Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ANUNŢ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Primarul oraşului Ocna Mureş organizează în data de 10.06.2019 ora 1100, la sediul instituţiei, Oraș Ocna Mureș, strada Nicolae Iorga nr.27, județul Alba, examen/concurs de promovare în grad profesionl imediat superior pentru funcţia publică de execuţie din cadrul aparatului de specialitate a primarului, de inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5 de vechime din cadrul Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, compartiment evidența persoanelor, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut.

1.Etapele privind desfăşurarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior constau în următoarele probe:

 1. a) Selecţia dosarelor de înscriere, în vederea îndeplinirii condiţiilor prevăzute, se va face în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor la sediul instituției Oraş Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27, judeţul Alba, Serviciul buget contabilitate resurse umane.

            b)Proba scrisă care va avea loc în data de 10.06.2019 ora 1100 la sediul instituţiei Oraş Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27, judeţul Alba în  sala de şedinţe;

 1. c) Proba interviu –data, ora şi locul susţinerii probei interviu va fi comunicată la o dată ulterioară cu respectarea termenul legal de maxim 5 zile lucrătoare  de la data susţinerii probei scrise.
 2. 2. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească, cumulativ, funcţionarul public pentru a participa la examenul sau concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut sunt cele prevazute de art. 65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999-privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
 3. a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 4. b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
 5. c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

 

 1. Dosarul de concurs se va depune în termen de 20 de zile calendaristice de la data afişării anunţului, respectiv în perioada cuprinsă între 06.05.2019-27.05.2019 ora 1600 la serviciul buget contabilitate, resurse umane-salarizare şi va conţine în mod obligatoriu documentele prevazute de art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată:
 2. a) cererea de înscriere la examen, prevăzută de anexa nr.3 la Hotărârea de Guvern nr.611/2008, cu modificata şi completată;
 3. b) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 4. c) copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani.
 5. 4. Bibliografia de examen/concurs

 

-Constitutia României,

-Legea nr.188/1999-r2 privind Statutul funcţionarilor publici cu modificările și completările ulterioare

-Legea nr.7 /2004 – privind Codul de conduită al funcţionarului public-republicată;

-Legea nr. 215/2001 (r1)-privind administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare,

                – Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ordonanța de urgența a guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, resedința și actele de identitate ale cetatenilor romani*)(republicare 1);

-Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public modificată;

-Hotărârea guvernului nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs/examen sunt disponibile accesând pagina oficială www.primăriaocnamures.ro sau la telefon/fax 0258871217/ interior 215, persoana de contact Sasu Maria referent III superior în cadrul  Serviciul buget contabilitate resurse-umane.

Proces verbal de afisare concurs promovare

       PRIMAR,                   DIRECTOR EXECUTIV,

SILVIU VINŢELER                  AIDA-VETURIA ONAC

 

 

                                                                                                                      Întocmit,

                                                                                                           Referent III superior,

                                                                                                                                  Sasu Maria

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support