Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Concursuri angajări

Anunț angajări

În conformitate cu prevederile art.7, alin.1 din HG nr.286/2011, cu  modificările  şi completările ulterioare privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș organizează în data de 20.10.2020 ora 1000 concurs/examen de recrutare în vederea ocupării  pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcții contractuale vacante:

-2 posturi de infirmieră norma întreagă.

 Concursul/examenul se va desfășura la sediul Unităţii Medico-Sociale Ocna Mureș, strada Axente Sever, nr. 43 A, etajul IV, județul Alba și constă din următoarele probe:

1. Proba scrisă care va avea loc în data 20.10.2020 ora 1000 la sediul Unităţii Medico-Sociale Ocna Mureș, strada Axente Sever, nr. 43 A, județul Alba;

2.Proba interviu va fi comunicată candidaților la o dată ulterioară cu respectarea termenului de maximum 4 zile lucrătoare  de la data susţinerii probei scrise.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii specifice:

● condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs/examen și a ocupării funcției contractuale   de infirmieră sunt:

– studii  M/G;

– curs de calificare infirmieră;

– 5 ani vechime în specialitate.

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului in Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul Unității Medico-Sociale Ocna Mureș , strada Axente Sever , nr.43 A etajul IV,  județul Alba.

Relații suplimentare la sediul  Unității Medico-Sociale Ocna Mureș , strada Axente Sever nr.43A, etajul IV,  județul Alba persoana de contact referent Neamţu Liana, telefon/fax 0258/870441,   e-mail msocnamures@yahoo.com

DIRECTOR,

ORGA CIPRIAN-VIOREL

A N U N Ţ

PRIVIND REZULTATUL VERIFICĂRII EXISTENŢEI CERERIILOR DE PROMOVARE ÎN CLASĂ  DEPUSE DE  FUNCŢIONARII PUBLICI ÎNCADRAŢI ÎN FUNCŢII PUBLICE CU NIVEL DE STUDII INFERIOR ȘI CARE AU ABSOLVIT STUDII SUPERIOARE DE LUNGĂ DURATĂ

Nr. crt.Numele şi prenumeleNr. înregistrare a cererii de participare la examenNr. adeverinţei/diplomei de absolvire studii superioareRezultatul verificării cererilor Admis/ Respins
1.Balogh-Nuc Ludovic Lucian11609/10.08.2020Nr. 461/06.07.2020ADMIS
2.Paul Ciprian11741/12.08.2020Nr.362/06.07.2020ADMIS
3.Halmagyi Erno11837/13.08.2020Nr. 474/06.07.2020ADMIS
   Contestaţiile privind rezultatul acestei probe se depun în scris, în cel mult 24 ore afişarea rezultatului,  la compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei oraşului Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27, până la ora 16 00.   
  

Secretar comisie examen

     Referent III superior

 Sasu Maria

Anunț

privind  rezultatul final al concursului organizat de primarul orașului Oraş Ocna Mureş în data de 06.04.2020 ora 1000proba scrisă, în vederea ocupării  unei funcţii contractuale de execuţie vacantă, pe durată nedeterminată, de muncitor I tractorist, cod cor 834101, în cadrul serviciului de gospodărie orășenească, compartimentul întreținere, reparații, deszăpezire.

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctajul obținut la concurs

 

 

Rezultat final examen

ADMIS/

RESPINS

1. Micu Raul Mircea 89,16 ADMIS

 

Rezultatul final al examenului poate fi contestat în scris, în cel mult o zi lucrătoare de la afişarea rezultatului,  la compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei Oraşului Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27 până la ora 1600.

ANUNT PROBA interviu

ANUNT PROBA PRACTICĂ

Secretar comisie

Referent III superior

Sasu Maria

Anunț privind rezultatul probei scrise

a concursului organizat de primarul orașului Oraş Ocna Mureş în data de 06.04.2020 ora 1000 în vederea ocupării  unei funcţii contractuale de execuţie vacantă, pe durată nedeterminată, e muncitor I tractorist, cod cor 834101 în cadrul serviciului de gospodărie orășenească, compartimentul întreținere, reparații, deszăpezire.

Nr.crt. Numele şi prenumele

candidatului

Punctaj probă scrisă (puncte) Rezultat probă scrisă

ADMIS/RESPINS

1. Hărăstășan Florin-Alin 6,7 RESPINS
2. Micu Raul-Mircea 79,5 ADMIS

Contestaţiile privind rezultatul probei scrise se depun în scris, în cel mult o zi lucrătoare de la afişarea rezultatului la compartimentul resurse umane din cadrul instituției Oraş Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27, județul Alba.

Secretar comisie,

Referent III superior,

SASU MARIA

ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL PROBEI DE SELECŢIE A DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

Pentru concursul organizat de primarul oraşului Ocna Mureş în data de 06.04.2020 ora 1000 proba scrisă, în vederea ocupării  unei funcţii contractuale de execuţie vacantă pe durată nedeterminată de muncitor I-tractorist în cadrul serviciului de gospodărie orășenească, compartimentul întreținere, reparații, deszăpezire.

Nr.crt. Numele şi prenumele Nr. înregistrare

al dosarului de participare la concurs/examen

Rezultatul verificării

dosarelor

Admis/ Respins

Motivaţia

1. Hărăstășan Florin-Alin 4821/19.03.2020 ADMIS
2. Micu Raul-Mircea 5002/20.03.2020 ADMIS

Contestaţiile privind rezultatul probei de selecţiei a dosarelor se depun în scris, în cel mult o zi lucrătoare de la afişarea rezultatului la compartimentul resurse umane din cadrul instituției Oraş Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27, județul Alba.

Secretar comisie concurs

Referent III superior,

Sasu Maria         

Anunț concurs angajare muncitor I – tractorist

A N U N Ţ

 

În conformitate cu prevederile art.7, alin.1 din HG nr.286/2011, cu  modificările  şi completările ulterioare privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, instituția Oraș Ocna Mureş organizează în data de 06.04.2020 ora 1000 concurs/examen de recrutare în vederea ocupării  unei funcţii contractuale vacante de execuţie pe durată nedeterminată de muncitor I –tractorist în cadrul serviciului de gospodărie orășenească, compartimentul întreținere, reparații, deszăpezire.

Concursul/examenul se va desfășura la sediul instituției publice Oraș Ocna Mureș, strada Nicolae Iorga nr. 27 județul Alba și constă din următoarele probe:

  1. Proba scrisă care va avea loc în data 06.04.2020 ora 1000 la sediul instituției publice Oraș Ocna Mureș, județul Alba, strada Nicolae Iorga nr. 27 în sala de ședințe a instituției;
  2. Proba practică va avea loc în data 08.04.2020 ora 1000 la sediul instituției publice, Oraș Ocna Mureș, județul Alba, strada Nicolae Iorga nr. 27;

3.Proba interviu va fi comunicată candidaților la o dată ulterioară cu respectarea termenului de maximum 4 zile lucrătoare  de la data susţinerii probei scrise /practice.

Depunerea dosarelor de înscriere se face la secretariatul comisiei de concurs/examen în perioada 11.03.2020-24.03.2020 până la ora 1600.

Pentru ocuparea prin concurs/examen a funcţiei contractuale vacante de execuţie de muncitor I –tractorist  candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii generale și specifice:

  • condiţiile generale sunt cele stabilite la art. 3 al Regulamentuluicadru aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 286 din 23 martie 2011 cu modificările şi completările ulterioare:

    1) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    2) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

3) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    4) are capacitate deplină de exerciţiu;

5) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

6) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

7) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

  • condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs/examen și a ocupării funcției contractuale sunt:

    –Studii  generale/medii;

-permis de conducere categoriile  B, C, C+E;

-vechime-  0;

-dosarul de concurs trebuie să conţină, conform art. 6, alin. (1-4) al Regulamentului–cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 286 din 23 martie 2011  cu modificările şi completările ulterioare următoarele documente:

      1) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei   publice organizatoare (cererea se eliberează de serviciul resurse-umane al instituţiei);

2) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;)  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care să ateste   efectuare unor specializării, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

4) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente   penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

6) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7) curriculum vitae;    

Adeverinţa care atestă  starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data numele   emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

   (4) Actele prevazute la alin. 1 lit. b), c) si h) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.            Actele prevăzute la punctele 2-3-4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografia

1.OUG. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice republicată r1;

2.Hotărârea nr. 1391/2006, actualizată privind regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

3.OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ Titlul III, Cap. III -Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și raspunderea acestuia;

  1. Legea nr. 53/2003-Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare – Titlul XI, Cap.II – Răspunderea disciplinară;
  2. Legea nr. 319 din 2006 a privind sănătatea şi securitatea muncii cu modificările şi completările ulterioare – Cap.IV – Obligaţiile lucrătorilor;
  3. 6. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor- Capitolul II
    Obligatii privind apararea impotriva incendiilor Secțiunea 1 Obligații generale.

Detalii privind desfăşurarea concursului sunt disponibile la sediul instituției publice Oraş Ocna Mureş str. N. Iorga, nr. 27 județul Alba la serviciul buget contabilitate resurse-umane salarizare, telefon 0258/871217 sau accesând pagina oficială de internet www.primăriaocnamures.ro.

PRIMAR, SILVIU VINŢELER 

DIRECTOR EXECUTIV, AIDA-VETURIA ONAC

Întocmit,

Referent III superior,

Sasu Maria       

Anunț examen de promovare în grad profesional imediat superior

A N U N Ţ

Privind rezultatele probei interviu la examenul organizat în data de 18.02.2020, ora1300 de către Primarul oraşului Ocna Mureş în vederea  promovării în grad profesional imediat superior celui deţinut  pentru următoarea funcţie publică de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului:

-Inspector clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5 de vechime din cadru Serviciului public de asistență social,

 

Nr. crt. Nume şi prenume

candidat,

funcţia publică deţinută în statul de funcţii

Functia publică pentru care candidează Puncajul obţinut
1. Pandor Annamaria-inspector I grad professional asistent Inspector I grad professional principal 96,66
Rezultatul probei interviu poate fi contestat în termen de 24 de ore de la afişare la compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei oraşului Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27.

Secretar comisie,

Referent III superior, Cociș Ioana Rodica

Anunt final concurs

Anunt proba scrisa

Anunt selectie dosare

Anunț

privind  rezultatul final al concursului organizat de primarul orașului Ocna Mureş în data de 10.01.2020 ora 1000 proba scrisă, în vederea ocupării unei funcţii contractuale de execuţie vacantă, pe durată nedeterminată,  de şofer I-cod cor  832201 din cadrul serviciul de transport public local oraş Ocna Mureş, compartimentul transport public local.

Nr. crt.

1.

Numele si prenumele candidatului

Drăgan Ioan-Nicolae

 

Punctajul obținut la concurs

 85,84

 

Rezultat final examen

ADMIS / RESPINS

ADMIS

Rezultatul final al examenului poate fi contestat în scris, în cel mult o zi lucrătoare de la afişarea rezultatului,  la compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei Oraşului Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27 până la ora 1600.

Secretar comisie

Referent III superior

Sasu Maria

Ocna Mureş la data 15.01.2020 ora 920

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support