Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
Descriere generală

Se subordonează direct primarului orașului Ocna Mureș.

Este compus din:
– biroul buget contabilitate
– biroul resurse umane, salarizare

Atribuții:
Întocmește și elaborează la termenul scadent proiectul bugetului local alorașului Ocna Mureș, colaborând în acest scop cu toate direcțiile și instituțiile din subordinea Consiliului Local, pentru dimensionarea indicatorilor din bugetul local.
Colaborează cu serviciile din Primărie în vederea stabilirii veniturilor proprii pe capitolele bugetului local.
Întocmește și elaborează proiectul fondului de tezaur al Consiliului Local.
Asigură întocmirea contului anual de execuție bugetară pe care îl prezintă spre însușire directorului economic și primarului.
Urmărește permanent conturile de închidere ale execuției bugetare, stabilind măsurile necesare și legale pentru buna gestionare și executare a sumelor alocate de la bugetul local, pe diverse sectoare de activitate.
Întocmește bilanțul contabil, balanța de verificare și dările de seamă lunare, trimestriale și anuale.
Centralizează zilnic operațiunile ce se derulează prin casierie, ține evidența plăților și încasărilor, contabilizează și înregistrează extrasele de cont.
Organizează și verifică modul de gestionare a valorilor materiale, a fondurilor fixe, a decontărilor cu debitorii și creditorii.
Ține la zi evidența mijloacelor fixe și organizează comisii pentru inventarierea acestora.
Întocmește anual programul de inventariere al patrimoniului pe care îl supune spre aprobare primarului, cu acordul Direcției Economice și urmărește realizarea lui.
Ține evidența pe conturi analitice a investițiilor și urmărește plățile și încasările pentru acestea.
Ține evidența și urmărește plățile și încasările în conturile speciale.
Ține evidența și verifică permanent realizarea cheltuielilor pe capitole, subcapitole, articole și aliniate cu respectarea creditelor alocate pentru bugetele locale.
Asigură și răspunde de confidențialitatea datelor și documentelor contabilității, organizează circulația, păstrarea și arhivarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile.
Întocmește lunar contul de execuție a cheltuielilor bugetare și îl transmite directorului Direcției Economice.
Elaborează planurile de cheltuieli înscrise în planurile anuale ale bugetului local.
Urmărește încadrarea în plafoanele de cheltuieli și modul de cheltuire a banilor.
Asigură alimentarea conturilor ordonatorilor terțiari de credite și urmărirea acestora, pentru a nu se crea imobilizări de fonduri.
Analizează și emite propuneri de rectificare a bugetului local precum și asupra utilizării fondului de rezervă bugetară pe anul în curs, pe care le prezintă, pe cale ierarhică ordonatorului principal de credite.
Analizează necesitatea, oportunitatea și eficiența angajării unor împrumuturi pentru acțiuni și lucrări publice de interes local, pe care le prezintă spre analiză și însușire directorului economic.
Asigură pe bază de documentații tehnico-economice, fondurile necesare pentru buna funcționare a unităților din domeniul învățământului, asistenței sociale, cultură și sănătate, la nivelul creditelor aprobate prin bugetul local.
Asigură furnizarea de date economice și financiare pentru întocmirea raportului primarului privind starea economică și socială a orașului Ocna Mureș.
Asigură respectarea legalității privind întocmirea și valorificarea tuturor documentelor financiar-contabile verificate pentru aprobare pe cale ierarhică, la ordonatorul principal de credite.
Asigură întocmirea lunară a contului de execuție a cheltuielilor bugetare,situație pe care o prezintă directorului direcției economice.
Întocmește lucrări de prognoză economico-financiară pe termen scurt și mediu,la nivelul orașului, în consens cu strategia de dezvoltare a localității, pe care le prezintă pe cale ierarhică ordonatorului principal de credite.
Analizează documentațiile depuse de societățile comerciale subordonate Consiliului Local, privind subvenționarea unor servicii publice și propune măsuri de soluționare a acestora, privind subvenționarea unor servicii publice și propune măsuri de soluționare a acestora, conform cu prevederile legale în vigoare.
Asigură exercitarea Controlului Financiar Preventiv asupra operațiunilor financiar-contabile, stabilite de directorul Direcției Economice.
Asigură întocmirea, circulația și arhivarea documentelor contabile specifice compartimentului, cu respectarea confidențialității datelor și documentelor.
Asigură asistența la comisiile de specialitate, de pe lângă Consiliul Local, la cererea acestora și participă la ședințele comisiilor, numai din dispoziția directorului economic.
Coordonează întocmirea unor dări de seamă statistice, rapoarte și informări și le transmite celor în drept, la termenele scadente.
Organizează inventarierea patrimoniului Primăriei, valorificarea rezultatelor obținute și asigură măsuri pentru recuperarea eventualelor lipsuri în gestiune de la cei vinovați.
Asigură plățile prin casierie a drepturilor cuvenite salariaților, consilierilor locali și persoanelor asistate social.
Întocmește diverse rapoarte, informări și dări de seamă statistice și participă la ședințele Consiliului Local din dispoziția directorului Direcției Economice.
Asigură și răspunde de respectarea legalității privind întocmirea documentelor contabile prezentate spre aprobare, pe cale ierarhică primarului.
Verifică permanent modul de încasare a sumelor la bugetul local și semnalează imediat directorului Direcției Economice orice nereguli, făcând propuneri de intrare în legalitate.
Fundamentează propunerile de cheltuieli din bugetul local necesare asigurării funcționalității biroului și realizării atribuțiilor de serviciu.
Păstrează confidențialitatea asupra informațiilor și documentelor de care ia cunoștință în exercitarea atribuțiunilor de serviciu, potrivit legislației în vigoare.
Duce la îndeplinire orice alte sarcini date de către conducerea direcției, de către primar sau Consiliul Local.


Informații de contact

Adresa: str. Nicolae Iorga nr. 27, cod poștal 515700 Ocna Mureș, jud. Alba, România
Fax: 0258 871 217
Fax-mail: 0358 816 440
Program de lucru
07:30 – 16:00 (luni, marți, miercuri și joi)
08:00 – 14:00 (vineri)

Nicolae Vancea | 0258 871 217 / interior: 228 | Mobil: 0733670588 | Camera 14
Ioana Cociș | 0258 871 217 / interior: 215 |Camera 15
Ana Oltean |0258 871 217 / interior: 221 | Camera 14


Director economic: Aida Veturia Onac

Telefon: 0258 871 217 / interior 221
Mobil: 0733 670 580
Camera: 14
E-mail: contact@primariaocnamures.ro

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support