Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Anunt concurs post Director II la Unitatea de asistență Medico-Socială Ocna Mureș, jud. Alba

              Oraşul Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27, judeţul Alba, organizează conform prevederilor:

            –  art.554, alin.(4) și (7) din  OUG 57/2019  privind Codul Administrativ coroborat cu prevederile  H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri,  în data de 28.04.2023 ora 1000 examen/concurs de recrutare,  în vederea ocupării a următoarei funcții contractuală vacantă de conducere pe durată nedeterminată , cu normă întreagă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, :

     – 1 post Director II  la Unitatea de asistență Medico-Socială Ocna Mureș, jud. Alba ;

           Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va conține urmatoarele documente:

   a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

   b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
   c) copia certificatului de casătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
   d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
   e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
   f) certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
   g) adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
   h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învațământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
   i) curriculum vitae, model comun european.

          Modelul orientativ al adeverinței mentionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut in anexa nr. 3

          Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
          Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevazut la alin. (3) se prezintă insoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.
           Documentul prevazut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. In acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. In situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Conform art.15 din H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri  și cerințe specifice prevăzute la art.542, alin(1) si (2) din OUG nr.57/2019, cu modificările și complectările ulterioare, se impun următoarele:

Condiții generale:

     a) are cetâțenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
      b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
      c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
      d) are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
      e) îndeplineste condițiile de studii, de vechime în specialitate și, dupa caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
      f) nu a fost condamnata definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra securității nationale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra infaptuirii justiției, infracțiuni savărsite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
      g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsură de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
      h) nu a comis înfracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

    Condiții specifice

  • Studii de specialitate : studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniul asistenţă socială, cu vechime de minim 7 ani în domeniul serviciilor sociale;
  • Studii master sau studii postuniversitare în domeniul asistență socială;
  • experienta manageriala de minim 5 ani;
  • prezentarea unui plan managerial pentru o perioadă de 4 ani care să prezinte obiective specifice astfel definite încât să răspundă pachetelor de cerințe SMART (specifice, masurabile, adecvate, realiste, cu termen de realizare).

    BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICA

      1.Constituția Romăniei, republicată;

     2.Ordonanța de Urgență nr.57/2019 Codul Administrativ cu modificările și complectările ulterioare;

     3.Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicat cu modificările și complectările ulterioare;

     4. Legea nr. 292/2011, Legea Asistenţei sociale cu modificările și complectările ulterioare;

     5. H.G. nr.412/2003 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico- sociale ;

     6. ORDIN nr. 29 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;

       7. Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, actualizată;

      8. Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;

       9. Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

     10. Ordonanța Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale cu modificările si completările ulterioare;

     11.Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;

       Tematica este aceeași cu bibliografia.

Calendarul desfășurării concursului:

             Depunerea dosarelor de concurs se face în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului , respectiv 06.04.2023-21.04.2023, ora 1600.

Dosarele de concurs se depun până în data de 21.04.2023 ora 1600 la sediul Primăriei orașului Ocna Mureș, Serviciul buget contabilitate resurse umane salarizare, tel.0258/871217, persoana de contact Cociș Ioana Rodica.

           1. Selecţia dosarelor – va avea loc în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv până la data de 24.04.2023; Rezultatul selecției dosarelor se va comunica  în termen de o zi lucrătoare de la selecție, respectiv 24.04.2023.

           2. Proba scrisă– va avea loc în data de 28.04.2023 ora 0900 la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, judetul Alba, strada Nicoale Iorga, nr.27.

            Afișarea rezultatului la  proba scrisă- 28.04.2023, ora 1300, la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, judetul Alba, strada Nicoale Iorga, nr.27.

           Depunerea contestațiilor privind rezultatul probei scrise, se poate realiza până în data  de 02.05.2023   ora 1200.Rezultatul  contestațiilor se va afișa în data de 02.05.2023, ora 1600.  

          3. Proba interviu – va avea loc în  data de 03.05.2023 ora 1000, la sediul  Primăriei oraşului Ocna Mureş, judetul Alba, strada Nicoale Iorga, nr.27.În cadrul  probei interviu  se va  prezenta planul managerial strategic privind ocuparea funcției de director.

            Afișarea rezultatului la  proba interviu va avea loc în data de 03.05.2023,ora 1300,la aceeași locație.

           Depunerea contestațiilor privind rezultatul probei interviu, se poate realiza în aceeași zi până la ora 1500.Rezultatul  contestațiilor se va afișa în aceeași, ora 1600.  

           Afișarea rezultatului final va avea loc în data de  03.05.2023 ora 1600.

      Relații suplimentare la sediul Oraș Ocna Mureș, loc. Ocna Mureș, str. Nicolae Iorga, nr. 27-serviciul Buget Contabilitate resurse umane salarizare, persoana de contact-referent I superior Cociș Ioana Rodica, telefon 0258/871217.

PRIMAR,                                                                    DIRECTOR EXECUTIV,

              SILVIU VINŢELER                                                             AIDA-VETURIA ONAC

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support