Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

În conformitate cu prevederile Constituţiei României şi ale Legii nr. 215/2001, administraţia publică în unităţile administrativ teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.
Autonomia locală este numai administrativă şi financiară şi reprezintă dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi gestiona în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă treburile publice, pe baza şi în limitele prevăzute de lege.
Orasul Ocna Mures, ca unitate administrativ-teritorială, este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină, care posedă un patrimoniu şi are iniţiativă în tot ceea ce priveşte administrarea intereselor publice locale, exercitându-şi, în condiţiile legii, autoritatea pe teritoriul delimitat prin lege.

Consiliul Local al Orasului Ocna Mures, este autoritatea deliberativă a administraţiei publice, care funcţionează autonom, asigură realizarea autonomiei locale şi rezolvarea treburilor publice din oras, în condiţiile prevăzute de lege.

În scopul respectării legalităţii şi asigurării condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii se adoptă următoarele norme, care constituie Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Orasului Ocna Mures.


 

CAPITOLUL I – CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ

Secţiunea 1 – Dispoziţii generale

 

Art. 1


(1) Prezentul regulament are ca obiect stabilirea condiţiilor de exercitare a mandatului de către consilierii locali, a drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în baza mandatului încredinţat.
(2) Consilierii locali din cadrul Consiliului Local al orasului Ocna Mures se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat de către cetăţenii cu drept de vot din orasul Ocna Mures, localitatile componente Uioara de Sus si Uioara de Jos, satele apartinatoare Razboieni-Cetate, Cisteiul de Mures si Micoslaca, potrivit Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2


(1) Participarea consilierilor locali la activitatea autorităţilor administraţiei publice ale orasului Ocna Mures are caracter public şi legitim, fiind în acord cu interesele generale ale colectivităţii în care îşi exercită mandatul.
(2) În exercitarea mandatului, consilierii locali se află în serviciul colectivităţii locale.

Art. 3


În asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor, consilierii locali îndeplinesc o funcţie de autoritate publică şi sunt ocrotiţi de lege.

Art. 4


(1) Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabileşte conform prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Consiliul Local al orasului Ocna Mures este compus din 17 consilieri.

Art. 5


Atribuţiile Consiliului Local sunt prevăzute în Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. Secţiunea a 2-a – Procedura de constituire a Consiliului Local al orasului OCNA MURES.

Art. 6


(1) Potrivit legii, în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor va avea loc şedinţa de constituire a consiliului local. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi, la şedinţa de constituire a consiliului, se face de către prefect, prin ordin.
(2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, peste 3 zile se va organiza o nouă şedinţă. În acest scop prefectul va emite un nou ordin de convocare. Dacă nici de această dată nu se prezintă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi de către biroul electoral de circumscripţie, prefectul va face o nouă convocare peste alte 3 zile, emiţând în acest scop un nou ordin.
(3) Dacă nici la a treia convocare nu se prezintă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi, prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la şedinţă a consilierilor absenţi. Dacă absenţele nu au la bază motive temeinice, determinate de: boală care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat; deplasarea în străinătate în interes de serviciu; evenimente de forţă majoră, cum ar fi: inundaţii sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea; deces în familie sau alte situaţii similare, prefectul va emite un ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declaraţi aleşi, care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare. Ordinul prefectului poate fi atacat de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.
(4) Înainte de emiterea ordinului prevăzut la alin. (3) prefectul va verifica dacă pe listele de candidaţi depuse de partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale ai căror consilieri declaraţi aleşi au lipsit nemotivat mai sunt supleanţi. În caz 2 afirmativ, prin acelaşi ordin se va dispune organizarea unei noi şedinţe de constituire la care vor fi convocaţi supleanţii.
(5) Dacă pe listele de candidaţi nu mai sunt supleanţi sau aceştia refuză, la rândul lor, să se prezinte la şedinţă, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante potrivit alin. (3). Alegerile se vor organiza în condiţiile Legii nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor publice locale, în cel mult 30 de zile de la data emiterii ordinului, şi la acestea vor putea participa toate partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale care au depus iniţial liste de candidaţi, precum şi candidaţi independenţi care nu au fost declaraţi aleşi la alegerile anterioare.

Art. 7


La şedinţa de constituire legal întrunită poate participa şi primarul care a fost declarat ales, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.

Art. 8


(1) Şedinţa de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invită pe cel mai în vârstă dintre consilieri, precum şi pe cei 2 asistenţi ai acestuia, să preia conducerea lucrărilor şedinţei. Asistenţi ai preşedintelui de vârstă vor fi desemnaţi cei mai tineri consilieri.
(2) După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali, iar secretarul orasului Ocna Mures prezintă preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie. Dosarele pot fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi care ocupă funcţii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.
(3) Dacă primarul declarat ales a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a obţinut mandatul, dosarul acestuia va fi însoţit de opţiunea scrisă pentru una dintre cele două funcţii.
(4) Prevederile alin. (3) se aplică numai în cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizată.
(5) În cazul în care procedura de validare a mandatului primarului nu a fost finalizată, opţiunea scrisă pentru una din cele 2 funcţii se va prezenta în prima şedinţă a consiliului local.

Art. 9


(1) La reluarea lucrărilor, consilierii declaraţi aleşi vor alege prin vot deschis, exprimat prin ridicare de mâini, o comisie de validare alcătuită din 5 consilieri locali. Numărul membrilor comisiei se stabileşte prin vot deschis, la propunerea preşedintelui de vârstă. Comisia este aleasă pe întreaga durată a mandatului.
(2) Desemnare candidaţilor pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri constituite potrivit Art. 8 alin. (2) Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de numărul de mandate obţinute de grupul în cauză.
(3) Preşedintele supune la vot candidaturile propuse. Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, iar rezultatul va fi consemnat într-o hotărâre.

Art. 10


Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar, cu respectarea procedurii de vot prevăzute la art. 9 alin. (3).

Art. 11


(1) După alegerea comisiei de validare preşedintele dispune o nouă pauză, în timpul căreia va fi examinată de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de vârstă, şi vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. În acest scop se încheie un proces-verbal al cărui model este prezentat în anexa nr. 1.
(2) Dacă primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales şi consilier şi optează pentru funcţia de primar sau dacă consilierii care deţin funcţii incompatibile optează în scris pentru renunţarea la funcţia de consilier, va fi examinat, în vederea validării, dosarul supleantului, respectiv supleanţilor de pe aceeaşi listă, în ordinea în care cei în cauză au fost înscrişi pe lista de candidaţi.
(3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusă de comisia de validare numai dacă aceasta a constatat că au fost încălcate condiţiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau dacă alegerea s-a făcut prin fraudă electorală constatată de către biroul electoral, potrivit prevederilor Legii nr. 67/2004. Invalidarea mandatului se va propune şi în cazurile prevăzute la alin. (2). În cazul propunerilor de invalidare, acestea vor fi făcute motivat.
(4) Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi validaţi sau invalidaţi în lipsă.
(5) În cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărui listă a fost a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe listă, conform comunicării organizaţiei judeţene a partidului în cauză.

Art. 12


(1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.
(2) Rezultatul validării mandatelor se consemnează într-o hotărâre care se comunică de îndată consilierilor care au absentat motivat.

Art. 13


(1) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare.
(2) Instanţa de contencios administrativ este obligată să se pronunţe în termen de 30 de zile.

Art. 14


Consilierii validaţi după şedinţa de constituire a consiliului intră în exerciţiul mandatului de consilier după depunerea jurământului.

Art. 15


(1) După validarea mandatelor a cel puţin două treimi din numărul de consilieri stabilit potrivit legii se va proceda la depunerea următorului jurământ: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună-credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor orasului Ocna Mues . Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.
(2) Jurământul se depune după următoarea procedură: secretarul municipiului va da citire jurământului, după care consilierii validaţi se vor prezenta, în ordine alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunţa cuvântul „jur”, după care va semna jurământul de credinţă, care va fi imprimat pe un formular special.
(3) Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului.
(4) Consilierii pot depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz jurământul va fi imprimat pe formular fără această formulă.
(5) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, fapt care se consemnează în procesulverbal al şedinţei. În acest caz, precum şi în cazul în care consilierul renunţă la mandat, se va supune validării mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele politice şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid a consilierului în cauză. În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate cu supleanţi, iar numărul de consilieri se reduce sub două treimi, se vor organiza alegeri pentru completare, în termen de 30 de zile, în condiţiile Legii privind alegerile locale.
(6) După depunerea jurământului de către cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului local preşedintele de vârstă declară Consiliul Local al Orasului Ocna Mures legal constituit. Declararea consiliului ca legal constituit se constată prin hotărâre.
(7) Preşedintele de vârstă informează consiliul local că mandatul său – ca preşedinte – a luat sfârşit şi propune alegerea unui preşedinte de şedinţă.
(8) Hotărârile privind alegerea comisiei de validare, de validare a mandatelor consilierilor, de declarare a consiliului local ca legal constituit şi pentru alegerea preşedintelui de şedinţă se semnează de preşedintele de vârstă şi de cei 2 asistenţi ai acestuia şi se contrasemnează de secretarul orasului.

CAPITOLUL II – ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ

Secţiunea 1 – Preşedintele de şedinţă

 

Art. 16


(1) Lucrările şedinţelor Consiliului Local sunt conduse de un preşedinte de şedinţă.
(2) Durata mandatului preşedintelui de şedinţă nu poate fi mai mare de 3 luni.
(3) Şedinţele Consiliului Local pot fi conduse de către consilierii locali în ordine alfabetică. Dacă, în succesiune alfabetică, un consilier lipseşte, va conduce următorul iar cel lipsă la şedinţa curentă va conduce următoarea şedinţă.
*Variantă: (3) Un consilier local va fi preşedinte timp de 3 luni, prezidând, în această perioadă, toate şedinţele consiliului local ; succesiunea preşedinţilor de şedinţă se va face în ordine alfabetică.
(4) Consilierul ales în condiţiile alin. (3) poate fi schimbat din funcţie la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali, prin votul majorităţii consilierilor locali în funcţie.

Art. 17


(1) Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:
a) conduce şedinţele consiliului local şi supune aprobării consilierilor proiectul ordinii de zi propuse pentru şedinţa respectivă;
b) supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra şi a abţinerilor;
c) semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, procesul-verbal al şedinţei precum şi dosarul întocmit în acest sens;
d) asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor;
e) supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;
f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute de prezentul regulament sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni.
(2) Preşedintele de şedinţă îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau însărcinări date de consiliul local.

Secţiunea a 2-a – Alegerea viceprimarului

 

Art. 18


(1) Consiliul local alege, din rândul membrilor săi, viceprimarul orasului Ocna Mures. Alegerea se face prin vot secret.
(2) Viceprimarul este ales în şedinţa de constituire a Consiliului Local.
(3) În cazul în care, din motive obiective şi întemeiate, alegerea viceprimarului nu se poate face în şedinţa de constituire, consiliul local se întruneşte în şedinţă extraordinară, în maxim 7 zile de la constituire, şi alege viceprimarul.
(4) Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului se face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.
(5) După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia se completează buletinele de vot.
(6) Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, putându-se folosi, la alegere, una dintre următoarele modalităţi:
a) fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor. Intrând în cabină, din lista candidaţilor vor fi barate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaţilor pe care consilierul nu doreşte să îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele consilierului sau, după caz, al consilierilor pe care doreşte să îl/îi aleagă votantul;
b) pe buletinul de vot se scrie cuvântul „DA” în dreptul numelui celui pe care doreşte să îl voteze;
c) alte modalităţi, la alegerea consiliului.
(7) Numărarea voturilor se va face de către comisia de validare şi secretarul orasului.
(8) Este declarat viceprimar candidatul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie (cel puţin 9 voturi „pentru”).
(9) În situaţia în care nu s-a întrunit majoritatea prevăzută la alin. (8), se organizează un al doilea tur de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care vor participa candidaţii situaţi pe primele două locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.

Art. 19


(1) În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţii care se află în această situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cele mai multe voturi.
(2) În cazul în care situaţia de balotaj persistă la două tururi de scrutin consecutive, alegerea viceprimarului se amână pentru şedinţa extraordinară, prevăzută la art.18 alin.(3).

Art. 20


Alegerea viceprimarului va fi consemnată în hotărâre a consiliului local.

Art. 21


(1) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.
(2) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează calitatea de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.

Art. 22


(1) Viceprimarul este subordonat primarului şi îndeplineşte atribuţiile pe care i le stabileşte acesta.
(2) Viceprimarul prezintă trimestrial şi de câte ori i se solicită, în faţa Consiliului local o informare verbală cu privire la activitatea pe care a desfăşurat-o în această perioadă; Anual, întocmeşte un raport general de activitate care va fi făcut public prin grija secretarului orasului; raportul se face public în luna ianuarie a anului curent pentru anul anterior şi se prezintă, în prealabil, în toate comisiile de specialitate ale consiliului local.

Secţiunea a 3-a – Comisiile de specialitate

 

Art. 23


(1) După constituire, Consiliul Local stabileşte şi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.
(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii.

Art. 24


Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care va fi întotdeauna impar, se stabilesc de către consiliul local, în funcţie de specificul activităţilor din orasul Ocna Mures, iar principalele domenii de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate sunt cele hotărâte de consiliul local.

Art. 25


Consiliul Local al orasului Ocna Mures organizează următoarele comisii de specialitate:
a. Comisia de specialitate nr 1 a Consiliului Local Ocna Mures pentru probleme economico-financiare, invatamant,sanatate si familie,protectia sociala a varstnicilor,protectia copilului, tineret si sport .
b. Comisia de specialitate nr 2 a Consiliului Local Ocna Mures pentru probleme juridice si de disciplina,amenajarea teritoriului si urbanism,agricultura, activitati social – culturale , relatia cu cultele, protectia mediului si turism;

Art. 26


(1) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor existenţi şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
(2) La şedinţele comisiilor pot participa persoane din aparatul de specialitate al primarului. Pot participa, de drept, primarul, viceprimarul şi secretarul municipiului. Sunt prezenţi, de asemenea, şi iniţiatorii proiectelor de hotărâri. Preşedinţii de comisii pot invita să participe şi alte persoane.
(3) Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice.
(4) În mod excepţional comisia poate hotărî, cu majoritate de voturi, ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise.
(5) Au caracter exclusiv public şedinţele de comisii în care se dezbat probleme privind bugetul local, administrarea domeniului public şi privat al orasului, participarea la programme de dezvoltare judeţeană, regională şi de cooperare transfrontalieră, organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţii şi amenajarea teritoriului, cele privind asocierea şi cooperarea cu alte autorităţi publice, organizaţii nonguvernamentale, persoane juridice române sau străine.

Art. 27


(1) Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.
(2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi, de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.
(3) Un consilier poate face parte din 1-2 comisii, dintre care una este comisia de bază. Indemnizaţia de şedinţă se va achita numai pentru activitatea desfăşurată în comisia de bază.

Art. 28


(1) Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar.
(2) Pe durata mandatului se pot face modificări în componenţa comisiilor de specialitate, în următoarele situaţii:
a. încetarea mandatului de consilier local
b. la solicitarea scrisă şi temeinic motivată a unui membru al comisiei, cu aprobarea consiliului local prin hotărâre, iniţiată de primar sau de cel puţin o treime din numărul consilierilor locali existenţi.
c. în cazul sancţiunilor prevăzute de regulament
(3) Situaţiile prevăzute la alin. (2) sunt valabile şi în cazul preşedintelui sau secretarului comisiei de specialitate.

Art. 29


(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:
a. analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local şi întocmesc rapoarte de avizare cu privire la acestea, potrivit specificului fiecărei comisii;
b. se pronunţă, în scris, asupra altor probleme transmise spre analizare şi avizare;
c. prezintă anual un raport de activitate, care se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului municipiului.
(2) Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

Art. 30


(1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:
a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local, cu celelalte comisii şi cu aparatul de specialitate al primarului;
b) convoacă şedinţele comisiei;
c) conduce şedinţele comisiei;
d) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar;
e) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;
f) prezintă în şedinţele de consiliu rapoartele formulate de comisie; rapoartele se semnează de preşedinte şi secretar;
g) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei.
(2) Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliul local.

Art. 31


(1) Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;
b) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea raportului de avizare şi asupra rezultatului votării;
c) asigură redactarea rapoartelor şi a proceselor-verbale.
(2) Secretarul comisiei îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedintele comisiei.

Art. 32


(1) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu cel puţin 3 zile înainte.
(2) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi şi a altor probleme.
(3) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie.
(4) Comisia lucrează valabil dacă la lucrările acesteia sunt prezenţi majoritatea consilierilor.
(5) În caz de absenţă la şedinţa comisiei de bază consilierului în cauză nu i se acordă indemnizaţie de şedinţă. Dacă absenţele continuă, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate poate propune consiliului sancţiunea retragerii indemnizaţiei de şedinţă pentru încă o şedinţă (în afara indemnizaţiilor care nu i se vor plăti datorită absenţelor) sau înlocuirea lui din comisie.

Art. 33


Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară, de regulă, înaintea şedinţelor consiliului, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul.

Art. 34


(1) Pentru dezbaterea anumitor proiecte de hotărâri cu caracter complex sau a altor probleme repartizate comisiei, preşedintele acesteia poate desemna un consilier care va face în cadrul şedinţei o scurtă prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, dacă aceasta nu este prezentată de iniţiator.
(2) Secretarul comisiei redactează raportul dat de comisie la proiectul de hotărâre.
(3) În situaţia în care există amendamente şi/sau propuneri de modificare, acestea se motivează în scris şi se aprobă de majoritatea consilierilor prezenţi.
(4) Respingerea proiectului de hotărâre pe ansamblu sau a unor articole din acesta se motivează în scris şi cu argumentaţia necesară (de legalitate şi oportunitate) şi se aprobă de majoritatea consilierilor prezenţi la şedinţă.
(5) Rapoartele întocmite potrivit alin. (2) – (4) se prezintă secretarului orasului Ocna Mures în ziua următoarei celei în care sa ţinut şedinţa comisiilor, care se va îngriji de multiplicarea şi difuzarea acestora către preşedinţii de comisii, o dată cu proiectul ordinii de zi, cu cel puţin o zi înaintea şedinţei de consiliu, cu excepţia şedinţelor extraordinare sau a celor convocate de îndată.

Art. 35


Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind, de la caz la caz, şi modalitatea de exprimare a acestuia.

Art. 36


(1) Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea şedinţei, procesul-verbal va fi semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei. Un exemplar din procesul verbal se prezintă secretarului orasului în ziua următoare celei în care s-a ţinut şedinţa.
(2)Preşedintele poate încuviinţa ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate, care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise. În acest din urmă caz, consultarea procesului verbal se poate face cu aprobarea plenului consiliului local.

Art. 37


Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţă poate hotărî retrimiterea proiectului pentru reexaminare de către comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv raportul.

Art. 38


(1) Consiliul local poate hotărî, cu votul majorităţii consilierilor locali in functie, organizarea unor comisii speciale de analiză şi verificare, pe perioadă determinată, la propunerea consilierilor sau a primarului.
(2) Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), obiectivele şi tematica activităţii acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acţionează în limitele stabilite prin hotărâre.
(3) Comisia de analiză şi verificare şi comisia mixtă vor prezenta consiliului local, în termenul stabilit de acesta, rapoartele întocmite în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Rapoartele vor cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.
(4) După prezentarea raportului, comisia specială de analiză şi verificare şi, după caz, comisia mixtă îşi încetează, de drept, activitatea şi mandatul încredinţat de consiliul local.

Art. 39


Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.

Secţiunea a 4-a – Grupurile de consilieri

 

Art. 40


(1) Consilierii se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.
(2) Consilierii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) pot constitui un grup prin asociere.
(3) Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor grupului. După alegere numele liderului este adus la cunoştinţă plenului consiliului local.

Art. 41


Prevederile art. 40 alin. (1) se aplică şi consilierilor independenţi.

Art. 42


Consilierii nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puţin un consilier.

Art. 43


În cazul fuzionării, două sau mai multe partide care sunt reprezentate în consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

Secţiunea a 5-a – Alte dispoziţii

 

Art. 44


(1) În şedinţa de constituire a Consiliului Local, după preluarea conducerii lucrărilor consiliului local de către preşedintele de şedinţă, se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către primar, dacă procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizată. În acest scop judecătorul sau altă persoană desemnată de preşedintele Judecătoriei Aiud prezintă în faţa consiliului local hotărârea de validare.
(2) După prezentarea hotărârii de validare primarul va depune jurământul prevăzut la alin. (1) al art. 15 din prezentul regulament, folosindu-se procedura stabilită în acelaşi text.
(3) În cazul în care procedura de validare a primarului nou ales nu a fost finalizată până la şedinţa de constituire a consiliului local, depunerea jurământului se va face într-o şedinţă extraordinară.

Art. 45


(1) După depunerea jurământului primarul intră în exerciţiul de drept al mandatului.
(2) I se înmânează eşarfa tricoloră, legitimaţia şi însemnul distinctiv al calităţii de primar.

Art. 46


Primarul participă, de drept, la şedinţele consiliului local şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul-verbal de şedinţă.

Secţiunea a 6-a – Secretarul Oraşului Ocna Mureş

 

Art. 47


(1) Secretarul orasului Ocna Murea participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului. Secretarului îi revin următoarele atribuţii principale privitoare la şedinţele consiliului local:
a) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor în funcţie;
b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat şi comunicarea ordinii de zi (prin Serviciul administraţie publică) şi coordoneaza persoanele incadrate in aparatul permanent al consiliului local;
c) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor locali;
d) informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;
e) asigură întocmirea procesului-verbal; pune la dispoziţia consilierilor, înaintea fiecărei şedinţe, procesul-verbal al şedinţei anterioare, asupra conţinutului căruia solicită acordul consiliului;
f) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
g) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. Îl informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege;
h) prezintă în faţa consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului; dacă este cazul, refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale, motivându-şi refuzul, care va fi consemnat în procesul-verbal al şedinţei;
i) contrasemnează, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, hotărârile consiliului local pe care le consideră legale;

j) asigură comunicarea hotărârilor consiliului local în termen de 3 zile, primarului şi Instituţiei Prefectului; comunicarea, însoţită de eventualele obiecţii cu privire la legalitate, se va face în scris şi va fi înregistrată într-un registru, special destinat acestui scop;
k) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor adoptate de consiliul local;
l) ţine evidenţa, în registre speciale, a hotărârilor adoptate. Hotărârile consiliului local se numerotează în ordine cronologică pe an calendaristic.
m) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;
n) acordă membrilor consiliului local, la cerere, asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu. Asemenea obligaţii revin şi aparatului de specialitate al primarului.
o) asigură pregătirea materialelor supuse analizei şi aprobării consiliului local, de către serviciile din aparatul de specialitate al primarului, cu activitate în domeniul analizat. Urmăreşte ca şefii de compartimente funcţionale să întocmească documentaţia în timp legal şi util iar rapoartele prezentate să fie complete, să conţină precizări clare, concise şi fără echivoc, incluzând obligatoriu menţiunea privind susţinerea din punct de vedere al legalităţii, necesităţii şi oportunităţii hotărârii consiliului local. Restituie rapoartele întocmite necorespunzător ori incomplete.
p) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect.
(2) În lipsa motivată a secretarului orasului, atribuţiile acestuia prevăzute de lege şi de alte acte normative, precum şi de prezentul regulament, vor fi îndeplinite de şeful Serviciului administraţie publică.
(3) Secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date de consiliul local privitoare la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.

 

CAPITOLUL III – FUNCŢIONAREA CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ

Secţiunea 1 – Dispoziţii generale

 

Art. 48


(1) Consiliul local al orasului Ocna Mures se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la convocarea primarului, de regulă în ultima zi de joi din fiecare lună, la orele 17,00.
(2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea primarului sau cel puţin a unei treimi din numărul membrilor consiliului.
(3) Convocarea consiliului local se face, prin intermediul secretarului orasului , cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare.
(4) În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor orasului convocarea consiliului local se poate face de îndată.
(5) În invitaţia la şedinţă se vor preciza data, ora şi locul desfăşurării. În cazul convocării unor şedinţe extraordinare sau „de îndată”, natura urgenţei se menţionează expres în dispoziţia de convocare.
(6) Convocarea unei şedinţe extraordinare a consiliului local la cererea a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor în funcţie se face în baza unui proces verbal de convocare, care va conţine semnăturile consilierilor în cauză şi natura urgenţei. Explicarea urgenţei se va face şi în preambulul proiectului de hotărâre, inclusiv în expunerea de motive.
(7) În toate cazurile, convocarea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

Art. 49


(1) Prefectul poate solicita primarului convocarea unei şedinţe extraordinare a consiliului local în cazuri care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum şi pentru apărarea ordinii şi liniştii publice.
(2) În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor orasului Ocna Mures , prefectul poate solicita convocarea de îndată a consiliului local.

Art. 50


(1) Şedinţele consiliului local sunt publice.
(2) Lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba română.
(3) Dezbaterile din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul orassului.
(4) Preşedintele de şedinţă, împreună cu secretarul orasului îşi asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.
(5) Înaintea fiecărei şedinţe secretarul pune la dispoziţie consilierilor procesul-verbal al şedinţei anterioare, pe care îl supune spre aprobare consiliului local. Consilierii au dreptul ca, în cadrul şedinţei, să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.
(6) Procesul-verbal şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă se depun într-un dosar special al şedinţei respective, care va fi numerotat, semnat şi sigilat de preşedintele de şedinţă şi de secretar, după aprobarea procesului-verbal.

Secţiunea a 2-a – Desfăşurarea şedinţelor

 

Art. 51


(1) Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate sau care se află sub autoritatea consiliului, declaraţii politice, întrebări, interpelări, petiţii şi alte probleme care se supun dezbaterii consiliului. Proiectul ordinii de zi este înscris în cuprinsul invitaţiei la şedinţă.
(2) Dispoziţia primarului orasului Ocna Mures de convocare a şedinţei, care cuprinde proiectul ordinii de zi, data, ora şi locul desfăşurării şedinţei, se aduce la cunoştinţă publică prin mass-media locală, site-ul Primăriei şi afişare la sediul Primăriei.
(3) În vederea participării persoanelor interesate la lucrările şedinţelor publice ale consiliului local, proiectele de hotărâri cu caracter normativ vor fi afişate, cu cel puţin 30 de zile înainte, la sediul Primăriei şi pe site-ul propriu, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
(4) Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor.
(5) Proiectul ordinii de zi se supune aprobării consiliului, la propunerea celui care a cerut întrunirea consiliului.
(6) Suplimentarea ordinii de zi se se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la şedinţa următoare, şi cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu respectarea următoarelor proceduri:
– cel care solicită suplimentarea este obligat să motiveze, în faţa consiliului local, natura urgenţei;
– preşedintele de şedinţă dispune o pauză pentru: analizarea proiectului în comisia de specialitate şi acordarea avizului;
întocmirea raportului de către compartimentul de resort al primăriei; acordarea avizului de legalitate de către secretarul orasului.
(7) Ordinea de zi a şedinţelor va cuprinde un punct intitulat „Diverse”. Consilierii pot formula întrebări şi interpelări, cu durată de maxim 5 minute fiecare.
(8) Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se poate face în următoarele situaţii:
– la solicitarea sau cu acordul iniţiatorului;
– lipsa raportului compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
– lipsa raportului comisiei de specialitate a consiliului local;
Cele 2 rapoarte nu sunt obligatorii în cazul şedinţelor extraordinare şi a celor de îndată.
(9) Dacă rapoartele prevăzute la alin. (8) nu sunt întocmite în termen de 30 de zile de la data înregistrării proiectului de hotărâre, acestea se consideră implicit favorabile.
(10) La începutul fiecărei şedinţe a Consiliului Local al orasului Ocna Mures se intonează Imnul Naţional al României.

Art. 52


(1) Problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu vor fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care va fi elaborat în termen de 30 de zile de la solicitarea iniţiatorului, precum şi de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 51 alin. (8) teza a doua.
(2) Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului se întocmeşte şi se depune la iniţiatorul proiectului de hotărâre înainte de întocmirea avizului de către comisia de specialitate.

Art. 53


(1) Proiectul de hotărâre se discută în prezenţa iniţiatorului.
(2) Un proiect de hotărâre poate fi discutat şi în caz de absenţă motivată a iniţiatorului în următoarele condiţii: delegare scrisă a iniţiatorului consilier către un alt consilier local iar în cazul primarului avizul acestuia către viceprimar.

Art. 54


(1) Şedinţele consiliului local sunt legal constituite dacă este prezentă majoritatea consilierilor în funcţie.
(2) Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările consiliului şi să îşi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretarul orasului.
(3) Cazurile în care se consideră că absenţa consilierilor este motivată sunt următoarele: boală care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat; deplasarea în străinătate în interes de serviciu; evenimente de forţă majoră, cum ar fi: inundaţii sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea; deces în familie sau alte situaţii similare. În situaţia în care un consilier absentează de două ori consecutiv, fără motive temeinice, el poate fi sancţionat cu retragerea indemnizaţiei pentru încă o şedinţă, în afara indemnizaţiilor care nu i se vor plăti datorită absenţelor.
(4) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă la cunoştinţă această situaţie preşedintelui de şedinţă şi secretarului orasului.

Art. 55


(1) Dezbaterea problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. În şedinţa de consiliu se prezintă doar dispozitivul proiectului de hotărâre. Apoi, se dă cuvântul preşedinţilor comisiilor de specialitate care au dat aviz şi, dacă este cazul, şefului compartimentului care a întocmit raportul, după care se trece la dezbateri.
(2) Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt şi numai prin intermediul preşedintelui de şedinţă. Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze la 3 minute durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere al proiectului. Consilierul este obligat ca, în cuvântul său, să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii şi are dreptul la o singură intervenţie pentru fiecare proiect de hotărâre. O a doua intervenţie va fi posibilă doar cu aprobarea majorităţii consilierilor prezenţi, exprimată prin vot deschis. Preşedintele de şedinţă va urmări ca participarea la dezbateri să se facă din partea tuturor grupurilor de consilieri, în funcţie de solicitări. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri, în funcţie de mărimea acestuia.
(3) Preşedintele de şedinţă oferă invitaţilor la şedinţa consiliului local posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi. Reprezentanţii asociaţiilor legal constituite sau persoanele care au făcut propuneri de modificare ori completare a proiectelor de hotărâri cu caracter normativ, conform Legii nr. 52/2003, vor fi consultate în timpul şedinţelor, intervenţiile acestora urmând a fi limitate la 3 minute, în funcţie de obiectul dezbaterii.
(4) Punctele de vedere exprimate de către persoanele precizate la alin. (3) au valoare de recomandare.

Art. 56


(1) Preşedintele de şedinţă va permite oricând unui consilier, primarului, viceprimarului sau secretarului să răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului.

Art. 57


Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discuţiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor prezenţi.

Art. 58


Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi la şedinţă, de celelalte persoane participante, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.

Art. 59


În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele de şedinţă poate întrerupe dezbaterile. Preşedintele poate aplica sancţiunile prevăzute la art. 129 din prezentul regulament ori poate propune consiliului aplicarea sancţiunilor corespunzătoare.

Art. 60


(1) Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii locali putând formula amendamente de fond sau de redactare.
(2) După încheierea dezbaterilor se supune la vot proiectul aşa cum a fost prezentat de iniţiator. Dacă s-a adoptat textul iniţiatorului amendamentele formulate nu se mai discută.
(3) În caz de respingere a formei iniţiale a proiectului, amendamentele formulate se supun votului consilierilor în ordinea propunerii lor. Dacă s-a adoptat un amendament, celelalte amendamente contrare, cu privire la aceeaşi problemă, se socotesc respinse fără a se mai supune votului.

Art. 61


Minuta şedinţei publice şi procesul verbal (incluzând şi votul fiecărui consilier, cu excepţia cazurilor când s-a votat secret) vor fi afişate la sediul Consiliului Local al Orasului Ocna Mures , prin grija Serviciului administraţie publică.

Secţiunea a 3-a – Elaborarea proiectelor de hotărâri

 

Art. 62


(1) Proiectele de hotărâri pot fi propuse de: consilierii locali, primar, viceprimar sau de cetăţeni.
(2) Aleşii locali au dreptul de iniţiere a proiectelor de hotărâre, individual sau în grup.

Art. 63


(1) Proiectele de hotărâri vor fi însoţite de expuneri de motive şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop secretarul orasului şi personalul din aparatul de specialitate al primarului vor acorda sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate, la solicitarea iniţiatorilor. Sprijinul acordat se referă la tehnica de redactare, conţinutul de fond şi de formă fiind în sarcina iniţiatorului.
(2) La elaborarea proiectelor de hotărâri se va avea în vedere caracterul lor de acte subordonate legii, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului şi altor acte de nivel superior.
(3) Reglementările cuprinse în hotărârile consiliilor locale nu pot contraveni unor prevederi din acte normative de nivel superior.
(4) În preambulul proiectului de hotărâre se menţionează temeiul legal din actul normativ pe care se bazează.

Art. 64


(1) Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor prin menţionarea titlului şi a iniţiatorului.
(2) Proiectele de hotărâri cu caracter normativ, cele privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, participarea la programe de dezvoltare, organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţii se depun, de regulă, cu cel puţin 30 de zile înainte de şedinţa consiliului local, pentru a da posibilitatea serviciului de resort al primăriei să pregătească şi să fundamenteze raportul.
(3) Pentru toate celelalte situaţii iniţiatorul depune proiectul de hotărâre şi expunerea de motive până cel târziu în data de 15 a lunii pentru şedinţa din luna respectivă.
(4) Proiectele de hotărâri şi expunerile de motive se depun, în termenele specificate la alin. (2) şi (3) la Serviciul Administraţie publică al primăriei, care le înregistrează şi le trimite, de îndată, secretarului orasului Ocna Mures.
(5) Secretarul orasului va transmite un exemplar din proiectul de hotărâre şi din expunerea de motive (eventual, şi alte documente anexate) şefului compartimentului de resort al primăriei pentru întocmirea raportului. Compartimentul de resort va pregăti, întocmi, înregistra şi înainta raportul, în termenul prevăzut de lege şi adnotat, către secretarul orasului.
(6) Secretarul orasului va putea respinge motivat rapoartele prevăzute la alin.(5), dacă acestea sunt incomplete, fără temei legal, întocmite superficial ori nu cuprind propunerea finală cu privire la necesitatea şi oportunitatea proiectului de hotărâre, solicitând refacerea lor imediată. Va informa primarul şi consiliul local dacă există cazuri în care şefii de compartimente, în mod repetat, înaintează rapoarte cu întârziere ori redactate necorespunzător, propunând măsuri de sancţionare.
(7) Proiectele de hotărâri, expunerile de motive, rapoartele compartimentelor de resort ale primăriei şi, după caz, alte materiale se transmit spre dezbatere şi avizare comisiilor de specialitate ale consiliului, prin grija secretarului, cu 7 zile înaintea şedinţelor ordinare şi, dacă este posibil, cu 2 zile înaintea şedinţelor extraordinare.
(8) Întreaga documentaţie se transmite preşedintelui de comisie (în lipsa motivată a acestuia, secretarului comisiei) care va convoca şedinţa de comisie şi va transmite avizul secretarului orasului în termenul specificat pe proiectul de hotărâre.
(9) Iniţiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor.

Art. 65


(1) După examinarea proiectului sau propunerii, comisia de specialitate a consiliului local întocmeşte un raport cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dacă se propune adoptarea proiectului, se pot formula şi amendamente.
(2) Raportul va conţine şi părerile contrare, iar avizul negativ (respingerea proiectului) se motivează.
(3) Raportul, prin grija secretarului comisiei, se transmite secretarului orasului în ziua următoare desfăşurării şedinţei comisiei de specialitate, care va dispune măsurile corespunzătoare cunoaşterii lui şi de către primarul orasului, în vederea emiterii dispoziţiei de convocare a consiliului local.
(4) Se interzice înscrierea în proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotărâri care nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort al primăriei şi raportul comisiei de specialitate a consiliului local, favorabil sau nefavorabil, după caz.
(5) Totodată, comisiile de specialitate vor urmări existenţa avizului de legalitate al secretarului orasului. Nota de legalitate (fie avizul favorabil, fie observaţiile de nelegalitate) este obligatorie pentru toate proiectele de hotărâri; acest aviz are caracter consultativ.
(6) Avizul negativ al comisiei de specialitate, raportul împotrivă al compartimentului de resort al primăriei cât şi avizul de nelegalitate al secretarului orasului nu au forţă juridică obligatorie şi executorie pentru plenul consiliului local. Având în vedere, însă, valoarea probantă şi practică a documentelor precizate în acest aliniat cât şi eventuale consecinţe juridice, Consiliul Local al orasului Ocna Mures va ţine cont de necesitatea luării lor în considerare.

Art. 66


(1) Modificarea de esenţă a proiectului de hotărâre presupune iniţierea unui alt proiect de hotărâre, de către cei care au propus modificarea lui, cu respectarea procedurii prevăzute de lege şi de prezentul regulament.
(2) Proiectele de hotărâri şi celelalte propuneri, însoţite de raportul – favorabil sau nefavorabil – al comisiei de specialitate, de raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitatea al primarului şi nota de legalitate a secretarului orasului, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în prima şedinţă ordinară a acestuia.

Art. 67


Nominalizarea comisiilor de specialitate cărora li se transmit materialele spre analiză se face de primar împreună cu secretarul orasului.

Secţiunea a 4-a – Iniţiativa cetăţenească

 

Art. 68


(1) Cetăţenii pot propune Consiliului Local al orasului Ocna Mures , pe a cărui rază domiciliază, spre dezbatere şi aprobare, proiecte de hotărâri.
(2) Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi iniţiată de unul sau mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă acesta este susţinut prin semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a orasului Ocna Mures.

Art. 69


(1) Iniţiatorii depun la secretarul orasului Ocna Mures forma propusă pentru proiectul de hotărâre. Proiectul va fi afişat spre informare publică prin grija secretarului orasului.
(2) Iniţiatorii asigură întocmirea listelor de susţinători pe formulare puse la dispoziţie de secretarul orasului. (3) Listele de susţinători vor cuprinde numele, prenumele şi domiciliul, seria şi numărul actului de identitate şi semnăturile susţinătorilor.
(4) Listele de susţinători pot fi semnate numai de cetăţenii cu drept de vot care au domiciliul în orasul Ocna Mures si localitatile componente Uioara de Sus si Uioara de Jos , satele apartinatoare Razboieni- cetate , Cisteiul de Mures si Micoslaca, al cărui consiliu local urmează să dezbată proiectul de hotărâre în cauză.

Art. 70


După depunerea documentaţiei şi verificarea acesteia de secretarul orasului Ocna Mures, proiectul de hotărâre va urma procedurile regulamentare de lucru ale Consiliului Local al orasului Ocna Mures.

Secţiunea a 5-a – Procedura de vot şi adoptarea hotărârilor

 

Art. 71


(1) Votul consilierilor este individual şi poate fi deschis sau secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege.
(2) Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.
(3) Consiliul local hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţă, ce modalitate de vot se va folosi, în afară de cazul în care prin lege sau regulament se stabileşte o anumită modalitate.

Art. 72


(1) Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele explică obiectul votării şi sensul cuvintelor „pentru” şi „împotrivă”. Secretarul orasului va da citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier, în ordinea alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvântul „pentru” sau „împotrivă”, în funcţie de opţiunea sa.
(2) După epuizarea listei votul se repetă prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.

Art. 73


(1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clară şi precisă, fără echivoc şi fără putinţă de interpretări diferite. Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi, de regulă, cuvintele „da” sau „nu”.
(3) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea clară a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (2).
(4) Numărarea voturilor şi prezentarea rezultatului se face de către o comisie formată din 3 consilieri desemnată de Consiliul Local.

Art. 74


(1) Hotărârile şi alte propuneri se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în afară de cazul în care, prin lege sau regulament, se dispune o altă majoritate.
(2) Hotărârile privind bugetul local, cele prin care se stabilesc impozite şi taxe locale, hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii, administrarea domeniului public şi privat al orasului, participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră, organizarea şi dezvoltarea urbanistică a municipiului şi amenajarea teritoriului, precum şi cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu organizaţii neguvernamentale, cu persoane juridice române sau străine se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie.
(3) Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie. Tot cu votul a doua treimi din numarul total de consilieri se adopta si hotararile care privesc modificarea modului de organizare si functionare a asezamintelor culturale, institutii publice aflate in subordinea autoritatii administratiei publice locale (OUG 118/2006).
(4) Abţinerile se contabilizează la voturile „împotrivă”.
(5) Dacă în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal, preşedintele amână votarea până la întrunirea acestuia.

Art. 75


Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal să se consemneze expres modul în care au votat.

Art. 76


(1) Proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.
(2) La a doua respingere a proiectului de hotărâre, Consiliul Local va formula un răspuns în scris solicitantului, menţionând clar motivele care au dus la respingerea proiectului. Dacă motivele invocate sunt fundamentate din punctul de vedere al legalităţii, oportunităţii, necesităţii, eficienţei şi eficacităţii, proiectul de hotărâre nu mai poate fi introdus pe ordinea de zi decât după o perioadă de 6 luni; petentul se poate adresa instanţei de contencios administrativ, cu sesizarea prealabilă şi în scris a Consiliului Local.

Secţiunea a 6-a – Hotărârile Consiliului Local al Oraşului Ocna Mureş

 

Art. 77


Hotărârile consiliului local se semnează de preşedintele de şedinţă, şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul orasului. În cazul în care preşedintele de şedinţă refuză să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de 3 consilieri, care sunt desemnaţi de plenul consiliului local.

Art. 78


(1) Secretarul orasului nu va contrasemna hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz secretarul va expune consiliului local opinia sa motivată, care va fi consemnată în procesul-verbal al şedinţei.
(2) Secretarul orasului va comunica hotărârile consiliului local primarului şi prefectului, de îndată, dar nu mai târziu de XX zile lucrătoare de la adoptare.
(3) Comunicarea, însoţită de eventualele obiecţii cu privire la legalitate, se face în scris de către secretar şi va fi înregistrată într-un registru special destinat acestui scop.

Art. 79


(1) Nu poate lua parte la dezbatere şi la adoptarea hotărârilor consilierul care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al doilea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. În astfel de situaţii consilierul în cauză este obligat să anunţe la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl are.
(2) Anunţarea interesului personal şi abţinerea la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al şedinţei.
(3) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de instanţa de contencios administrativ iar acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată.

Art. 80


(1) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.
(3) În vederea intrării lor în vigoare, hotărârile consiliului local cu caracter normativ (cu aplicabilitate generală) se aduc la cunoştinţă publică, prin afişare în locuri autorizate ( eventual publicarea intru-un cotidian local de mare tiraj).

Art. 81


(1) Prefectul verifică legalitatea actelor administrative adoptate de consiliul local.
(2) În exercitarea atribuţiei cu privire la verificarea legalităţii actelor administrative ale consiliului local, prefectul poate ataca, în faţa instanţei de contencios administrativ aceste acte dacă le consideră nelegale. Actul atacat este suspendat de drept.

 

CAPITOLUL IV – DISPOZIŢII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER

Secţiunea 1 – Dispoziţii generale

 

Art. 82


Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă.

Art. 83


(1) Consilierii locali îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc îndatoririle pe întreaga durată a mandatului pentru care au fost aleşi.
(2) Consilierii validaţi intră în dreptul deplinei exercitări a mandatului de la data declarării ca legal constituit a consiliului din care fac parte, potrivit Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Consiliul local îşi exercită mandatul până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales.

Secţiunea a 2-a – Drepturile consilierilor locali

 

Art. 84


(1) După declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului, semnată de primar.
(2) Consilierii locali primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului.
(3) Modelul legitimaţiei de consilier şi cel al semnului distinctiv se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Cheltuielile pentru confecţionarea acestora se suportă din bugetul local. Legitimaţia şi însemnul se pot păstra de către consilierii locali, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.

Art. 85


(1) Pentru participarea la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă.
(2) Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului care participă la şedinţele ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de 5% din indemnizaţia lunară a primarului.
(3) Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, potrivit alin. (2), este de o şedinţă de consiliu şi 2 şedinţe de comisii de specialitate pe lună.
(4) Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) şi (3) se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale bugetului local.

Art. 86


Drepturile băneşti cuvenite consilierilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condiţiile legii.

Art. 87


Consilierii locali care participă la şedinţele de consiliu organizate în mod excepţional în timpul programului de lucru, se consideră învoiţi de drept, fără a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă.

Art. 88


Consilierii locali care folosesc autoturismul proprietate personală sau mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliază în localitatea în care se desfăşoară şedinţa consiliului local, sau a comisiilor de specialitate vor primi contravaloarea transportului.

Art. 89


Consilierii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de instituţii specializate, în decursul mandatului, conform hotărârii consiliului local.

Art. 90


Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut în exercitarea mandatului, în condiţiile legii.

Art. 91


(1) În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, consilierii locali sunt obligaţi să prezinte, la prima şedinţă ordinară de consiliu, un raport privind deplasările efectuate. Termenul maxim de depunere a raportului este de 30 de zile.
(2) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), consilierii locali vor suporta cheltuielile deplasării.

Art. 92


(1) Dreptul de asociere este garantat consilierilor locali.
(2) În virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivităţile locale, structurile asociative legal constituite ale consilierilor locali vor fi consultate de către autorităţile administraţiei publice centrale în toate problemele de interes local.

Secţiunea a 3-a – Protecţia legală a aleşilor locali

 

Art. 93


(1) În exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciul colectivităţii, fiind ocrotiţi de lege.
(2) Libertatea de opinie şi de acţiune în exercitarea mandatului consilierului local este garantată.

Art. 94


Consilierii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

Art. 95


Reţinerea, arestarea sau trimiterea în judecată penală ori contravenţională a consilierilor locali, precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunoştinţă atât autorităţii administraţiei publice din care fac parte, cât şi prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective.

Art. 96


(1) Pe întreaga durată a mandatului, consilierii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzută de legea penală.
(2) De aceeaşi protecţie juridică beneficiază şi membrii familiei – soţ, soţie şi copii – în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra consilierului local în legătură cu exercitarea mandatului său.

Secţiunea a 4-a – Obligaţiile consilierilor locali

 

Art. 97


Consilierii locali, în calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcţiilor consiliului local, cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.

Art. 98


Consilierii locali sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi regulamentul de funcţionare a consiliului, să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

Art. 99


Consilierii locali sunt obligaţi să menţioneze expres situaţiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. În cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliul local poate permite participarea la vot a consilierului.

Art. 100


Consilierii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.

Art. 101


Consilierii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; este interzis consilierului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

Art. 102


(1) Consilierii locali au obligaţia de a aduce la cunoştinţă cetăţenilor toate faptele şi actele administrative ce interesează colectivitatea locală.
(2) Consilierii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.
(3) Comisiile de specialitate ale consiliului local sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului orasului.
(4) Rapoartele întocmite conform alin. (3) se prezintă, în prealabil, în şedinţa consiliului local, cel mai târziu în luna februarie curent pentru anul anterior după care se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului.

Art. 103


(1) Consilierii locali au obligaţia de a participa la cel puţin un curs de pregătire în domeniul administraţiei publice locale în decursul primului an de mandat.
(2) Se exceptează de la prevederile alin.(1) aleşii locali care au deţinut anterior un alt mandat de consilier local, judeţean, primar, au fost funcţionari publici sau au studii economice, juridice sau administrative.
(3) Cursurile de pregătire vor fi organizate de instituţiile abilitate de lege.

Art. 104


Schimbările survenite în activitatea consilierului, în timpul exercitării mandatului, se aduc la cunoştinţă consiliului local în cel mult 10 zile de la data producerii acestora.

Art. 105


Participarea consilierilor la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate este obligatorie.

Art. 106


(1) Consilierii locali nu pot lipsi de la lucrările consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în cazul în care a obţinut aprobarea consiliului, respectiv a preşedintelui comisiei, dacă au motive temeinice.
(2) Nu se consideră absent consilierul care nu participă la lucrări întrucât se află în îndeplinirea unei însărcinări oficiale, precum şi în alte cazuri stabilite prin regulamentul de funcţionare al consiliului.

Art. 107


Consilierii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi private.

Art. 108


Fiecare consilier este obligat să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului; de regulă, rapoartele vor fi prezentate şi aduse la cunoştinţă publică cel mai târziu în luna februarie a anului curent pentru anul anterior.

Secţiunea a 5-a – Declaraţiile de interese şi declaraţiile de avere

 

Art. 109


(1) Consilierii locali sunt obligaţi să îşi facă publice interesele personale printr-o declaraţie pe propria răspundere, depusă în dublu exemplar la Serviciul administraţie publică – şeful serviciului şi pentru care primesc o dovadă scrisă.
(2) Un exemplar al declaraţiei de interese se păstrează de către Serviciul administraţie publică într-un registru special, denumit Registrul declaraţiilor de interese.
(3) Declaraţiile de interese se publică pe pagina de internet a Primăriei în termen de cel mult 30 de zile de la primire şi se trimit, în termen de cel mult 10 zile de la primire, la Agenţia Naţională de Integritate.
(4) Declaraţiile de interese se depun de către consilierii locali în termen de cel mult 15 zile de la data declarării consiliului local ca legal constituit.
(5) Consilierii locali care nu depun declaraţiile în termenul prevăzut la alin. (4) se dau publicităţii pe pagina de Internet a Primăriei şi se comunică numele lor Agenţiei Naţionale de Integritate.

Art. 110


Consilierii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o hotărâre a Consiliului Local al Orasului Ocna Mures ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:
a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;
b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia;
c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri;
d) o altă autoritate din care fac parte;
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.

Art. 111


În declaraţia de interese, consilierii locali vor specifica:
a) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor şi instituţiilor publice, asociaţiilor şi fundaţiilor;
b) veniturile obţinute din colaborarea cu orice persoană fizică sau juridică şi natura colaborării respective;
c) participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta depăşeşte 5% din capitalul societăţii;
d) participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta nu depăşeşte 5% din capitalul societăţii, dar depăşeşte valoarea de 10.000 lei;
e) asociaţiile şi fundaţiile ai căror membri sunt;
f) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune;
g) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor sau instituţiilor publice de către soţ/soţie;
h) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune de către soţ/soţie şi copii minori;
i) lista proprietăţilor deţinute pe raza orasului Ocna Mures;
j) cadourile şi orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizică ori juridică, legate sau decurgând din funcţia de consilier local; orice cadou sau donaţie primită de consilierii locali într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea consiliului local;
k) orice alte interese ale consilierilor locali, stabilite prin hotărâre a consiliului local.

Art. 112


Registrul declaraţiilor de interese are caracter public, putând fi consultat de către orice persoană, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Art. 113


(1) Consilierii locali au obligaţia să actualizeze declaraţia de interese cel mai târziu la data de 15 iunie pentru anul fiscal anterior, făcându-se aplicarea prevederilor art. 109.
(2) În termen de cel mult 15 zile de la data încheierii mandatului consilierii locali au obligaţia să depună o nouă declaraţie de interese.

Art. 114


Hotărârile adoptate cu nerespectarea dispoziţiilor art. 110 sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată.

Art. 115


(1) Nerespectarea depunerii declaraţiei privind interesele personale în termenul prevăzut la art. 109 atrage suspendarea de drept a mandatului, până la depunerea declaraţiei.
(2) Refuzul depunerii declaraţiei privind interesele personale atrage încetarea de drept a mandatului.
(3) Suspendarea sau încetarea mandatului se constată prin hotărâre a consiliului local.

Art. 116


Cadourile şi orice beneficii materiale nedeclarate potrivit prevederilor art. 111 lit. j) sunt supuse confiscării.

Art. 117


Fapta consilierilor locali de a face declaraţii de interese, care nu corespund adevărului, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal.

Art. 118


Consilierii locali au obligaţia să îşi declare averea, în condiţiile prezentei secţiuni.

Art. 119


Declaraţia de avere se face în scris, pe propria răspundere, şi cuprinde bunurile proprii, bunurile comune şi cele deţinute în indiviziune, precum şi cele ale copiilor aflaţi în întreţinere, potrivit modelului prevăzut în anexa la Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 14/2005.

Art. 120


Declaraţia de avere reprezintă un act personal şi irevocabil.

Art. 121


(1) Consilierii locali au obligaţia ca, anual, în situaţia în care dobândesc bunuri de natura celor prevăzute în anexa la Legea nr. 115/1996, să îşi actualizeze declaraţia de avere. De asemenea, la încheierea mandatului sau la încetarea activităţii, au obligaţia să depună o nouă declaraţie privind averea pe care o deţin la data respectivă.
(2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) va cuprinde şi actele de înstrăinare cu titlu oneros sau gratuit, făcute în timpul exercitării mandatului, a bunurilor de valoare cuprinse în declaraţie.
(3) Nedepunerea declaraţiei în termenul legal, neactualizarea declaraţiei de avere, din motive imputabile, în situaţia dobândirii unor bunuri, potrivit alin. (1), sau nedepunerea unei noi declaraţii în termen de 15 zile de la încetarea activităţii, conduce la declanşarea din oficiu a procedurii de control.

Art. 122


În cazul în care între averea declarată la data învestirii în funcţie a consilierilor locali şi cea dobândită pe parcursul exercitării funcţiei se constată diferenţe vădite şi există dovezi certe că unele bunuri ori valori nu puteau fi dobândite din veniturile legale realizate de consilierul în cauză sau pe alte căi licite, averea este supusă controlului, în condiţiile Legii nr. 115/1996, cu completările şi modificările ulterioare.

Art. 123


Prevederile art. 109, 112, 113, 115 şi art. 117 se aplică în mod corespunzător, prin echivalare, şi în cazul declaraţiilor de avere.

Secţiunea a 6-a – Încetarea mandatului de consilier

 

Art. 124


(1) Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.
(2) Calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:
– demisie;
– incompatibilitate;
– schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;
– lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului;
– imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;
– condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;
– punerea sub interdicţie judecătorească;
– pierderea drepturilor electorale;
– pierderea calităţii de membru al partidului politic pe a cărui listă a fost ales;
– deces.
(3) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, prin hotărâre, la propunerea primarului sau a oricărui consilier.

Art. 125


Consilierii locali pot demisiona, anunţând în scris preşedintele de şedinţă, care ia act de aceasta. Preşedintele propune consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declară locul vacant.

Art. 126


(1) În toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză.
(2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi de secretarul orasului. Referatul va fi însoţit de actele justificative.

Secţiunea a 7-a – Răspunderea consilierilor locali

 

Art. 127


Consilierii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

Art. 128


(1) Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat.
(2) În procesul-verbal al şedinţei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va menţiona în mod expres votul acestuia.

Art. 129


(1) Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Legii 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului atrage aplicarea următoarelor sancţiuni:
a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvântului;
d) eliminarea din sala de şedinţă;
e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;
f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru o şedinţă.
(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) – d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la alin. (1) lit. e) şi f) de către consiliu, prin hotărâre.
(3) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.

Art. 130


La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului în culpă şi îl invită să respecte regulamentul.

Art. 131


(1) Consilierii care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui şi continuă să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile regulamentului vor fi chemaţi la ordine.
(2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de şedinţă.

Art. 132


(1) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către preşedinte să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii.
(2) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedinte ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică.

Art. 133


În cazul în care după chemarea la ordine un consilier continuă să se abată de la regulament, preşedintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă.

Art. 134


(1) În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate.
(2) Gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.

Art. 135


Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive.

Art. 136


Excluderea de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pe perioada respectivă.

Art. 137


În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul forţei publice puse la dispoziţie preşedintelui.

Art. 138


(1) Sancţiunile prevăzute la art. 129 alin. (1) lit. e) şi f) se aplică prin hotărâre adoptată de consiliu cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funcţie.
(2) Pe perioada aplicării sancţiunii, consilierii în cauză sunt scoşi din cvorumul de lucru.

Art. 139


Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţă. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art. 148 alin. (1) lit. a) – d).

Art. 140


Consilierul local care absentează nemotivat la două şedinţe de consiliu consecutive va fi sancţionat cu retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru încă o şedinţă, în afara indemnizaţiilor care nu i se vor plăti datorită absenţelor.

Secţiunea a 8-a – Dizolvarea consiliului local

 

Art. 141


(1) Consiliul local se dizolvă de drept în următoarele cazuri:
a) nu se întruneşte timp de 2 luni consecutiv
b) nu a adoptat în 3 şedinţe ordinare consecutive nici o hotărâre
c) numărul consilierilor locali se reduce sub jumătate plus unu şi nu se poate completa prin supleanţi.
(2) Primarul, viceprimarul, secretarul, precum şi orice altă persoană interesată, sesizează instanţa de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1). Hotărârea instanţei este definitivă şi se comunică prefectului.
(3) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condiţiile Legii nr. 3/2000.

Art. 142


În cazul în care consiliul local este dizolvat prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, până la constituirea noului consiliu local, primarul sau, în absenţa acestuia, secretarul orasului va rezolva problemele curente ale orasului, potrivit competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii.

 

CAPITOLUL V – ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII ŞI
INFORMAREA CONSILIERILOR LOCALI

 

Art. 143


(1) Consilierii locali pot adresa întrebări primarului, viceprimarului şi secretarului orasului, precum şi şefilor de compartimente din aparatul de specialitate al primarului sau şefilor serviciilor şi unităţilor subordonate consiliului local.
(2) Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut.
(3) Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului local.

Art. 144


Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris, până la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.

Art. 145


(1) Dreptul consilierilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.
(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a consilierilor locali asupra problemelor de interes local.

Art. 146


(1) Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului, iar comparti-mentul, serviciul sau unitatea vizată sunt obligate să le furnizeze la termenul stabilit, cu avizul prealabil al primarului sau, în lipsa acestuia, al secretarului orasului.
(2) Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.
(3) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului şi al aparatului propriu de specialitate, să pună la dispoziţia consilierilor, la cererea acestora, în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare, informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului.

 

CAPITOLUL VI – APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL

 

Art. 147


(1) Pentru buna pregătire şi organizare a lucrărilor Consiliului local, precum şi pentru soluţionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea cel mult 2 posturi cu activitate permanentă, pe care vor fi încadrate, prin hotărâre a Consiliului Local, persoane care au studii superioare, de regulă juridice sau administrative.
(2) Funcţiile pe care vor fi încadrate persoanele prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local, iar selecţionarea acestor persoane se face pe bază de concurs sau examen organizat în condiţiile legii. Comisia de concurs se stabileşte de Consiliul Local.

Art. 148


Salarizarea persoanelor prevăzute la art. 147 se face potrivit anexeII la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2000, privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, iar cheltuielile aferente se suportă din bugetul local.

Art. 149


(1) Apărarea intereselor Consiliului Local în faţa instanţelor de judecată se face de persoanele angajate, potrivit art. 147 alin. (1), dacă acestea au pregătirea profesională corespunzătoare, sau de un apărător ales, în măsura în care asistenţa juridică nu poate fi asigurată altfel. Cheltuielile se suportă din bugetul local.
(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) împuternicirea se semnează de preşedintele de şedinţă.

Art. 150


(1) Posturile prevăzute la art. 147 alin. (1) nu se includ în numărul maxim de posturi rezultat din aplicarea O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Personalului angajat potrivit art. 147 alin. (1) nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare, acesta urmând a-şi desfăşura activitatea pe bază de contract de muncă.
(3) Persoanele încadrate pe posturile create potrivit art. 147 alin. (1) îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea secretarului orasului şi pregătesc şedinţele consiliului local, informarea consilierilor, întocmirea şi difuzarea către aceştia a dosarelor de şedinţă şi a oricăror alte materiale, îndeplinind şi alte atribuţii stabilite de consiliul local ori secretarul orasului.

 

CAPITOLUL VII – MĂSURI PRIVIND TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ
ÎN ACTIVITATEA CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ

Secţiunea 1 – Participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la procesul de elaborare a hotărârilor cu caracter normativ (cu aplicabilitate generală) ale consiliului local

 

Art. 151


(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de hotărâre cu caracter normativ (cu aplicabilitate generală), Consiliul Local al Orasului Ocna Mures , prin serviciile de specialitate ale Primăriei, are obligaţia să publice un anunţ în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media locală. Serviciile de specialitate vor transmite proiectele de hotărâre cu caracter normativ tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.
(2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ va fi adus la cunoştinţă publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către consiliul local. Anunţul va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării hotărârii propuse, textul complet al proiectului de hotărâre, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre cu caracter normativ.
(3) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu relevanţă asupra mediului de afaceri se transmite de către iniţiator asociaţiilor de afaceri şi organizaţiilor civice, sindicale, patronale sau oricărui alt grup asociativ de reprezentare civică legal constituit, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevăzut la alin. (2).
(4) În anunţ se va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
(5) Secretarul orasului va primi propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotărâre propus.
(6) Proiectul de hotărâre se transmite spre analiză şi avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local numai după definitivare, pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate potrivit alin. (4).

Art. 152


(1) Consiliul Local este obligat să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de hotărâre, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică.
(2) În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se desfăşoare în cel mult 10 zile de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizate. Consiliul Local trebuie să analizeze toate recomandările referitoare la proiectul de hotărâre în discuţie.
(3) În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de hotărâre cu caracter normativ se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare.

Secţiunea a 2-a – Participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la procesul deliberativ desfăşurat de Consiliul Local al Oraşului Ocna Mureş cu privire la hotărârile cu caracter normativ (cu aplicabilitate generală)

 

Art. 153


(1) Participarea persoanelor interesate la lucrările şedinţelor publice se va face în următoarele condiţii:
a) anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul autorităţii publice, inserat în site-ul propriu şi se transmite către massmedia, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare;
b) acest anunţ trebuie adus la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează să fie abordat în şedinţă publică;
c) anunţul va conţine data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice, precum şi ordinea de zi.
(2) Difuzarea anunţului şi invitarea specială a unor persoane la şedinţa publică sunt în sarcina serviciilor de specialitate ale Primăriei.

Art. 154


(1) Participarea persoanelor interesate la şedinţele publice se va face în limita locurilor disponibile în sala de şedinţe, în ordinea de prioritate stabilită de preşedintele de şedinţă, ordine dată de interesul manifestat faţă de subiectul şedinţei de către asociaţiile de afaceri şi alte organizaţii civice, sindicale, patronale sau orice alt grup asociativ de reprezentare civică legal constituit care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează să fie abordat în şedinţă publică.
(2) Ordinea de prioritate nu poate limita accesul mass-media la şedinţele publice.

Art. 155


Preşedintele de şedinţă oferă invitaţilor şi persoanelor care participă din proprie iniţiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.

Art. 156


(1) Adoptarea hotărârilor de consiliu local cu caracter normativ ţine de competenţa exclusivă a Consiliului Local.
(2) Punctele de vedere exprimate în cadrul şedinţelor publice de persoanele menţionate la art. 82 au valoare de recomandare.

Art. 157


(1) Minuta şedinţei publice, incluzând şi votul fiecărui membru, cu excepţia cazurilor în care s-a hotărât vot secret, va fi afişată la sediul primăriei şi publicată în site-ul propriu.
(2) Serviciile de specialitate sunt obligate să elaboreze şi să arhiveze minutele şedinţelor publice.
(3) Atunci când se consideră necesar, şedinţele publice pot fi înregistrate.
(4) Înregistrările şedinţelor publice, cu excepţia întâlnirilor publice în care se dezbat public proiectele de hotărâri cu caracter normativ, vor fi făcute publice, la cerere, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Art. 158


Persoanele care asistă la şedinţele publice, invitate sau din proprie iniţiativă, trebuie să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local. În cazul în care preşedintele de şedinţă constată că o persoană a încălcat regulamentul, va dispune avertizarea şi, în ultimă instanţă, evacuarea acesteia.

Secţiunea a 3-a – Raportul anual privind transparenţa decizională

 

Art. 159


Consiliul Local, prin serviciile de specialitate ale primăriei, este obligat să întocmească şi să facă public un raport anual privind transparenţa decizională, care va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
a) numărul total al recomandărilor primite, privind proiectele de hotărâre cu caracter normativ;
b) numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de hotărâre cu caracter normativ;
c) numărul participanţilor la şedinţele publice;
d) numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de hotărâre;
e) situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională;
f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite;
g) numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului.
(2) Raportul anual privind transparenţa decizională va fi făcut public în site-ul propriu, prin afişare la sediul propriu într-un spaţiu accesibil publicului sau prin prezentare în şedinţă publică.

Art. 160


Prevederile acestui capitol nu se aplică procesului de elaborare a hotărârilor cu caracter normativ şi şedinţelor în care sunt prezentate informaţii privind:
a) apărarea naţională, siguranţa naţională şi ordinea publică, interesele strategice economice şi politice ale ţării, precum şi deliberările autorităţilor, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
b) valorile, termenele de realizare şi datele tehnico-economice ale activităţilor comerciale sau financiare, dacă publicarea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
c) datele personale, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VIII – DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 161


Conflictele de interese şi incompatibilităţile stabilite pentru aleşii locali sunt prevăzute în Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 162


Consiliul Local hotărăşte asupra componenţei delegaţiilor ce se efectuează în numele Consiliului Local al orasului Ocna Mures.

Art. 163


(1) Şedinţele de Consiliu se înregistrează , document care se păstrează timp de 1 an.
(2) Procesul-verbal al şedinţei anterioare de consiliu local se pune la dispoziţia consilierilor, în cadrul sedintelor pe comisii.

Art. 164


(1) Primarul şi viceprimarul orasului Ocna Mures au dreptul la un concediu de odihnă anual plătit pentru fiecare an calendaristic, de 25 de zile lucrătoare, care se efectuează în maxim 3 fracţii, din care una este de cel puţin 15 zile lucrătoare.
(2) Primarul şi viceprimarul vor aduce la cunoştinţa Consiliului Local, în şedinţa premergătoare plecării în concediu, perioada de efectuare a acestuia.
(3) Primarul şi viceprimarul efectuează concediul de odihnă în fiecare an, dar nu pot efectua concediul de odihnă simultan.
(4) În cazuri excepţionale, cu motivarea necesară, Consiliul Local poate aproba ca primarul şi viceprimarul să efectueze concediul de odihnă şi în anul următor.

Art. 1641


Satele apartinatoare care nu au consilieri locali alesi in Consiliul Local sunt reprezentate la sedintele de Consiliu de un delegat satesc, ales pe perioada mandatului Consiliului local in conditiile prevazute la art 53 alin.2 din Legea nr 215/2001 republicata.

Art. 165


Adoptarea şi modificarea prezentului Regulament se face cu votul majorităţii consilierilor în funcţie.

Art. 166


Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 167


Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului Local al Orasului Ocna Mures din 26.03.2009, cu 11 voturi pentru.

 

ANEXA Nr. 1

la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Oraşului Ocna Mureş

 

PROCES-VERBAL

 


încheiat astăzi, ………, în prima şedinţă a comisiei de validare a Consiliului Local al Orasului Ocna Mures.
Astăzi (data de mai sus) comisia de validare aleasă de Consiliul Local al Orasului Ocna Mures în şedinţa de constituire din data de ……… a examinat, în conformitate cu prevederile art. 32 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, legalitatea alegerii consilierilor. Comisia constată că au fost/nu au fost respectate dispoziţiile legale şi că nu sunt/sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea tuturor/unui număr de ……… consilieri, conform tabelului anexat.

Drept care, am încheiat prezentul proces-verbal.

Preşedinte, Secretar, Membri,

 

ANEXA Nr. 2

la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Oraşului Ocna Mureş

 

DOMENIILE DE ACTIVITATE

 


în care se pot organiza comisii de specialitate

1. Agricultură

2. Activităţi economico-financiare

3. Activităţi social-culturale, culte

4. Învăţământ, sănătate şi familie

5. Amenajarea teritoriului şi urbanism

6. Muncă şi protecţie socială

7. Protecţie copii, tineret şi sport

8. Protecţie mediu şi turism

9. Juridică şi de disciplină

10. Validare.

NOTĂ:

 


În funcţie de specificul activităţii şi de numărul consilierilor, consiliul poate hotărî să se organizeze comisii de specialitate şi în alte domenii de activitate sau o comisie să aibă în obiectul de activitate două sau mai multe domenii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, consilier local, FEKETE DIONISIE

CONTRASEMNEAZĂ, secretarul Oraşului Ocna Mureş, JR. FLORINEL NICOARĂ

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support