Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Anunț concurs de recrutare

Oraşul Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27, judeţul Alba, telefon 0258871217, e-mail contact@primariaocnamures.ro,  organizează

CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea unui număr de 3 funcții contractuale de execuție vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Ocna Mureș, în data de 18.05.2023, ora 1000, cu respectarea prevederilor H.G.nr.1336/2022pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, după cum urmează:

    I.Aparatul de specialitate al primarului:

    Compartiment Proiecte finanțate din fonduri europene externe nerambursabile

       1.Consilier IA funcție contractuală de execuție, studii superioare, normă întreagă(8 ore/zi, 40 ore/săptămână, perioadă nedeterminată)-1 post

      Condiții specifice:-Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență

                                     -vechime în specialitatea studiilor-7 ani

      2. Consilier debutant funcție contractuală de execuție, studii superioare, normă întreagă

(8 ore/zi, 40 ore/săptămână, perioadă nedeterminată)- 1 post

       Condiții specifice:- Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență

                                     – vechime în specialitatea studiilor- nu este necesară

   II.Serviciul  de Gospodărie orășenească:

    Compartiment întreținere parc fotovoltaic

     1.Muncitor I (electrician funcție contractuală de execuție , studii generale/medii, normă întreagă(8 ore/zi, 40 ore/săptămână, perioadă nedeterminată)-1 post

        Condiții specifice:- Studii generale/medii, curs de calificare profesională/Școală profesională, cu calificare de electrician/electromecanic

                                     – vechime în specialitatea studiilor-5 ani

     Condiții generale de participare:

 Conform art.15 din H.G. nr.1336/2022 pentru aprobareaRegulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru a ocupa un post vacant, candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art.542 alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

     a) are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;
      b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
      c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
      d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
      e) indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
      f) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
      g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;
      h) nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin. (1) lit. h).

           Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

   a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevazut la anexa nr. 2;

   b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
   c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
   d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă indeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
   e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
   f) certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
   g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată de catre medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;

   h) curriculum vitae, model comun european.

          Modelul orientativ al adeverinței mentionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3

          Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie insoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
          Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevazut la alin. (3) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

             Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului la sediul primăriei orașului Ocna Mureș, str.Nicolae Iorga, nr.27, Serviciul buget contabilitate resurse umane salarizare, în perioada  27.04.2023-11.05.2023 , de luni până joi între orele 0800-1600, vineri între orele 0800-1400.

    Pentru posturile de CONSILIER testarea va consta în probă scrisă și probă interviu.

BIBLIOGRAFIA:

     1.Ordonanța de Urgență nr.57/2019 Codul Administrativ cu modificările și complectările ulterioare-partea aVI-a;

     2.Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicat cu modificările și complectările ulterioare;

     3.Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

     4.Legea 544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public, republicată, cu modificările și completările ulterioare

     5.Planul Național de Redresare și Reziliență al României(PNRR) , integral, cu toate componentele.

     6.Dezvoltare Urbană 2021-2027 – Programul Operațional Regional 2021-2027 .

    TEMATICA:

1.Reglementări privind principiile generale aplicabile administratiei publice,

2.Reglementări privind atribuțiile primarului,

3.Reglementări privind atribuțiile consiliului local,

4.Reglementări privind funcțiile contractual,

5.Reglementări privind Planul Național de Redresare și reziliență al României,

6.Reglementări privind achizițiile publice.

         Pentru postul de MUNCITOR I (electrician) testarea va consta în probă practică și probă interviu.

    BIBLIOGRAFIA:

 • Domeniul tematic Legislație:-legile și reglementările aprobate prin hotărâri ale Guvernului publicate în Monitorul Oficial al României.Reglementările ANRE(regulamente, coduri, etc), aprobate prin Ordin al președintelui ANRE.
 • Domeniul tematic Norme tehnice:-Normele tehnice ce au indicativul NTE, aprobate prin ordin al președintelui ANRE;

                                                  -Norme tehnice ce au indicative PE(prescripție energetică)

 • Agenda electricianului
 • Legea securității și sănătății în muncă (nr.319/2006) și Normele metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006
 • Legea nr.53/2003,,Codul Muncii,, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată.

      TEMATICA:

 • Instalații electrice de joasă și înaltă tensiune
 • Aparate pentru instalații de joasă și înaltă tensiune
 • Tablouri de distribuție
 • Aparate de măsură și control
 • Iluminatul electric
 • Accidente produse de elecricitate
 • Securitatea și sănătate în muncă:Obligațiile lucrătorilor și măsurile de securitate la constatarea stării de pericol grav și imminent de accidentare.

Calendarul desfășurarii concursului :

           1. Depunerea dosarelor de concurs se face în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului , respectiv 27.04.2023-11.05.2023, ora 1600.

           2. Selecţia dosarelor -în termen de două zile lucrătoare de la data de depunere a dosarelor, respective perioada 12.05.2023

           3. Afișare rezultate evaluare și selecție dosare: 12.05.2023  ora 1300

           4. Depunere contestații la etapa de evaluare și selecție dosare : în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, 15.05.2023 ora 1200

           5. Soluționare contestații și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor la etapa de evaluare și selecție dosare :în termen de 1 zi lucratoare de la data  publicării  anunţului, 15.05.2023 ora 1600

           6. Desfășurarea probei scrise : în termen de 15 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, 18.05.2023 ora 0900

           7.  Afișare rezultate probă scrisă :18.05.2023 ora 1300

           8. Depunere contestații cu privire la rezultatele probei scrise : în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisă, 18.05.2023 ora 1600

           9. Soluționare contestații și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor la proba scrisă : în termen de o zi lucrătoare de la expirarea  termenului de depunere a contestațiilor,19.05.2023 ora 0900

           10. Desfășurarea interviului : 19.05.2023 ora 1000

           11. Afișare rezultate interviu :19.05.2023 ora 1200

           12. Depunere contestații  cu privire la rezultatele de la proba interviu :19.05.2023

 ora 1300

           13.Soluționare contestații și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor la interviu : 19.05.2023 ora 1400

           14. Afișare rezultate finale : 19.05.2023 ora 1400.

          Relații suplimentare la sediul Primăriei orașului  Ocna Mureș, loc. Ocna Mureș, str. Nicolae Iorga, nr. 27 -Serviciul Buget Contabilitate Resurse Umane Salarizare, persoana de contact-referent I superior Cociș Ioana Rodica, telefon 0258/871217, int.215.

PRIMAR,                                            DIRECTOR EXECUTIV,

              SILVIU VINŢELER                                      AIDA-VETURIA ONAC

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support