Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 49 privind indexarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

         CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară publică, la data de ________________2021, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.____ /_________2021, de către primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.

        Având în vedere

 • referatul nr. 5073/29.03.2021 al Serviciului I.T.L. din care rezultă necesitatea indexării și stabilirii  impozitelor și taxele locale  care vor fi încasate începând cu anul fiscal 2022;
 • comunicatul de presă nr.16/14.01.2021 al  Institutului Național de Statistică publicată pe site-ul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în care se precizează că pentru anul 2020 rata inflației este 2,6%;
 • raportul de specialitate_______________ nr. ______/_________________ al  Serviciului I.T.L,
 • avizele ______________ ale  comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş;
 • Anunţul de punere în dezbatere publică nr. ________ /_____________2021;
 • Procesul Verbal nr. ______/_____________ încheiat cu ocazia finalizării debaterii publice;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, actualizată,
 • art.56, art.120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României, republicată;
 • art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 • art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
 • art. 20  din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
 • art. 5 alin. (1) lit.a) și alin.(2) , art.16 alin.(2) , art.20 alin.(1) lit.b), art.27, art.30 și art.76 1 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • art.1, art. 2 alin. (1) lit. (h), precum și pe cele ale Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 80/2013  privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;
 • art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 • Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal aprobate prin HG nr.1/2016, actualizată;
 • Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare;
 • art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local nr.118/28.05.2015 privind reîncadrarea pe zone a străzilor din oraşul Ocna Mureş, începând cu anul 2016;
 • Hotărârea Consiliului Local nr.117/28.05.2015 privind încadrarea pe zone a terenurilor extravilane din UAT Oraşul Ocna Mureş, începând cu anul 2016;

(pagina 2 a proiectului de hotărâre nr. 49/01.04.2021)

 • Hotărârea  Consiliului Local nr. 63/30.04.2020 privind indexarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și amenzile aplicabile care vor fi încasate începând cu anul fiscal 2021

Ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la componența unităților administrativ-teritoriale, ierarhizarea localităților la nivelul UAT oraș Ocna Mureș este următoarea:

 1. Rangul III  –  orașul Ocna Mureș;
 2. Rangul  V –  satele aparținătoare Războieni Cetate , Cisteiul de Mureș și Micoșlaca;

           Luând în considerare :

           –  prevederile art. 491  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

   ”  (1)  În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

        (2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor.”;

        –  Comunicatul de presă nr. 16/14.01.2021 a Institutului Național de Statistică publicată pe site-ul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în care se precizează că pentru anul 2020 rata inflației este de 2,6%;

           În temeiul art. 129, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 136, art. 139, alin. (3), lit. c) art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

            Art. 1. (1) Valorile impozabile, impozitele și taxele locale, inclusiv amenzile care se vor aplica la nivelul UAT oraș Ocna Mureș începând cu anul 2022 sunt cele rezultate prin indexarea cu rata inflației de 2,6% aferentă anului 2020, a nivelurilor aplicate în anul 2021.

                       (2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al orașului Ocna Mureș, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta.

            Art. 2. Pentru determinarea impozitului pe clădiri, precum şi a impozitului pe teren pentru anul 2022,  se aplică delimitarea şi încadrarea pe zone a străzilor din oraşul Ocna Mureş, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Ocna Mureş nr. 118 din 28.05.2015 şi încadrarea pe zone a terenurilor extravilane din UAT Oraşul Ocna Mureş, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Ocna Mureş nr. 117 din 28.05.2015, așa cum au fost acestea modificate și/sau completate, respectiv:

 • Oraşul Ocna Mureş – rangul III. În cadrul oraşului Ocna Mureş pentru terenurile situate în intravilan, se stabilesc 4 zone – zonele A, B, C și D.
 • Satele aparţinătoare Războieni Cetate, Cisteiul de Mureş şi Micoşlaca – rangul V. În cadrul satului aparţinător Războieni Cetate, pentru terenurile situate în intravilan se stabileşte o singură zonă – zona A. În cadrul satelor aparţinătoare Cisteiul de Mureş şi Micoşlaca,  pentru terenurile situate în intravilan se stabileşte o singură zonă –  zona B.
 • În cadrul oraşului Ocna Mureş şi a satelor aparţinătoare Războieni Cetate, Cisteiul de Mureş şi Micoşlaca pentru terenurile situate în extravilan, se stabilesc 3 zone – zonele A, B şi C.
 • În cazul în care în cursul anului se modifică rangul localităţii, impozitul pe clădiri şi teren se modifică corespunzător noii încadrări a localităţii, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a intervenit această modificare.

(pagina 3 a proiectului de hotărâre nr. 49/01.04.2021)

            Art. 3.   IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI

     3.1 Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de  0,1 %, asupra valorii impozabile a clădirii.

     3.2 Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, redată în Capitolul I din Anexa la prezenta.

     3.3 Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor neacoperite.

     3.4 Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi  efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.

     3.5 Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform pct. 3.2 – 3.4, cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

Localitate/ Satul aparținătorRangCoeficient de corecție
Zona AZona BZona CZona D
      Ocna MureșIII2,302,202,102,00
  Războieni CetateV1,051,000,950,9
  Cisteiul de MureșV1,051,000,950,9
       MicoslacaV1,051,000,950,9

      3.6  În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente, coeficienții de corecție prevăzuți în tabelul de mai sus se reduc cu 0,10.  

      3.7  Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor pct. 3.2 – 3.6, se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:

    a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

    b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

    c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

      3.8 Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,6 % asupra valorii impozabile, care poate fi:

    a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

    b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite  în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

    c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

     3.9  Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

     3.10 În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor pct. 3.8, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform alin. 3.2 – 3.7.

     3.11 În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform pct. 3.2-3.7 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform pct. 3.8 sau 3.9.

     3.12 Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de  0,15 % asupra valorii impozabile a clădirii.

     3.13 Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,15%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.

(pagina 4 a proiectului de hotărâre nr. 49/01.04.2021)

     3.14 Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

     3.15 În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform pct. 3.12, cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform pct. 3.13 sau 3.14.

     3.16 (1) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:

    a)  ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;

    b)  valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

    c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi,  construite în cursul anului fiscal anterior;

    d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;

    e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

    f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.

     (2) În cazul clădirilor neîngrijite aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se majorează cu 100 %.

     3.17  În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

     3.18  Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie inclusiv (prima rată) şi respectiv 30 septembrie inclusiv (a doua rată).

     3.19 Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabilii persoane fizice, până la data de 31 martie (inclusiv) a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%, iar în condiții similare,pentru  plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabilii persoane juridice, până la data de 31 martie (inclusiv) a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 5%.

     3.20 Impozitul pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

     3.21 În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau sau alt tip de folosință, care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plătește lunar până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosință .

            Art. 4.   IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN

     4.1 Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona conform încadrării stabilite de către Consiliul Local precum şi categoria de folosinţă a terenului .

     4.2 În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii”, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în Capitolul II din Anexa.

     4.3  În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de  terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în Capitolul II  din Anexa, iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător din tabelul urmator:

(pagina 5 a proiectului de hotărâre nr. 49/01.04.2021)

Localitate/ Satul aparținătorRangCoeficient de corecție 
      Ocna MureșIII3,00
  Războieni CetateV1,00
  Cisteiul de MureșV1,00
       MicoșlacaV1,00

       4.4  Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit pct. 4.3, se folosesc sumele prevazute la Capitolul II din Anexa, exprimate în lei pe hectar.

       4.5 În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în Capitolul II din Anexa , iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător din tabelul următor:

Localitate/ Satul aparținătorRangCoeficient de corecție
Zona AZona BZona CZona D
      Ocna MureșIII2,302,202,102,00
  Războieni CetateV1,051,000,950,90
  Cisteiul de MureșV1,051,000,950,90
       MicoslacaV       1,051,000,950,90

       4.6  Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie inclusiv (prima rată) şi respectiv 30 septembrie inclusiv (a doua rată).  

       4.7 Pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie inclusiv a anului respectiv, a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabilii persoane fizice, se acordă o bonificaţie de 10%, iar în condiții similare, pentru  plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabilii persoane juridice, până la data de 31 martie (inclusiv) a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 5 %.

       4.8 Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată (31 martie inclusiv).

       4.9 În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la perioade mai mari de o lună , taxa pe teren se plătește lunar până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosință .

            Art. 5.   IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

       5.1 Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol.

       5.2 În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare prevăzută în Capitolul III din Anexa .

       5.3  În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 70%.

       5.4 Pentru ataşul unei motociclete, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul stabilit pentru motocicletele respective.

       5.5  În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în Capitolul III din Anexa.

       5.6  În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în Capitolul III din Anexa.

       5.7 În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la pct. 5.6, taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare prevăzută în Capitolul III din Anexa.

       5.8  În înţelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt document  similar.

(pagina 6 a proiectului de hotărâre nr. 49/01.04.2021)

        5.9  Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie inclusiv – prima rată şi 30 septembrie inclusiv – a doua rată.

       5.10  Pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie inclusiv a anului respectiv, a impozitului pe mijlocul de transport (cu excepția autovehiculelor de transport marfă), datorat pentru întregul an de către contribuabilii persoane fizice, se acordă o bonificaţie de 10%, iar în condiții similare, pentru  plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport (cu excepția autovehiculelor de transport marfă) , datorat pentru întregul an de către contribuabilii persoane juridice, până la data de 31 martie (inclusiv) a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 5 %.

       5.11 Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată (31 martie inclusiv). În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

            Art. 6. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR

       6.1 Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, a autorizaţiilor de desființare/construire şi a altor avize asemănătoare prevăzute de art. 474 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal este cea stabilită în Capitolul IV din Anexa.

       6.2 Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică și/sau avizul pentru orarul de funcționare ori a altor autorizaţii similare prevăzute de art. 475 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal sunt prevăzute în Capitolul IV din Anexa.

            Art. 7. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

         7.1 Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate prevăzută de art. 477 alin. 5 și  art. 478, alin. 2. din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal este cea stabilită în Capitolul V din Anexa.   

            Art. 8.   IMPOZITUL PE SPECTACOLE     

         8.1 Contribuabilii care organizează manifestări artistice, competiţii sportive, activităţi artistice şi distractive de videotecă şi discotecă, spectacole de divertisment, circ, etc, denumite spectacole, datorează impozit pe spectacol, calculat în cote procentuale asupra încasărilor din vânzarea biletelor de intrare.

         8.2 Cotele de impozit prevăzute de art. 481 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal sunt cele stabilite în Capitolul VI din Anexa.

            Art. 9.   TAXE SPECIALE

        9.1 Pentru funcționarea unor servicii publice locale prin care sunt prestate/oferite persoanelor fizice și/sau juridice de către instituţie sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, beneficiarii serviciilor datorează taxe speciale, stabilite pentru recuperarea totală sau parțială a costurilor (dezarhivare, multiplicare, certificare, expediere, etc.) avansate de către instituție cu prestarea/furnizarea serviciului. 

        9.2 Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.

       9.3 Având în vedere prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se adoptă taxe speciale stabilite conform Capitolului VII din Anexa ( Anexa A).

       9.4 Regulamentul privind stabilirea taxelor speciale  aplicabile începând cu  anul fiscal 2021 este redat în Anexa C, care face parte integrantă din prezentul referat.

            Art. 10.  ALTE TAXE LOCALE

        Având în vedere prevederile art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se adoptă alte taxe locale  prevăzute în Capitolul VIII din Anexa ( Anexa B).

            Art. 11.  AMENZI CONTRAVENŢIONALE LA PERSOANELE FIZICE ŞI  JURIDICE

        Amenzile aplicabile în baza prevederilor Legii nr. 227/2015 sunt prezentate în Capitolul X din Anexa.

(pagina 7 a proiectului de hotărâre nr. 49/01.04.2021)

            Art. 12.  ALTE PREVEDERI

       12.1 Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2021, mai mici de 40 lei datorate de contribuabilii persoane fizice şi juridice, se anulează, cumularea făcându-se pe toate tipurile de venit.

       12.2 Actele administrative (hotărâri ale consiliului local, etc.) prin care au fost stabilite alte cuantumuri ale taxelor decât cele propuse prin prezenta se actualizează la sumele propuse conform prezentei.

            Art. 13. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

            Art. 14. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureș, Silviu Vinţeler.

       Se comunică la:

 • Instituția Prefectului – județul Alba;
  • Primarul oraşului Ocna Mureş;
  • Serviciul I.T.L.   
  • Administrația Pieței;
  • Administrația Cimitirului Orășenesc;
  • Celelalte compartimente care percep taxe locale sau taxe speciale;

 Ocna Mureş,  01.04.2021

                         INIŢIATOR,                                                                       AVIZAT,

         PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,                                   SECRETAR GENERAL

                           SILVIU VINȚELER                                                 SIMION NICUȘOR PANDOR

Prezentul proiect de hotărâre:

Ø a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ø a fost avizat________________ în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ø a fost transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ Compartimentului ______________________________________________________________

Ø a fost transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea comisia de specialitate _____________________________________________

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support