Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Registru agricol

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ-teritorială Ocna Mureș din județul Alba, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 82, 93 și 100, la sediul Primăriei orașului Ocna Mureș, str. N. Iorga, nr. 27, jud. Alba, începând cu data 04.02.2021, pe o perioadă de 60 zile, conform art. 14, alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare .

    Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară .

PRIMAR

 Silviu VINȚELER

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ-teritorială Ocna Mureș din județul Alba, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 47, 57, 76, 86 și 87, la sediul Primăriei orașului Ocna Mureș, str. N. Iorga, nr. 27, jud. Alba, începând cu data 19.11.2020, pe o perioadă de 60 zile, conform art. 14, alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare .

    Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară .

PRIMAR

 Silviu VINȚELER

ANUNT referitor la obligaţiile persoanelor fizice şi juridice privind registrul agricol

În scopul asigurării unei evidenţe unitare cu privire la categoriile de folosinţă a terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale, în temeiul art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registru agricol, cu modificările şi completările ulterioare şi luând în considerare prevederile Ordinului nr. 289/7325/1136/147/437/1588/2018 al MADR/MDRAPE/INS/MAI/MFP/ANCPI, aducem la cunoştinţa publică, obligaţiile ce revin persoanelor fizice şi juridice din oraşul Ocna Mureş, cu privire la registru agricol şi prevederile legale incidente în materie:

 1. Potrivit prevederilor art. 8 din O.G. nr. 28/2008 Înscrierea datelor în registru agricol în a cărui rază aministrativ teritorială îşi are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declaraţiei date pe proprie răspundere sau pe bază de documente, de capul gospodăriei sau în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitatea deplină de exerciţiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registru agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoţite de documente.

Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligaţia să trimită declaraţia prevăzută la alin. (1) prin poştă, cu confirmare de primire pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaraţii prin procură.

În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declaraţia în condiţiile alin. (1) sau, după caz, ale alin. (2).

 1. În conformitate cu prevederile art. 11 din acelaşi act normativ, perioadele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registru agricol sunt următoarele:
 2. Între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului prezent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
 3. Între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
 4. Persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.
 5. În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute la alin.(1), se consideră că nu au intervenit nici un fel de modificări, fapt pentru care în registru agricol se raportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea «report din oficiu« la rubrica «semnatura declarantului«. (…)
 6. Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în registrele agricole se înscriu suprafeţele care corespund realităţii, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru.
 7. În cazul în care, într-un act de proprietate, un teren are consemnată o altă categorie de folosinţă decât situaţia reală, în registru agricol se înscrie categoria de folosinţă care corespunde realităţii, pe baza declaraţiei depuse de persoana care are această obligaţie, potrivit prezentei ordonanţe. În mod similar se procedează şi în cazul în care, într-un act de proprietate, un teren este consemnat că figurează în intravilan/extravilan, iar acesta, potrivit planurilor urbanistice generale ori planurilor urbanistice zonale, este situat în extravilan/intravilan.
 8. În cazul în care o clădire este în stare avansată de degradare ca urmare a unui dezastru natural, radierea din registru agricol se face pe baza autorizaţiei de desfiinţare, emisă potrivit legii.

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice şi de la 300 lei la 1500 lei în cazul persoanelor juridice, potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) din O.G. nr. 28/2008, nedeclararea, la termenele şi în forma stabilite de prezenta ordonanţă sau de normele tehnice prevăzute la art. 7 alin (3), după caz, a datelor care fac obiectul registrului agricol.

 

SECRETAR: Simion Nicuşor Pandor

Responsabil registru agricol:

Petridean Olimpia Cristina

Cristea Liliana

Ocna Mureș

09.01.2020

Anunț: AFIȘAREA PUBLICĂ A PLANURILOR PARCELARE CADASTRALE

AFIȘAREA PUBLICĂ A PLANURILOR PARCELARE CADASTRALE PENTRU SECTOARELE ENUMERATE MAI JOS S-A FĂCUT PE PERETELE HOLULUI DE LA PARTER, ÎNTRE BIROUL DOMNULUI JURIST SIMION NICUȘOR PANDOR – SECRETARUL PRIMĂRIEI ORAȘULUI OCNA MUREȘ ȘI BIROUL DIRECȚIEI JURIDICE – CAMERA NR. 2

 1. 1.Sectorul 90 – tarlaua PIETRAR – Micoșlaca și tarlaua ÎNTRE CĂLI – partea dreaptă a drumului Pustabăgău – Cistei
 2. Sectorul 51 – tarlalele – HORGOȘ – Cistei, RÂTUL I, RÂTUL II, RÂTUL III, ȘES MIC STÂNGA – UIOARA DE JOS
 3. Sectorul 52 – tarlalele – ȘES MIC DREAPTA, ȘES MARE STÂNGA – UIOARA DE JOS, ȘES MARE DREAPTA – UIOARA DE JOS, DELNIȚI – UIOARA DE JOS, TEREN FOTBAL ȘI BATALE – LÂNGĂ GROAPA DE GUNOI – UIOARA DE JOS
 4. Sectorul 23 – tarlaua BERC RĂZBOIENI LÂNGĂ CASA DE POMPE
 5. Sectorul 75 – tarlalele RĂZOARE CISTEI nr. I, II, III, IV și ȘTIUBEI CISTEI
 6. Sectorul 25 – tarlalele BERC RAZBOIENI – lângă canton
 7. Sectorul 24 – tarlalele DELNIȚA MICĂ RĂZBOIENI, DELNIȚA MARE RĂZBOIENI și BERC MARE RĂZBOIENI
 8. Sectorul 22 – tarlaua DUPÂ DEPOU – PREFABRICATE RÂZBOIENI
 9. Sectorul 70 – tarlaua DIN SUS DE SAT – CISTEI, LA MARIAN – CISTEI, LA JIDOVU – CISTEI, LA BORASU – CISTEI

         Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați compartimentului agricol – camera 12, persoana de contact ing. Liviu Gârlea, program cu publicul de luni – joi, orele 730-1600 și vineri, orele 800-1400

ÎNTOCMIT,

ing. Liviu Gârlea

Compartimentul agricol, cadastru agricol                                                   

Nr. 15106 din 24.09. 2019               

 

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support