Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Anunț concurs

Instituția publică Oraș Ocna Mureş organizează în data de 10.01.2020 ora 1000 concurs/examen de recrutare în vederea ocupării  unei funcţii contractuale vacante de execuţie pe durată nedeterminată de şofer I în cadrul serviciului de transport public local, compartimentul transport public local din cadrul instituției organizat conform Regulamentului cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu  modificările  şi completările ulterioare, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar plătit din fonduri publice .

 

Concursul/examenul se va desfășura la sediul instituției publice Oraș Ocna Mureș, strada Nicolae Iorga nr. 27 județul Alba, astfel:

 

  1. Proba scrisă care va avea loc în data 10.01.2020 ora 1000 la sediul instituției publice, Oraș Ocna Mureș, strada Nicolae Iorga nr. 27, sala de ședințe;
  2. proba practică va avea loc în data 10.01.2020 ora 1400 la sediul instituției publice, Oraș Ocna Mureș, strada Nicolae Iorga nr. 27;
  3. proba interviu se va comunica la o dată ulterioară cu respectarea termenului de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise/practice.

Depunerea dosarelor de înscriere se face la secretariatul comisiei de concurs/examen în perioada 10.12.2019-23.12.2019 până la ora 1600.

Pentru ocuparea prin concurs/examen a funcţiei contractuale vacante de execuţie de şofer I  candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 

  • condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii sunt cele stabilite la art. 3 al Regulamentuluicadru aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 286 din 23 martie 2011 cu modificările şi completările ulterioare:

 

    1) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    2) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

3) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    4) are capacitate deplină de exerciţiu;

5) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

6) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

7) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

  • condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs/examen și a ocupării funcției contractuale sunt:

    –Studii  profesionale/medii;

Permis auto de conducere în categoria de transport B,C, C+E, D;

Atestat profesional de transport public de persoane;

Aviz psihologic valabil pentru conducător auto transport intern persoane categoria D;

Aviz medical valabil pentru conducător auto transport intern persoane categoria D;

minim 5 ani vechime în munca  de şofer.

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

                         -abilităţi de comunicare şi muncă în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, gândire logică, seriozitate şi corectitudine, profil moral corespunzător funcţiei, conduită profesională corespunzătoare;

– disponibilitate la un program flexibil.

  1. c) dosarul de concurs trebuie să conţină, conform 6, alin. (1-4) al Regulamentului–cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 286 din 23 martie 2011 2011 cu modificările şi completările ulterioare următoarele documente:

      1) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei   publice organizatoare (cererea se eliberează de Serviciul Resurse-umane al instituţiei);

2) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;)  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care să ateste   efectuare unor specializării, precum şi copiile documentelor care atestă îneplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

4) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente   penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

6) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7) curriculum vitae;

     8) Atestat profesional de transport public de persoane, în original;

       9)Aviz psihologic valabil pentru conducător auto transport intern persoane categoria D, în original;

      10)Aviz medical valabil pentru conducător auto transport intern persoane categoria D, în original;

Adeverinţa care atestă  starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data numele   emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

   (4) Actele prevazute la alin. 1 lit. b), c) si h) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.            Actele prevăzute la alin.1, lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

d)Bibliografia:

1.OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ Titlul III, Cap. III -Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și raspunderea acestuia;

2.OUG. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice republicată r1;

  1. 3. Legea nr.92/2007- privind serviciile publice de transport personae în unitățile administrativ teritoriale cu modificării;
  2. Legea nr. 53/2003-Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare – Titlul XI, Cap.II – Răspunderea disciplinară;

            5.Legea nr. 319 din 2006  a privind sănătatea şi securitatea muncii cu modificările şi completările ulterioare – Cap.IV – Obligaţiile lucrătorilor.

Detalii privind desfăşurarea concursului sunt disponibile la sediul instituției publice Oraş Ocna Mureş str. N. Iorga, nr. 27 județul Alba la serviciul buget contabilitate resurse-umane salarizare, telefon 0258/871.217 sau accesând pagina oficială de internet www.primăriaocnamures.ro.

            PRIMAR,                                                    

 SILVIU VINŢELER                                                 

DIRECTOR EXECUTIV,

AIDA-VETURIA ONAC

Întocmit

Referent III superior,

Sasu Maria       

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support