Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Anunț organizare concurs post director

              Oraş Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27, judeţul Alba, organizează conform prevederilor:

            –  art.554, alin.(4) și (7) din  OUG 57/2019  privind Codul Administrativ coroborat cu prevederile  H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri, organizează în data de 14.03.2023 ora 1000 examen/concurs de recrutare  în vederea ocupării a următoarei funcții contractuale vacante de conducere pe durată determinată( 4 ani de la data promovării examenului) , cu normă întreagă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, astfel:- 1 post Director II  la Unitatea de asistență Medico-Socială Ocna Mureș, jud. Alba ;

           Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

   a) formular de inscriere la concurs, conform modelului prevazut la anexa nr. 2;

   b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
   c) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
   d) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
   e) copia carnetului de munca, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
   f) certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
   g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
   h) certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;
   i) curriculum vitae, model comun european.

          Modelul orientativ al adeverintei mentionate la alin. (1) lit. e) este prevazut in anexa nr. 3

          Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii. Pentru candidatii cu dizabilitati, in situatia solicitarii de adaptare rezonabila, adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie insotita de copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in conditiile legii.
          Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) lit. b)-e), precum si copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap prevazut la alin. (3) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica cu mentiunea „conform cu originalul“ de catre secretarul comisiei de concurs.
           Documentul prevazut la alin. (1) lit. f) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere privind antecedentele penale. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau institutia publica competenta cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevazut la alin. (1) lit. f), anterior datei de sustinere a probei scrise si/sau probei practice. In situatia in care candidatul solicita expres in formularul de inscriere la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita de catre autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului, potrivit legii.

Conform art.15 din H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice și cerințe specific prevăzute la art.542, alin(1) si (2) dinOUG nr.57/2019, cu modificările și complectările ulterioare.

Condiții generale:

     a) are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;
      b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
      c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
      d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
      e) indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
      f) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
      g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;
      h) nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin. (1) lit. h).

    Condiții specifice

  •  Studii de specialitate : studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniul asistenţă socială, cu vechime de minim 7 ani în domeniul serviciilor sociale;
  • Studii master sau studii postuniversitare în domeniul asistență socială;
  • experienta manageriala de minim 5 ani;

    BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICA

     1.Constituția Romăniei, republicată;

     2.Ordonanța de Urgență nr.57/2019 Codul Administrativ cu modificările și complectările ulterioare;

     3.Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicat cu modificările și complectările ulterioare;

     4. Legea nr. 292/2011, Legea Asistenţei sociale cu modificările și complectările ulterioare;

      5. H.G. nr.412/2003 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico- sociale ;

      6. ORDIN nr. 29 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;

       7. Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, actualizată;

      8. Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;

       9. Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

     10. Ordonanța Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale cu modificările si completările ulterioare;

     11.Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;

       Tematica este aceeași cu bibliografia.

Calendarul desfășurarii concursului:

           1. Selecţia dosarelor – va avea loc în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv 10.03.2023;

            Depunerea dosarelor de concurs se face în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului –22.02.2023-08.03.2023, ora 1600.

           Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei orașului Ocna Mureș, Serviciul buget contabilitate resurse umane salarizare, tel.0258/871217, persoana de contact Cociș Ioana Rodica.

            2. Proba scrisă– va avea loc în data de 14.03.2023 ora 1000 la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, judetul Alba, strada Nicoale Iorga, nr.27

                 Afișarea rezultatului la  proba scrisă-14.03.2023, ora 1400, la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, judetul Alba, strada Nicoale Iorga, nr.27

            3. Proba interviu – va avea loc în  data de 17.03.2023 ora 1000, la sediul instituției.Pentru proba interviu dorin prezentarea planului managerial strategic privind ocuparea funcției de director.

                   Afișarea rezultatului la  proba interviu 17.03.2023,ora 1400,la sediul instituției.

             4. Afișarea rezultatului final în termen de o zi lucrătoare de la data soluționării contestațiilor-22.03.2023 ora 1600, la sediul instituției.

Termenele în care se pot depune contestații, respectiv afișarea rezultatelor contestațiilor:

-se pot depune contestații cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatele fiecărui probe, la sediul instituției, Serviciul buget contabilitate resurse umane salarizare, astfel:

           -la proba scrisă se pot depune contestații  până la data de 15.03.2023, ora 1400la sediul instituției;

            -afișarea rezultatul contestațiilor la proba scrisă va avea loc în data de 16.03.2023, ora 1400, la sediul instituției;

             -la proba interviu se pot depune contestații până la data de 20.03.2023,ora 1400  la sediul instituției;

            -afișarea rezultatul contestațiilor la proba interviu va avea loc în data de 21.03.2023, ora 1400, la sediul instituției;

      Relații suplimentare la sediul Oraș Ocna Mureș, loc. Ocna Mureș, str. Nicolae Iorga, nr. 27-serviciul Buget Contabilitate resurse umane salarizare, persoana de contact-referent I superior Cociș Ioana Rodica, telefon 0258/871217.

PRIMAR,                                                                    DIRECTOR EXECUTIV,

              SILVIU VINŢELER                                                             AIDA-VETURIA ONAC

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support