Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pentru a vizualiza fișierele marcate cu pictograma PDF (Portable Document Format) aveți nevoie de programul Adobe Reader. Daca nu-l aveți instalat, puteți să descărcați programul de pe pagina adobe.com sau [ direct de aici ] (legatura externa).


descarcaHotărârea nr. 1/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea termenului de valabilitate a documentațiilor de urbanism PUG, PAT și RLU
|   04.02.2016


descarcaHotărârea nr. 2/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind acoperirea definitivă a deficitului anului 2015 din excedentul anului 2014; utilizarea în anul 2016 a excedentului anului 2015
|   04.02.2016


descarcaHotărârea nr. 3/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea parcelării imobilului teren înscris în CF 72826 Ocna Mureş, cu nr top 72/5/1/1/1 alei şi spaţii verzi, în suprafaţă de 5175 mp, situat administrativ în Ocna Mureş, str. M. Eminescu, nr 4, în trei loturi, în vederea intabulării clădirilor în cartea funciară
|   04.02.2016


descarcaHotărârea nr. 4/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea şi completarea Anexei 1 a HCLOM nr. 229/2015 privind aprobarea noilor valori impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora precum şi amenzile ce se vor aplica începând cu 01.01.2016 la nivelul oraşului Ocna Mureş
|   04.02.2016


descarcaHotărârea nr. 5/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea bugetului UAT Oraşul Ocna Mureş şi a Listelor de investiţii aferente anului 2016 conform anexelor nr. 1 – 17 care fac parte integrantă din prezenta
|   04.02.2016


descarcaHotărârea nr. 6/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Planului anual de achiziţii publice pentru anul 2016, conform anexei
|   04.02.2016


descarcaHotărârea nr. 7/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Servicii dirigenţie de şantier pentru lucrări de modernizare străzi 9 Mai şi Avram Iancu din oraşul Ocna Mureş” cod CPV 7152000-9-Servicii de supraveghere a lucrărilor prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   04.02.2016


descarcaHotărârea nr. 8/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic pentru luna decembrie 2015
|   04.02.2016


descarcaHotărârea nr. 9/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Furnizare consumabile pentru imprimante şi copiatoare” cod CPV 30125100-2-CARTUŞE TONER şi 30192113-6 CARTUŞE DE CERNEALĂ prin „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   04.02.2016


descarcaHotărârea nr. 10/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea duratei de valabilitate a Contractului nr.17960 din 23.11.2015 până în data de 23.07.2016
|   04.02.2016


descarcaHotărârea nr. 11/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încetarea contractului de închiriere nr 9034/03.07.2014, începând cu data de 20.01.2016, ca urmare a decesului titularului contractului de închiriere.
|   04.02.2016


descarcaHotărârea nr. 12/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încetarea contractului de închiriere nr 3947/21.03.2014, începând cu data de 08.01.2016, ca urmare a decesului titularului contractului de închiriere.
|   04.02.2016


descarcaHotărârea nr. 13/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Lucrări de marcaj rutier” cod CPV 45233221-4-lucrări de marcaj rutier prin „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   04.02.2016


descarcaHotărârea nr. 14/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea „Planului de lucrări de interes local”care vor fi executate în anul 2016 la nivelul oraşului Ocna Mureş de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 şi de către cei care prestează muncă neremunerată în folosul comunităţii prevăzuţi de Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune
|   04.02.2016


descarcaHotărârea nr. 15/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea pentru anul 2016, a drepturilor voluntarilor pe bază de contract de voluntariat încheiate cu Consiliul local Ocna Mureş
|   04.02.2016


descarcaHotărârea nr. 16/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea prelungirii contractului de arendare nr.2054/14.02.2014 încheiat între oraşul Ocna Mureş arendator şi domnul Haiduc Iacob în calitate de arendaş, pe perioada de 14.02.2016-13.02.2017.
|   04.02.2016


descarcaHotărârea nr. 17/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind acordarea scutirii de la plata chiriei, doamnei Heleria Rafila Maria, titular al contractului de închiriere nr.8794/01.07.2014, pentru spaţiul locativ situat în Ocna Mureş, str. Colonia Monchim, nr.14, bl.74-6ABC, sc.B, ap.8
|   04.02.2016


descarcaHotărârea nr. 18/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea modificării valorii pentru partea rămasă de executat la data de 01.01.2016 din contractul de lucrări nr.10741/21.07.2015
|   04.02.2016


descarcaHotărârea nr. 19/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea modificării valorii pentru partea rămasă de executat la data de 01.01.2016 din contractul de lucrări nr.3691/18.03.2014
|   04.02.2016


descarcaHotărârea nr. 20/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea modificării valorii pentru partea rămasă de executat la data de 01.01.2016 din contractul de lucrări nr.19947/29.12.2015
|   04.02.2016


descarcaHotărârea nr. 21/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea alocării, în bugetul UAT Orașul Ocna Mureș pe anul 2016, a sumelor necesare acordării unor drepturi de asistență socială pentru elevii cu cerințe educaționale speciale din Ocna Mureș; aprobarea normelor proprii de acordare a acestor drepturi
|   04.02.2016


descarcaHotărârea nr. 22/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea documentației tehnico-economice „Proiect nr.14388/2015”; aprobarea achiziţiei publice pentru executarea lucrărilor de ”Modernizare a străzilor Velența și Deltei din satul aparținător Războieni-Cetate” prin procedura cerere de oferte, criteriul de atribuire fiind preţul cel mai scăzut
|   04.02.2016


descarcaHotărârea nr. 23/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea modificării valorii pentru partea rămasă de executat la data de 01.01.2016 din contractul de lucrări nr.13121/10.09.2015
|   04.02.2016


descarcaHotărârea nr. 24/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea modificării valorii pentru partea rămasă de executat la data de 01.01.2016 din contractul de lucrări nr.19946/28.12.2015
|   04.02.2016


descarcaHotărârea nr. 25/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea modificării valorii pentru partea rămasă de executat la data de 01.01.2016 din contractul de lucrări nr.9078/22.06.2015
|   04.02.2016


descarcaHotărârea nr. 26/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea documentației tehnico-economice ”Proiect nr.14389/2015”; aprobarea achiziţiei publice pentru executarea lucrărilor de ”Modernizarea străzilor Abatorului, G. I. Dragalina, Z. Bârsan, M. Kogălniceanu, G. Coșbuc și Aleea G. Coșbuc din orașul Ocna Mureș” prin procedura cerere de oferte, criteriul de atribuire fiind preţul cel mai scăzut
|   04.02.2016


descarcaHotărârea nr. 27/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile aferent anului 2016 care se vor acorda în baza Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul oraşului Ocna Mureş, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local aprobat prin HCLOM nr.226/19.12.2013
|   04.02.2016


descarcaHotărârea nr. 28/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rezilierea contractului de concesiune nr.13240/15.10.2010 privind pe Belea Cristinel
|   04.02.2016


descarcaHotărârea nr. 29/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Listei de priorităţi, valabilă pentru o perioadă de 1(un) an, începând cu data de 01.02.2016, în vederea repartizării locuinţelor sociale
|   04.02.2016


descarcaHotărârea nr. 30/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea modificării valorii pentru partea rămasă de executat la data de 01.01.2016 din contractele în derulare, conform anexei.
|   04.02.2016


descarcaHotărârea nr. 31/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Lucrări de reparații curente străzi asfaltate din orașul Ocna Mureș” cod CPV 45233251-3 – respectiv str. Horea și B. P. Hașdeu, în limita sumelor disponibile prin procedura „achiziție directă”, criteriul de atribuire fiind „prețul cel mai scăzut”
|   04.02.2016


descarcaHotărârea nr. 31/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Lucrări de reparații curente străzi asfaltate din orașul Ocna Mureș” cod CPV 45233251-3 – respectiv str. Horea și B. P. Hașdeu, în limita sumelor disponibile prin procedura „achiziție directă”, criteriul de atribuire fiind „prețul cel mai scăzut”
|   25.02.2016


descarcaHotărârea nr. 32/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind cuprinderea în domeniul public al orașului Ocna Mureș a unor lucrări la rețeaua de apă potabilă și canalizare
|   25.02.2016


descarcaHotărârea nr. 33/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea planului de organizare a rețelei școlare de pe raza administrativ-teritorială a orașului Ocna Mureș, pentru anul școlar 2016-2017
|   25.02.2016


descarcaHotărârea nr. 34/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Prestări servicii de ecarisaj în orașul Ocna Mureș” cod CPV 85200000/1, delegarea serviciului public de ecarisaj prin procedura „achiziție directă”, criteriul de atribuire fiind „prețul cel mai scăzut”
|   25.02.2016


descarcaHotărârea nr. 35/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziției publice „Furnizare automăturătoare stradală – cod CPV 34144430-1, vehicule de curățare a străzilor” prin procedura „cerere de oferte”, criteriul de atribuire fiind „prețul cel mai scăzut”
|   25.02.2016


descarcaHotărârea nr. 36/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, conform anexei nr. 1 și modificarea listei de investiții conform anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
|   25.02.2016


descarcaHotărârea nr. 37/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind reevaluarea şi recalcularea impozitului pe cladiri şi terenuri aferent anului 2016 datorate de Bâgioi Alexandru pentru imobilele proprietate personală situate la adresa din Ocna Mureş, str. M. Eminescu, nr 5
|   29.03.2016


descarcaHotărârea nr. 38/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea sumei de 4.000 lei necesară deplasării Ansamblului folcloric „Tradiţii Uiorene” în Manheim Germania pentru data de 12 martie 2016
|   29.03.2016


descarcaHotărârea nr. 39/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic pentru luna ianuarie 2016
|   29.03.2016


descarcaHotărârea nr. 40/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Servicii de elaborare de studii” cod CPV 79311100-8-Servicii de elaborare de studii necesare întocmirii documentaţiei pentru obţinerea de fonduri nerambursabile pentru lucrările de modernizare a străzilor Memorandumului, Mihai Viteazul, Şt.O.Iosif, Vadului şi Râului din oraşul Ocna Mureş prin „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   29.03.2016


descarcaHotărârea nr. 41/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentului educaţional pentru copii din grădiniţe care provin din familii defavorizate, conform anexei nr 1 şi a modalităţii de identificare a beneficiarilor de tichete sociale pentru grădiniţă şi de soluţionare a situaţiiilor identificate, conform anexei nr 2, care fac parte integrantă din prezenta
|   29.03.2016


descarcaHotărârea nr. 42/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea acordării unor reduceri la plata impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren pentru persoanele ale căror venituri familiale sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusiviate din indemnizaţie de şomaj în cuantum mai mic decât salariul minim brut pe ţară sau ajutor social
|   29.03.2016


descarcaHotărârea nr. 43/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea modificării Statului de funcţii şi a Organigramei Clubului Sportiv Ocna Mureş –persoană juridică de drept public organizată ca instituţie publică în subordinea Consiliului local Ocna Mureş
|   29.03.2016


descarcaHotărârea nr. 44/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Servicii dirigenţie de şantier pentru lucrări de modernizare străzi: Velenţa şi Deltei din Războieni Cetate, până la limita teritorială a localităţii”- COD CPV 7152000-9 prin procedura „achiziţie directă”criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   29.03.2016


descarcaHotărârea nr. 45/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Servicii dirigenţie de şantier pentru lucrări de modernizare străzi: Abatorului, General Drăgălina, Z.Bârsan, M.Kogălniceanu şi G.Coşbuc din oraşul Ocna Mureş”- COD CPV 7152000-9 prin procedura „achiziţie directă” criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   29.03.2016


descarcaHotărârea nr. 46/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind exprimarea acordului pentru încheierea unui contract de cesiune a Contractului de concesiune încheiat între oraşul Ocna Mureş prin Primăria oraşului Ocna Mureş şi S.C Iulian & Transchid SRL înregistrat cu nr. 6183/22.05,2008, începând cu 01.03.2016
|   29.03.2016


descarcaHotărârea nr. 47/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea şi completarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al primarului şi din serviciile publice subordonate Consiliului local al oraşului Ocna Mureş pentru anul 2016, conform anexelor 2a şi 2b, care fac parte integrantă din prezenta
|   29.03.2016


descarcaHotărârea nr. 48/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind propunerile Primăriei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, făcute pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor,ce vor fi înaintate domnului Prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor prevăzute la art.36,p-ctele. 2-5 din Legea nr.18 din 19 februarie 1991 privind fondul funciar, republicată, cetăţenilor solicitanţi menţionaţi în anexa
|   29.03.2016


descarcaHotărârea nr. 49/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea contractelor de închiriere, cu încă un an , începând cu 01.04.2016, a doi chiriaşi din bl 7AB-73-ANL, situat în Ocna Mureş, strada Colonia Monchim, nr 12, jud. Alba, respectiv doamna Haiduc Mihaela şi domnul Armanca Vasile
|   29.03.2016


descarcaHotărârea nr. 50/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Contului Anual de Execuţie al Bugetului Local al oraşului Ocna Mureş la data de 31.12.2015, conform anexelor nr. 1 -4
|   29.03.2016


descarcaHotărârea nr. 51/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, conform anexei nr. 1 şi modificarea listei de investiţii conform anexei nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
|   29.03.2016


descarcaHotărârea nr. 52/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea planului de achiziţii publice pentru anul 2016
|   29.03.2016


descarcaHotărârea nr. 53/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice de servicii de „Expertiză tehnică atestată pentru securitatea la incendiu necesară pentru clădirea Spital Ocna Mureş”, prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   29.03.2016


descarcaHotărârea nr. 54/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Furnizare tichete sociale pentru grădiniţă” cod CPV 22450000-9- prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   29.03.2016


descarcaHotărârea nr. 55/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Servicii socio-medicale ” cod CPV 85300000-2- prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   29.03.2016


descarcaHotărârea nr. 56/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificare suprafaţă şi alipire a imobilelor înscrise în CF 70190 şi CF 71482 Ocna Mureş
|   29.03.2016


descarcaHotărârea nr. 57/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea termenului de valabilitate al Contractului de servicii nr. 19594/21.12.2015 avănd ca obiect „Servicii de întocmire Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru Amenajare bază de tratament şi agreement în oraşul Ocna Mureş”, până la data de 20.06.2016
|   29.03.2016


descarcaHotărârea nr. 58/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind cesiunea dreptului de folosinţă gratuită asupra spaţiului proprietate publică a UAT oraşul Ocna Mureş, situat administrativ în Ocna Mureş, satul Războieni-Cetate, str. Gării, nr 149, identificat cu CF 71317 Ocna Mureş, cu nr top 354/2 , în suprafaţă de 77,40 mp de la Parohia Ortodoxă Războieni în favoarea Filialei Filantropia Ortodoxă Războieni-Cetate cu sediul în Războieni-cetate, nr. 108, jud. Alba
|   29.03.2016


descarcaHotărârea nr. 59/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind înscrierea in Domeniul public al UAT Ocna Mureş a imobilului situat administrativ în Ocna Mureş, satul Războieni, str. Gării , nr. 149, jud. Alba, identificat cu CF 71317 Ocna Mureş, cu nr top 354/2 clădirea dispensarului şi terenul aferent şi retragerea dreptului de administrare al Spitalului orăşenesc Ocna Mureş asupra imobilului menţionat
|   29.03.2016


descarcaHotărârea nr. 60/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Listei definitivă de priorităţi pentru obţinerea unei locuinţe sociale, valabilă pentru o perioadă de 1(un) an şi repartizarea locuinţei sociale, apartamentului nr 5, domnului Jakab Adrian Marius, domiciliat în Ocna Mureş, str. Abatorului, nr 53
|   29.03.2016


descarcaHotărârea nr. 61/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea contractului de închiriere nr. 13254/15.10.2010, cu 2ani şi 6 luni, în aceleaşi condiţii contractuale, cuantumul chiriei fiind de 30,09 lei/an
|   29.03.2016


descarcaHotărârea nr. 62/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, conform anexei nr. 1 şi modificarea listei de investiţii conform anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
|   29.03.2016


descarcaHotărârea nr. 63/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea contractului de concesiune nr. 6000/06.05.2011, care a fost completat şi modificat prin cesiune, nr 5064/08.04.2014 pentru o perioadă de 2 ani şi 6 luni, cunatumul concesiunii fiind de 2.837,08 lei/an
|   27.05.2016


descarcaHotărârea nr. 64/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea noului Regulament de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv Ocna Mureş, noii componenţe a Consiliului director al Clubului Sportiv Ocna Mureş, modificarii şi completării Statului de funcţii şi a Organigramei Clubului Sportiv Ocna Mureş –persoană juridică de drept public organizată ca instituţie publică în subordinea Consiliului local Ocna Mureş
|   27.05.2016


descarcaHotărârea nr. 65/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aderarea UAT Ocna Mureş la Convenţia (Pactul ) Primarilor şi semnarea Acordului de pareteneriat cu Agenţia locală a Energiei –ALEA Alba Iulia
|   27.05.2016


descarcaHotărârea nr. 66/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea completării art.2 din HCLOM nr. 15/28.01.2016 cu un nou membru, Iacob Vasile, în Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă al or. Ocna Mureş
|   27.05.2016


descarcaHotărârea nr. 67/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind propunerile Primăriei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, făcute pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor,ce vor fi înaintate domnului Prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor prevăzute la art.36,p-ctele. 2-5 din Legea nr.18 din 19 februarie 1991 privind fondul funciar, republicată, cetăţenilor solicitanţi menţionaţi în anexa
|   27.05.2016


descarcaHotărârea nr. 68/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind aprobarea sumei de 2500 lei necesară organizării ediţiei a IV-a a spectacolului de pricesne ,,Lumina Învierii” care se va desfăşura la Casa de Cultură ,,Ion Săngereanu” Ocna Mureş în data de 20 aprilie 2016
|   27.05.2016


descarcaHotărârea nr. 69/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic pentru lunile ianuarie şi februarie 2016
|   27.05.2016


descarcaHotărârea nr. 70/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice “Furnizare remorcă pentru tractor” cod CPV 34223370-0-remorci basculabile, prin ,,achiziţie directă” , criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”
|   27.05.2016


descarcaHotărârea nr. 71/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice “Tocătoare cu braţ hidraulic” cod CPV 16600000-1-utilaje agricole sau forestiere specializate, prin ,,achiziţie directă” , criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”
|   27.05.2016


descarcaHotărârea nr. 72/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice “Servicii de întocmire a documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi a autorizaţiei sanitare la Grădiniţa cu program normal Cisteiul de Mureş” cod CPV 74222100-2 Servicii de arhitectură pentru constrcţii, prin ,,achiziţie directă” , criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut” criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”
|   27.05.2016


descarcaHotărârea nr. 73/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile aferent anului 2016-completat care se vor acorda în baza Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul oraşului Ocna Mureş, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local aprobat prin HCLOM nr.226/19.12.2013, modificată și completată
|   27.05.2016


descarcaAnexă la Hotărârea nr. 73/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile aferent anului 2016-completat care se vor acorda în baza Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul oraşului Ocna Mureş, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local aprobat prin HCLOM nr.226/19.12.2013, modificată și completată
|   27.05.2016


descarcaHotărârea nr. 74/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice “Servicii de întocmire a documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi a autorizaţiei sanitare la Şcoala Primară Cisteiul de Mureş” cod CPV 74222100-2-Servicii de arhitectură pentru construcţii, prin ,,achiziţie directă” , criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”
|   27.05.2016


descarcaHotărârea nr. 75/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice “Servicii de întocmire a documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi a autorizaţiei sanitare la Şcoala Primară Uioara de Sus” cod CPV 74222100-2-Servicii de arhitectură pentru construcţii, prin ,,achiziţie directă” , criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”
|   27.05.2016


descarcaHotărârea nr. 76/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru modificarea şi completarea HCLOM nr. 229 din 06.11.2015 privind aprobarea noilor valori impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate ce se vor aplica începând cu data de 01 ianuarie 2016 la nivelul oraşului Ocna Mureş.
|   27.05.2016


descarcaHotărârea nr. 77/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încetarea contractului de concesiune nr. 4572/01.04.2014, începând cu data de 22.04.2016, ca urmare a renunţării titularului contractului de concesiune
|   27.05.2016


descarcaHotărârea nr. 78/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încetarea contractului de concesiune nr. 3471/02.05.2005, începând cu data de 01.04.2016, ca urmare a renunţării titularului contractului de concesiune
|   27.05.2016


descarcaHotărârea nr. 79/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru clasificarea unor drumuri din perimetrul UAT Orașul Ocna Mureș ca drumuri vicinale și cuprinderea acestora în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Orașul Ocna Mureș
|   27.05.2016


descarcaHotărârea nr. 80/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind transformarea postului de administrator studii medii din Statul de Funcţii al Liceului Teoretic ,,Petru Maior” Ocna Mureş în administrator patrimoniu studii superioare
|   27.05.2016


descarcaHotărârea nr. 81/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind prelungirea contractelor de închiriere, cu încă un an de la data expirării, a chiriaşilor din bl 72 ANL, situat în Ocna Mureş, strada Digului, nr. 20, inscrişi în anexă, parte integrantă din prezenta
|   27.05.2016


descarcaHotărârea nr. 82/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind concesionarea prin licitaţie publică, pe o durată de 49 ani a terenului în suprafaţă de 1820 mp, situat în Ocna Mureş, str. V. Lupu, f.n, jud. Alba şi înscris în CF 77083 Ocna Mureş, cu nr. cad. 77083
|   27.05.2016


descarcaHotărârea nr. 83/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea modificării şi completării Planului anual de achiziţii publice pentru anul 2016, conform anexei
|   27.05.2016


descarcaHotărârea nr. 84/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind închirierea prin licitaţie publică, pe o durată de 5 ani a spaţiului-camera nr. 26, în suprafaţă de 12,74 mp, situat în Ocna Mureş, str. N.Iorga, nr.25, jud. Alba şi înscris în CF 70391-C1-U12 şi CF70391-C1-U11 Ocna Mureş
|   27.05.2016


descarcaHotărârea nr. 85/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind închiriere prin licitaţie publică, pe o durată de 5 ani a spaţiului-camera nr.30, în suprafaţă de 36,20 mp, situat în Ocna Mureş, str. N.Iorga, nr.25, jud. Alba şi înscris în CF 70391-C1-U10 şi CF70391-C1-U11 Ocna Mureş
|   01.06.2016


descarcaHotărârea nr. 86/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, conform anexei nr.1 şi modificarea listeI de investiţii conform anexei nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
|   01.06.2016


descarcaHotărârea nr. 87/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice “Servicii de specialitate pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu pentru Centrul Educaţional Egalitate de Şanse cod CPV 75251110-4-Servicii de prevenire a incendiilor”prin ,,achiziţie directă” , criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”
|   01.06.2016


descarcaHotărârea nr. 88/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice “Servicii de întocmire Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) pentru obiectivul Reabilitare drumuri de exploatație agricolă în orașul Ocna Mureș, județul Alba, cod CPV 79311100-8-Servicii de elaborare de studii
|   01.06.2016


descarcaHotărârea nr. 89/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, conform anexei nr.1 şi modificarea listelor de investiţii conform anexelor nr.2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
|   01.06.2016


descarcaHotărârea nr. 90/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind repartizarea ap. nr. 11 situat în Ocna Mureș, str. Colonia Monchim, nr. 14, bl.6ABC. sc. C, pe o perioadă de 5 ani, începând cu 01.05.2016, doamnei Cîrpaciu Ana Maria, domiciliată în Ocna Mureș, str. Înfrățirii, nr. 1
|   01.06.2016


descarcaHotărârea nr. 91/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind schimbarea titualarului contractului de concesiune nr 3536 din 11.11.1992 de pe Călugăr Marius-decedat, pe moștenitoarele legale Călugăr Adela-soție și Cutean Adriana Maria-fiică, ambele cu domiciliul în Ocna Mureș, sat Războieni-Cetate, str. Gării, nr .229 I
|   01.06.2016


descarcaHotărârea nr. 92/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea contractului de închiriere nr. 15857 din 13.11.2012 a domnului Cojocaru Igor, chiriaș al ap. nr. 5 , bl. 3AB-72-ANL în suprafață de 78,20 mp, cu 12 luni, începând cu 17.06.2016
|   01.06.2016


descarcaHotărârea nr. 93/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind propunerile Primăriei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, făcute pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor,ce vor fi înaintate domnului Prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor prevăzute la art.36,p-ctele. 2-5 din Legea nr.18 din 19 februarie 1991 privind fondul funciar, republicată, cetăţenilor solicitanţi menţionaţi în anexa
|   01.06.2016


descarcaHotărârea nr. 94/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic pentru luna martie 2016
|   01.06.2016


descarcaHotărârea nr. 95/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea duratei de amortizare a mijloacelor fixe din domeniul privat al UAT Ocna Mureș
|   01.06.2016


descarcaHotărârea nr. 96/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind adoptarea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2017
|   01.06.2016


descarcaHotărârea nr. 97/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind exprimarea acordului pentru încheierea unui contract de cesiune privitor la Contractul de concesiune nr. 5232/09.05.2003
|   01.06.2016


descarcaHotărârea nr. 98/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind exprimarea acordului pentru încheierea unui contract de cesiune privitor la Contractul de concesiune nr. 9086/15.11.2002
|   01.06.2016


descarcaHotărârea nr. 99/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea modificării şi completării Planului anual de achiziţii publice pentru anul 2016, conform anexei
|   01.06.2016


descarcaHotărârea nr. 100/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic pentru luna aprilie 2016
|   01.06.2016


descarcaHotărârea nr. 101/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea numărului de beneficiari, cuantumului şi categoriilor de burse pentru semestrul II, anul şcolar 2015-2016 care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din orasul Ocna Mureş
|   01.06.2016


descarcaHotărârea nr. 102/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și cofinanțarea proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014 -2020”din cadrul căruia fac parte și investițiile menționate în lista anexată
|   01.06.2016


descarcaHotărârea nr. 103/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea modificarii şi completării Statului de funcţii şi a Organigramei Clubului Sportiv Ocna Mureş –persoană juridică de drept public organizată ca instituţie publică în subordinea Consiliului local Ocna Mureş, conform anexelor 1 și 2
|   01.06.2016


descarcaHotărârea nr. 104/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, conform anexei nr.1 şi modificarea listelor de investiţii conform anexelor nr.2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
|   01.06.2016


descarcaHotărârea nr. 105/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice “Servicii socio-medicale ” cod CPV 85300000-2-Servicii de asisteanță socială și servicii conexe, prin procedura ,,achiziţie directă” , criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”
|   01.06.2016


descarcaHotărârea nr. 106/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind aprobarea schimbului de apartamente între Cojocaru Igor chiriaș al apartamentului situate în Ocna Mureș, str. Digului, bl.3AB-72-ANL, sc A, ap.5, în suprafață utilă de 78,20 mp, valoarea chiriei fiind de 235,85 lei/lună și Mihaly Zsolt, chiriaș al apartamentului situate pe str. Digului, bl 3AB-72-ANL, SC.A, ap.2, în suprafață de 74,29 mp, valoarea chiriei fiind de 224,06 lei/lună, începând cu 01.06.2016
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 107/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind propunerile Primăriei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, făcute pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor,ce vor fi înaintate domnului Prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor prevăzute la art.36,p-ctele. 2-5 din Legea nr.18 din 19 februarie 1991 privind fondul funciar, republicată, cetăţenilor solicitanţi menţionaţi în anexa
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 108/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Contului Trimestrial de Execuţie al Bugetului Local al oraşului Ocna Mureş la data de 31.03.2016, conform anexelor nr. 1 și 2
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 109/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea casării mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre
|   01.06.2016


descarcaHotărârea nr. 110/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, conform anexei nr.1 şi modificarea listelor de investiţii conform anexelor nr.2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 111/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind situația debitorului SC FREM SRL reglementată conform Sentinței nr. 1842/CAF/2014 a Tribunalului Alba în Dosar nr.1342/175/2012
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 112/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice “Lucrări de relocare LEA 0,4kv și LEA 20 kv de pe strada 9 Mai din orașul Ocna Mureș” cod CPV 45310000-3-lucrări de instalații electrice, prin „achiziţie directă” , criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 113/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea proiectului tehnic nr 07/2016 privind lucrarea ,,Relocarea LEA 0,4 kv și LEA 20 kv de pe strada 9 Mai din orașul Ocna Mureș” întocmit în baza Contractului nr C-3710/E/701 din 14.03.2016, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 114/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea unei bonificație (scutire) a prețului pentru închirierea Sălii de Sport, exclusiv pentru activitățile desfășurate de echipele Clubului Sportiv Ocna Mureș , de la 40 lei/ora cât este în prezent, la 20 lei/ora, în regim de abonament
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 115/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea de investiții „Reparații și consolidare grădinița cu program normal Cisteiu de Mureș”
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 116/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrărea de investiții „Reparații și consolidare Școala Primară Cisteiu de Mureș”
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 117/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea de investiții „Reparații și consolidare Școala Primară Uioara de Sus ”
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 118/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind clarificarea situației juridice și parcelarea imobilelor proprietate publică a UAT Orașul Ocna Mureș, situate administrativ în Ocna Mureș str. Zorilor, nr.1, jud. Alba, identificate cu C.F 927 Ocna Mureş, cu nr top 223/2/2/1/3/2/1
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 119/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind clarificarea situației juridice și parcelarea imobilelor proprietate publică a UAT Orașul Ocna Mureș, situate administrativ în Ocna Mureș, satul aparținător Cisteiu de Mureș, nr.81, jud. Alba, în suprafaţă de 5755 mp, C.F 77731 Ocna Mureş, cu nr top 598/2
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 120/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încetarea Contractului de concesiune nr 2370 din 15.05.2002, având concesionar pe Moldovan Stelian Remus, pentru terenul situat în Ocna Mureș, sat Cisteiu de Mureș, nr. 109/J, jud. Alba, în suprafață de 745 mp
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 121/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, conform annexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 122/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea termenelor contractelor de închiriere, cu încă un an de la data expirării, a chiriaşilor din bl 73 ANL, situat în Ocna Mureş, strada Colonia Monchim, nr. 12, înscrişi în anexca care face parte integrantă din prezenta
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 123/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încetarea contractului de închiriere nr. 8949 din 03.07.2014 încheiat între Orașul Ocna Mureș, în calitate de locator-proprietar și domnul Muntean Cornel , în calitate de locatar- chiriaș
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 124/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind clarificarea situației juridice, parcelarea, unificarea de parcele și schimbarea categoriei de folosință a unor imobile proprietate a UAT Orașul Ocna Mureș
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 125/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Cconsiliul local Ocna Mureș cu sediul în Ocna Mureș, str.Nicolae Iorga, nr 27 și Asociația ASMEA – Acțiuni Sociale prin Metode Educative Active, cu sediul în Ocna Mureș, str. Mălinului, bl.63, sc.B, ap.6,jud. Alba, conform anexei
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 126/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind suspendarea procedurii de aprobare a proiectului tehnic întocmit pentru amenajarea unei terase pe terenul care face obiectul Contractului de închiriere nr. 19201/14.12.2015
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 127/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind constituirea Comisiei de validare
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 128/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind validarea mandatelor consilierilor locali
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 129/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind declararea, ca legal constituit, a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 130/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alegerea preşedintelui de şedinţă
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 131/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alegerea viceprimarului Oraşului Ocna Mureş
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 132/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Oraşului Ocna Mureş
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 133/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic pentru lunile mai și iunie 2016
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 134/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind aprobarea documentației de licitație pentru delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Alba, respectiv de colectare și transport a deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 135/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind propunerile Primăriei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, făcute pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor,ce vor fi înaintate domnului Prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor prevăzute la art.36,p-ctele. 2-5 din Legea nr.18 din 19 februarie 1991 privind fondul funciar, republicată, cetăţenilor solicitanţi menţionaţi în anexa
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 136/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind înființarea și funcționarea în subordinea Consiliului local al orașului Ocna Mureș, a Așezământului Cultural Ocna Mureș, ca persoană juridică de drept public, fără personalitate juridică
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 137/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea de către Consiliul local al orașului Ocna Mureș a raportului de evaluare a domeniului public al orașului Ocna Mureș
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 138/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea desfăşurării sărbătorii locale „Zilele oraşului Ocna Mureş” în perioada 27-28 august 2016
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 139/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Documentației tehnico-economice pentru lucrarea „Reparații și consolidare Școala Primară Uioara de Sus”-proiect nr 9/2016, conform anexei
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 140/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Documentației tehnico-economice pentru lucrarea „Reparații și consolidare Școala primară Cisteiu de Mureș”-proiect nr 8/2016, conform anexei
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 141/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Documentației tehnico-economice pentru lucrarea „Reparații și consolidare Grădinița cu program normal Cisteiu de Mureș”-proiect nr 7/2016, conform anexei
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 142/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind concesionarea pe o duratăde 10 ani, prin licitaţie publică cu strigare a spațiului Radiologia din Policlinica Ocna Mureș, în suprafaţă de 70 mp pentru deschiderea unui centru de radiologie, spatiu situat în Ocna Mureş, str. Axente Sever, nr. 43 A,jud. Alba , preţul de pornire al licitaţiei să fie de 4000 lei/an
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 143/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind vânzarea, prin licitaţie publică cu strigare a terenului înscris în CF 70634 Ocna Mureș,, cu nr top 1454/122 în suprafață de 250 mp teren situat în Ocna Mureş, str. Dâmbului, nr 13, jud. Alba , preţul de pornire al licitaţiei fiind de 7190 lei, inclusiv T.V.A-ul aferent
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 144/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind acordarea unui mandat special Domnului primar al orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler, reprezentantul Consiliului Local al orașului Ocna Mureș în Adunarea generală a Asociației „Apa Alba”
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 145/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea termenului de valabilitate a contractului nr 17960/23.12.2015 încheiat între orașul Ocna Mureș și Universitatea ,,1 Decembrie 1918” Alba Iulia-Activitatea Economică având ca obiect: prestarea de servicii de elaborare de studiu de coexistență pentru avizare PUG Ocna Mureș, cod CPV 793111008,-servicii de elaborare de studii, până la data de 13.09.2016
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 146/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea cu înca 60 de zile a termenului de valabilitate a contractului nr 19594/21.12.2015 completat cu actul adițional nr 1/4058/15.03.2016 încheiat între orașul Ocna Mureș și Spiri Com SRL, având ca obiect: Servicii de întocmire Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru ,,Amenajare bază de tratament și agrtement în orașul Ocna Mureș”, cod CPV 71241000-9-Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize și 71240000-9-servicii de arhitectură, inginerie și de planificare
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 147/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea schimbului de apartamente între Nicoară Florin Ovidiu chiriaș al apartamentului situate în Ocna Mureș, str. Colonia Monchim, bl.74-6ABC, sc B, mansardă ap.11, în suprafață utilă de 51,90 mp, valoarea chiriei fiind de 83,52 lei/lună și Jakab Narcis Adrian, chiriaș al apartamentului situate pe str. Colonia Monchim, bl 74-6ABC, SC.C ap.5, în suprafață de 42,44 mp, valoarea chiriei fiind de 59,19 lei/lună, începând cu 01.08.2016
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 148/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru aprobarea Studiului privind evaluarea comunității din Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Ocna Mureș întocmit de Fundația PROGPERS.Validarea ca zonă marginalizată a unei zone din Orașul Ocna Mureș
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 149/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea de buget şi modificarea listei de investiţii conform anexelor nr.1 şi 2
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 150/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între UAT Orașul Ocna Mureș, Liceul Teoretic „Petru Maior” din Ocna Mureș, Fundația PROGPERS din Alba Iulia și Asociația ASMEA Ocna Mureș în vederea accesării și implementării în comun a proiectului de interes public local intitulat COMPACT cod MySmis 101453
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 151/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobare achiziție servicii de intocmire Studiu de Fezabilitate si Proiect tehnic pentru „Regenerare teren industrial dezafectat prin construirea de alei pietonale, spaţii verzi, amenajare spaţii de joacă şi recreere şi introducerea în circuitul spaţiilor destinate activităţilor recreative cotidiene din oraşul Ocna Mureş.”
|   01.08.2016


descarcaHotărârea nr. 152/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind soluţionarea dosarului numărul 639/175/2013
|   10.10.2016


descarcaHotărârea nr. 153/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea nr.151/12.07.2016, referitor aprobare achiziție servicii de întocmire Studiu de Fezabilitate si Proiect tehnic pentru “Regenerare teren industrial dezafectat prin construirea de alei pietonale, spaţii verzi, amenajare spaţii de joacă şi recreere şi introducerea în circuitul spaţiilor destinate activităţilor recreative cotidiene din oraşul Ocna Mureş.”
|   10.10.2016


descarcaHotărârea nr. 154/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Contului Trimestrial de Execuţie pentru TRIMESTRUL II 2016 conform anexelor 1 şi 2
|   10.10.2016


descarcaHotărârea nr. 155/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încetarea Contractului de închiriere nr.9059/15.06.2016, încheiat între Oraşul Ocna Mureş în calitate de locator-proprietar şi Cojocaru Igor în calitate de locatar-chiriaş
|   10.10.2016


descarcaHotărârea nr. 156/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice din Ocna Mureş pe anul 2016
|   10.10.2016


descarcaHotărârea nr. 159/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş nr.101/12.05.2016
|   10.10.2016


descarcaHotărârea nr. 160/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea „Reparaţii şi consolidare Şcoala primară Uioara de Sus” şi cofinanţarea lucrărilor de Oraşul Ocna Mureş
|   10.10.2016


descarcaHotărârea nr. 161/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea „Reparaţii şi consolidare Grădiniţa cu program normal Cisteiu de Mureş” şi cofinanţarea lucrărilor de Oraşul Ocna Mureş
|   10.10.2016


descarcaHotărârea nr. 162/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea „Reparaţii şi consolidare Şcoala primară Cisteiu de Mureş” şi cofinanţarea lucrărilor de Oraşul Ocna Mureş
|   10.10.2016


descarcaHotărârea nr. 163/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind instalarea de indicatoare rutiere pe str. 9 Mai
|   10.10.2016


descarcaHotărârea nr. 164/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind desemnarea a trei reprezentanti ai Consiliului local al oraşului Ocna Mureş în Consiliul de Administraţie al Liceului Teotretic ,,Petru Maior” Ocna Mureş
|   10.10.2016


descarcaHotărârea nr. 165/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind propunerile Primăriei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, făcute pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor,ce vor fi înaintate domnului Prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor prevăzute la art.36,p-ctele. 2-5 din Legea nr.18 din 19 februarie 1991 privind fondul funciar, republicată, cetăţenilor solicitanţi menţionaţi în anexe
|   10.10.2016


descarcaHotărârea nr. 167/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind retragerea concesiunii S.C ALTRANSCIN SRL asupra terenului proprietate privată a orașului Ocna Mureș, situat în Ocna Mureș, str. Mălinului, nr. 20, jud. Alba
|   10.10.2016


descarcaHotărârea nr. 168/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind conferirea titlului onorific de cetățean de onoare al orașului Ocna Mureș domnului dr. Gheorghe Emil Oneț, conferențiar universitar, cercetător și scriitor
|   10.10.2016


descarcaHotărârea nr. 169/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea și completarea art.1 din HCLOM nr 100 din 30.05.2013 privind aprobarea taxelor ce vor fi percepute în cadrul activității de administrare a cimitirului orășenesc Ocna Mureș
|   10.10.2016


descarcaHotărârea nr. 170/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea art. 2 al HCLOM nr 138 din 12.07.2016 privind manifestarea ,,Zilele orașului Ocna Mureș”
|   10.10.2016


descarcaHotărârea nr. 171/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna iulie 2016
|   10.10.2016


descarcaHotărârea nr. 172/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind schimbarea titularului de contract nr. 13192 din 02.10.2014 pentru apartamentul situat în Ocna Mureș, str. Al. Independenței, bl.26, ap.10
|   10.10.2016


descarcaHotărârea nr. 173/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încetarea contractului de închiriere nr. 16392 din 23.11.2012 pentru apartamentul nr. 1 din bloc 3AB-72-ANL situat în Ocna Mureș, str. Digului, nr 20 A
|   10.10.2016


descarcaHotărârea nr. 174/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea de buget şi modificarea listelor de investiţii conform anexelor nr.1,2,3,4
|   10.10.2016


descarcaHotărârea nr. 175/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind repartizarea de locuințe ANL doamnei Sasu Emilia și domnului Bugnar Marius Adrian
|   10.10.2016


descarcaHotărârea nr. 176/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind revocarea HCLOM nr 137 din12.07.2016 și aprobarea documentației cuprinzând raportul de evaluare a bunurilor cuprinse în domeniul public al UAT orașul Ocna Mureș
|   10.10.2016


descarcaHotărârea nr. 177/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.160/08.08.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea „Reparaţii şi consolidare Şcoala primară Uioara de Sus” şi cofinanţarea lucrărilor de Oraşul Ocna Mureş
|   10.10.2016


descarcaHotărârea nr. 178/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.161/08.08.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea „Reparaţii şi consolidare Grădiniţa cu program normal Cisteiu de Mureş” şi cofinanţarea lucrărilor de Oraşul Ocna Mureş
|   10.10.2016


descarcaHotărârea nr. 179/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.162/08.08.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea „Reparaţii şi consolidare Şcoala primară Cisteiu de Mureş” şi cofinanţarea lucrărilor de Oraşul Ocna Mureş
|   10.10.2016


descarcaHotărârea nr. 180/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul UAT orașul Ocna Mureș pe anul 2017, conform anexei nr.2b la Ordinul Ministrului Administraţiei Publice nr 7660/2006, formată din anexle 1,2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta
|   10.10.2016


descarcaHotărârea nr. 181/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind acordarea scutirii de la plata chiriei, domnului Hoca Cristian Ștefan, titular al contractului de închiriere nr.19039/11.12.2015, pentru spaţiul locativ situat în Ocna Mureş, str.Colonia Monchim, nr.12, bl.7AB-73-ANL, sc.B, ap.8, jud. Alba
|   10.10.2016


descarcaHotărârea nr. 182/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 conform anexei nr.1
|   10.10.2016


descarcaHotărârea nr. 183/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind transmiterea către CJ Alba pentru Spitalul Județean de Urgență Alba a documentației tehnico-economice întocmită de SC PROIECTANTUL SA Cluj Napoca, proiect nr. 6/2014, în vederea înființării și funcționării obiectivului de interes public local „Centrul Multifuncțional de Sănătate Ocna Mureș”
|   10.10.2016


descarcaHotărârea nr. 184/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea, până la data de 01.11.2016 zile a termenului de valabilitate a contractului nr 17960/23.11.2015 încheiat între orașul Ocna Mureș și Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, având ca obiect: Servicii de elaborare studiu de coexistență pentru avizare PUG Ocna Mureș, cod CPV 79311108-8-Servicii de elaborare de studii
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 185/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încetarea, începând cu 01.10.2016, a contractului de concesiune nr.6038/05.05.2015 încheiat între Orașul Ocna Mureș și Groza M. Eugenia, medic specialist pediatrie
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 186/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea desemnării d-lui Frânc Dorel ca reprezentant al Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş, în A.G.A a S.C. APA CTTA S.A. ALBA
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 189/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi al orașului Ocna Mureș, conform documentației întocmită de S.C Topo Alba Consulting SRL , în baza contractului de servicii nr 12509 din 05.08.2016, parte integrantă din prezenta
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 190/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind înscrierea în domeniul public al UAT orașul Ocna Mureș a imobilelor compuse din teren și construcții „Cimitirul orășenesc Ocna Mureș”
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 191/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizeaza locuințe convenabile cu chirie din fondul locativ al UAT orașul Ocna Mureș
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 192/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind concesionarea pe o durată de 10 ani, prin licitaţie publică cu strigare a spațiului Cabinetul medical nr.7 din Policlinica Ocna Mureș, în suprafaţă de 25,44 mp pentru deschiderea unui Cabinet de medicina de familie, spatiu situat în Ocna Mureş, str. Axente Sever, nr. 43 A, jud. Alba , preţul de pornire al licitaţiei fiind de 1450,00 lei/an
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 193/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind propunerile Primăriei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, făcute pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor,ce vor fi înaintate domnului Prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor prevăzute la art.36, p-ctele. 2-5 din Legea nr.18 din 19 februarie 1991 privind fondul funciar, republicată, cetăţenilor solicitanţi menţionaţi în anexa
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 195/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea de buget şi modificarea listei de investiţii conform anexelor nr.1 și 2
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 196/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea art.2 din HCLOM nr 128 din23.06.2016
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 197/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea relocării unor persoane care locuiesc fără titlu în construcția denumită baraca nr 9 amplasată pe terenul proprietate a UAT Ocna Mureș, situat la adresa din Ocna Mureș, str. G. Barițiu și identificat cu CF. Nr 71127 Ocna Mureș, nr top 30/1/1/1/1/1/1/1/1/2/2
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 199/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru lucrarea Amenajare baza de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș” conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 200/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind concesionarea pe o durată de 10 ani, prin licitaţie publică cu strigare a spațiului proprietate publică a UAT Orașul Ocna Mureș – Cabinetul medical nr.11 în suprafaţă de 37,00 mp, situat în Ocna Mureş, str. Axente Sever, nr. 43 A, jud. Alba în clădirea Policlinicii, pentru desfășurarea de activități medicale, preţul de pornire al licitaţiei fiind de 2.200,00 lei/an
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 201/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul UAT orașul Ocna Mureș pe anul 2016 și pe anul 2017
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 202/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind desemnarea primarului oraşului Ocna Mureş, domnul Vinţeler Silviu, ca reprezentant al Oraşului Ocna Mureş, în Adunarea Generală a Asociaţiilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris” Alba
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 203/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind trecerea din domeniul privat al UAT Ocna Mureş în domeniul public al UAT Ocna Mureș a imobilului înscris în CF 78986 Ocna Mureș, cu nr.cadastral 78986-curți, construcții în suprafață de 10656 m.p. teren situat în Ocna Mureș, strada Fabricii
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 204/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Servicii de proiectare pentru modernizarea străzilor Axente Sever, Vasile Lupu și Ștefan Augustin –de la podul peste canalul de gardă până la intersecția cu strada Tudor Vladimirescu”, prin procedura „procedură simplificată”, criteriul de atribuire fiind ,,cel mai bun raport calitate-preț”, valoare estimată (fără T.V.A ) de 12500,00 lei
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 205/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea încheierii contractelor de acordare, pe perioada noiembrie 2016 – decembrie 2016, a finanţării nerambursabile în cuantum total de 19.000 lei
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 206/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului centrul de zi “CENTRU EDUCAȚIONAL EGALITATE DE ȘANSE”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 207/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Contului Trimestrial de Execuție pentru trimestrul III 2016
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 208/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind stabilirea contravalorii dreptului de superficie exercitat de către Stoica Maria-Mirela pentru terenurile situate în Ocna Mureș, str. A. Mureșanu, nr. 121, jud. Alba
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 209/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea Programului anual al achiziţiilor publice directe pentru anul 2016, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 210/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind mandatarea primarului orașului Ocna Mureș, domnul Vințeler Silviu să reprezinte interesele Consiliului local al orașului Ocna Mureș în toate litigiile în care acesta este parte și în toate stadiile procesuale în care s-ar afla respectivele cauze, precum și în toate cauzele care se vor ivi, pe durata actualului mandat, inclusiv în fața executorilor judecătorești, în faza de executare silită, dacă va fi cazul
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 211/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea încheierii unei Convenții de constituire a dreptului de uz, servitute și acces la utilitățile publice între orașul Ocna Mureș, prin CLOM și S.C. FDEE ,,Electrica Distribuție Transilvania Sud” SA, pentru amplasarea unui post de transformare pentru alimentarea cu energie electrică a Spitalului orășenesc și a Policlinicii Ocna Mureș
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 212/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind revocarea HCLOM nr. 115/19.06.2014 privind „Transmiterea în folosință gratuită în favoarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, a unor bunuri în vederea funcționării Centrului de Sănătate Multifuncțional Ocna Mureș”
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 213/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea de buget şi modificarea listei de investiţii conform anexelor nr.1, 2 și 3
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 214/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și Proiectul Tehnic nr.16/2016
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 215/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alocarea sumei de 20.820 lei la capitolul 68.02.50 Asistența socială, pentru sustenabilitatea proiectului „Centrul educațional Egalitate de șanse”, conform anexei 1
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Acordului de parteneriat dintre UAT oraș Ocna Mureș în calitate de Partener 2 în cadrul Proiectului ANTREPRENORIAT – INVAȚĂ ȘI APLICĂ, depus în cadrul Programului operațional CAPITAL UMAN, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 217/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind revocarea Hotărârilor Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr.219, 220 și 221 din 14.11.2016
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 218/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziției „Servicii de proiectare privind creșterea eficienței energetic a spitalului orășenesc Ocna Mureș și a Policlinicii Ocna Mureș”
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 219/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru modificarea art. 2 al HCLOM nr.162/08.08.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea „Reparaţii şi consolidare Şcoala primară Cisteiu de Mureş” şi cofinanţarea lucrărilor de Oraşul Ocna Mureş
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 220/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru modificarea art. 2 al HCLOM nr.161/08.08.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea „Reparaţii şi consolidare Grădinița cu program normal Cisteiu de Mureş” şi cofinanţarea lucrărilor de Oraşul Ocna Mureş
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 221/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru modificarea art. 2 al HCLOM nr.160/08.08.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea „Reparaţii şi consolidare Şcoala primară Uioara de Sus” şi cofinanţarea lucrărilor de Oraşul Ocna Mureş
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 222/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea de buget şi modificarea listei de investiţii conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 223/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind revocarea Hotărârilor Consiliului Local al orașului Ocna Mureș nr. 219, nr. 220 și nr. 221 din data de 14.11.2016
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 224/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru modificarea art. 2 al HCLOM nr.162/08.08.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea „Reparaţii şi consolidare Şcoala primară Cisteiu de Mureş” şi cofinanţarea lucrărilor de Oraşul Ocna Mureş
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 225/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru modificarea art. 2 al HCLOM nr.161/08.08.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea „Reparaţii şi consolidare Grădinița cu program normal Cisteiu de Mureş” şi cofinanţarea lucrărilor de Oraşul Ocna Mureş
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 226/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru modificarea art. 2 al HCLOM nr.160/08.08.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea „Reparaţii şi consolidare Şcoala primară Uioara de Sus” şi cofinanţarea lucrărilor de Oraşul Ocna Mureş
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 227/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru modificarea și completarea art. 1 al HCLOM nr. 214/27.10.2016
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 228/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru actualizarea portofoliului de proiecte strategice al Orașului Ocna Mureș
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 229/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind propunerile ce vor fi înaintate domnului Prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 230/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind înscrierea în domeniul privat al UAT Ocna Mureş a cotei de 158/201 părți din terenul proprietate de stat în suprafață de 804 mp, situat administrativ în Ocna Mureș, str. Dragalina, nr. 2, jud. Alba
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 231/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind înscrierea în domeniul privat al UAT Orașul Ocna Mureş a terenului proprietate de stat în suprafață de 164 mp, situat administrativ înOcna Mureș, str. Abatorului, nr. 1, jud. Alba
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 232/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind înscrierea în domeniul privat al UAT Ocna Mureş a cotei de 27/100 părți din terenul proprietate de stat în suprafață de 720 mp, situat în Ocna Mureș, str. Abatorului, nr. 1, jud. Alba
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 233/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind înscrierea în domeniul privat al UAT Orașul Ocna Mureş a terenului proprietate de stat în suprafață de 770 mp, situat în Ocna Mureș, str. Ecaterina Varga, nr. 5, jud. Alba
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 234/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind înscrierea în domeniul privat al UAT Orașul Ocna Mureş a terenului proprietate de stat în suprafață de 337 mp, situat în Ocna Mureș, str. Avram Iancu, nr.11, jud. Alba
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 235/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind înscrierea în domeniul privat al UAT Ocna Mureş a terenului proprietate de stat în suprafață de 377 mp și suprafață de 287 mp situat în Ocna Mureș, str. Cloșca, nr.73, jud. Alba
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 236/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru lunile august, septembrie și octombrie 2016
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 237/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea suprafeței apartamentului nr.56 din bl. 26 situat la adresa din strada Aleea Independenței, proprietate a UAT Orașul Ocna Mureș
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 238/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind înscrierea în domeniul privat al UAT Orașul Ocna Mureş a imobilelor proprietate de stat situate administrativ în Ocna Mureș, str. B.P Hasdeu, nr.15, jud. Alba
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 239/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea art. 11 pct. 11.7 al HCLOM nr.96/28.04.2016 pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2017
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 240/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea emiterii „acordului vecinilor”, în numele și pe seama proprietarului UAT orșul Ocna Mureș, pentru investiția „construire spații de depozitare, sortare și împrejmuire” care urmează a fi efectuată pe terenul proprietate a numiților Nuc Ana și soțul Nuc Emil
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 241/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind repartizarea de locuințe ANL numiților Bîrcea Marius Ciprian și Vigh Sonia Mirela
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 242/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea cu încă un an, a duratei contractelor de închiriere nr.16382 din 23.11.2012 – chiriaş Ocnean Cosmin și respectiv nr. 15876/14.11.2012 – chiriaș Feher Andrei Răzvan
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 243/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea desfășurării evenimentului cultural-tradițional de interes public local SLOBOZÂ-NE GAZDĂ-N CASĂ în ziua de 17.12.2016
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 244/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea numărului de beneficiari, cuantumului şi categoriilor de burse pentru semestrul I, anul şcolar 2016-2017 care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din orașul Ocna Mureş
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 245/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea parcelării imobilului “grădiniță şi curti, construcții “aflat în domeniul public al oraşului Ocna Mureş, situat administrativ în Ocna Mureş, str. Nicolae Iorga, nr 35, în suprafaţă de 628 mp, C.F. 72816 Ocna Mureş, cu nr top 1994 în două loturi
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 246/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind clarificarea situației juridice a unor imobile din orașul Ocna Mureș
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 247/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind înscrierea în domeniul public al orașului Ocna Mureș a unor străzi
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 248/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea de buget şi modificarea listei de investiţii conform anexelor nr.1, 2 și 3
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 249/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea raportului de cheltuieli pentru evenimentul cultural de interes public local ,,Mureş pe marginea ta” ediţia a XXIX-a, desfăşurat la Ocna Mureş
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 250/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea desemnării d-lui Frânc Dorel ca reprezentant al Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş, în A.G.A a S.C. APA CTTA S.A. ALBA
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 251/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea alocării sumei de 25.000 lei, sumă necesară achiziționării cadourilor de Crăciun, pentru copiii din cadrul învățământului preuniversitar de stat, arondați Unității Administrativ Teritoriale Ocna Mureș
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 252/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea alocării sumei de 52.000 lei pentru unitățile de cult religios recunoscute legal de pe raza orașului Ocna Mureș
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 253/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru modificarea art. 1 al HCLOM nr.215/27.10.2016 privind alocarea sumei de 20.820 lei la capitolul 68.02.50 Asistența socială, pentru sustenabilitatea proiectului „Centrul educațional Egalitate de șanse”, conform anexei
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 254/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea de buget şi modificarea listei de investiţii conform anexelor nr.1 și 2
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 255/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice ,,Servicii de proiectare „Servicii de proiectare amenajare Piaţă industrială în oraşul Ocna Mureş”;, criteriul de atribuire fiind „cel mai bun raport calitate-preț”, valoare estimată (fără T.V.A ) de 20,833,33 lei
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 256/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea art. 41 alin 10 din anexa 1 a HCLOM nr 103/2008
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 257/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind acordarea scutirii de la plata impozitului datorat pentru anul 2017 bugetului UAT Orașul Ocna Mureș de către Asociația Creștină de Misiune și caritate Bunul Samaritean
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 258/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind propunerile ce vor fi înaintate doamnei Prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 259/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încetarea contractului de închiriere nr. 15886 din 14.11.2012 pentru ap. nr. 5 din bloc 3AB-72-ANL,sc.B, situat în Ocna Mureș, str.Colonia Monchim, nr. 12, începând cu data de 25.12.2016
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 260/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea alocării sumei de 8.000 lei pentru unitățile de cult religios recunoscute legal de pe raza orașului Ocna Mureș
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 261/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna noiembrie 2016
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 262/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea planului de achiziţii publice pentru anul 2017
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 263/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea art.1 lit. B), aliniatul 6, din H.C.L.O.M. nr.191 din 29.09.2016 privind aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințe convenabile cu chirie din fondul locativ al UAT orașul Ocna Mureș
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 264/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea noului cuantum al chiriilor aferente locuințelor realizate în regim ANL în orașul Ocna Mureș, începând cu 01.01.2017
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 265/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind transferul din domeniul privat în domeniul public al UAT Orașul Ocna Mureș a terenului înscris în C.F. nr.78986 Ocna Mureș, nr. cad. 78986, în suprafață de 10.656 m.p. în vederea realizării investiției de interes public ,,Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș”
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 266/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind închirierea, prin licitație publică a terenului situat la adresa din Ocna Mureș, str. 9 Mai, nr.3, jud. Alba, înscris în CF 77653 Ocna Mureș
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 267/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Proiectului Planului de organizare a reţelei şcolare de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Ocna Mureş, pentru anul şcolar 2017 – 2018
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 268/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru modificarea și completarea HCLOM nr.247/29.11.2016 privind aprobarea înscrierii în domeniul public al orașului Ocna Mureș a unor străzi
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 269/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind clarificarea situației juridice și închirierea, prin licitație publică, a terenului situat la adresa din Ocna Mureș, str. 9 Mai, nr.3, jud. Alba, înscris în CF 71827 Ocna Mureș, cu nr. cad. 71827, în suprafață de 6,00 mp.
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 270/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alocarea sumei de 64.110 lei la capitolul 68.02.50 Asistența socială, pentru continuarea sustenabilității proiectului „Centrul educațional Egalitate de șanse”
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 271/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare personalului din cadrul UAT – ORAŞ OCNA MUREŞ aprobat prin HCLOM nr.275/2015
|   10.01.2017


descarcaHotărârea nr. 272/2016 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea de buget şi modificarea listei de investiţii conform anexelor nr.1 și 2
|   10.01.2017

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support