Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Anunț concurs recrutare

              Oraș Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27, judeţul Alba, conform prevederile  H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri public cu modificările și complectările ulterioare,  va organiza în data de 06.07.2022 ora 1000 examen/concurs de recrutare  în vederea ocupării a următoarelor funcții contractuale vacante de execuție pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, astfel:

              În cadrul structurii Oraș Ocna Mureș,         

                       -1post de referent IA, cod cor 331309  din cadrul Serviciul de Gospodarie orășenească, Compartimentului Administrarea cimitirului orășenesc:

                       -1 post conducător autospecială, cod cor 541104 din cadrul Serviciul Voluntar pentru situații de urgență, protecție civilă, Compartiment Public pentru situații de urgență:

      Concursul de recrutare constă în 2 etape succesive și anume: 

            1.Proba scrisă– va avea loc în data de 06.07.2022, ora 1000 la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, judetul Alba, strada Nicoale Iorga, nr.27;

            2. Proba interviu – va avea loc în maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, data și ora probei interviu fiind afișate odată cu rezultatele la proba scrisă. La proba interviu vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi admişi la proba scrisă.Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

                 Selecţia dosarelor – va avea loc în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv 30.06.2022 depunerea dosarelor de concurs se face în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului –15.06.2022-28.06.2022, ora 1600.

Conform art.7, alin.(1) din H.G. nr.286/2011, pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească  următoarele condiții :

Condiții generale:

    a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
    b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;
    c)are varsta minima reglementata de prevederile legale;
    d)are capacitate deplina de exercitiu;
    e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
    f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
    g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

         Pentru postul de – referent IAdin cadrulServiciul de Gospodarie orășenească, Compartimentului Administrarea cimitirului orășenesc.

      –Candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va conține urmatoarele documente:

  a)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
  b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

  c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica”, dacă au studii.
   d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;”dacă au mai lucrat.

  a)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
   f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
  g)curriculum vitae;

  Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

 Actele prevazute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.”

     – Condiții specific:

          -studii medii atestate cu diploma de bacalaureat

          -vechime în muncă  minim 7 ani;

          -cunoștințe operare PC

      –Bibliografia:

           1. Ordinul nr.261/1982 pentru aprobarea Regulamentului tip privind administrarea cimitirelor și crematoriilor localităților:

           2. ORDONANTA DE URGENTA NR. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, PARTEA a VI-a, Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administratia publica si evidenta personalului platit din fonduri publice.

            3. LEGE nr. 190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al ParlamentuluiEuropean si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

           4. LEGE Nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile  umane si serviciile funerare cu modificările și completările ulterioare;

         Pentru postul de conducător autospecială din cadrul Serviciului Voluntar pentru situații de urgență, protecție civilă, Compartiment Public pentru situații de urgență:

      –candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

  1)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
  2)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

  3) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica”, dacă au studii.
   4) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;”dacă au mai lucrat.

   5)copie permis auto categoria B,C și CE

   6)Aviz medical și psihologic valabil în original

   7)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
    8)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
   9)curriculum vitae;

  Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

 Actele prevazute la nr. 2,3,4,5 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.”

        –Condiții specific:

          -studii profesionale sau generale

          -permis categoria de transport B,C și CE;

          -aviz medical și psihologic valabil;

          -vechime în muncă  minim 5 ani

          -fără antecedente penale;

          -disponibilitate pentru  a efectua ore suplimentare;

          -disponibilitate de lucru sub presiunea timpului și în condiții de stres;

          –Bibliografie:

1.Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare.

2.Legea nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.

3.Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apãrare impotriva incendiilor.

      4. ORDIN Nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, încadrarea si dotarea serviciilor voluntare  si a serviciilor private pentru situatii de urgent.

              Relații suplimentare la sediul Oraș Ocna Mureș, loc. Ocna Mureș, str. Nicolae Iorga, nr. 27-serviciul Buget Contabilitate resurse umane salarizare, persoana de contact-referent I superior Cociș Ioana Rodica, telefon 0258/871217.

PRIMAR,                     DIRECTOR EXECUTIV,               REFERENT SUPERIOR,

SILVIU VINŢELER                AIDA-VETURIA ONAC                 Cociș Ioana Rodica           

                                                  

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support