Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pentru a vizualiza fișierele marcate cu pictograma PDF (Portable Document Format) aveți nevoie de programul Adobe Reader. Daca nu-l aveți instalat, puteți să descărcați programul de pe pagina adobe.com sau [ direct de aici ] (legatura externa).


descarcaHotărârea nr. 1/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de Asociere nr 12553 din 01.08.2013 încheiat în baza HCLOM nr 128/31.07.2013
|   19.02.2014


descarcaHotărârea nr. 2/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind acoperirea definitivă din execedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2013 în sumă de 2.316.710,99 lei
|   19.02.2014


descarcaHotărârea nr. 3/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea şi completarea ORGANIGRAMEI şi a STATULUI DE FUNCŢII ale personalului de specialitate al Primarului oraşului Ocna Mureş şi ale serviciilor subordonate Consiliului local Ocna Mureş
|   19.02.2014


descarcaHotărârea nr. 4/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea bugetului Oraşului Ocna Mureş pentru anul 2014 şi a Listei de investiţii, conform anexelor nr. 1-10 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
|   19.02.2014


descarcaHotărârea nr. 5/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea planului de achiziţii publice pentru anul 2014
|   19.02.2014


descarcaHotărârea nr. 6/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Lucrări de modernizare strada M . Eminescu, N. Iorga şi 1 Mai din oraşul Ocna Mureş –cod CPV 45233252-0 lucrări de îmbrăcare a străzilor” prin procedura „cerere de oferte”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   19.02.2014


descarcaHotărârea nr. 7/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Contului trimestrial de execuţie a bugetului local pe trimestrul IV anul 2013 şi programul anual al achiziţiilor publice realizat în anul 2013
|   19.02.2014


descarcaHotărârea nr. 8/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea procedurii de acordare a reducerilor de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri, pentru anul 2014 de care vor beneficia persoanele fizice îndreptăţite
|   19.02.2014


descarcaHotărârea nr. 9/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind repartizarea apartamentului nr 8 din blocul 3AB-72-ANL, Sc. A, situat pe strada Digului , nr 20A, compus din 3 camere, doamnei Tudose Floarea Claudia, domiciliată în Ocna Mureş, sat Războieni-Cetate, strada Măcinica, nr 15 A
|   19.02.2014


descarcaHotărârea nr. 10/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea concesionării prin licitaţie publică, pe o perioadă de 10 ani, a imobilului situat în Ocna Mureş, str. 9 Mai, nr 1A, jud. Alba, pentru amplasarea unui chioşc cu scop comercial, cu structură elastică, demontabil
|   19.02.2014


descarcaHotărârea nr. 11/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încetarea concesiunii terenului înscris în CF nr 3879 Ocna Mureş, nr.cad/top. 1210/1/12/2/2/1 în suprafaţă de 24 mp, situat în Ocna Mureş, str. Al. Independenţei, loc nr. 2, judeţul Alba, prin renunţarea concesionarului Spinean Dacian-Ioan
|   19.02.2014


descarcaHotărârea nr. 12/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșaprobarea concesionării cotei de 1-2 părţi din spaţiul cu destinaţia de sală de tratament situat în clădirea în care a funcţionat Policlinica oraşului Ocna Mureş
|   19.02.2014


descarcaHotărârea nr. 13/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind casarea fără valorificare a reţelei de apă potabilă potabilă ce fac parte din domeniul public al oraşului Ocna Mureş, cuprinse in anexa nr 1; înscrierea în domeniul public al oraşului Ocna Mureş a reţelelor de apă potabilă executate din fonduri IID, cuprinse în anexa nr 2.
|   19.02.2014


descarcaHotărârea nr. 14/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încetarea concesiunii asupra terenului înscris în CF nr 1059-Uioara de Sus, cu nr cad/top 1210/1/8/2 în suprafaţă de 31 mp, situat în Ocna Mureş, str.Al.Independenţei, nr 6 (în spatele blocului 28), judeţul Alba, prin renunţarea concesionarului
|   19.02.2014


descarcaHotărârea nr. 15/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind înscrierea, în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a imobilelor prprietate de stat în suprafata de 787 mp (nr CF vechi 628) inscris in CF 72794 Ocna Mures, cu nr top 1238 şi 1239, casă, magazie şi curte, situat administrativ in Ocna Mures str. M. Viteazul, nr. 41, jud. Alba, în care a funcţionat dispensarul veterinar.
|   19.02.2014


descarcaHotărârea nr. 16/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea concesionării prin licitaţie publică, pe o perioadă de 10 ani, a cabinetului medical nr 13 din Policlinica oraşului Ocna Mureş în suprafaţă de 17,00 mp
|   19.02.2014


descarcaHotărârea nr. 17/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea pentru anul 2014, a drepturilor personalului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă prevăzut in anexa
|   19.02.2014


descarcaHotărârea nr. 18/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea traseelor şi a tarifelor aplicate de către Serviciul Transport Public Local pentru activitatea de transport public de persoane la nivelul oraşului Ocna Mureş
|   19.02.2014


descarcaHotărârea nr. 19/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încetarea contractului de concesiune nr 791/01.03.1999, prin expirarea duratei, începând cu data de 01.03.2009
|   19.02.2014


descarcaHotărârea nr. 20/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea documentaţiei PROIECT NR.216/2013 – “Plan Urbanistic de Detaliu – pentru construirea unui supermarket pe terenul identificat cu C.F.nr. 72272 Ocna Mureş, nr.cad. 72272, în suprafaţă de 1300 m.p., situateadministrativ în Ocna Mureş, str. Mălinului, nr.20, judeţul Alba .
|   19.02.2014


descarcaHotărârea nr. 21/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind repartizarea excedentului bugetar la sfârşitul anului 2013 in valoare de 1.392 mii lei
|   19.02.2014


descarcaHotărârea nr. 22/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind participarea UAT Oraşul Ocna Mureş la procedurile de valorificare (licitaţie, negociere directă) organizate de către lichidatorul judiciar Casa de Insolvenţă TRANSILVANIA SPRL în vederea cumpărării, în numele şi pe seama Oraşului Ocna Mureş, a activului denumit STADION UNIREA (SODA OCNA MUREŞ) aflat în proprietatea S.C. GHCL UPSOM ROMÂNIA S.A.
|   19.02.2014


descarcaHotărârea nr. 23/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea modificării planului de achiziţii publice pentru anul 2014, conform anexei
|   19.02.2014


descarcaHotărârea nr. 24/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei servicii de consultanţă pentru întocmirea cererii de finanţare şi a documentaţiilor aferente pentru realizarea centrului educaţional „Egalitate de şanse” Ocna Mureş, întocmire studiu de fezabilitate conform HG 28/2008 pentru realizarea Centrului educaţional „Egalitate de şanse” Ocna Mureş > cod CPV: 71241000-9, aprobarea caietului de sarcini al achiziţiei menţionaţă şi aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor
|   19.02.2014


descarcaHotărârea nr. 25/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei „Servicii de asigurări – cod CPV: 66511000-5- servicii de asigurări de viaţă prin „achiziţie directă” criteriul de atribuire fiind „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”
|   19.02.2014


descarcaHotărârea nr. 26/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru aprobarea Metodologiei privind selecţia partenerilor privaţi pentru proiectele finanţate din fonduri structurale a căror beneficiar este Oraşul Ocna Mureş
|   19.02.2014


descarcaHotărârea nr. 27/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea comisiei de evaluare a dosarelor de participare depuse în vederea selecţiei partenerilor privaţi pentru proiectul – Realizare centru educaţional “Egalitate de şanse“ Ocna Mureş şi aprobarea comisiei de soluţionare a contestatiilor depuse la procedura de selecţiei a partenerilor privaţi pentru proiectul – Realizare centru educaţional “Egalitate de şanse“ Ocna Mureş
|   19.02.2014


descarcaHotărârea nr. 28/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei Prestări servicii de ecarisaj în oraşul Ocna Mureş, cod CPV: 85200000-1, aprobarea caietului de sarcini al achiziţiei Prestări servicii de ecarisaj în oraşul Ocna Mureş, cod CPV: 85200000-1 şi aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor
|   19.02.2014


descarcaHotărârea nr. 29/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii ale oraşului Ocna Mureş pe anul 2014
|   19.03.2014


descarcaHotărârea nr. 30/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru modificarea şi completarea art.4 al HCLOM nr.22/05.02.2014 privind participarea UAT Oraşul Ocna Mureş la procedurile de valorificare (licitaţie, negociere directă) organizate de către lichidatorul judiciar Casa de Insolvenţă TRANSILVANIA SPRL în vederea cumpărării, în numele şi pe seama Oraşului Ocna Mureş, a activului denumit STADION UNIREA (SODA OCNA MUREŞ) aflat în proprietatea S.C. GHCL UPSOM ROMÂNIA S.A.
|   19.03.2014


descarcaHotărârea nr. 31/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind exprimarea acordului pentru încheierea unui contract de cesiune privitor la Contractul de concesiune nr. 6000/06.05.2011
|   19.03.2014


descarcaHotărârea nr. 32/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind mandatarea primarului oraşului Ocna Mureş pentru aprobarea cuantumului cotizaţiei pe anul 2014 la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Alba de Jos” , la care oraşul Ocna Mureş este membru asociat
|   19.03.2014


descarcaHotărârea nr. 33/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind prelungirea contractului de închiriere nr 791 din 01.04.2013 încheiat între oraşul Ocna Mureş în calitate de locator-proprietar şi d-na Haiduc Mihaela –Persida în calitate de locatar-chiriaş, obiectul contractului fiind închirierea apartamentului nr 1, str. Colonia Monchim, nr 12, bl. 7AB-73-ANL, cu încă 1 an, respectiv până în data de 31.03.2015
|   19.03.2014


descarcaHotărârea nr. 34/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind prelungirea contractului de închiriere nr 754 din 01.04.2013 încheiat între oraşul Ocna Mureş în calitate de locator-proprietar şi dl Armanca Vasile, în calitate de locatar-chiriaş, obiectul contractului fiind închirierea apartamentului nr 7, str. Colonia Monchim, nr 12, bl. 7AB-73-ANL, cu încă 1 an, respectiv până în data de 31.03.2015
|   19.03.2014


descarcaHotărârea nr. 35/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încetarea contractului de concesiune nr 7510/04.01.1999 pentru terenul în suprafaţă de 24 mp, situat în Ocna Mureş, str.V. Lupu, loc nr 3 şi contractul de concesiune nr 7511/04.01.1999 pentru terenul în suprafaţă de 24 mp, situat în Ocna Mureş, str.V. Lupu, loc nr. 2, prin renunţarea concesionarului Guţiu Emil
|   19.03.2014


descarcaHotărârea nr. 36/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind parcelarea terenului inscris in CF. 71127 Ocna Mureş, nr top 30/1/1/1/1/1/1/1/1/2/2 în suprafaţă de 44134 mp, în trei parcele şi aprobarea înscrierii în domeniul privat a parcelelor nr. 1 şi 2, parcela nr 3 rămânând in favoarea vechilor proprietari
|   19.03.2014


descarcaHotărârea nr. 37/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind încetarea, începând cu data de 01.03.2014 a contractului de închiriere nr 16347/23.11.2012 prin renunţarea chiriaşului Gordiţă Ana, conform art.9.1 lit b) din contractul de închiriere
|   19.03.2014


descarcaHotărârea nr. 38/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind unificarea, intr-o singură parcelă, a imobilelor proprietate privată, înscrise în CF 72072, CF 71100, CF 71099 Ocna Mureş, în suprafaţă de 3279 mp, situate administrativ în intravilanul localităţii Ocna Mureş, str. Stefan cel Mare, jud. Alba
|   19.03.2014


descarcaHotărârea nr. 39/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind modificarea preţului de vânzare a Centralei termice de la Uioara de Sus de la 75000 lei plus TVA la 73200 lei plus TVA, plata putându-se face şi în rate lunare şi aprobarea comisiei pentru analizarea ofertelor, în vederea vânzării, prin licitaţie publică a Centralei termice de la Uioara de Sus
|   19.03.2014


descarcaHotărârea nr. 40/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru repartizarea locuinţelor sociale din blocul 6 ABC şi încheierea contractelor de închiriere cu beneficiarii menţionaţi în anexa
|   19.03.2014


descarcaHotărârea nr. 41/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind însuşirea Procesului verbal al licitaţiei organizate în 20.02.2014 pentru valorificarea activului denumit STADION UNIREA (SODA OCNA MUREŞ); aprobarea încheierii în formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare pentru activul în cauză şi plata preţului adjudecat
|   19.03.2014


descarcaHotărârea nr. 42/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, a unor suprafeţe de păşuni proprietate privată a oraşului Ocnas Mureş
|   19.03.2014


descarcaHotărârea nr. 43/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind închirierea imobilelor-apartamente cu destinaţia de locuinţă proprietate privată a oraşului Ocna Mureş preluate de la S.C. PREGO S.A. Ocna Mureş ca urmare a încetării Contractului de concesiune nr 12466/12.12.2002

descarcaAnexa 1 la Hotărârea nr. 43/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Calculul chiriei pentru locuintele sociale din Ocna Mureş – Bloc 26

descarcaAnexa 2 la Hotărârea nr. 43/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Calculul chiriei pentru locuintele sociale din Ocna Mureş cu exceptia – Bloc 26

descarcaAnexa 3 la Hotărârea nr. 43/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Tabel nominal cu chiriasi aflati in locuintele sociale din Ocna Mureş, conform Protocolului nr.1324/31.01.2014 incheiat cu SC Prego SA
|   19.03.2014


descarcaHotărârea nr. 44/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind revocarea Hotărârii de Consiliu local al oraşului Ocna Mureş nr 29 din 18.02.2014 şi rectificarea bugetului local pe anul 2014 conform anexelor nr. 1, 2,3, 4 şi aprobarea fundamentării bugetului Clubului Sportiv Ocna Mureş, conform anexei nr. 5
|   19.03.2014


descarcaHotărârea nr. 45/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice ,, Achiziţie servicii de topografie” –cod CPV 74271800-7-servicii de topografie, prin procedura <<achiziţie directă=””>> criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”, a caietului de sarcini al achiziţiei respective şi aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor
|   19.03.2014</achiziţie>


descarcaHotărârea nr. 46/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea asocierii Consiliului local al oraşului Ocna Mureş cu S.C. APA CTTA S.A. Alba în vederea realizării în comun a lucrării de interes public local “Reabilitare reţea apă pe străzile Ştefan Augustin, Axente Sever, Brazilor şi 1 Mai din oraşul Ocna Mureş”
|   19.03.2014


descarcaHotărârea nr. 47/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor pe clădiri şi terenuri persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiţii şi susţinerii dezvoltării economice durabile în oraşul Ocna Mureş
|   19.03.2014


descarcaHotărârea nr. 48/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea modificării planului de achiziţii publice pentru anul 2014, conform anexei
|   19.03.2014


descarcaHotărârea nr. 49/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice ,, Achiziţie servicii de mediere” –cod CPV 79112100-3-servicii de reprezentare a părţilor interesate prin procedura <<achiziţie directă=””>> criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”, a caietului de sarcini al achiziţiei respective şi aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor
|   19.03.2014</achiziţie>


descarcaHotărârea nr. 50/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice ,, Achiziţie motorină” –cod CPV 09134200-9-motorină, prin procedura <<achiziţie directă=””>> criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”, a caietului de sarcini al achiziţiei respective şi aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor
|   19.03.2014</achiziţie>


descarcaHotărârea nr. 51/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea asocierii dintre oraşul Ocna Mureş, prin Compartimentul Casa De Cultură ,,Ion Sângerean” Ocna Mureş cu Etnocor Centru de Studii Etnocoreologice Cluj Napoca în vederea implementării în comun a proiectului conşientizarea comunităţilor asupra valorii identitare a specificului coregrafic local
|   19.03.2014


descarcaHotărârea nr. 52/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind luarea unor măsuri pentru iniţierea şi gestionarea unui Proiect depus în cadrul Programului RO10 „ Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale „ CORAI, schema de granturi mici LOCAL
|   19.03.2014


descarcaHotărârea nr. 53/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a oraşului Ocna Mureş, jud Alba.

descarcaRegulament la Hotărârea nr. 53/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Regulamentul anexă la HCL 53/2014

descarcaContract cadru anexă la Hotărârea nr. 53/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Contract cadru anexă la Hotărârea nr. 53/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

|   19.03.2014


descarcaHotărârea nr. 54/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind acordarea de scutire de la plata chiriei pentru apartamentul proprietate a oraşului Ocna Mureş, situat în Ocna Mureş, strada Digului, nr.20 A, bl.3AB-72-ANL, sc.A, ap.8, jud. Alba, doamnei Tudose Floarea-Claudia – chiriaşa apartamentului în cauză
|   19.03.2014


descarcaHotărârea nr. 55/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind predarea în administrare a Staţiei de pompare şi a rezervorului de la Spitalul orăşenesc Ocna Mureş, cu dotările aferente
|   09.05.2014


descarcaHotărârea nr. 56/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea asocierii dintre UAT Oraşul Ocna Mureş, în calitate de Partener 3 şi Consiliul judeţean Alba – Lider de parteneriat, Asociaţia ASMEA – Partener 1, ENFAP MARCHE – Partener 2 în vederea implementării în comun a Proiectului de interes public local “Egalitate de şanse pe piaţa muncii”
|   09.05.2014


descarcaHotărârea nr. 57/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind rectificarea bugetului local pe anul 2014 conform anexei nr. 1 şi modificarea listei de investiţii
|   09.05.2014


descarcaHotărârea nr. 58/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind parcelarea imobilului inscris in CF 72826 Ocna Mureş, cu nr top 72/5/1/1-alei şi zone verzi în suprafaţă de 6332 mp în trei parcele , parcelelor nr 2 şi 3 li se schimbă categoria de folosinţă din alei şi zone verzi în teren construibil şi se vor înscrie în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş, iar parcela nr 1 va rămâne tot in proprietatea Statului Român, având categoria de folosinţă alei şi zone verzi.
|   09.05.2014


descarcaHotărârea nr. 59/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri, pentru anul 2014, de care vor beneficia persoanele fizice îndreptăţite
|   09.05.2014


descarcaHotărârea nr. 60/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea anexei nr 2 a HCLOM nr.13 din 30.01.2014
|   09.05.2014


descarcaHotărârea nr. 61/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea termenului de valabilitate a HCLOM nr 71 din 25.04.2013 şi pe parcursul anului 2014
|   09.05.2014


descarcaHotărârea nr. 62/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încheierea unui contract între DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ALBA, şi CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ
|   09.05.2014


descarcaHotărârea nr. 63/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice ,, Servicii de întocmire a strategiei de dezvoltare şi a Planului integral de dezvoltare a oraşului Ocna Mureş ” –cod CPV 73220000-0-servicii de consultanţă în dezvoltare prin procedura <<achiziţie directă=””>> criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”, a caietului de sarcini al achiziţiei respective şi aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor
|   09.05.2014</achiziţie>


descarcaHotărârea nr. 64/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice ,,Închiriere utilaje construcţii II” –cod CPV 45500000-2- Închiriere de utilaje şi de echipament de construcţii şi de lucrări publice cu operator prin procedura <<achiziţie directă=””>> criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”, a caietului de sarcini al achiziţiei respective şi aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor
|   09.05.2014</achiziţie>


descarcaHotărârea nr. 65/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind modificarea şi completarea planului de achiziţii publice pentru anul 2014
|   09.05.2014


descarcaHotărârea nr. 66/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice în vederea atribuirii contractului de execuţie pentru ,,Lucrări de reparaţii curente străzi asfaltate şi trotuare din oraşul Ocna Mureş”, cod CPV: 45233251-3; 45233161-5, prin ”achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”
|   09.05.2014


descarcaHotărârea nr. 67/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice în vederea atribuirii contractului pentru „Lucrări de confecţionat şi montaj balustradă pe strada Lungă şi N. Iorga din oraşul Ocna Mureş”, cod CPV: 45341000-9, prin „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   09.05.2014


descarcaHotărârea nr. 68/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Proiectului nr 4933/2013 cuprinzând “PLanul de amenajare a teritoriului zonal Valea Mureşului-judeţul Alba” întocmit S.C Mancom Centru S.R L Alba Iulia, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 69/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrin care Consiliul local al oraşului Ocna Mures ia act de renunţarea d-lui Hegeduş Mihai la repartiţia apartamentului nr. 8, situat în Ocna Mureş, str.Colonia Monchim, nr 14, judeţul Alba, bl 6 ABC, conform HCLOM nr 40/27.02.2014.
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 70/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Ocna Mureş
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 71/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind prelungirea contractelor de închiriere, a chiriaşilor din blocul 72 ANL, înscrişi în anexă, pe o perioadă de 1 an, începând cu data expirări contractelor.
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 72/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind propunerile Primăriei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, făcute pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor,ce vor fi înaintate domnului Prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor prevăzute la art.36, p-ctele. 2-5 din Legea nr.18 din 19 februarie 1991 privind fondul funciar, republicată, cetăţenilor solicitanţi menţionaţi în ANEXA
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 73/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş nbr 33 din 27.02.2014 prin înlocuirea textului: “Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr 791 din 01.04.2013…” cu textul următor: “Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr 15866 din 14.11.2012…”
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 74/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş nbr 34 din 27.02.2014 prin înlocuirea textului: “Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr 754 din 01.04.2013…” cu textul următor: “Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr 15873 din 14.11.2012…”
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 75/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încheierea unei Convenţii de constituire a dreptului uz, servitute şi acces la utilităţile publice între oraşul Ocna Mureş, şi SC FDEE “ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD” SA
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 76/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încheierea unei Convenţii pentru modificarea traseului reţeleide distribuţie a gazelor naturale existente lângă blocul 46, între scările 5 şi 6, între oraşul Ocna Mureş şi E.ON DISTRIBUŢIE SA
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 77/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea şi completarea anexelor nr 2 a şi 2 b a Hotărârii Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş nr 50/2013.
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 78/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea acordării unor sume de bani, cu titlu de sprijin financiar, unor unităţi de cult religios de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Ocna Mureş,
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 79/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea contului trimestrial de execuţie a bugetului local pentru trimestrul I 2014 conform anexelor nr 1 şi 2
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 80/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind o nouă prelungire până în 30.05.2014 a termenului de execuţie a lucrărilor asumate prin Contractul nr. 17683 din 27.12.2012 dintre Oraşul Ocna Mureş şi SC CEZIANA STAR SRL Baia de Arieş pentru repararea podului peste râul Mureş, contract al cărui termen a fost iniţial prelungit până la data de 30.04.3014 prin HCLOM nr 212 din 28.11.2013.
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 81/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, unor suprafeţe de teren proprietate publica a oraşului Ocna Mureş în vederea amenajării şi funcţionării de terase comerciale sezoniere
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 82/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea concesionării prin licitaţie publică, pe o perioadă de 49 ani a unui teren situat în Ocna Mures, str. Al. Independenţei, nr. 7A, jud. Alba, înscris in Cf 71359 Ocna Mureş, cu nr cad 71359-curţi, construcţii în suprafaţă de 196,00 mp, teren care face parte din domeniul privat al oraşului Ocna Mureş, preţul de pornire al licitaţiei să fie de 400,00 lei/an.
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 83/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind clarificarea situaţiei juridice a imobilelor proprietate publică a oraşului Ocna Mureş, situate administrativ în Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.29A, jud. Alba, înscrise în C.F. nr. 71876 Ocna Mureş, cu nr. cad./top. 71876
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 84/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind parcelarea imobilului-teren proprietar Statul Român, inscris in CF 72851 Ocna Mureş, cu nr top 930/1/2-curţi, construcţii în suprafaţă de 2277 mp în două loturi , lotul nr 1 se va înscrie în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 85/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind emiterea avizului Consiliului local Ocna Mureş, în calitate de administrator al domeniului publicde interes local al oraşului pentru REACTUALIZARE PUG ŞI RLU oraşul Ocna Mureş
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 86/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea bugetului local pe anul 2014 şi modificarea listei de investiţii pe anul 2014, conform anexeelor nr. 1 şi 2
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 87/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea participării Oraşului Ocna Mureş la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 88/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind modificarea planului de achiziţii publice pentru anul 2014, conform anexei
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 89/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice ,,Achiziţie tractor de tuns iarba-cod CPV 16320000-4 maşini de cosit” prin procedura <<achiziţie directă=””>> criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”, a caietului de sarcini al achiziţiei respective şi aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor
|   10.06.2014</achiziţie>


descarcaHotărârea nr. 90/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice ,, Furnizare produse balastieră II ” –cod CPV 14210000-6- pietriş, nisip, piatră concasată şi agregate prin procedura <<achiziţie directă=””>> criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”, a caietului de sarcini al achiziţiei respective şi aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor
|   10.06.2014</achiziţie>


descarcaHotărârea nr. 91/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice pentru executarea de „Lucrări de înlocuire şi ridicare la cotă de capace de vizitare”, cartier SODA, oraş Ocna Mureş
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 92/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice ,,Proiectare lucrări de modernizare Cămin Cultural Războieni ” –cod CPV 74222100-2-Servicii de arhitectură pentru construcţii prin procedura <<achiziţie directă=””>> criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”, a caietului de sarcini al achiziţiei respective şi aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor
|   10.06.2014</achiziţie>


descarcaHotărârea nr. 93/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind încetarea, începând cu data de 08.06.2014 a contractului de concesiune nr 16626/03.11.2010 a concesionarului Grancea Iordan
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 94/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea a termenului de execuţie până în 31.08.2014 a lucrărilor asumate prin Contractul nr. 7802 din 15.05.2013 dintre Oraşul Ocna Mureş şi SC CRIDOV SRL CLUJ NAPOCA pentru lucrarea ,, Modernizare cartier Uioara de Sus”
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 95/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş – teren, în suprafaţă totală de 902 m.p., înscrise în C.F. nr. 71383 Ocna Mureş, cu nr. cad/top. 1210/1/8/24/1/2
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 96/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrin care Consiliul local al oraşului Ocna Mures ia act de încetarea contractului de închiriere nr 3603 din 17.03.2014 în conformitate cu art 9.1 pct a, prin renunţarea d-nei Surd Maria la repartiţia apartamentului nr. 5, situat în Ocna Mureş, str.Colonia Monchim, nr 14, judeţul Alba, bl 6 ABC învepând cu data de 01.05.2014.
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 97/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind înscrierea în domeniul public al oraşului Ocna Mureş a terenului proprietate de stat în suprafaţă de 15606 m.p. înscris în C.F. nr. 72833 Ocna Mureş, cu nr. top. 924/2/1/4 – cu destinaţia de parc public, căi de acces şi parcare auto, în vederea clarificării situaţiei juridice a acestuia
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 98/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind transmiterea în folosinţa gratuită, a sălii de sport şi teren aferent în favoarea unităţii de învăţământ şcolar preuniversitar de stat „Şcoala gimnazială Lucian Blaga” din Ocna Mureş
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 99/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind aprobarea condiţiilor generale şi specifice de ocupare a funcţiilor publice de poliţişti locali
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 100/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind propunerile Primăriei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, făcute pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor,ce vor fi înaintate domnului Prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor prevăzute la art.36, p-ctele. 2-5 din Legea nr.18 din 19 februarie 1991 privind fondul funciar, republicată, cetăţenilor solicitanţi menţionaţi în ANEXA
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 101/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Planului de organizare a reţelei şcolare de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Ocna Mureş, pentru anul şcolar 2014 – 2015
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 102/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea concesionării prin licitaţie publică, pe o perioadă de 49 ani a unui teren situat în Ocna Mures, str. Colonia Monchim,, nr. 7, jud. Alba, înscris in Cf 72877 Ocna Mureş, cu nr cad 72877 în suprafaţă de 806,00 mp, teren care face parte din domeniul privat al oraşului Ocna Mureş, preţul de pornire al licitaţiei să fie de 850 lei/an.
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 103/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind solicitarea de intrare în faliment a S.C. PREGO S.A. Ocna Mureş
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 104/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind reîncadrarea pe zone a străzilor din oraşul Ocna Mureş, începând cu anul 2015
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 105/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind exprimarea acordului pentru încheierea unui contract de cesiune privitor la Contractul de concesiune nr. 8843/23.10.2002
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 106/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru repartizarea locuinţelor sociale din blocul 6 ABC şi încheierea contractelor de închiriere cu locatarii
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 107/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind înscrierea în domeniul privat a imobilului-teren, inscris in CF. 72885 Ocna Mureş, cu nr top 868/2, 869-casă şi grădină în suprafaţă de 1178 mp, în cotă de 1/8 părţi
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 108/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind înscrierea în domeniul privat a imobilului-teren, inscris in CF. 72121 Ocna Mureş (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr 129 Războieni), cu nr top 359/2/8 în suprafaţă de 700 mp
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 109/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind rectificarea bugetului local pe anul 2014 conform anexei nr. 1,modificarea listei de investiţii conform anexei nr. 2 şi aprobarea necesarului de burse pentru semestrul II 2014.
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 110/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind noile tarife pentru prestarea activităţii de salubrizare la nivelul oraşului Ocna Mureş
|   10.06.2014


descarcaHotărârea nr. 111/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Ocna Mureș
|   25.06.2014


descarcaHotărârea nr. 112/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind înscrierea în domeniul public al orașului Ocna Mureș a imobilelor situate administrativ la adresa din Ocna Mureș, str. Axente Sever nr. 43A…
|   25.06.2014


descarcaHotărârea nr. 113/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind aprobarea documentației întocmite de SC MURO INSTAL SRL Alba Iulia pentru lucrarea „Rețea de canalizare pluvială pe str. 9 Mai, Avram Iancu, Horea și Mihai Viteazu…
|   25.06.2014


descarcaHotărârea nr. 114/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind aprobarea concesionării prin licitație publică, pe o perioadă de 49 de ani a imobilului situat în Ocna Mureșului, str. Digului nr. 2A…
|   25.06.2014


descarcaHotărârea nr. 115/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind transmiterea în folosință gratuită, în favoarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, a unor bunuri în vederea funcționării Centrului de Sănătate Multifuncțional Ocna Mureș
|   25.06.2014


descarcaHotărârea nr. 116/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind completarea Comisiei constituită în baza art. 2 al HCLOM nr. 95/2014
|   25.06.2014


descarcaHotărârea nr. 117/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind modificarea Planului de achiziții publice pe anul 2014, conform anexei
|   25.06.2014


descarcaHotărârea nr. 118/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind aprobarea achiziției publice „Rețea de canalizare pluvială pe str. 9 Mai, …”
|   25.06.2014


descarcaHotărârea nr. 119/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind rectificarea bugetului local pe anul 2014 conform anexei nr. 1, modificarea listei de investiții conform anexei nr. 2, suplimentarea unor categorii de burse pentru semestrul II 2014 conform anexei 3, preluarea ca venit la Bugetul local al orașului Ocna Mureș a excedentului bugetului anului 2013 …
|   25.06.2014


descarcaHotărârea nr. 120/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea şi completarea ORGANIGRAMEI şi a STATULUI DE FUNCŢII ale personalului de specialitate al Primarului oraşului Ocna Mureş şi ale serviciilor subordonate Consiliului local Ocna Mureş
|   23.07.2014


descarcaHotărârea nr. 121/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de execuţie de lucrări publice nr. 18242/12.11.2013 încheiat cu executantul S.C. OMA GRUP INSTAL S.R.L. pentru lucrarea de „Reconstrucţie canale de gardă în oraşul Ocna Mureş”
|   23.07.2014


descarcaHotărârea nr. 122/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea termenului de valabilitate a unor contracte de locaţiune pentru locuinţe construite în regim A.N.L. din oraşul Ocna Mureş

descarcaAnexa la HCL nr. 122/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa la HCL nr. 122/2014

|   23.07.2014


descarcaHotărârea nr. 123/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea managementului traficului rutier pentru zona străzilor Dr. Ion Raţiu,Vasile Alecsandri,Tudor Vladimirescu,Avram Iancu,Brazilor şi Nicolae Iorga din oraşul Ocna Mureş
|   23.07.2014


descarcaHotărârea nr. 124/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind noile criterii care vor sta la baza evaluării dosarelor în vederea repartizării, cu chirie, a locuinţelor construite în regim A.N.L. la nivelul oraşului Ocna Mureş |   23.07.2014

descarcaAnexa la Hotărârea nr. 124/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexă la HCL 124/2014


descarcaHotărârea nr. 125/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea documentaţiei (Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Listele de cantităţi de lucrări) pentru lucrarea de interes public local “Amenajarea parcului oraşului Ocna Mureş”
|   23.07.2014


descarcaHotărârea nr. 126/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea concesionării prin licitaţie publică, pe o perioadă de 49 de ani, a terenului în suprafaţă de 923 m.p. proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, situat în Ocna Mureş , str. Digului, nr 2A, jud. Alba, pentru amenajarea unei parcări private
|   23.07.2014


descarcaHotărârea nr. 127/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind noua componenţă a Comisiei de analiză a cererilor depuse pentru repartizarea apartamentelor construite în regim A.N.L. la nivelul oraşului Ocna Mureş
|   23.07.2014


descarcaHotărârea nr. 128/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea unor acte necesare organizării şi funcţionării Unităţii Medico-Sociale aflate în subordinea Consiliul local al oraşului Ocna Mureş
|   23.07.2014


descarcaHotărârea nr. 129/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei de „Lucrări de reparare şi amenajare a clădirii Primăriei, cod CPV:45453000-7 lucrări de reparaţii generale şi de renovare”
|   23.07.2014


descarcaHotărârea nr. 130/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei de produse „Programe informatice – aplicaţie informatică pentru registrul agricol, cod CPV:48622000-4 – pachete software pentru baze de date”
|   23.07.2014


descarcaHotărârea nr. 131/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei de „Lucrări de modernizare a Parcului oraşului Ocna Mureş, cod CPV:45112710-5 lucrări de arhitectură peisagistică a spaţiilor verzi”
|   23.07.2014


descarcaHotărârea nr. 132/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei de servicii „Proiectare lucrări de modernizare Cămin Cultural Războieni, cod CPV:74222100-2 servicii de arhitectură pentru construcţii”
|   23.07.2014


descarcaHotărârea nr. 133/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind accesul, pe drumurile publice din oraşul Ocna Mureş, a autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, în baza autorizaţiei de acces
|   23.07.2014


descarcaHotărârea nr. 134/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea plăţii, din bugetul oraşului Ocna Mureş capitol 67.02.50, art. 20.30.30. a sumei de 1.500 lei necesară acoperirii parţiale a cheltuielilor de transport ocazionate de deplasarea Ansamblului Folcloric „TRADIŢII UIORENE” al Casei de Cultură a Oraşului Ocna Mureş în localitatea Eforie Sud, judeţul Constanţa, pentru participarea, în numele Oraşului Ocna Mureş, la Festivalul de Folclor „CÂNT ŞI JOC PE PLAI DOBROGEAN” desfăşurat în perioada 20-24 iunie 2014
|   23.07.2014


descarcaHotărârea nr. 135/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr.110/29.05.2014 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş privind noile tarife pentru prestarea activităţii de salubrizare la nivelul oraşului Ocna Mureş
|   23.07.2014


descarcaHotărârea nr. 136/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea înscrierii, în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a imobilului apartament proprietate de stat în suprafață de 48,66 mp înscris în CF 70002-C1-U18 Ocna Mureș, (nr. CF vechi: 3453 –Uioara de Sus) cu nr. top 1210/1/8/4/VI, apartament nr. 6, situat administrativ în Ocna Mureș str. Al Independenţei, Bl.26, sc. A, et. 1, ap. 6, jud. Alba
|   18.08.2014


descarcaHotărârea nr. 137/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat înregistrat sub nr. 8903 din 03 iulie 2014, încheiat între Liceul tehnologic Ocna Mureş, având sediul în oraşul Ocna Mureş, str Colonia Peste Mureş, nr 9, jud. Alba şi Primarul oraşului Ocna Mureş, având sediul în oraşul Ocna Mureş, str. N. Iorga, nr 27, judeţul Alba pentru stabilirea responsabilităţilor ce revin părţilor în implementarea activităţilor aferente Proiectului de sponsorizare intitulat „Panouri fotovoltaice-un pas mic pentru Ocna Mureş –un pas mare pentru reducerea consumului de gaze naturale”, acesta fiind titlul proiectului care este depus în cadrul programului „Împreună pentru fiecare” organizat de Grupul Rompetrol pentru promovarea energiei verzi, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri
|   18.08.2014


descarcaHotărârea nr. 138/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a terenului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, în suprafaţă de 30 mp, înscris în C.F. nr. 70725 Ocna Mureş, cu nr. cad. 70725
|   18.08.2014


descarcaHotărârea nr. 139/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind propunerile Primăriei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, ce vor fi înaintate domnului Prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor prevăzute la art.36, p-ctele. 2-5 din Legea nr.18 din 19 februarie 1991 privind fondul funciar, republicată
|   18.08.2014


descarcaHotărârea nr. 140/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru modificarea şi completarea Anexei nr.3 a HCLOM nr.43/27.02.2014 privind închirierea imobilelor-apartamente cu destinaţia de locuinţă proprietate privată a oraşului Ocna Mureş preluate de la S.C. PREGO S.A. Ocna Mureş ca urmare a încetării Contractului de concesiune nr 12466/12.12.2002
|   18.08.2014


descarcaHotărârea nr. 141/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale accesorii (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice sau juridice
|   18.08.2014


descarcaHotărârea nr. 142/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea schemei de ajutor de minimis, în vederea acordării de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale accesorii (majorări de întârziere) aferente obligaţiilor fiscale principale neachitate la termen, datorate bugetului oraşului Ocna Mureş de către persoane juridice de pe raza UAT Ocna Mures
|   18.08.2014


descarcaHotărârea nr. 143/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea desfăşurării sărbătorii locale „Zilele oraşului Ocna Mureş” în perioada 16-17 august 2014
|   18.08.2014


descarcaHotărârea nr. 144/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind acordarea de scutire de la plata chiriei pentru apartamentul proprietate a oraşului Ocna Mureş, situat în Ocna Mureş, strada Brazilor, bl.9, ap.3, jud. Alba, doamnei Moldovan Jeniţa – chiriaşa apartamentului în cauză
|   18.08.2014


descarcaHotărârea nr. 145/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru aprobarea încheierii unui act adiţional la Protocolul de colaborare/prestări servicii de ecarisaj nr. 2367/19.02.2014 încheiat cu Asociaţia Centrul de Ecarisaj Turda
|   18.08.2014


descarcaHotărârea nr. 146/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind exprimarea acordului pentru încheierea unui contract de cesiune privitor la Contractul de concesiune nr. 13242/15.10.2010
|   18.08.2014


descarcaHotărârea nr. 147/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea şi completarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Clubului Sportiv Ocna Mureş, persoană juridică română de drept public
|   18.08.2014


descarcaHotărârea nr. 148/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului Ocna Mureş pe anul 2014
|   18.08.2014


descarcaHotărârea nr. 149/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind încetarea, începând cu data de 01.09.2014 a contractului de concesiune nr 3726/05.12.1994 a concesionarului Puşcaş Sorin Daniel
|   17.09.2014


descarcaHotărârea nr. 150/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Judeţean Alba, asupra imobilului-rampă de gunoi şi a terenului aferent , aflat în proprietate publică a oraşului Ocna Mureş
|   17.09.2014


descarcaHotărârea nr. 151/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea art.nr. 2 al Hotărârii Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş nr 142 din data de 31.07.2013
|   17.09.2014


descarcaHotărârea nr. 152/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind acordarea apartamentului nr 1 din imobilul situat în Ocna Mureş, str. N. Iorga, nr 2, compus din 3 camere, 1 hol şi o cămară, în curte 1 anexă din cărămidă, doamnului Vitan Alexandru , domiciliat în Ocna Mureş, str. Gh. Bariţiu , nr. 9, jud. Alba
|   17.09.2014


descarcaHotărârea nr. 153/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Dirigenţie şantier lucrări amenajare parc oraş Ocna Mureş” cod CPV 71520000-9 , prin procedura „achiziţie directă” criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut” şi aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor
|   17.09.2014


descarcaHotărârea nr. 154/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind propunerile Primăriei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, făcute pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor,ce vor fi înaintate domnului Prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor prevăzute la art.36, p-ctele. 2-5 din Legea nr.18 din 19 februarie 1991 privind fondul funciar, republicată
|   17.09.2014


descarcaHotărârea nr. 155/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind aprobarea proiectului nr 10/2014 –,,Modernizare Cămin Cultural Războieni” întocmit de P.F.A Lungu Sorin, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărăre
|   17.09.2014


descarcaHotărârea nr. 156/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind conferirea titlului de cetăţean de onoare al oraşului Ocna Mureş domnul Chioraean Gheorghe domiciliat în Ocna Mureş, str. N. iorga, nr 72
|   17.09.2014


descarcaHotărârea nr. 157/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Ocna Mureş în Consiliul de Administraţie al al Liceului Teoretic Petru Maior Ocna Mureş
|   17.09.2014


descarcaHotărârea nr. 158/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind înscrierea în domeniul privat a imobilului-teren categoria de folosinţă curţi, construcţii, înscris in CF. 73273 Ocna Mureş, cu nr top 359/2/3 în suprafaţă de 700 mp, situat în Ocna Mureş, sat Razboieni-Cetate, str. Gării, nr 229 K
|   17.09.2014


descarcaHotărârea nr. 159/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind repartizarea apartamentului nr 2 din imobilul situat în Ocna Mureş, str. N. Iorga, nr 2, compus din 3 camere, 2 holuri şi o cămară, doamnei Şimon Nicoliţa , domiciliată în Ocna Mureş, str. Stăvilarului , nr. 4, jud. Alba
|   17.09.2014


descarcaHotărârea nr. 160/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind înscrierea în domeniul public a imobilelor-terenuri, categoria de folosinţă curţi, construcţii, înscrise in CF 73561 Ocna Mureş cu nr top 974/2/2, în suprafaţă de 42 mp, situat în Ocna Mureş, str. M. Eminescu, f.nr şi CF. 73562 Ocna Mureş, cu nr top 1058/2, în suprafaţă de 42 mp, situat în Ocna Mureş, str. 9 Mai, în spate la magazinul Becom
|   17.09.2014


descarcaHotărârea nr. 161/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Lucrări de modernizare a Căminului Cultural Războieni” cod CPV 45453000-7- Lucrări de reparaţii generale şi de renovare, prin procedura „achiziţie directă” criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut” şi aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor
|   17.09.2014


descarcaHotărârea nr. 162/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al oraşului Ocna Mureş şi anume domnul Demian Marius în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Ocna Mureş
|   17.09.2014


descarcaHotărârea nr. 163/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind suplimentarea cheltuielilor ocazionate de sărbătoarea locală „Zilele oraşului Ocna Mureş”
|   17.09.2014


descarcaHotărârea nr. 164/2014 a Consiliului Local al Orașului OcnaMureșprivind aprobarea achiziţiei publice pentru executarea de „Lucrări de compactare teren – cod CPV 45520000-8 Închiriere de echipament de terasament cu operator, transport materiale, cod CPV 60100000-9 Servicii de transport rutier şi achiziţie balast, cod CPV 14212310-6 Balast nespălat de râu” , prin „achiziţie directă” criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   17.09.2014


descarcaHotărârea nr. 165/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea cheltuielilor ocazionate de deplasarea Ansamblului Folcloric ,,Tradiţii Uiorene”la Festivalul vinului ce se va desfăşura in localitatea Koszarmisleny- Ungaria în perioada 5-7 septembrie 2014
|   17.09.2014


descarcaHotărârea nr. 166/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind rectificarea bugetului local pe anul 2014
|   17.09.2014


descarcaHotărârea nr. 167/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind modificarea art.5 al Hotărârii Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş nr. 52 din 27.02.2014
|   17.09.2014


descarcaHotărârea nr. 168/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind valorificarea unei cantitati de deseuri de fier provenită din dezafectarea unor instalaţii şi casarea unor bunuri proprietate a oraşului Ocna Mureş
|   17.09.2014


descarcaHotărârea nr. 169/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind completarea planului de achiziţii publice pentru anul 2014
|   17.09.2014


descarcaHotărârea nr. 170/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al oraşului Ocna Mureş în Consiliul de Administraţie a „Şcolii Gimnaziale ,,Lucian Blaga” Ocna Mureş
|   15.10.2014


descarcaHotărârea nr. 171/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru modificarea unor repartiţii de locuinţe sociale din blocul 74 – 6 ABC
|   15.10.2014


descarcaHotărârea nr. 172/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea concesionării prin licitaţie publică, pe o perioadă de 49 ani a imobilului -teren situat în Ocna Mures, str. M. Eminescu, nr. 17 A, jud. Alba, înscris în CF 73312 Ocna Mureş, cu nr cad 73312-în suprafaţă de 165 mp, teren care face parte din domeniul privat al oraşului Ocna Mureş, preţul de pornire al licitaţiei să fie de 120 lei/an
|   15.10.2014


descarcaHotărârea nr. 173/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş – teren, în suprafaţă totală de 95 m.p., înscris în C.F. nr. 73319 Ocna Mureş, cu nr. cad. 73319
|   15.10.2014


descarcaHotărârea nr. 174/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea înscrierii, în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a imobilului teren proprietate de stat în suprafata de 17,00 mp inscris in CF 73580 Ocna Mures, ( nr. CF vechi 1), cu nr top 2161/1/2, situat administrativ in Ocna Mureş, str. N. Iorga, nr. 25A, jud. Alba
|   15.10.2014


descarcaHotărârea nr. 175/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice <>cod CPV 71322500-6 , prin procedura <<achiziţie directă=””>> criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut” şi aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor
|   15.10.2014</achiziţie>


descarcaHotărârea nr. 176/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice <>cod CPV 30125100-2 cartuşe toner şi 30192113-6 cartuşe de cerneală , prin procedura <<achiziţie directă=””>> criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut” şi aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor
|   15.10.2014</achiziţie>


descarcaHotărârea nr. 177/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice <>cod CPV 30192000-1 accesorii de birou şi 30192700-8 papetărie , prin procedura <<achiziţie directă=””>> criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut” şi aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor
|   15.10.2014</achiziţie>


descarcaHotărârea nr. 178/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea casării mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aparţinând Unităţii Administrativ Teritoriale a oraşului Ocna Mureş
|   15.10.2014


descarcaHotărârea nr. 179/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea transmiterii fără plată cu titlu gratuit a autospecialei de pompieri marca APCT către Primăria comunei Noslac
|   15.10.2014


descarcaHotărârea nr. 180/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice <> , prin procedura <<achiziţie directă=””>> criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut” şi aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor
|   15.10.2014</achiziţie>


descarcaHotărârea nr. 181/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice <<supraînălţare balustradă=”” pietonală=”” la=”” podul=”” peste=”” râul=”” mureş-=”” cod=”” cpv=”” 45341000-9-montare=”” de=”” balustrade=””>> , prin procedura <<achiziţie directă=””>> criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut” şi aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor
|   15.10.2014</achiziţie></supraînălţare>


descarcaHotărârea nr. 182/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea şi completarea a unui număr de 4 hotărâri ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş
|   15.10.2014


descarcaHotărârea nr. 183/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea documentaţiei Proiect nr.53/2014 – Studiu de prefezabilitate pentru investiţia “TURISM DE SĂNĂTATE ŞI AGREMENT” în Ocna Mureş, jud. Alba
|   15.10.2015


descarcaHotărârea nr. 184/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice << Proiectare Centru Multifuncţional de Sănătate cod CPV 71322000-1-Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice, 71321200-6 servicii de proiectare tehnică a sistemelor de încălzire, 71321000-4 servicii de proiectare tehnică a instalaţiilor mecanice şi electrice pentru construcţii
|   15.10.2014


descarcaHotărârea nr. 185/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru modificarea unor repartiţii de locuinţe sociale din blocul 7AB-73 ANL
|   15.10.2014


descarcaHotărârea nr. 186/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea art. 1 al al hotărârii Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş nr 146 din 25.10.2012
|   15.10.2014


descarcaHotărârea nr. 187/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind aprobarea Contului Trimestrial de Execuţie a Bugetului Local al oraşului Ocna Mureş pe trimestrul II
|   15.10.2014


descarcaHotărârea nr. 188/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea şi completarea Schemei de ajutor de minimis aprobată prin HCLOM nr. 142/31.07.2014 a Consiliului local Ocna Mureş conform anexei care face parte integrantă din prezenta.
|   15.10.2014


descarcaHotărârea nr. 189/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind modificarea şi completarea planului de achiziţii publice pentru anul 2014
|   15.10.2014


descarcaHotărârea nr. 190/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind achiziţie echipament IT şi echipamente electronice în cadrul proiectului POSDRU/151/6.3/135156- Egalitate şi acces pe piaţa muncii
|   15.10.2014


descarcaHotărârea nr. 191/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind achiziţia de mobilier de birou în cadrul proiectului POSDRU/151/6.3/135156-Egalitate şi acces pe piaţa muncii
|   15.10.2014


descarcaHotărârea nr. 192/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind rectificarea bugetului local pe anul 2014 şi modificare liste de investiţii
|   15.10.2014


descarcaHotărârea nr. 193/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Strategiei de Dezvoltare 2014-2020 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ALBA DE JOS”
|   15.10.2014


descarcaHotărârea nr. 194/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice <> , prin procedura <<achiziţie directă=””>> criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut” şi aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor
|   15.10.2014</achiziţie>


descarcaHotărârea nr. 195/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Statutul Asociaţiei şi cuantumul cotizaţiei datorate Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,SALUBRIS ALBA”
|   15.10.2014


descarcaHotărârea nr. 196/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru exprimarea acordului de preluare în domeniul public al oraşului Ocna Mureş a unui imobil aflat în proprietatea Ministerului Finanţelor Publice
|   15.10.2014


descarcaHotărârea nr. 197/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Procedurii Operaţionale – cod P.O. 007 P.O.M.V.I.T.L., pentru acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale accesorii (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice sau juridice, conform HCLOM nr. 141/31.07.2014
|   15.10.2014


descarcaHotărârea nr. 198/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind suplimentarea valorii investiţiei „Branşamente la reţeaua de apă în localităţile Cisteiu de Mureş şi Micoşlaca”
|   15.10.2014


descarcaHotărârea nr. 199/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea preluării cu titlu gratuit, din proprietatea UAT Comuna Noşlac în patrimoniul UAT Oraşul Ocna Mureş, a unui microbuz marca IVECO
|   05.11.2014


descarcaHotărârea nr. 200/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind luarea unor măsuri pentru iniţierea şi gestionarea unui Proiect depus în cadrul Programului RO10 „ Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale „ CORAI, schema de granturi mici LOCAL;
|   05.11.2015


descarcaHotărârea nr. 201/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind proiectul ,,Economia socială-şansa persoanelor vulnerabile la egalitate şi incluziune pe piaţa muncii”.
|   05.11.2014


descarcaHotărârea nr. 202/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind rectificarea bugetului local pe anul 2014
|   05.11.2014


descarcaHotărârea nr. 203/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind aprobarea executării unor reparaţii la reţeaua de alimentare cu apă a localităţii Războieni- Cetate
|   05.11.2014


descarcaHotărârea nr. 204/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru revocarea HCLOM nr.200/14.10.2014 a Consiliului local Ocna Mures privind luarea unor măsuri pentru iniţierea şi gestionarea unui Proiect depus în cadrul Programului RO10 „ Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale „ CORAI, schema de granturi mici LOCAL
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 205/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind iniţierea şi gestionarea unui Proiect depus în cadrul Programului RO10 „ Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale „ CORAI, schema de granturi mici LOCAL
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 206/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare şi transport deşeuri municipale în judeţul Alba
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 207/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alocarea sumei de 1.000 lei pentru acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Pădurean Romeo
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 208/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea şi completarea anexelor nr 2 a şi 2 c ale HCLOM nr. 50/2013, modificate şi completate prin HCLOM nr. 77/30.04.2014
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 209/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea şi completarea caietului de sarcini aprobat prin HCLOM nr. 190 din 25.09.2014.
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 210/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind rectificarea bugetului local pe anul 2014 şi modificare liste de investiţii conform anexelor nr.1 şi 2.
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 211/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind desemnarea a unui reprezentanţ al Consiliului local al oraşului Ocna Mureş în Consiliul de Administraţie a „Şcolii Gimnaziale ,,Lucian Blaga” Ocna Mureş
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 212/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru modificarea şi completarea HCLOM NR.131/31.07.2013 privind aprobarea condiţiilor de preluare în domeniul public al Oraşului Ocna Mureş, a Podului de cale ferată peste Râul Mureş
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 213/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea numărului de beneficiari, cuantumului şi categoriilor de burse pentru semestrul I, anul şcolar 2014-2015 care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din orasul Ocna Mureş
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 214/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind modificarea planului de achiziţii publice pentru anul 2014, conform anexei
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 215/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind aprobarea Contului Trimestrial de Execuţie a Bugetului Local al oraşului Ocna Mureş pe trimestrul IIl 2014, conform anexelor nr. 1 şi 2.
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 216/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind prelungirea contractului de închiriere nr 2738 din 01.04.2003 încheiat între oraşul Ocna Mureş, în calitate de locator-proprietar şi dl Maier Emil, în calitate de locatar-chiriaş, obiectul contractului fiind închirierea spaţiului în suprafaţă de 6 mp, situat în Ocna Mureş, str. N. Iorga, nr.25, cu încă 5 ani,începând cu data de 01.01.2015
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 217/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind schimbarea titularului din contractul nr.3940 din 21.03.2014, în urma decesului acestuia Stoica Aurel, pe soţia acestuia Stoica Maria
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 218/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind prelungirea contractului de închiriere nr 16142 din 05.11.2009 încheiat între oraşul Ocna Mureş n calitate de locator-proprietar şi d-na Moga Floarea , în calitate de locatarchiriaş, obiectul contractului fiind închirierea locuinţei situată în Ocna Mureş, str Lunga, nr. 150, cu încă 5 ani, respectiv până în data de 25.06.2019
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 219/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind rectificarea bugetului local pe anul 2014 şi modificare liste de investiţii conform anexelor nr.1 şi 2.
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 220/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea concesionării prin licitaţie publică, pe o perioadă de 10 ani a imobilului – cabinet medical (fostă farmacie) situat în localitatea Războieni, str. Gării, nr. 149, jud. Alba, înscris in CF 71317 Ocna Mureş, cu nr. top 354/2 (provenită din conversia de pe hărtie a CF 47 Războieni) în suprafaţă de 71,40 mp, imobil care face parte din domeniul public al oraşului Ocna Mureş, preţul de pornire al licitaţiei să fie de 1837 lei/an
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 221/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, pe o perioadă de 10 ani a imobilului- spaţiu situat în localitatea Ocna Mureş, str. N. Iorga, nr. 25, jud. Alba, înscris in CF 70391 C1-U9 Ocna Mureş, cu nr cad 70391-C1-U9, în suprafaţă de 9,71 mp, imobil care face parte din domeniul privat al oraşului Ocna Mureş, preţul de pornire al licitaţiei să fie de 81 lei/an.
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 222/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Achiziţie de produse iluminat festiv şi de lucrări de montare-conectare la reţeaua electrică a produselor de iluminat festiv” cod CPV 31527260-6- Sisteme de iluminat; 45311200-2-lucrări de conexiuni electrice, prin procedura „achiziţie directă” criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut” şi aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 223/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind prelungirea contractului de închiriere nr 18040 din 30.12.2009 încheiat între oraşul Ocna Mureş, în calitate de locator-proprietar şi dl. Vătu Traian , în calitate de locatar chiriaş, în baza contractului de cesiune nr. 8554 din 21.05.2013 obiectul contractului fiind închirierea spaţiului în suprafaţă de 17,40 mp, situat în Ocna Mureş, str. 9 Mai, nr.3, cu încă 5 ani, începând cu data de 01.01.2015
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 224/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea efectuării unor investiţii de către concesionari în spaţiile care fac obiectul contractului de concesiune nr.5358 din 14.04.2014 si contractul de concesiune nr. 5064 din 08.04.2014
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 225/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind rectificarea bugetului local pe anul 2014 şi modificare liste de investiţii conform anexelor nr.1 şi 2.
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 226/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea suplimentării numărului de burse de merit a cu patru burse a câte 150 lei fiecare pentru semestrul I, anul şcolar 2014-2015 care se acordă elevilor din Liceul Teoretic ,,Petru Maior” Ocna Mureş, faţă de numărul de burse de merit aprobat prin HCLOM nr. 213 din 27.11.2014
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 227/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Servicii de evaluare a domeniului privat al oraşului Ocna Mureş” cod CPV 79419000-4 , prin procedura „achiziţie directă” criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut” şi aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 228/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind prelungirea contractului de închiriere nr 16382 din 23.11.2012 încheiat între oraşul Ocna Mureş, în calitate de locator-proprietar şi dl Ocnean Cosmin, în calitate de locatar chiriaş, obiectul contractului fiind închirierea spaţiului locativ în suprafaţă de 46,25 mp, situat în Ocna Mureş, str. Digului, nr.20 A, bloc 3AB-72-ANL cu încă 1 an, începând cu data de 17.12.2014.
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 229/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea parcelării imobilului „teren cu destinaţia stradă” situat administrativ în Ocna Mureş, str. N. Iorga, nr 31, în suprafaţă de 19380 mp, fără numar de carte funciară, în două loturi, în vederea construirii unei rampe de acces pentru persoane cu dizabilităţi şi cărucioare
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 230/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind valorificarea, prin vânzare la licitaţie publică cu strigare, a cantităţii de 3.000 buc. ţiglă rezultate în urma lucrărilor de reparaţii executate la Căminul cultural din satul Războieni Cetate
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 231/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind plata sumei de 3.000 de lei efectuată de S.C. PREGO S.A., către bugetul oraşului Ocna Mureş, cu titlu de redevenţă în baza Contractului de concesiune nr. 12466/12.12.2002 încheiat între Consiliul local Ocna Mureş – concedent, pe de o parte şi S.C. PREGO S.A. Ocna Mureş concesionar, pe de altă parte
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 232/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind stabilirea cotei care va fi achitată bugetului oraşului Ocna Mureş din sumele obţinute de către unităţile de învăţământ şcolar preuniversitar de stat din Ocna Mureş cu titlu de chirii pentru spaţiile pe care acestea le au în administrare
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 233/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind exprimarea acordului pentru încheierea unui contract de cesiune privitor la Contractul de concesiune nr. 1634/06.02.2014
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 234/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea pentru perioada 01.01.2015/31.12.2015 a contractelor de concesiune nr. 6160 /10.06.2003, 5761/15.09.1998, 8948/23.11.2000, 9026/28.11.2000, 4434/21.04.2003, 67/02.04.2001, 68/02.04.2001, 9025/28.11.2000, 5824/16.12.2002.
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 235/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea prelungirii, pe perioada 01.01.2015 – 28.02.2015 a duratei Convenţiei de Asociere nr.17709/28.12.2012 încheiată în baza HCLOM nr 190/19.12.2012 între Oraşul Ocna Mureş, pe de o parte şi Filiala Filantropia Ortodoxă Ocna Mureş, pe de altă parte
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 236/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea şi completarea ORGANIGRAMEI şi a STATULUI DE FUNCŢII ale personalului de specialitate al Primarului oraşului Ocna Mureş şi ale serviciilor subordonate Consiliului local Ocna Mureş
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 237/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind aprobarea mandatarii reprezentantului Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş, în persoana d-lui Frânc Dorel care să voteze ajustarea preţului apei potabile şi a tarifului la canalizare care vor fi aplicate începând cu data de 01.01.2015, conform propunerii făcute de operatorul regional S.C.APA CTTA SA ALBA, astfel: preţ unic de livrare apă potabilă (fără T.V.A)-3,01 lei/mc, tarif unic pt colectare ape uzuate şi pluviale (fără T.V.A)-2,86 lei/mc
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 238/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind revocarea HCLOM nr.133/30.06.2014; aprobarea cuantumului tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor şi a condiţiilor de emitere a autorizaţiilor speciale de transport – AST pentru transporturile cu autovehicule ce depăşesc masa şi/sau dimensiunile admise
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 239/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind delegarea primarului oraşului Ocna Mures de a semna Contractul de finanţare pentru Proiectul „Economia socială – şansa persoanelor vulnerabile la egalitate şi incluziune pe piaţa muncii” care face obiectul Acordului de parteneriat aprobat prin HCLOM nr. 201/14.10.2014
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 240/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat pentru implementarea Proiectului de interes public local „Informează-te, formează-te pentru un loc de muncă în regiunile NORD-VEST, CENTRU şi VEST, număr 151291, în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr.183”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 241/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea noilor valori impozabile, taxele şi impozitele locale şi alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica începând cu data de 1 ianuarie 2015 la nivelul oraşului Ocna Mureş
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 242/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor ANL, conform anexei
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 243/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind majorarea numărului de beneficiari ai indemnizaţiei lunare a persoanelor cu handicap la 75 de locuri, începând cu data de 01.01.2015
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 244/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind propunerile Primăriei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, făcute pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor,ce vor fi înaintate domnului Prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor prevăzute la art.36, p-ctele 2-5 din Legea nr.18 din 19 februarie 1991 privind fondul funciar, republicată, cetăţenilor solicitanţi menţionaţi în ANEXĂ
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 245/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind decontarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice ale Liceului Teoretic “Petru Maior” din Ocna Mures
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 246/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea pentru perioada 01.01.2015/31.12.2015 a contractelor de închiriere nr. 1150/19.02.1998
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 247/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind rectificarea bugetului local pe anul 2014 şi modificare liste de investiţii conform anexelor nr.1 şi 2.
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 248/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind încheierea unei Convenţii de constituire a dreptului de uz, servitute şi acces la utilităţile publice cu titlu gratuit între oraşul Ocna Mureş, prin Consiliul local al oraşului Ocna Mureş şi S.C FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD S.A. pentru ,,Post trafo în anvelopă de beton, LES JT/MT de record şi priză de pământ”, în suprafaţă totală de 15,00 mp, amplasat pe domeniul public, pe str. Ecaterina Varga, înainte de casa cu nr. 1
|   05.01.2015


descarcaHotărârea nr. 249/2014 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind aprobarea prelungirii,pe perioada 01.01.2015-28.02.2015 a duratei Convenţiei de parteneriat încheiată în baza HCLOM nr. 161/31.10.2011 între oraşul Ocna Mureş. pe de o parte şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba –Iulia, pe de altă parte pentru asigurarea funcţionării Aşezământului social,,Sfântul Serafim de Sarov
|   05.01.2015

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support