Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Concursuri angajări

ANUNŢ PRIVIND REZULTATUL PROBEI DE SELECŢIE A DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

La concursul organizat de primarul oraşului Ocna Mureş în data de 10.01.2020 ora 1000 în vederea ocupării  unei funcţii contractuale de execuţie vacantă, pe durată nedeterminată, de şofer I-cod cor 832201 în cadrul serviciul de transport public local, compartimentul transport public local al instituției Oraș Ocna Mureș.

Nr.crt. Numele şi prenumele Nr. înregistrare al dosarului de participare la concurs/examen Rezultatul verificării dosarelor Admis/ Respins Motivaţia
1. Gatea Ioan 20625/13.12.2019 ADMIS
2. Pop Stelian-Valentin 21198/23.12.2019 ADMIS
3. Ardelean Septimiu-Alexandru 20933/18.12.2019 RESPINS

nu îndeplinește condițiile de vechime cerute

4. Drăgan Ioan-Nicolae 20859/17.12.2019 ADMIS
5. Hățăgan Ioan-Florin 20624/13.12.2019 ADMIS

 

Contestaţiile privind rezultatul probei de selecţiei a dosarelor se depun în scris, în cel mult o zi lucrătoare de la afişarea rezultatului la compartimentul resurse umane din cadrul instituției Oraş Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27, județul Alba.

Secretar comisie concurs

Referent III superior,

Sasu Maria         

Ocna Mureş

Afişat azi la data 30.12.2019 ora 1330

Anunț concurs

Instituția publică Oraș Ocna Mureş organizează în data de 10.01.2020 ora 1000 concurs/examen de recrutare în vederea ocupării  unei funcţii contractuale vacante de execuţie pe durată nedeterminată de şofer I în cadrul serviciului de transport public local, compartimentul transport public local din cadrul instituției organizat conform Regulamentului cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu  modificările  şi completările ulterioare, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar plătit din fonduri publice .

 

Concursul/examenul se va desfășura la sediul instituției publice Oraș Ocna Mureș, strada Nicolae Iorga nr. 27 județul Alba, astfel:

 

 1. Proba scrisă care va avea loc în data 10.01.2020 ora 1000 la sediul instituției publice, Oraș Ocna Mureș, strada Nicolae Iorga nr. 27, sala de ședințe;
 2. proba practică va avea loc în data 10.01.2020 ora 1400 la sediul instituției publice, Oraș Ocna Mureș, strada Nicolae Iorga nr. 27;
 3. proba interviu se va comunica la o dată ulterioară cu respectarea termenului de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise/practice.

Depunerea dosarelor de înscriere se face la secretariatul comisiei de concurs/examen în perioada 10.12.2019-23.12.2019 până la ora 1600.

Pentru ocuparea prin concurs/examen a funcţiei contractuale vacante de execuţie de şofer I  candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 

 • condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii sunt cele stabilite la art. 3 al Regulamentuluicadru aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 286 din 23 martie 2011 cu modificările şi completările ulterioare:

 

    1) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    2) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

3) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    4) are capacitate deplină de exerciţiu;

5) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

6) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

7) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 • condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs/examen și a ocupării funcției contractuale sunt:

    –Studii  profesionale/medii;

Permis auto de conducere în categoria de transport B,C, C+E, D;

Atestat profesional de transport public de persoane;

Aviz psihologic valabil pentru conducător auto transport intern persoane categoria D;

Aviz medical valabil pentru conducător auto transport intern persoane categoria D;

minim 5 ani vechime în munca  de şofer.

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

                         -abilităţi de comunicare şi muncă în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, gândire logică, seriozitate şi corectitudine, profil moral corespunzător funcţiei, conduită profesională corespunzătoare;

– disponibilitate la un program flexibil.

 1. c) dosarul de concurs trebuie să conţină, conform 6, alin. (1-4) al Regulamentului–cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 286 din 23 martie 2011 2011 cu modificările şi completările ulterioare următoarele documente:

      1) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei   publice organizatoare (cererea se eliberează de Serviciul Resurse-umane al instituţiei);

2) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;)  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care să ateste   efectuare unor specializării, precum şi copiile documentelor care atestă îneplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

4) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente   penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

6) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7) curriculum vitae;

     8) Atestat profesional de transport public de persoane, în original;

       9)Aviz psihologic valabil pentru conducător auto transport intern persoane categoria D, în original;

      10)Aviz medical valabil pentru conducător auto transport intern persoane categoria D, în original;

Adeverinţa care atestă  starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data numele   emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

   (4) Actele prevazute la alin. 1 lit. b), c) si h) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.            Actele prevăzute la alin.1, lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

d)Bibliografia:

1.OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ Titlul III, Cap. III -Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și raspunderea acestuia;

2.OUG. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice republicată r1;

 1. 3. Legea nr.92/2007- privind serviciile publice de transport personae în unitățile administrativ teritoriale cu modificării;
 2. Legea nr. 53/2003-Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare – Titlul XI, Cap.II – Răspunderea disciplinară;

            5.Legea nr. 319 din 2006  a privind sănătatea şi securitatea muncii cu modificările şi completările ulterioare – Cap.IV – Obligaţiile lucrătorilor.

Detalii privind desfăşurarea concursului sunt disponibile la sediul instituției publice Oraş Ocna Mureş str. N. Iorga, nr. 27 județul Alba la serviciul buget contabilitate resurse-umane salarizare, telefon 0258/871.217 sau accesând pagina oficială de internet www.primăriaocnamures.ro.

            PRIMAR,                                                    

 SILVIU VINŢELER                                                 

DIRECTOR EXECUTIV,

AIDA-VETURIA ONAC

Întocmit

Referent III superior,

Sasu Maria       

Anunț final

Privind rezultatul final la examenul/concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut organizat în data de 10.06.2019 ora 1100 de către Primarul oraşului Ocna Mureş pentru următoarea funcţie publică de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului

-Inspector clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5 de vechime din cadrul servicilui public comunitar local de evidență a persoanelor, compartiment evidența persoanelor;

Detalii

Anunț proba scrisă

Anunț privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut organizat în data de 10.06.2019 ora 1100 de către Primarul oraşului Ocna Mureş pentru următoarea funcţie publică de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului,

-Inspector clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5 de vechime din cadrul Serviciului public local de evidență a persoanelor, compartiment evidența persoanelor;

Detalii

Anunț

Privind rezultatul  probei interviu  a examenului organizat de institutia, Oraş Ocna Mureş, în data de 10.06.2019 în vederea ocupării, prin recrutare, a funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului de inspector, clasa I, grad profesional, superior din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, compartiment evidența persoanelor;

Detalii

Anunț

Anunț privind rezultatul la proba de selecţie a dosarelor depuse pentru  participarea la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut organizat din data de 10.06.2019 ora 1100  de către Primarul oraşului Ocna Mureş pentru  funcţia publică de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului şi funcţia publică de executie deţinută în statul de funcţii Funcţia publică de executie pentru care candidează Nr. înregistrare formularul de înscriere Vechimea în grad profesional deţinut ani/luni/zile la data de 27.05.2019 Rezultatul verificării dosarelor

Admis/ Respins

Motivul respingerii dosarului
1. Barbu Liana Monica inspector, clasa I, grad profesional principal inspector, clasa I, grad profesional superior 8163/16.05.2019 3 ani și 4 luni și 26 zile ADMIS

 

       Contestaţiile privind rezultatul probei de selecţiei a dosarelor se depun în scris, în maximum 24 de ore de la afişarea rezultatelor, la secretarul comisiei de concurs/examen inregistrate la instituţia Oraş Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr. 27.

Secretar comisie,

Referent III superior,

Cociș Ioana Rodica

 

 

ANUNŢ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Primarul oraşului Ocna Mureş organizează în data de 10.06.2019 ora 1100, la sediul instituţiei, Oraș Ocna Mureș, strada Nicolae Iorga nr.27, județul Alba, examen/concurs de promovare în grad profesionl imediat superior pentru funcţia publică de execuţie din cadrul aparatului de specialitate a primarului, de inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5 de vechime din cadrul Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, compartiment evidența persoanelor, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut.

1.Etapele privind desfăşurarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior constau în următoarele probe:

 1. a) Selecţia dosarelor de înscriere, în vederea îndeplinirii condiţiilor prevăzute, se va face în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor la sediul instituției Oraş Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27, judeţul Alba, Serviciul buget contabilitate resurse umane.

            b)Proba scrisă care va avea loc în data de 10.06.2019 ora 1100 la sediul instituţiei Oraş Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27, judeţul Alba în  sala de şedinţe;

 1. c) Proba interviu –data, ora şi locul susţinerii probei interviu va fi comunicată la o dată ulterioară cu respectarea termenul legal de maxim 5 zile lucrătoare  de la data susţinerii probei scrise.
 2. 2. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească, cumulativ, funcţionarul public pentru a participa la examenul sau concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut sunt cele prevazute de art. 65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999-privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
 3. a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 4. b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
 5. c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

 

 1. Dosarul de concurs se va depune în termen de 20 de zile calendaristice de la data afişării anunţului, respectiv în perioada cuprinsă între 06.05.2019-27.05.2019 ora 1600 la serviciul buget contabilitate, resurse umane-salarizare şi va conţine în mod obligatoriu documentele prevazute de art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată:
 2. a) cererea de înscriere la examen, prevăzută de anexa nr.3 la Hotărârea de Guvern nr.611/2008, cu modificata şi completată;
 3. b) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 4. c) copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani.
 5. 4. Bibliografia de examen/concurs

 

-Constitutia României,

-Legea nr.188/1999-r2 privind Statutul funcţionarilor publici cu modificările și completările ulterioare

-Legea nr.7 /2004 – privind Codul de conduită al funcţionarului public-republicată;

-Legea nr. 215/2001 (r1)-privind administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare,

                – Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ordonanța de urgența a guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, resedința și actele de identitate ale cetatenilor romani*)(republicare 1);

-Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public modificată;

-Hotărârea guvernului nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs/examen sunt disponibile accesând pagina oficială www.primăriaocnamures.ro sau la telefon/fax 0258871217/ interior 215, persoana de contact Sasu Maria referent III superior în cadrul  Serviciul buget contabilitate resurse-umane.

Proces verbal de afisare concurs promovare

       PRIMAR,                   DIRECTOR EXECUTIV,

SILVIU VINŢELER                  AIDA-VETURIA ONAC

 

 

                                                                                                                      Întocmit,

                                                                                                           Referent III superior,

                                                                                                                                  Sasu Maria

ANUNȚ CONCURS – REZULTAT PROBA SCRISĂ

Primăria Ocna Mureș anunță rezultat proba scrisă pentru concurs/examen în data de 08.10.2018 pentru ocuparea prin recrutare a trei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Anunțul complet poate fi accesat la link-ul de mai jos.

[Vezi anunț]

ANUNȚ CONCURS – REZULTAT SELECȚIE DOSARE

Primăria Ocna Mureș anunță rezultat selecție dosare pentru selecţia dosarelor la examenul/concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat în data de 27.11.2018 ora 11:00 de către Primarul oraşului Ocna Mureş, pentru 3 funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Anunțul complet poate fi accesat la link-ul de mai jos.

[Vezi anunț]

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support