Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Anunț organizare examen/concurs de promovare în grad professional superior

                                                                

                 Primăria Oraşului Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27, judeţul Alba, organizează în data de 12.01.2022 ora 1000 examen/concurs de promovare in grad professional superior  conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, pentru ocuparea prin promovare a urmâtoarelor  funcţii publice  de execuție de :

1.Inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Direcţiei Economice, Serviciul Venituri Taxe şi Impozite Locale, Compartiment impunere, constatare, control IdPost 434375, gradația 5 de vechime.

2. Inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Direcţiei Economice, Serviciul Venituri Taxe şi Impozite Locale, Compartiment evidența veniturilor IdPost 368655, gradația 5 de vechime.

3. Inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Direcţiei Economice, Serviciul buget contabilitate,resurse umane-salarizare, IdPost 368651, gradația 5 de vechime.

4. Inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Sericiului Public comunitar local de evidență a persoanelor, Compartiment stare civilă, IdPost 368693, gradația 4 de vechime.

Modul de desfăşurare a concursului consta în 3 etape successive şi anume:

1.Selecţia dosarelor – va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv 13.12.2021-03.01.2022;

Depunerea  dosarelor se face în termen de 20 zile caledaristice de la data publicării anunțului -13.12.2021-03.01.2022 ora 1600.

            2.Proba scrisă– va avea loc în data de 12.01.2022 ora 1000 la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, judetul Alba, strada Nicoale Iorga, nr.27;

            3. Proba interviu – va avea loc în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și care se va comunica ulterior.

      In vederea organizarii si desfasurarii concursurilor sau examenelor de promovare in grad profesional se constituie comisii de concurs, respectiv comisii de solutionare a contestatiilor, prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice. Anuntul privind concursul sau examenul de promovare in grad profesional se publica la locul de desfasurare a concursului/examenului si pe pagina de internet a autoritatii sau institutiei publice organizatoare, la sectiunea special creata in acest scop, cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita pentru proba scrisa conf. art.618, alin.(22) din Codul administrativ.

În vederea participării la concurs/examenului de promovare în grad profesional candidaţii trebuie să depună la sediul instituției conf. art.618, alin.(3) din Codul administrativ.

         a)copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;


       b)copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;


     c)adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii situatiei disciplinare a functionarului public, in care se mentioneaza expres daca acestuia i-a fost aplicata o sanctiune disciplinara, care sa nu fi fost radiata;

       e)formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3.

      Dosarul de concurs se depune de catre candidati in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului privind organizarea concursului sau examenului de promovare in grad profesional in conditiile prevazute de art. 618 alin. (22) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, si contine in mod obligatoriu:

În vederea participării la concurs/examenului de promovare în grad professional imediat superior candidatii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specific pevăzute la Articolul 479 din Ordonanta de Urgență NR. 57/2019Codul Administrativ.

   a) sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
     b) sa fi obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, in conditiile legii sau sa fi urmat o forma de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de ore in ultimii 3 ani de activitate;
     c) sa fi obtinut cel putin calificativul „bine“ la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani de activitate;
     d) sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentului cod.

Bibliografie de examen/concurs comună funcțiilor;


1.Constituţia României, republicată;
2.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 Bibliografia pentru:

1.Inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Direcţiei Economice, Serviciul Venituri Taxe şi Impozite Locale, Compartiment impunere, constatare, control IdPost 434375, gradația 5 de vechime.


1. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (Titlul IX-Impozite şi Taxe Locale), actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, actualizat, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Direcţiei Economice, Serviciul Venituri Taxe şi Impozite Locale, Compartiment evidența veniturilor IdPost 368655, gradația 5 de vechime.

1. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (Titlul IX-Impozite şi Taxe Locale), actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, actualizat, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Direcţiei Economice, Serviciul buget contabilitate, resurse umane-salarizare, IdPost 368651, gradația 5 de vechime.


1. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

2.Legea nr.81/1991 a contabilitatii (republicată 4)

4. Inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Sericiului Public comunitar local de evidență a persoanelor, Compartiment stare civilă, IdPost 368693, gradația 4 de vechime.

1.Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila (republicată2)                      

2. Hotarare NR. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea

 unitara a dispozitiilor in materie de stare civila, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordonanta nr.41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a             
 numelor persoanelor fizice , cu modificările şi completările ulterioare;                           
                             

   
Tematica


1. Cunoaşterea reglementărilor legale privind Constituţia României;
2. Cunoaşterea reglementărilor legale privind din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Cunoaşterea reglementărilor legale privind Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Cunoaşterea reglementărilor legale privind Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Cunoaşterea reglementărilor legale privind Codul Fiscal (Titlul IX-Impozite şi Taxe Locale cu modificările şi completările ulterioare;
6. Cunoaşterea reglementărilor legale privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările şi completările ulterioare;
7. Cunoaşterea reglementărilor legale privind Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Cunoaşterea reglementărilor legale privind Legea nr.81/1991 a contabilitatii (republicată 4)
9. Cunoaşterea reglementărilor legale privind Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila (republicată2) 

10. Cunoaşterea reglementărilor legale privind Hotarare NR. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila, cu modificările şi completările ulterioare   

11. Cunoaşterea reglementărilor legale privind Ordonanta nr.41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a             
 numelor persoanelor fizice , cu modificările şi completările ulterioare;                                       

    Relații suplimentare la nr. de telefom 0258/871217 Serviciu Buget Contabilitate Resurse Umane Salarizare, referent III superior Cociș Ioana Rodica.

Din comisiile de concurs, din partea Primariei oraşului Ocna Mureş, propunem să facă parte următorii funcţionari publici:

Comisia de concurs

Preşedinte– Onac Aida-director executive, Directia Economică al Primăriei oraşului Ocna Mureş.

Membru: Szilagyi Ildiko, şef Serviciul Venituri, Taxe şi Impozite Locale al Primăriei oraşului Ocna Mureş.

Membru: Vancea Nicolae, inspector I superior, Serviciul buget contabilitae resurse-umane.

Secretar: Cociș Ioana-referent III superior Serviciul buget contabilitae resurse-umane, salarizare.

            Comisia de soluţionare a contestaţiilor

Preşedinte-Kolozsvari Adina, inspector I superior, Serviciul Venituri, Taxe şi Impozite Locale

Membru:Morar Viorel Claudiu, Consilier I superior, Compartiment achiziții publice.

Membru:Chira Dănel Marcel, șef serviciu, Serviciul public Politia Locală Ocna Mureș

Secretar:  Petridean Cristina-Inspector I superior, Compartiment Agricol,cadastru agricol

Precizăm faptul că nu dorim redistribuirea unor funcţionari publici din corpul de rezervă al funcţionarilor publici .

Cu stimă şi consideraţie,        

            PRIMAR,                                                                          DIRECTOR EXECUTIV,

  SILVIU VINŢELER                                                                    AIDA-VETURIA ONA

    Întocmit,

                                                                                           Referent III superior

                                                                                           Cociș Ioana Rodica

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support