum și ulterior prin art. I, pct. 1 din Legea nr. 55/2020- La articolul 13, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: “obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă”.
  • Se dispune prelungirea pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 13.11.2020 a reducerii activității în piața agroalimentară prin suspendarea accesului în piață a producătorilor/comercianților cu excepția celor care au sediul/domiciliul pe raza următoarelor unități administrative-teritoriale: Ocna Mureș, Unirea, Mirăslău, Lunca Mureșului, Noșlac, Fărău și Hopârta ( aprobată inițial prin art. 6 al P.V. al C.L.S.U. Ocna Mureș din 14.10.2020)

          Măsura dispusă este justificată prin faptul că, pe de o parte, comercianții/producătorii din unitățile teritoriale antemenționate au capacitatea de a satisface necesarul de produse agroalimentare de strictă necesitate pentru cerințele locale ale orașului, atât cantitativ cât și din punct de vedere al diversității iar, pe de altă parte, ținând cont de faptul că, așa cum s-a arătat mai sus, atât în localitate cât și în localitățile limitrofe acesteia sunt persoane infectate cu noul coronavirus, în scopul de a se reduce, pe cât posibil, accesul în localitate al comercianților care circulă prin mai multe, zone;

          În aplicarea celor dispuse la punctul curent, personalul angajat în serviciul piața agroalimentară va permite accesul în piață, efectuarea actului de comerț doar pentru acei producători/comercianți care fac parte din categoria acceptată pe criteriul sediului/domiciliului și care, cumulativ, respectă toate condițiile impuse de autoritățile abilitate pentru asemenea tip de comerț, printre care: acoperirea produselor oferite spre comercializare cu folie; asigurarea distanței de cel puțin 2,5 metri între comercianți; purtarea, de către comercianți și prepușii acestora a echipamentului minim de protecție (mască, mănuși).

         De asemenea, accesul în piață al cumpărătorilor se va face pe la intrarea principală (între clădirea fostei braserii și cea a băncii) iar ieșirea pe la punctul secundar de acces (cel din dreptul accesului la remiza PSI), cu limitarea accesului cumpărătorilor în momentele de aglomerație în serii, astfel încât să se asigure păstrarea distanței de minim un metru între cumpărători, atât la punctele de acces și ieșire cât și la tarabe; la accesul în piață se va urmări ca toți cumpărătorii să utilizeze dezinfectant pentru mâini, sens în care va fi pus la dispoziție de către primărie un recipient adecvat.

  • Se dispune prelungirea suspendării pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 13.11.2020 a desfășurării activităților comerciale – comerțul ambulant pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al UAT Orașul Ocna Mureș – inclusiv activitatea comercială desfășurată în locația de pe strada Vasile Lupu, cunoscută ca ”piața de lemne”, astfel cum s-a aprobat prin art. 7 al Procesului-Verbal al CLSU Ocna Mureș din data de 14.10.2020, iar ulterior prin Art. I, pct. 9 din H.G. nr. 935/2020- La anexa nr. 3, după articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10, ind. 1, cu următorul cuprins: (1) În condițiile art. 5, alin. (3), lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă activitatea piețelor agroalimentare în spații închise, târgurilor, bâlciurilor, piețelor mixte și volante și a talciocurilor, definite potrivit art.7, alin. (1) din H.G. nr. 348/2004- privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare ; ( 2) Prin excepție de la alin. (1) se permite activitatea piețelor agroalimentare ce pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecție sanitară ;
  • Se dispune prelungirea suspendării pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 13.11.2020 a activității comercializării produselor industriale organizată săptămânal în ziua de vineri astfel cum s-a aprobat prin art. 8 al Procesului-Verbal al CLSU Ocna Mureș din data de 14.10.2020 ;

           8. Toți operatorii de transport public de persoane care activează pe teritoriul/tranzitează teritoriul orașului Ocna Mureș, inclusiv cei care realizează serviciul de transport persoane în regim de taxi, microbuzele școlare, cursele regulate sau ocazionale, au obligația de a asigura dezifecția frecventă a habitaclului mijlocului de transport la finalizarea fiecărui traseu (de. ex. bare, suporți, uși, scaune, etc.);

           În urma şedinţei CLSU, a discuţiilor şi propunerilor membrilor CLSU, în calitate de  preşedinte propun spre aprobare Hotărârea nr. 7/11.11.2020 în forma anexata prezentului proces verbal.

Ocna Mureş, 11.11.2020

      PREȘEDINTE CLSU,                                           MEMBRI CLSU OCNA MUREȘ,

PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,

               Vințeler Silviu

HOTĂRÂREA NR. 7

privind menținerea ( prelungirea)  măsurilor adoptate cu ocazia desfășurării ședinței CLSU Ocna Mureș din data de 14.10.2020,  pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor cu  Covid 19 pe teritoriul orașului Ocna Mureș

            COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 11 noiembrie 2020, orele 10,oo ca urmare a convocării dispuse de către dl. Primar Silviu Vințeler președintelui acestei structuri;

            Având în vedere:

           – prevederile O.U.G. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 15/2005 si H.G.R. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

           – Legea nr. 136/2020- privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

           – Legea nr. 55/2020- privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

           – H.G. nr. 856/2020- privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României  începând cu data de 15 octombrie 2020 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19;

           – OUG nr. 141/2020- privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

           – O.U.G. nr. 192/2020- pentru modificarea și completarea legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018- privind reglementarea activității de telemuncă;

           – H.G. nr. 935/2020- pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020- privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României  începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19;

          – Ordinul nr. 5972/08 noiembrie 2020 al ministrului educației și cercetării- privind suspendarea activităților care presupun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar;

           – Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență adoptate până la această dată privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României precum și a unor măsuri pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor cu Coronavirusul SARS-CoV-2,  

           – In temeiul art. 10 din Regulamentul – cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și  dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situații de urgență aprobat prin H.G.R 1491/2004, actualizată;

H O T Ă R Ă Ş T E :

           Art. 1.  Se constată creșterea nivelului de risc și, implicit, a stării potențial generatoare de situatii de urgență mentionate in procesul verbal din data de 11.11.2020 al CLSU Ocna Mureș, la nivelul UAT orașul Ocna Mureș.

          Art. 2. Se aprobă măsurile menționate în procesul verbal întocmit în cadrul ședinței extraordinare a CLSU Ocna Mureș din data de 11.11.2020 anexat și care face parte integrantă din prezenta.

           Art. 3. Aducerea la îndeplinire a tuturor măsurilor dispuse prin prezenta este obligație a tuturor celor vizați.

           Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul instituției și publicare pe pagina de internet și se va comunica Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba.

Ocna Mureş, 11.11.2020

                PREȘEDINTE CLSU,                                         MEMBRI CLSU OCNA MUREȘ,

PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,

                  Vințeler Silviu

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support