Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Achiziții publice

Anunț publicitar

U.A.T. Oraș Ocna Mureș, în conformitate cu prevederile art.43 alin.1 și 2 și art.17 alin.4 lit.c din HG395/2016 cu modificările și completările ulterioare, solicită prin prezenta depunerea unei oferte tehnice și financiare pentru ”Servicii de informare și publicitate pentru obiectivul de investiție” aferente proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale a Școlii „Lucian Blaga” clasele 0-VIII din orașul Ocna Mureș

Valoarea estimată a achiziției:         16.500,00 lei

Cod CPV:                                          79341000-6 Servicii de publicitate

                                                            79342200-5 Servicii de promovare

Sursa de finanțare:                           din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 și bugetul local

Durata contractului:                         22 luni

Perioada de valabilitate a ofertei:    30 de zile

Criteriul de atribuire:                       Prețul cel mai scăzut

Oferta tehnică se întocmește astfel încât să rezulte respectarea specificațiilor tehnice din documentația de atribuire anexată. Oferta financiară se exprimă în lei fără TVA cu indicarea separată a valorii TVA.

Oferta va fi însoțită de declarația privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese conform art. 60 din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare, de declarația privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă și de declarația de asumare a clauzelor contractuale.

Ofertele se depun într-un exemplar original, în plic închis la sediul autorității contractante situat în Ocna Mureș, str. N. Iorga nr. 27, jud. Alba sau se transmit prin e-mail la adresa: achizitii@primariaocnamures.ro până în data de 18.01.2021, ora: 14:00.  Pe plic vor fi menționate datele de contact ale ofertantului (denumire, adresă, adresă de e-mail, telefon) și denumirea achiziției directe.

          Informații suplimentare se pot obține la adreasa de e-mail achizitii@primariaocnamures.ro, persoană de contact: Morar Viorel.

Întocmit,

Morar Viorel

ANUNȚ PUBLICITAR

U.A.T. Oraș Ocna Mureș, în conformitate cu prevederile art.43 alin.1 și 2 și art.17 alin.4 lit.c din HG395/2016 cu modificările și completările ulterioare, solicită prin prezenta depunerea unei oferte tehnice și financiare pentru Servicii și materiale de informare și publicitate aferente proiectului “Building of a Photovoltaic System to Produce Electricity for Ocna Mures Municipality Own Use”

Valoarea estimată a achiziției:         16.811,52 lei

Cod CPV:                                          79341000-6 Servicii de publicitate

Sursa de finanțare:                           EEA Grants și bugetul local

Durata contractului:                         9 luni

Perioada de valabilitate a ofertei:    30 de zile

Criteriul de atribuire:                       Prețul cel mai scăzut

Oferta tehnică se întocmește astfel încât să rezulte respectarea specificațiilor tehnice din documentația de atribuire anexată. Oferta financiară se exprimă în lei fără TVA cu indicarea separată a valorii TVA.

Oferta va fi însoțită de declarația privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese conform art. 60 din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare, de declarația privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă și de declarația de asumare a clauzelor contractuale.

Ofertele se depun într-un exemplar original, în plic închis la sediul autorității contractante situat în Ocna Mureș, str. N. Iorga nr. 27, jud. Alba sau se transmit prin e-mail la adresa: achizitii@primariaocnamures.ro până în data de 14.01.2021, ora: 14:00.  Pe plic vor fi menționate datele de contact ale ofertantului (denumire, adresă, adresă de e-mail, telefon) și denumirea achiziției directe.

          Informații suplimentare se pot obține la adreasa de e-mail achizitii@primariaocnamures.ro, persoană de contact: Morar Viorel.

Întocmit,

Morar Viorel

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze materiale pentru realizare branșament canalizare pe str. Liliacului.

Suma maximă disponibilă este de 1500,00 lei fără TVA. În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta respectând caracteristicile tehnice din anexa cu lista de materiale. Oferta se va transmite pe e-mail: achizitii@primariaocnamures.ro pâna în data de 02.10.2020, ora 12:00. Lista cu materialele este publicată ca anexă la prezentul anunț pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa achizitii@primariaocnamures.ro.

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze Lucrări la instalația termică a Școlii ”Lucian Blaga”, achiziție centrală termică, proiectare și execuție

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze Lucrări la instalația termică a Școlii ”Lucian Blaga”, achiziție centrală termică, proiectare și execuție – Cod CPV – 45232141-2   – Instalaţii de încălzire; 71322200-3 – Servicii de proiectare a conductelor.  Suma maximă disponibilă este de 116.000,00 lei, fără TVA. În acest sens, invităm toţi executanții de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei pâna în data de 30.09.2020, ora 15:00. 

 Documentația de achiziție este publicată atât în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1171432, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa achizitii@primariaocnamures.ro.

CONSILIER ACHIZIŢII PUBLICE,

EC. MORAR VIOREL

Anunț publicitar

U.A.T. Oraș Ocna Mureș, în conformitate cu prevederile art.43 alin.1 și 2 și art.17 alin.4 lit.b1 din HG395/2016 cu modificările și completările ulterioare, solicită prin prezenta depunerea unei oferte tehnice și financiare pentru Servicii de proiectare tehnica si asistenta tehnica din partea proiectatului pe perioada executiei lucrarilor pentru INSTALAREA UNUI GRUP DE PRODUCERE FOTOVOLTAICA PENTRU PRIMARIA OCNA MURES.

Valoarea estimată a achiziției:        16.467,61 lei

Cod CPV:                                          71322000-1 – Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

71356200-0 – Servicii de asitență tehnică

Sursa de finanțare:                             EEA Grants și bugetul local

Durata contractului:                        10 luni

Perioada de valabilitate a ofertei:    30 de zile

Criteriul de atribuire:                       Prețul cel mai scăzut

Oferta tehnică se întocmește astfel încât să rezulte respectarea specificațiilor tehnice din caietul de sarcini anexat. Oferta financiară se exprimă în lei fără TVA cu indicarea separată a valorii TVA.

Oferta va fi însoțită de certificatul constatator ONRC al ofertantului, de declarația privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese conform art.60 din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare, de declarația privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă și de declarația de asumare a clauzelor contractuale.

Ofertele se depun într-un exemplar original, în plic închis la sediul autorității contractante oraș Ocna Mureș – str. Nicolae Iorga, nr. 27, județ Alba sau se transmit prin e-mail la adresa: contact@primariaocnamures.ro până în data de 21.09.2020, ora: 15.oo.  Pe plic vor fi menționate datele de contact ale ofertantului (denumire, adresă, adresă de e-mail, telefon) și denumirea achiziției directe.

 În cazul transmiterii ofertei prin e-mail, aceasta se consideră depusă doar după primirea de către ofertant a e-mailului de confirmare, e-mail care va conține numărul de înregistrare a ofertei.

 Prin depunerea ofertei la registratură, ofertanţii declară că sunt de acord cu toate condiţiile din caietul de sarcini.

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel  încât oferta să fie primită şi înregistrată de către autoritatea contractantă până la data și ora limită pentru depunere, stabilită în anunţul sau în invitaţia de  participare. Ofertele depuse după data limită de depunere nu vor fi luate în considerare.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei orașului Ocna Mure persoană de contact: Bucur Anca Ileana – 0766366360

Întocmit,

Anca Ileana Bucur

Anunț publicitar

U.A.T. Oraș Ocna Mureș, în conformitate cu prevederile art.43 alin.1 și 2 și art.17 alin.4 lit.c din HG395/2016 cu modificările și completările ulterioare, solicită prin prezenta depunerea unei oferte tehnice și financiare pentru Servicii de întocmire a documentației tehnice și efectuare a demersurilor pentru obținerea Avizului Tehnic de Racordare pentru INSTALAREA UNUI GRUP DE PRODUCERE FOTOVOLTAICA PENTRU PRIMARIA OCNA MURES.

Valoarea estimată a achiziției:        6.133,20 lei

Cod CPV:                                          71336000-2 Servicii de asistenţă în inginerie

Sursa de finanțare:                              EEA Grants și bugetul local

Durata contractului:                        2 luni

Perioada de valabilitate a ofertei:    30 de zile

Criteriul de atribuire:                       Prețul cel mai scăzut

Oferta tehnică se întocmește astfel încât să rezulte respectarea specificațiilor tehnice din caietul de sarcini anexat. Oferta financiară se exprimă în lei fără TVA cu indicarea separată a valorii TVA.

Oferta va fi însoțită de certificatul constatator ONRC al ofertantului, de declarația privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese conform art.60 din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare, de declarația privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă și de declarația de asumare a clauzelor contractuale.

Ofertele se depun într-un exemplar original, în plic închis la sediul autorității contractante oraș Ocna Mureș – str. Nicolae Iorga, nr. 27, județ Alba sau se transmit prin e-mail la adresa: contact@primariaocnamures.ro până în data de 21.09.2020, ora: 15.oo.  Pe plic vor fi menționate datele de contact ale ofertantului (denumire, adresă, adresă de e-mail, telefon) și denumirea achiziției directe.

 În cazul transmiterii ofertei prin e-mail, aceasta se consideră depusă doar după primirea de către ofertant a e-mailului de confirmare, e-mail care va conține numărul de înregistrare a ofertei.

 Prin depunerea ofertei la registratură, ofertanţii declară că sunt de acord cu toate condiţiile din caietul de sarcini.

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel  încât oferta să fie primită şi înregistrată de către autoritatea contractantă până la data și ora limită pentru depunere, stabilită în anunţul sau în invitaţia de  participare. Ofertele depuse după data limită de depunere nu vor fi luate în considerare.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei orașului Ocna Mure persoană de contact: Bucur Anca Ileana – 0766366360

Întocmit,

Anca Ileana Bucur

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze materiale de curăţenie

Suma maximă disponibilă este de 12.912,00 lei, fără TVA. În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei pâna în data de 21.09.2020, ora 15:00. 

 Documentația de achiziție este publicată atât în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1170012, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa achizitii@primariaocnamures.ro.

CONSILIER ACHIZIŢII PUBLICE,

EC. MORAR VIOREL

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze Servicii cadastrale pentru localitățile Cisteiul de Mureș și Micoșlaca

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze Servicii cadastrale de întocmire documentații de actualizare date/întăbulare în Cartea Funciară, pentru străzile din localitățile aparținătoare Cisteiul de Mureș și Micoșlaca”, aparținând domeniului public al Orașului Ocna Mureș.

Cod CPV 7135430-7 – servicii de cadastru.

Sunt necesare aproximativ 30 documentații. Se va întocmi documentație inclusiv pentru sectorul de drum dintre Cisteiul de Mureș și Micoșlaca și sectorul de drum dintre Cisteiul de Mureș și intrarea în orașul Ocna Mureș până la str. M. Viteazu. Suma maximă disponibilă este de 36.000,00 lei, inclusiv TVA, pe total lucrare. Termen de realizare maxim 20 zile.

În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc să-şi depună oferta, conform model anexat, până în data de 07.09.2020, ora 12:00, la registratura, cam.1.   

Ofertanții participanți trebuie să dețină autorizație valabilă la momentul depunerii ofertei (PFA categoria A, B sau D; PJA categoria l, ll sau lll), vizată de ANCPI.

Se va depune copie „conformă cu originalul” după autorizația ANCPI, în caz contrar oferta va fi considerată ca inacceptabilă.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0735787727, persoană de contact: ing. Olariu-Iakab Iulian, sau e-mail la adresa: urbanism@primariaocnamures.ro

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze Servicii cadastrale pentru localitatea Războieni

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze Servicii cadastrale de întocmire documentații de actualizare date/întăbulare în Cartea Funciară, pentru străzile din localitatea aparținătoare Războieni”, aparținând domeniului public al Orașului Ocna Mureș.

Cod CPV 7135430-7 – servicii de cadastru.

Sunt necesare aproximativ 20 documentații. Suma maximă disponibilă este de 24.000,00 lei, inclusiv TVA, pe total lucrare. Termen de realizare maxim 20 zile.

În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc să-şi depună oferta, conform model anexat, până în data de 07.09.2020, ora 12:00, la registratura, cam.1.   

Ofertanții participanți trebuie să dețină autorizație valabilă la momentul depunerii ofertei (PFA categoria A, B sau D; PJA categoria l, ll sau lll), vizată de ANCPI.

Se va depune copie „conformă cu originalul” după autorizația ANCPI, în caz contrar oferta va fi considerată ca inacceptabilă.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0735787727, persoană de contact: ing. Olariu-Iakab Iulian, sau e-mail la adresa: urbanism@primariaocnamures.ro

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze materiale pentru instalațiile stradale de apă potabilă și canalizare

 

Suma maximă disponibilă este de 1500,00 lei fără TVA. În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta respectând caracteristicile tehnice din anexa cu lista de materiale. Oferta se va transmite pe e-mail: achizitii@primariaocnamures.ro pâna în data de 03.09.2020, ora 14:00. Lista cu materialele este publicată ca anexă la prezentul anunț pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa achizitii@primariaocnamures.ro.

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support