Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pentru a vizualiza fișierele marcate cu pictograma PDF (Portable Document Format) aveți nevoie de programul Adobe Reader. Daca nu-l aveți instalat, puteți să descărcați programul de pe pagina adobe.com sau [ direct de aici ] (legatura externa).


descarcaHotărârea nr. 1/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind utilizarea excedentului bugetar al UAT orașul Ocna Mureș pe anul 2017, in anul 2018
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 2/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alocarea sumei de 91290 lei la capitolul 68.02.50 ‚’’Asistenta sociala’’, pentru continuarea sustenabilitatii proiectului ’’Centrul educational Egalitate de Sanse’’,conform anexei, care face parte integranta din prezenta
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 3/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind apartamentarea imobilului proprietate privată a UAT orașul Ocna Mureș, situat în Ocna Mureș, str. Mihai Eminescu, nr.4, jud. Alba
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 4/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind clarificarea situației juridice a unui teren; actualizarea titularului concesionar Haiduc Adrian Vasile din Contractul de concesiune nr. 6183/2005, actualizat conform Contractului de cesiune nr.4836/28.03.2016
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 5/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încetarea contractului de închiriere nr 9030/03.07.2014, începând cu data de 20.01.2018, ca urmare a decesului titularului contractului de închiriere
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 6/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 3954/21.03.2014, de pe numele Cismaș Otilia pe numele Berki Natalia, ca urmare a decesului titularului inițial
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 7/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încetarea contractului de închiriere nr. 3596/17.03.2014, începând cu data de 17.02.2018 prin denunțarea unilaterală de către chiriaș
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 8/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încetarea contractului de închiriere nr. 284/09.01.2013, începând cu data de 06.01.2018, prin expirarea termenului prevăzut în contract
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 9/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea termenului contractual, pe o perioadă de 12 luni de la data expirării termenelor contractuale pentru chiriașii din bl. 7AB-73-ANL, str. Colonia Monchim, nr.12, jud. Alba și bl 7AB-72-ANL, str. Digului, nr . 20A, jud. Alba, înscriși în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 10/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului Orașului Ocna Mureș pentru anul 2017
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 11/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Contului Trimestrial de Execuţie pentru trimestrul IV 2017 – Oraș Ocna Mureș și Unitatea Medico Socială din Ocna Mureș
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 12/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor

|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 13/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea termenului contractului de arendare nr. 2054/14.02.2014 încheiat cu arendașul Haiduc Iacob
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 14/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea listei provizorii de priorități pentru obținerea de locuințe ANL pe anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 15/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna decembrie 2017
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 16/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea ,,Planului de lucrări de interes local” care vor fi executate în anul 2018 la nivelul oraşului Ocna Mureş de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 şi de către cei care prestează muncă neremunerată în folosul comunităţii prevăzuţi de Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 17/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind emiterea acordului CLOM în vederea numirii persoanelor care exercita activitate de control financiar preventiv propriu la nivelul UAT Orașul Ocna Mureș
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 18/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind majorarea valorii unor bunuri proprietate publica a UAT orașul Ocna Mureș date în concesiune operatorului S.C APA CTTA SA ALBA
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 19/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor în faza de identificare a clădirilor neîngrijite situate în intravilanul orașului Ocna Mureș
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 20/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea termenului contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare nr 1340/30.01.2013
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 21/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea modalității de recuperare a contravalorii imprimatului “atestat de producător”, respectiv a unui “carnet de comercializare” de la solicitanți
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 22/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Contului Trimestrial de Execuţie pentru trimestrul IV 2017 la Clubul Sportiv Ocna Mureș , conform anexei, care face parte integrantă din prezenta
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 23/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru lunile decembrie 2017 și ianuarie 2018
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 24/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al UAT Oraşul Ocna Mureş şi a listelor de investiţii aferente anului 2018 conform anexelor nr. 1 – 32, care fac parte integrantă din prezenta
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 25/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Programului Anual de achiziţii publice pentru anul 2018, pentru achiziţiile finanţate din Bugetul local
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 26/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Planului de organizare a reţelei şcolare de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Ocna Mureş, pentru anul şcolar 2018 – 2019
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 27/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea listei definitive de priorități pentru obținerea de locuințe ANL pe anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 28/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind completarea Regulamentului de organizare și executare a serviciului public de transport persoane în regim taxi în orașul Ocna Mureș, aprobat prin HCLOM nr. 103/2008
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 29/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind aprobarea Programului pentru acordarea finanțărilor nerambursabile aferent anului 2018 care se vor acorda în baza Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul orașului Ocna Mureș, alocate pentru activități nonprofit de interes local, aprobat prin HCLOM nr. 226/19.12.2013, actualizată
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 30/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public Administrația Pieței Orașului Ocna Mureș
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 31/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Programului Anual de achiziţii publice pentru anul 2018 actualizat, pentru achiziţiile finanţate din Bugetul local
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 32/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea devizului general actualizat al indicatorilor tehnico-economici cu susținerea de la bugetul local al cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții ,, Reparații Grădiniță cu Program Normal Cisteiul de Mureș ” din orașul Ocna Mureș, județul Alba
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 33/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea devizului general actualizat al indicatorilor tehnico-economici cu susținerea de la bugetul local al cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții ,, Reparații și Consolidări Școala Primară Uioara de Sus ” din orașul Ocna Mureș, județul Alba
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 34/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea devizului general actualizat al indicatorilor tehnico-economici cu susținerea de la bugetul local al cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții ,, Reparații și Consolidări Școala Primară Cisteiul de Mureș ” din orașul Ocna Mureș, județul Alba
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 35/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea documentației(memoriului tehnic) pentru parcelarea imobilului înscris în C.F. nr. 79312 Ocna Mureș, nr. cad. 79312, în suprafață de 198 mp. , având categoria de folosință curți- construcții și făcând parte din domeniul privat al Uat Orașul Ocna Mureș
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 36/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea de buget pe anul 2018 conform anexei nr.1 și modificarea listei de investiții, conform anexelor nr.2,3,4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 37/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind înscrierea în domeniul privat al orașului Ocna Mureș al imobilului teren înscris în CF nr. 79002, în suprafață de 22 mp; constituirea dreptului de servitute asupra terenului respectiv în favoarea numiților Mezei Angela și Mezei Alexandru Petru
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 38/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind clarificarea situației juridice a unor spații din clădirea Policlinicii și disponibilizarea acestora în vederea funcționării Centrului Fix de Permanență Ocna Mureș
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 39/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018 aprobat prin HCLOM nr.158/27.09.2017
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 40/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna februarie 2018
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 41/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea vânzării prin licitație publică a mijlocului fix disponibilizat IFRON; aprobarea casării mijlocului fix AUTOBUZ
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 42/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea termenului contractual, pe o perioadă de 12 luni, începând cu data de 01.04.2018, a unor contracte de închiriere având ca obiect apartamente situate în bl. 7-AB-73-ANL
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 43/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea art.3, pct. 3.8 din HCLOM nr. – privind “stabilirea impozitelor, taxelor locale, taxelor speciale și a altor sume ce se fac venit la bugetul local, care vor fi încasate începând cu anul fiscal 2018
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 44/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea contractării de servicii de asistență juridică, pentru reprezentare în dosarul nr. 1457/107/2014
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 45/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru aprobarea închirierii, prin licitație publică,pe o perioadă de 9 ani, a unor pajiști și pășuni de pe raza administrativ- teritorială a orașului Ocna Mureș conform anexei
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 46/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Programului Anual de Achiziții Publice și respectiv a achizițiilor directe pentru anul 2018, pentru achizițiile publice finanțate din bugetul POCU în cadrul proiectului IMPACT
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 47/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 48/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLOM nr. 27/28.02.2018- privind aprobarea listei definitive de priorități pentru obținerea de locuințe ANL pe anul 2018- , referitor la cuantumul chiriei stabilite
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 49/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind evenimentul cultural de interes public local ”Lumina Învierii”
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 50/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea executării de reparații/investiții în limita sumei de 1.100 lei, pentru apartamentul situat în blocul 3 AB 72- ANL, ap.1, sc. B
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 51/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind clarificarea situației juridice a imobilelor în care funcționează Școala Generală Uioara de Jos
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 52/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea de buget pe anul 2018 conform anexei nr.1 și modificarea listei de investiții, conform anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 53/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind schimbarea titularului contractului de concesiune nr 13242/15.10.2010, de pe Marcu Ioan pe Marcu Rareș- Iulian, ca urmare a decesului titularului
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 54/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea Programului Anual de achiziţii publice pentru anul 2018
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 55/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind acceptarea donației SC ALOREF SRL/SC ASCOM INTERNAȚIONAL SRL având ca obiect terenul situat în Ocna Mureș, identificat cu CF. nr.71508- Ocna Mureș, nr. top. 46/2, respectiv nr. top.30/1/1/1/1/2
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 56/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind asigurarea continuității serviciului public de salubrizare pe raza UAT Orașul Ocna Mureș
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 57/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea şi completarea Statului de funcţii şi a Organigramei Clubului Sportiv Ocna Mureş
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 58/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rezilierea contractului de comodat nr. 55310/19.11.2003 încheiat între Orașul Ocna Mureș și SC Electrica Transilvania Sud S.A.- SDFEE ALBA
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 59/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea de buget pe anul 2018 conform anexei nr.1 și modificarea listei de investiții, conform anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta
|   25.04.2018


descarcaHotărârea nr. 60/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna martie 2018
| 26.04.2018


descarcaHotărârea nr. 61/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind stabilirea impozitelor, taxelor locale, a taxelor speciale și a altor sume ce se fac venit al bugetului local, care vor fi încasate începând cu anul fiscal 2019
| 26.04.2018


descarcaHotărârea nr. 62/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind înscrierea în domeniul public al UAT orașul Ocna Mureș a imobilelor – terenuri și construcții care formează obiectivul Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” din Ocna Mureș în vederea clarificării situației juridice a acestora și din punct de vedere al cărților funciare.
| 26.04.2018


descarcaHotărârea nr. 63/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind prelungirea termenului contractual, pe o perioadă de 12 luni, începând cu data expirării duratei inițiale a unor contracte de închiriere având ca obiect apartamente situate în bl. 7-AB-72-ANL și strada Zaharia Bârsan, nr.6,ap.3
| 26.04.2018


descarcaHotărârea nr. 64/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor
| 26.04.2018


descarcaHotărârea nr. 64/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor
| 26.04.2018


descarcaHotărârea nr. 65/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind corectarea lungimii străzii Ștefan cel Mare din orașul Ocna Mureș
| 26.04.2018


descarcaHotărârea nr. 66/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind transmiterea în folosință gratuită către Consiliul județean Alba –DGASPC Alba a spațiului situat în Ocna Mureș, strada N.Iorga, nr.23, județul Alba
| 26.04.2018


descarcaHotărârea nr. 67/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind prelungirea termenului de valabilitate a documentațiilor de urbanism PUG, PAT și RLU
| 26.04.2018


descarcaHotărârea nr. 68/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea Documentației de alipire a imobilelor situate pe strada Ștefan cel Mare, nr.35
| 26.04.2018


descarcaHotărârea nr. 69/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind achiziția de“Furnizare consumabile pentru imprimante şi copiatoare”
| 26.04.2018


descarcaHotărârea nr. 70/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind atribuirea unor autorizații taxi pentru pe o perioadă de 5 ani
| 26.04.2018


descarcaHotărârea nr. 71/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind rectificarea de buget pe anul 2018 conform anexei nr.1 și modificarea listei de investiții, conform anexei nr.2, care fac parte integrantă din prezenta
| 26.04.2018


descarcaHotărârea nr. 72/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind rectificarea de buget pe anul 2018 conform anexei nr.1 și privind modificarea Programului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2018
| 26.04.2018


descarcaHotărârea nr. 73/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind încheierea contractului de prestare de servicii de salubrizare și modificarea cuantumului taxei speciale de salubrizare
| 26.04.2018


descarcaHotărârea nr. 74/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna aprilie 2018
| 15.05.2018


descarcaHotărârea nr. 75/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea alocării sumei de 500 lei, necesară organizării evenimentului anual ,,1 iunie-Ziua Internațională a Copilului ”
| 17.05.2018


descarcaHotărârea nr. 76/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea numărului de beneficiari, cuantumului şi categoriilor de burse pentru semestrul II, anul şcolar 2017-2018 care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din orasul Ocna Mureş
| 17.05.2018


descarcaHotărârea nr. 77/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș Pentru aprobarea Documentației tehnice privind înscrierea provizorie a dreptului de proprietate a Orașului Ocna Mureș-domeniul public asupra imobilelor aflate în sectorul 5,6, 7 și 16 pentru care s-au efecuat lucrări de cadastru sistematic
| 17.05.2018


descarcaHotărârea nr. 78/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind rectificarea de buget pe anul 2018 conform anexei nr.1 și modificarea listei de investiții, conform anexei nr.2, care fac parte integrantă din prezenta
| 17.05.2018


descarcaHotărârea nr. 79/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice necesare lucrărilor care vor fi efectuate în cadrul proiectului integrat “Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasul Ocna Mures”
| 17.05.2018


descarcaHotărârea nr. 80/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș pentru clarificarea situației juridice a străzii” Mihai Eminescu” din orașul Ocna Mureș și din punct de vedere al cărții funciare
| 17.05.2018


descarcaHotărârea nr. 81/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș pentru clarificarea situației juridice a străzilor “1 Mai”, respectiv “ Brazilor” din orașul Ocna Mureș și din punct de vedere al cărții funciare
| 17.05.2018


descarcaHotărârea nr. 82/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș pentru clarificarea situației juridice a străzii “ Nicolae Iorga” din orașul Ocna Mureș și din punct de vedere al cărții funciare
| 17.05.2018


descarcaHotărârea nr. 83/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ OCNA MUREȘ 2014-2023
| 17.05.2018


descarcaHotărârea nr. 84/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor
| 31.05.2018


descarcaHotărârea nr. 85/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind înscrierea terenului înscris în CF 71771, cu nr top 1080/3 în suprafață de 30 mp. în domeniul privat al orașului Ocna Mureș
| 31.05.2018


descarcaHotărârea nr. 86/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind înscrierea imobilului identificat cu C.F. 70499 Ocna Mures, cu nr. top. 1541- casă, curți, construcții și arabil in suprafață de 649 mp in domeniul privat al orașului Ocna Mureș.
| 31.05.2018


descarcaHotărârea nr. 87/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind înscrierea in domeniul privat al orașului Ocna Mureș și parcelarea imobilului din C.F. 74790 Ocna- Mures, cu nr. top.1540/2 – curti, constructii in suprafata de 208 mp.
| 31.05.2018


descarcaHotărârea nr. 88/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind prelungirea termenului contractual, pe o perioadă de 12 luni, începând cu data expirării duratei inițiale a unor contracte de închiriere având ca obiect apartamente situate în bl. 7-AB-73-ANL
| 31.05.2018


descarcaHotărârea nr. 89/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind schimbarea titularului de contract nr. 8941 din 03.07.2014 pentru
apartamentul situat în Ocna Mureș, str. Zaharia Bârsan, nr.6, ap.2, jud.Alba
| 31.05.2018


descarcaHotărârea nr. 90/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea de investiții „Construire bloc social, in Ocna Mures, str. Gheorghe Baritiu, nr. 1, jud. Alba” şi cofinanţarea lucrărilor din bugetul Oraşului Ocna Mureş
| 31.05.2018


descarcaHotărârea nr. 91/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea de investiții „Construire bloc social, in Ocna Mures, str. Stefan cel Mare, nr. 35, jud. Alba” şi cofinanţarea lucrărilor din bugetul Oraşului Ocna Mureş
| 31.05.2018


descarcaHotărârea nr. 92/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea Actului adițional nr.1 din 25.05.2018 la Acordul de parteneriat nr.14364/21.09.2017 și a contribuției proprii în proiect, aferente Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”
| 31.05.2018


descarcaHotărârea nr. 93/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea Contului Trimestrial de Execuţie pentru trimestrul I 2018, conform anexelor nr.1 și 2.
| 31.05.2018


descarcaHotărârea nr. 94/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind achiziționarea , în condițiile legii de servicii socio-medicale necesare în procesul de recuperare al copiilor cu dizabilități, în limita sumei de 1193 lei/lună/beneficiar.
| 31.05.2018


descarcaHotărârea nr. 95/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind modificarea articolului 1 al HCLOM nr 226 din 19.12.2017 privind cotele de carburanți pentru autoturismele instituției
| 31.05.2018


descarcaHotărârea nr. 96/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind includerea în domeniul public al orașului Ocna Mureș a bunurilor care formează obiectivul executat din fonduri IID ” Închidere inel rețea apă potabilă Războieni- Cetate; concesionarea acestor bunuri către opertatorul regional S.C. APA C.T.T.A. – SA ALBA
| 31.05.2018


descarcaHotărârea nr. 97/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna mai 2018
| 15.06.2018


descarcaHotărârea nr. 98/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea prețului de vânzare prin licitație publică a deșeurilor
de fier vechi; aprobarea componenței comisiei de vânzare.
| 15.06.2018


descarcaHotărârea nr. 99/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind disponibilizarea autoturismului AB-20-CNA.
| 15.06.2018


descarcaHotărârea nr.100/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba
| 15.06.2018


descarcaHotărârea nr.101/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea proiectului tehnic nr.1.5/2018-AB, indicatorii tehnico-economici și devizul general al investiției ,,Modernizarea străzilor Lungă (tronson 2), Înfrățirii, Teiului, Murgului, Viitorului, Ion Ghica, Plopilor, Zorilor, 13 Septembrie și Măgurii din orașul Ocna Mureș”
| 15.06.2018


descarcaHotărârea nr.102/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind rectificarea de buget pe anul 2018 conform anexei nr.1 și modificarea listelor de investiții, conform anexelor nr. 2, 3, 4, 5, 6 și 7 care fac parte integrantă din prezenta
| 15.06.2018


descarcaHotărârea nr.103/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind termenului contractului de închiriere nr. 13538/27.08.2013 pe o perioadă de 2 ani și 6 luni, reprezentând jumătate din durata inițială
| 28.06.2018


descarcaHotărârea nr.104/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind prelungirea termenelor contractelor de închiriere nr.13632/28.08.2013, nr. 13633/28.08.2013 și nr.13634/28.08.2013, pe o perioadă de 2 ani și 6 luni, reprezentând jumătate din durata inițială
| 28.06.2018


descarcaHotărârea nr.105/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind înscrierea în domeniul privat al orașului Ocna Mureș a terenului situat în Ocna Mureș, str. Nicolae Iorga, nr.24, jud.Alba
| 28.06.2018


descarcaHotărârea nr.106/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind înscrierea în domeniul privat al orașului Ocna Mureș a terenului situat în Ocna Mureș, str. Liliacului, nr.9, jud.Alba
| 28.06.2018


descarcaHotărârea nr.108/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind vânzarea apartamentului situat în Ocna Mureș, str. M. Eminescu, nr.4, ap.2, proprietate privată a UAT orașul Ocna Mureș
| 28.06.2018


descarcaHotărârea nr.109/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind prelungirea termenului contractual, pe o perioadă de 12 luni, începând cu data expirării duratei inițiale a unor contracte de închiriere având ca obiect apartamente situate în bl. 7-AB-73-ANL
| 28.06.2018


descarcaHotărârea nr.110/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind înființarea Serviciului de Iluminat Public al orașului Ocna Mureș și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia.
| 28.06.2018


descarcaHotărârea nr.111/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea documentațiilor aferente și delegarea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public al orașului Ocna Mureș
| 28.06.2018


descarcaHotărârea nr.112/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind clarificarea situației juridice a terenului înscris în CF.71010-Ocna Mureş cu nr. top.359/2/35 în suprafaţă de 700 mp, situat în Războieni-Cetate, str. Gării, nr.228
| 28.06.2018


descarcaHotărârea nr.113/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor
| 28.06.2018


descarcaHotărârea nr.114/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea desfășurării activității ,,Festivalul Internațional de folclor Aiud-Ocna Mureș 2018” cu desfășurare în Ocna Mureș în perioada 29-31 iulie 2018, precum și a cheltuielilor ocazionate de eveniment
| 28.06.2018


descarcaHotărârea nr.115/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea realizării unei uși de acces la spațiul care face obiectul contractului de concesiune nr.1638/06.02.2018 situatîn clădirea Policlinicii Ocna Mureș
| 28.06.2018


descarcaHotărârea nr.116/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice “Studiu de fezabilitate nr.6/2018”, întocmită de proiectantul general SC PROEX INSTAL CONSULTING SRL în baza contractului de prestări servicii nr.3685/14.03.2018 – respectiv indicatorii tehnico-economici şi devizul general pentru
obiectivul
| 28.06.2018


descarcaHotărârea nr.117/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza DALI – Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE A SCOLII LUCIAN BLAGA CLASELE
| 28.06.2018


descarcaHotărârea nr.118/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind inchirierea, prin licitatie publica, a spatiului in suprafata utila de 17,40 mp, situat in Ocna- Mures, str. 9 Mai, nr. 3 langă piața de lactate, jud. Alba.
| 28.06.2018


descarcaHotărârea nr.120/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș Privind modificarea și completarea Programului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2018
| 28.06.2018


descarcaHotărârea nr.121/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind numirea (componența) comisiilor de evaluare a ofertelor pentru oncesionarea sau închirierea bunurilor-construcții de orice fel, terenurilor sau spațiilor care aparțin domeniului public și privat al orașului Ocna Mureș
| 28.06.2018


descarcaHotărârea nr.122/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind modificarea art.3 (1) din cuprinsul Hotărârii Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr.38 din 28.02.2018 și aprobarea spațiilor în vederea fucționării Centrului Fix de Permanență Ocna
Mureș
| 28.06.2018


descarcaHotărârea nr.123/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul ,,Modernizare străzi Piaţa Izvor, Libertăţii, Crângului, Viilor, Nouă, Livezilor, Potcoavei, Octavian Goga, Florilor, Zefirului, Câmpului şi Şesului din oraşul Ocna Mureş” întocmit de către SC Unlimited Consult SRL, în baza Contractului de prestări de servicii nr.10694/10.07.2017,– respectiv indicatorii tehnico-economici şi
devizul general pentru obiectivul respectiv
| 28.06.2018


descarcaHotărârea nr.124/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind rectificarea de buget pe anul 2018 conform anexei nr.1 și modificarea listelor de investiții, conform anexelor nr.2, 3, 4, 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta
| 28.06.2018


descarcaHotărârea nr.125/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea Statului de funcții și a Organigramei pentru compartimentele aparatului de specialitate al primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului local al orașului Ocna Mureș, respectiv a Clubului Sportiv Ocna Mureș- persoană juridică de drept public organizată în subordinea Consiliului Local Ocna Mureș
| 28.06.2018


descarcaHotărârea nr.126/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor
didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna iunie 2018
| 26.07.2018


descarcaHotărârea nr.127/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind numirea (componența) comisiei de evaluare a ofertelor pentru vânzarea terenurilor șispațiilor care aparțin domeniului privat al orașului Ocna Mureș
| 26.07.2018


descarcaHotărârea nr.128/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind includerea în domeniul public al orașului Ocna Mureș al bunurilor care formează obiectivul executat din fonduri IID ” Montat protecție hidranți în orașul Ocna Mureș și Reabilitare rețea apă potabilă str. M. Kogălniceanu din orașul Ocna Mureș”; concesionarea acestor bunuri către opertatorul regional S.C. Apa C.T.T.A. – SA ALBA
| 26.07.2018


descarcaHotărârea nr.129/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea vânzării prin licitație publică a mijlocului fix disponibilizat “Dacia Logan”
| 26.07.2018


descarcaHotărârea nr.130/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind înscrierea în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a imobilului teren situat în Ocna Mureş, str. Dâmbului, nr.41, jud.Alba
| 26.07.2018


descarcaHotărârea nr.131/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 5358/14.04.2014 începând din data de 15.08.2018 și până în data de 06.11.2018
| 26.07.2018


descarcaHotărârea nr.132/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate al terenurilor
| 26.07.2018


descarcaHotărârea nr.133/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate al terenurilor
| 26.07.2018


descarcaHotărârea nr.134/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea Contului Trimestrial de Execuţie pentru trimestrul II 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul instituției Orașul Ocna Mureș, a Contului Trimestrial de Execuţie pentru trimestrul II 2018 la Clubul Sportiv Ocna Mureș, și a Contului Trimestrial de Execuţie pentru trimestrul II 2018 la Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș
| 26.07.2018


descarcaHotărârea nr.135/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea situației denumite ”Evidența tuturor utilizatorilor fără contracte de prestări servicii de salubrizare la nivelul oraşului Ocna Mureş- persoane fizice”
| 26.07.2018


descarcaHotărârea nr.136/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea situației denumite ”Evidența tuturor utilizatorilor fără contracte de prestări servicii de salubrizare la nivelul oraşului Ocna Mureş- persoane fizice”
| 26.07.2018


descarcaHotărârea nr.137/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş – teren situat în Ocna Mureş, str. 9 Mai, nr. 1A, în suprafaţă totală de 98,00 m.p., înscris în C.F. nr. 79365 Ocna Mureş
| 26.07.2018


descarcaHotărârea nr.138/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind rectificarea de buget pe anul 2018 conform anexei nr.1 și modificarea listelor de investiții, conform anexei nr.2, care fac parte integrantă din prezenta
| 26.07.2018


descarcaHotărârea nr.139/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş – teren situat în Ocna Mureş, str. 9 Mai, nr. 1A, în suprafaţă totală de 32,00 m.p., înscris în C.F. nr. 79367 Ocna Mureş
| 26.07.2018


descarcaHotărârea nr.140/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind actualizarea documentației tehnico-economică ”Studiu de fezabilitate nr. 6/2018 “, a Indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general pentru investiția ”MODERNIZAREA şi EFICIENTIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC STRADAL ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ”, lucrare
întocmită de proiectantul general SC PROEX INSTAL CONSULTING SRL
| 13.08.2018


descarcaHotărârea nr.141/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind modificarea Anexei la HCLOM nr. 36/27.02.2014, în ce privește Planul de amplasament și delimitare al imobilului privind Lotul nr. 1, parcela cu nr. top. 30/1/1/1/1/1/1/1/1/2/2/6- teren pentru construcții în suprafață de 533 mp.
| 16.08.2018


descarcaHotărârea nr.142/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş – teren situat în Ocna Mureş, str. Nicolae Iorga, fără număr, în suprafaţă totală de 62,00 m.p., înscris în C.F. nr. 79364 Ocna Mureş
| 23.08.2018


descarcaHotărârea nr.143/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind înscrierea în domeniului public al oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba a străzilor Bogdan Petriceicu Hașdeu, Crizantemei, Dâmbului, Liliacului, Nicolae Bălcescu,Narciselor, Tineretului și Ștefan cel Mare
| 23.08.2018


descarcaHotărârea nr.144/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind înscrierea în domeniului public al oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba a străzilor Abatorului, Andrei Mureșanu, Avram Iancu și Mihai Viteazu
| 23.08.2018


descarcaHotărârea nr.145/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind înscrierea în domeniului public al oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba a străzilor George Barițiu, Colonia Monchim, Cuza Vodă, Mălinului, Simion Bărnuțiu, Stăvilar și Unirii
| 23.08.2018


descarcaHotărârea nr.146/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind înscrierea în domeniului public al oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba a străzilor George Barițiu, Colonia Monchim, Cuza Vodă, Mălinului, Simion Bărnuțiu, Stăvilar și Unirii
| 30.08.2018


descarcaHotărârea nr.147/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a terenului situat în Ocna Mureş, str. Lalelelor, nr. 3, în suprafaţă de 250 m.p. pentru construcție de locuință și anexe
| 30.08.2018


descarcaHotărârea nr.148/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a terenului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş situat în Ocna Mureş, str. Lalelelor, nr. 5, în suprafaţă de 250 m.p., pentru construcție de locuință și anexe
| 30.08.2018


descarcaHotărârea nr.149/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a terenului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş situat în Ocna Mureş, str. Lalelelor, nr. 7, în suprafaţă de 250 m.p. pentru construcție de locuință și anexe
| 30.08.2018


descarcaHotărârea nr.150/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a terenului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş situat în Ocna Mureş, str. Lalelelor, nr. 9, în suprafaţă de 250 m.p. pentru construcție de locuiță și anexe
| 30.08.2018


descarcaHotărârea nr.151/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a terenului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş situat în Ocna Mureş, str. George Coșbuc, nr. 30 B – (Zona A de influență) în suprafaţă de 1100 m.p.
| 30.08.2018


descarcaHotărârea nr.152/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a terenului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş situat în Ocna Mureş, str. George Coșbuc, nr. 30 A– (Zona A de influență), în suprafaţă de 500 m.p.
| 30.08.2018


descarcaHotărârea nr.153/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor
| 30.08.2018


descarcaHotărârea nr.154/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind desemnarea de reprezentanţi ai Consiliului local al oraşului Ocna Mureş în Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic ,,Petru Maior” Ocna Mureș, începând cu anul şcolar 2018-2019.
| 30.08.2018


descarcaHotărârea nr.155/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea alocării sumei de 64500 lei pentru unitățile de cult religios recunoscute legal de pe raza orașului Ocna Mureș
| 30.08.2018


descarcaHotărârea nr.156/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind rectificarea de buget pe anul 2018 conform anexei nr.1 și modificarea listei de investiții, conform anexei nr.2, care fac parte integrantă din prezenta
| 30.08.2018


descarcaHotărârea nr.157/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind clarificarea situației juridice a terenului înscris în CF. nr.70408-Ocna Mureş (CF vechi 3694 Ocna Mureș) cu nr. top.1454/77/1 în suprafaţă de 150 mp. și CF nr. 70407-Ocna Mureș ( CF vechi nr. 3694-Ocna Mureș) cu nr. top 1454/77/2 în suprafață de 100 mp., situate în Ocna Mureș, str. Narciselor, nr.7
| 30.08.2018


descarcaHotărârea nr.158/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea alocării sumei de 2000 lei, necesară deplasării delegației orașului Ocna Mureș la ședință festivă a Consiliului local al orașului Kozarmisleny din Ungaria, care va avea loc în 08.09.2018.
| 30.08.2018


descarcaHotărârea nr.159/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al oraşului Ocna Mureş în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Ocna Mureș, respectiv al Școlii Gimnaziale Lucian Blaga Ocna Mureș, începând cu anul şcolar 2018-2019.
| 18.09.2018


descarcaHotărârea nr.160/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind rectificarea de buget pe anul 2018 conform anexei nr.1 și modificarea listei de investiții, conform anexei nr.2, care fac parte integrantă din prezenta.
| 18.09.2018


descarcaHotărârea nr.161/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind modificarea anexei referitor la achizițiile directe la Programul Anual al Achiziţiilor Publice pentru anul 2018, finanțate din bugetul local
| 18.09.2018


descarcaHotărârea nr.162/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea achiziției publice pentru ,,Servicii de dirigenţie de şantier pentru Lucrări de modernizare a străzilor Lungă ( tronson 2), Înfrățirii, Teiului, Murgului, Viitorului, Ion Ghica, Plopilor, Zorilor, 13 Septembrie și Măgurii din orașul Ocna Mureş”
| 18.09.2018


descarcaHotărârea nr.163/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea achiziției publice pentru ,,Servicii de dirigenţie de şantier pentru Lucrări de modernizare a străzilor Piața Izvor, Libertății, Crângului, Viilor, Nouă, Livezilor, Potcoavei, Octavian Goga, Florilor, Zefirului, Câmpului și Șesului din orașul Ocna Mureş”
| 18.09.2018


descarcaHotărârea nr.164/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș pentru modificarea și completarea art.1 al Hotărârii nr.79/2018 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice necesare lucrărilor care vor fi efectuate în cadrul proiectului integrat “Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasul Ocna Mures”
| 18.09.2018


descarcaHotărârea nr.165/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea noii componenţe a Consiliului director al Clubului Sportiv Ocna Mureş–persoană juridică de drept public organizată ca instituţie publică în subordinea Consiliului local Ocna Mureş
| 18.09.2018


descarcaHotărârea nr.166/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea Statutului orașului Ocna Mureș
| 27.09.2018


descarcaHotărârea nr.167/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind modificarea articolului 1 al Hotărârii nr.226 din 19.12.2018 pentru cotele de carburanți pentru autoturismul Skoda AB-60-CNA aflat în dotarea Primăriei orașului Ocna Mureș
| 27.09.2018


descarcaHotărârea nr.168/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna iulie și august 2018
| 27.09.2018


descarcaHotărârea nr.169/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind atribuirea unor autorizații taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane in regim de taxi, pe o perioada de 5 ani, calculată de la data eliberării autorizațiilor
| 27.09.2018


descarcaHotărârea nr.170/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art.1, aliniatul 1 al Hotărârii Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr. 148 din 30.08.2018
| 27.09.2018


descarcaHotărârea nr.171/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind completarea PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2018 finanțate din bugetul local și completarea ANEXEI PRIVIND ACHIZIŢIILE DIRECTE LA PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2018 finanțate din bugetul local
| 27.09.2018


descarcaHotărârea nr.172/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind rectificarea de buget pe anul 2018 conform anexei nr.1 și modificarea listei de investiții, conform anexei nr.2, care fac parte integrantă din prezenta
| 27.09.2018


descarcaHotărârea nr.173/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind atribuirea fără plată numitului Stoica Tit Liviu, a locului de veci identificat cu nr. 2116
| 27.09.2018


descarcaHotărârea nr.174/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind dezlipirea imobilului situat în spatele blocului 44, inscris in CF 79431 Ocna Mures, nr. top. 2153/2 in suprafata de 923 mp în patru noi loturi, schimbarea categoriei de folosință pentru loturile nr. 2, 3 si 4 avand nr. top. 2153/2/2, 2153/2/3, respectiv 2153/2/4 din ,,altele” in ,,curti constructii” și înscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate in favoarea oras Ocna Mures – domeniu privat asupra loturilor 2, 3 si 4.
| 27.09.2018


descarcaHotărârea nr.175/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea organizării Festivalului Concurs ,,Mureș pe marginea ta” eveniment cultural de interes public local ediţia a XXXI-a, care se va desfășura pe data de 21 octombrie 2018 la Ocna Mureş și alocarea din bugetul local a sumei de 4000 lei pentru acest eveniment
| 27.09.2018


descarcaHotărârea nr.176/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor
| 25.10.2018


descarcaHotărârea nr.177/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna septembrie 2018
| 25.10.2018


descarcaHotărârea nr.178/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind alocarea sumei de 2000 lei reprezentând cheltuieli suplimentare generate de desfășurarea Festivalului-Concurs ,,Mureș pe marginea ta” ediţia a XXXI-a
| 25.10.2018


descarcaHotărârea nr.179/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind prelungirea termenului contractului de închiriere nr.11154/17.07.2017, încheiat cu chiriașa Dandoczi Miluca Claudia, pe o perioadă de 12 luni de la data ajungerii la termen, începând cu data de 15.11.2018
| 25.10.2018


descarcaHotărârea nr.180/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind prelungirea termenului contractului de închiriere nr.11152/17.07.2017, încheiat cu chiriașa Drăgoi Cristina, pe o perioadă de 12 luni de la data ajungerii la termen, începând cu data de 09.11.2018
| 25.10.2018


descarcaHotărârea nr.181/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind prelungirea termenului contractului de închiriere nr.11153/17.07.2017, încheiat cu chiriașa Ianoș Ana, pe o perioadă de 12 luni de la data ajungerii la termen, începând cu data de 13.11.2018
| 25.10.2018


descarcaHotărârea nr.182/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind prelungirea termenelor contractelor de concesiune nr 14096 din 03.11.2008 pe o perioadă de 5 ani, pentru Moldovan Florin Gligor Cosmin și nr. 14097 din 03.11.2008 pentru Ioo Orban Iosif
| 25.10.2018


descarcaHotărârea nr.183/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind prelungirea termenului contractului de închiriere nr.17273/21.10.2016, încheiat cu chiriașul Șinca Ioan, pe o perioadă de 12 luni de la data ajungerii la termen, începând cu data de 01.11.2018
| 25.10.2018


descarcaHotărârea nr.184/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș pentru completarea art.1 al Hotărării Consiliului Local al orașului Ocna Mureș nr.147 din data de 30.08.2018 privind concesionarea terenului din str. Lalelelor, nr.3
| 25.10.2018


descarcaHotărârea nr.185/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș pentru completarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local al orașului Ocna Mureș nr.148 din data de 30.08.2018 privind concesionarea terenului din str. Lalelelor, nr.5 așa cum a fost modificat prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Ocna Mureș nr.170 din 25.09.2018
| 25.10.2018


descarcaHotărârea nr.186/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș pentru completarea art.1 al Hotărării Consiliului Local al orașului Ocna Mureș nr.149 din data de 30.08.2018 privind concesionarea terenului din str. Lalelelor, nr.7
| 25.10.2018


descarcaHotărârea nr.187/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș Pentru completarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local al orașului Ocna Mureș nr.150 din data de 30.08.2018 privind concesionarea terenului din str. Lalelelor, nr.9
| 25.10.2018


descarcaHotărârea nr.188/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș pentru completarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local al orașului Ocna Mureș nr.146 din data de 30.08.2018 privind concesionarea terenului din str.Liliacului, nr.16
| 25.10.2018


descarcaHotărârea nr.189/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea prelungirii duratei contractului de lucrări nr 11745 din 28.07.2017 până în data de 30.06.2019
| 25.10.2018


descarcaHotărârea nr.190/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea prelungirii duratei contractului de lucrări nr 13299 din 31.08.2017 până în data de 30.06.2019
| 25.10.2018


descarcaHotărârea nr.191/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind numirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru licitaţiile organizate în vederea concesionării sau închirierii terenurilor sau spaţiilor care aparțin domeniului public al orașului Ocna Mureș şi de concesiune, închiriere, vânzare a terenurilor sau spaţiilor care aparţin domeniului privat al oraşului Ocna Mureş
| 25.10.2018


descarcaHotărârea nr.192/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind încetarea contractului de închiriere nr.16391/23.11.2012, începând cu data de 10.11.2018, ca urmare a denunțării unilaterale de către chiriaș.
| 25.10.2018


descarcaHotărârea nr.193/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind rectificarea de buget pe anul 2018 conform anexei nr.1 și modificarea listei de investiții, conform anexei nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
| 25.10.2018


descarcaHotărârea nr.194/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind clarificarea și reglementarea unor aspecte de ordin locativ în ce privește funcționarea Centrului Fix de Permanență Ocna Mureș
| 25.10.2018


descarcaHotărârea nr.195/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind clarificarea situației juridice a terenului înscris în CF. nr.3879-Ocna Mureş cu nr. top.1210/1//12/2/2/1 în suprafaţă de 20 mp., situat în Ocna Mureș, str. Al .Independenței, locul nr.4
| 14.11.2018


descarcaHotărârea nr.196/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind clarificarea situației juridice a terenului înscris în CF. nr.3879-Ocna Mureş cu nr. top.1210/1/12/2/2/1 în suprafaţă de 16,5 mp., situat în Ocna Mureș, str. Al.Independenței, locul nr.6
| 14.11.2018


descarcaHotărârea nr.197/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș pentru revocarea Hotărârii nr. 142 din 23.08.2018 a Consiliului local al orașului Ocna Mureș privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş – teren situat în Ocna Mureş, str. Nicolae Iorga, fără număr, în suprafaţă de 62 m.p., înscris în C.F. nr. 79364 Ocna Mureş
| 14.11.2018


descarcaHotărârea nr.198/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş – teren situat în Ocna Mureş, str. Nicolae Iorga, fără număr, în suprafaţă de 62 m.p., înscris în C.F. nr. 79364 Ocna Mureş
| 14.11.2018


descarcaHotărârea nr.199/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş – teren situat în Ocna Mureş, str. Nicolae Iorga, fără număr, în suprafaţă de 62 m.p., înscris în C.F. nr. 79364 Ocna Mureş
| 14.11.2018


descarcaHotărârea nr.200/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor
| 14.11.2018


descarcaHotărârea nr.201/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind clarificarea situației juridice a terenului înscris în CF. nr.71827-Ocna Mureş cu nr. cad. 71827 în suprafaţă de 6 mp., situat în Ocna Mureș, str. 9 Mai, nr. 3, locul nr.7, jud. Alba
| 14.11.2018


descarcaHotărârea nr.202/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind încheierea unui acord de parteneriat între Orașul Ocna Mureș și Asociația SMART SES SFÂNTUL GAVRIL în vederea accesării proiectului ”SOS – SĂ-I AJUTĂM PE CEI VÂRSTNICI” din cadrul POCU 2014-2020 ”Bunicii comunității – Servicii sociale și socio-medicale
pentru persoane vârstnice”, AP 4/PI 9.ii/OS4.4, Regiunea Centru
| 14.11.2018


descarcaHotărârea nr.203/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind rectificarea de buget pe anul 2018 conform anexei nr.1 și modificarea listelor de investiții, conform anexelor nr.2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta
| 14.11.2018


descarcaHotărârea nr.204/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind modificarea și completarea PROGRAMULUI PRIVIND ACHIZIŢIILE DIRECTE din cadrul PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2018 finanțate din bugetul local
| 14.11.2018


descarcaHotărârea nr.205/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș pentru actualizarea datelor privind Acordul de parteneriat dintre Orașul Ocna Mureș și Asociația SMART SES SFÂNTUL GAVRIL în vederea accesării proiectului ”SOS – SĂ-I AJUTĂM PE CEI VÂRSTNICI” din cadrul POCU 2014-2020 ”Bunicii comunității – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice”, AP 4/PI 9.ii/OS4.4, Regiunea Centru, aprobat prin art. 1 al Hotărârii nr.202/14.11.2018 a Consiliului local Ocna Mureș
| 26.11.2018


descarcaHotărârea nr.206/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind încetarea contractului de concesiune nr 62/06.01.2009, începând cu data de 01.12.2018
| 28.11.2018


descarcaHotărârea nr.207/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind prelungirea cu o perioadă de 5 ani a termenului contractului de concesiune nr 15507 din 03.12.2008 încheiat cu concesionarul Barbu Claudiu
| 28.11.2018


descarcaHotărârea nr.208/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind stabilirea termenului limită până la care solicitanții pot să depună acte doveditoare pentru repartizarea locuințelor construite în regim ANL și modificarea componenţei Comisiei de analiză a cererilor depuse pentru repartizarea apartamentelor construite în regim A.N.L, la nivelul oraşului Ocna Mureş
| 28.11.2018


descarcaHotărârea nr.209/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind modificarea componenței comisiei de analiză a
dosarelor pentru obținerea unei locuințe sociale
| 28.11.2018


descarcaHotărârea nr.210/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna octombrie 2018
| 28.11.2018


descarcaHotărârea nr.211/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico economici și a devizului general pentru realizarea obiectivului ,,Reabilitare și modernizare Școala Generală clasele I-IV Uioara de Jos”
| 28.11.2018


descarcaHotărârea nr.212/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea Contului Trimestrial de Execuţie pentru trimestrul III 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul instituției Oraș Ocna Mureș, conform anexelor nr. 1 și 2
| 28.11.2018


descarcaHotărârea nr.213/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea alocării sumei de 25.000 lei, necesară achiziționării cadourilor de Crăciun-2018, pentru copiii din cadrul învățământului preuniversitar de stat de pe raza orașului Ocna Mureș
| 28.11.2018


descarcaHotărârea nr.214/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind reglementarea situaţiei juridice a contractului de concesiune nr 6689 din 20.07.2005, încheiat cu Boldor George Darius
| 28.11.2018


descarcaHotărârea nr.215/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea casării mijoacelor fixe şi obiectelor de inventar proprietate a Oraşului Ocna Mureş,
| 28.11.2018


descarcaHotărârea nr.216/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind alocarea sumei de 5000 lei, sumă necesară organizării evenimentului ,,GALA TINERILOR OCNAMUREȘENI” ce se va desfășura în data de 07 decembrie 2018 la Casa de Cultură ,,Ion Sângereanu” Ocna Mureș
| 28.11.2018


descarcaHotărârea nr.217/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind actualizarea Programului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2018, finanțate din bugetul local
| 28.11.2018


descarcaHotărârea nr.218/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor
| 28.11.2018


descarcaHotărârea nr.219/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea numărului de beneficiari, cuantumului şi categoriilor de bursepentru semestrul I, anul şcolar 2018-2019 care se acordă elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Ocna Mureş
| 28.11.2018


descarcaHotărârea nr.220/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea încheierii unui contract de concesiune cu concesionarul SC MOGA LUX SRL, având ca obiect terenul situat în Ocna Mureș, str. Măcelarilor, nr. 1, jud. Alba, în suprafață de 30 mp., înscris în CF nr. 71771, cu nr. top. 1080/3
| 28.11.2018


descarcaHotărârea nr.221/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind rectificarea de buget pe anul 2018 conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta
| 28.11.2018


descarcaHotărârea nr.222/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea documentaţiei tehnice şi aprobarea înscrierii provizorii şi definitive în domeniul public al oraşului Ocna Mureş a unor imobile
| 28.11.2018


descarcaHotărârea nr.223/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind Actualizarea Inventarului Rețelei de Iluminat Public Stradal din orașul Ocna Mureș
| 06.12.2018


descarcaHotărârea nr.224/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea Programului Anual de achiziţii publice pentru anul 2019
| 06.12.2018


descarcaHotărârea nr.225/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind rectificarea de buget pe anul 2018 conform anexei nr.1 și modificarea listelor de investiții, conform anexelor nr. 2,3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta
| 06.12.2018


descarcaHotărârea nr.226/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliului Local Ocna Mureș
a unui tronson din drumul județean DJ 107 F: Unirea (DJ 107 D) – Războieni Cetate – Lunca Mureșului – aflat la limita cu județul Cluj, în vederea realizării lucrărilor de modernizare a serviciilor de iluminat public în orașul Ocna Mureș
| 12.12.2018


descarcaHotărârea nr.227/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind prelungirea termenului de valabilitate a documentaţiilor de urbanism PUG, PAT şi RLU
| 19.12.2018


descarcaHotărârea nr.228/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind încetarea contractului de închiriere nr. 15868/14.11.2012, începând cu data de 27.12.2018, ca urmare a denunțării unilaterale de către chiriaș
| 19.12.2018


descarcaHotărârea nr.229/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind încetarea Contractului de concesiune nr. 2698 din 08.09.1992, titular Cociș Nicolae, pentru terenul situat în Ocna Mureș, strada Colonia Dumbrava, nr. 2, jud. Alba, în suprafață de 200 mp
| 19.12.2018


descarcaHotărârea nr.230/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna noiembrie 2018
| 19.12.2018


descarcaHotărârea nr.231/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind acordarea scutirii de la plata impozitului datorat pentru anul 2019 bugetului UAT Orașul Ocna Mureș de către Asociația Creștină de Misiune și Caritate ,,Bunul Samaritean”
| 19.12.2018


descarcaHotărârea nr.232/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind acordarea scutirii de la plata impozitului datorat pentru anul 2019 bugetului UAT Orașul Ocna Mureș de către Asociația ,,Casa Tâmplarului”
| 19.12.2018


descarcaHotărârea nr.233/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor
| 19.12.2018


descarcaHotărârea nr.234/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea Proiectului Planului de organizare a reţelei şcolare de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Ocna Mureş, pentru anul şcolar 2019–2020
| 19.12.2018


descarcaHotărârea nr.235/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind prelungirea termenului contractual, pe o perioadă de 12 luni, începând cu data expirării duratei inițiale a unor contracte de închiriere având ca obiect apartamente situate în blocurile ANL
| 19.12.2018


descarcaHotărârea nr.236/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind rectificarea de buget pe anul 2018 conform anexei nr.1 și modificarea listelor de investiții conform anexelor nr. 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
| 19.12.2018


descarcaHotărârea nr.237/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind schimbarea titularului contractului de închiriere nr 8960/03.07.2014, de pe numele Rus Valentin, pe numele Rus Florin Sergiu, ca urmare a decesului titularului contractului de închiriere.
| 19.12.2018


descarcaHotărârea nr.238/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru investiția ”Lucrări de amenajare parcuri centrale în orașul Ocna Mureș „întocmite de către SC Podru Concept SRL, în baza Contractului de prestări de servicii nr.14392/15.10.2018, a achiziției “Lucrări de amenajare parcuri centrale în orașul Ocna Mureș”, respectiv aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor
| 19.12.2018


descarcaHotărârea nr.239/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș privind actualizarea Programului Anual de Achiziţii Publice pentru anul 2018
| 19.12.2018

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support