Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Noutăți

A N U N Ţ

PRIVIND REZULTATUL VERIFICĂRII EXISTENŢEI CERERIILOR DE PROMOVARE ÎN CLASĂ  DEPUSE DE  FUNCŢIONARII PUBLICI ÎNCADRAŢI ÎN FUNCŢII PUBLICE CU NIVEL DE STUDII INFERIOR ȘI CARE AU ABSOLVIT STUDII SUPERIOARE DE LUNGĂ DURATĂ

Nr. crt.Numele şi prenumeleNr. înregistrare a cererii de participare la examenNr. adeverinţei/diplomei de absolvire studii superioareRezultatul verificării cererilor Admis/ Respins
1.Balogh-Nuc Ludovic Lucian11609/10.08.2020Nr. 461/06.07.2020ADMIS
2.Paul Ciprian11741/12.08.2020Nr.362/06.07.2020ADMIS
3.Halmagyi Erno11837/13.08.2020Nr. 474/06.07.2020ADMIS
   Contestaţiile privind rezultatul acestei probe se depun în scris, în cel mult 24 ore afişarea rezultatului,  la compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei oraşului Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27, până la ora 16 00.   
  

Secretar comisie examen

     Referent III superior

 Sasu Maria

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze materiale pentru instalație stradală apă potabilă.

Suma maximă disponibilă este de 84.033,61,00 lei, fără TVA. În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta respectând caracteristicile tehnice din anexa cu lista de materiale. Oferta se va transmite pe e-mail: achizitii@primariaocnamures.ro pâna în data de 02.07.2020, ora 16:00. Lista cu materialele este publicată ca anexă la prezentul anunț pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670589, persoană de contact Potinteu Vasile sau prin e-mail, la adresa achizitii@primariaocnamures.ro.

 

Primar                                        Șef birou achiziții

Silviu Vințeler                           ec. Vasile Potinteu

 

Anunt – semnat

Lista materiale apă

Programul pentru acordarea finanțărilor nerambursabile aferent anului 2020

Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Ocna Mureș aduce la cunoștința celor interesați faptul că prin Hotărârea nr. 91 din 28.05.2020 a Consiliului Local Ocna Mureș, a fost aprobat Programul pentru acordarea finanțărilor nerambursabile aferent anului 2020, care se vor acorda în baza regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul orașului Ocna Mureș alocate pentru activități nonprofit de interes local, aprobat prin HCLOM nr. 226/19.12.2013. Suma totală alocată este de 60.000 lei și a fost repartizată pe componente după cum urmează:

– „Obiective și categorii de proiecte finanțate în domeniul social”, suma alocată  este de 50.000 lei;

– „Sprijinirea organizațiilor active la nivel local în domeniul culturii și muzicii”, suma alocată este de 5.000 lei;

– „Sprijinirea organizațiilor active la nivel local în domeniul tradițiilor și obiceiurilor străbune”, suma alocată este de 5.000 lei;

Termenul de depunere al dosarelor este 25.06.2020.

Relații suplimentare pot fi obținute pe site-ul oficial al instituției, www.primariaocnamures.ro, sau la sediul acesteia din str. N. Iorga nr. 27, Ocna Mureș.

Anunț privind rezultatul Atribuirii directe/Licitaţiei publice pentru închirierea suprafeţelor de pajişti/păşuni aflate în proprietatea publică sau privată a oraşului Ocna Mureș

La atribuirea directă/licitaţia publică organizată de Primăria oraşului Ocna Mureş în data de 02.06.2020 ora 1100 în vederea închirierii suprafeţelor de pajişti/păşuni aflate în proprietatea publică sau privată a oraşului Ocna Mureş, au fost obţinute următoarele rezultate:

Nr.crt. Numele,prenumele/Denumire

ofertant

 

 

Sectoare solicitate Rezultatul Licitaţiei

 

Punctaj

obţinut

1. Precup Aurel Sector 9 Admis 61 pct
2. Precup Radu Călin Sector 5 Admis 61 pct
3. Asociaţia Ovina de Micoşlaca Sector 6 Admis 61 pct
4. Asociaţia Ovina de Micoşlaca Sector 7 Admis 61 pct
5. Asociaţia Ovina de Micoşlaca Sector 8 Admis 61 pct

 

Contestaţiile privind atribuirea directă/licitaţia publică pentru închirierea suprafeţelor de pajişti/păşuni aflate în proprietatea publică sau privată a oraşului Ocna Mureş se vor depune la registratura Primăriei Oraşului Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27, în termen de cel mult 48 h de la data afişării rezultatelor licitaţiei.

Soluţionarea contestaţiilor se face în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea acestora de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

COMISIA ,

Podariu Pavel Gligor – preşedinte  ___________

Petridean Cristina  – membru _____________

Guţ Maria Ana – membru  _______________

Popa Ionela – membru  _______________

Vancea Nicolae  – membru  ______________        

Anunț intenție achiziție accesorii de birou şi papetărie

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze accesorii de birou şi papetărie.  Suma maximă disponibilă este de 18700,00 lei, fără TVA. În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta respectând prevederile Documentației de atribuire pâna în data de 04.06.2020, ora 15:00.

Documentația de achiziție este publicată atât în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1149770, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa achizitii@primariaocnamures.ro.

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE,

POTINTEU VASILE

Documentatie de atribuire

Caiet sarcini

Anunț

Primăria orașului Ocna Mureș organizează în data de 02.06.2020, ora 1100 , în sala de ședințe a Consiliului Local, atribuire directă / licitație publică în vederea închirierii, pe sectoare compacte, pentru o perioadă de 9 ani, a unei suprafețe totale de 83,67 ha pășune, clasificată și situată după cum urmează :

Vezi detalii

Anunț important

Având în vedere starea de urgență decretată la nivelul întregii țări datorită virusului COVID 19, se suspendă temporar următoarele curse până la terminarea stării de urgență, începând cu data de 06.04.2020, astfel:

 • Pe ruta Ocna Mureș- Uioara de Sus următoarele curse:
 • Cursa Ocna Mureș – Uioara de Sus cu plecare din stația Centru la ora 10:30;
 • Cursa Ocna Mureș- Uioara de Sus cu plecare din stația Centru la ora 13:20;
 • Cursa Ocna Mureș – Uioara de Sus cu plecare din stația Centru la ora 20:00;
 • Pe ruta Ocna Mureș- Unirea Halta- Războieni următoarele curse:

1)    Cursa Ocna Mureș- Războieni  cu plecare din stația Centru la ora 11:00;

2)    Cursa Ocna Mureș- Războieni  cu plecare din stația Centru la ora 14:10;

3)    Cursa Ocna Mureș- Războieni  cu plecare din stația Centru la ora 18:00;

4)    Cursa Ocna Mures- Unirea Haltă cu plecare din stația Centru la ora 19:30;

 •  Pe ruta Ocna Mureș- Uioara de Jos- Cistei- Micoșlaca următoarea cursă:

1)     Cursa Ocna Mureș-Uioara  de Jos –Cistei- Micoșlaca cu plecare din stația Centru     la ora 13:40;

 

COMP. COORD. TRANSPORT PUBLIC LOCAL

MAN MIHAELA

INFORMARE SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A POPULAȚIEI OCNA MUREȘ

Potrivit art. 14 Cap. I din Anexa nr. 1 a Decretului nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă se menţine valabilitatea documentelor eliberate de autorităţile publice care expiră pe perioada stării de urgenţă.

Potrivit art. 12 din Ordonanţa Militară  nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 documentele care expiră pe perioada stării de urgenţă, eliberate de autorităţile publice, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgenţă.

Cetăţenii care se deplasează în scopurile prevăzute în Ordonanţa Militară nr. 3 din 24.03.2020 şi locuiesc la altă adresă decât cea înscrisă în actul de identitate pot completa în declaraţia pe propria răspundere atât adresa din actul de identitate cât şi adresa unde locuiesc efectiv. În această situaţie solicităm cetăţenilor să nu se mai prezinte la sediul serviciului nostru pe perioada stării de urgenţă pentru a solicita eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului sau pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei.

Solicităm cetăţenilor ca pe perioada stării de urgenţă să se prezinte pentru eliberarea unui nou act de identitate doar în situaţii deosebite care implică pierdereafurtul ori distrugerea actului de identitate.

Recomandăm cetăţenilor să se conformeze recomandărilor autorităţilor şi să evite deplasările care nu reprezintă o urgenţă.

Protejându-ne îi protejăm pe cei din jurul nostru, pe cei dragi.

 

Primarul orașului Ocna Mureș

Silviu Vințeler

Informare

Având în vedere situația actuală, Primăria orașului Ocna Mureș a luat decizia ca toate sumele alocate pentru iluminat festiv în timpul Sărbătorilor Pascale precum și cele pentru Festivalul Internațional de Folclor și Zilele Orașului să fie utilizate pentru procurarea de materiale specifice protejării împotriva COVID-19 (dezinfectanți, mănuși de protecție, măști de protecție, costume de protecție etc).
Sperăm că locuitorii orașului vor înțelege și vor fi de acord cu lipsa acestor evenimente din viața orașului în perioada următoare.
Atunci când totul va reveni la normal astfel de activități vor fi reluate.
Protejându-ne îi protejăm pe cei din jurul nostru, pe cei dragi.

Primarul orașului Ocna Mureș,

Silviu Vințeler

HOTĂRÂREA NR. 3 privind menținerea măsurilor adotate precum și stabilirea unor măsuri suplimentare pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor cu Covid 19 pe teritoriul orașului Ocna Mureș

PROCES  VERBAL încheiat azi 24.03.2020 cu ocazia sedinței extraordinare  a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă 

 

Având în vedere evoluția situației generate de coronavirusul Covid-19 la nivel European și național, coroborat cu faptul că au fost depistate persoane infectate cu acest tip de coronavirus în localități apropiate din județele limitrofe, văzând si hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență adoptate până la această dată, menținerea ”stării de urgență” pe întreg teritoriul țării, intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanței Militare nr.2/21.03.2020 a Ministrului Afacerilor Interne și a recomandărilor instituțiilor publice deconcentrate ale statului cu privire la modalitățile în care persoanele pot să își asigure bunurile de strict necessitate, a fost convocat, in sedinta extraordinara Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al orasului Ocna Mureș pentru data de azi, 24.03.2020 orele 12,oo  pentru analizarea situatiei și stabilirea de măsuri în continuare.

Se menține în continuare, la nivel mai ridicat, starea potential generatoare de situatii de urgenta, determinata de factorul de risc epidemiologic actual in contextul in care a crescut numărul cetatenilor romani care au domiciliul pe teritoriul UAT Ocna Mureș și care se reîntorc în localitate din zonele afectate de Coronavirusul Covid-19; statistic, la data de 24.03.2020 avem la nivelul localității un număr de 103 persoane aflate în izolare față de 9 persoane izolate în data de 16.03.2020 (data precedentei ședințe CLSU). Fata de acestea, președintele CLSU Ocna Mureș, dl. primar Silviu Vințeler, propune adoptarea urmatoarelor masuri :

 1. intensificarea acțiunilor în vederea depistării situațiilor care necesită punerea in aplicare a masurii de carantina sau autoizolare la domiciliu;
 2. sprijinirea autorităților abilitate la nivel local în activitatea acestora de verificare a respectării, de către persoanele izolate, a măsurilor dispuse;
 3. reducerea activității în piața agroalimentară prin suspendarea accesului în piață a producătorilor/comercianților cu excepția celor care au sediul/domiciliul pe raza următoarelor unități administrative-teritoriale: Ocna Mureș, Unirea, Mirăslău, Lunca Mureșului, Noșlac, Fărău și Hopârta.

Măsura dispusă este justificată prin faptul că, pe de o parte, comercianții/producătorii din unitățile teritoriale antemenționate au capacitatea de a satisface necesarul de produse agroalimentare de strictă necesitate pentru cerințele locale ale orașului, atât cantitativ cât și din punct de vedere al diversității iar, pe de altă parte, ținând cont de faptul că, așa cum s-a arătat mai sus, în județele limitrofe au fost depistate persoane infecate cu coronavirus, să se stopeze accesul în localitate al comercianților care au circulat prin zone în care au fost depistate personae infectate.

În aplicarea celor dispuse la punctul curent, personalul angajat în serviciul piața agroalimentară va permite accesul în piață efectuarea actului de comerț doar pentru acei producători/comercianți care fac parte din categoria acceptată pe criteriul sediului/domiciliului și care, cumulativ, respectă toate condițiile impuse de autoritățile abilitate pentru asemenea tip de comerț, printre care: acoperirea produselor oferite spre comercializare cu folie; asigurarea distanței de cel puțin 2,5 metri între comerciați; purtarea, de către comercianți și prepușii acestora a echipamentului minim de protecție (mască, mănuși).

De asemenea, accesul în piață al cumpărătorilor se va face pe la intrarea principală (între clădirea fostei braserii și cea a băncii) iar ieșirea pe la punctual secundar de acces (cel din dreptul accesului la remiza PSI), cu limitarea accesului cumpărătorilor în momentele de aglomerație astfel încât să se asigure păstrarea distanței de minim un metru între cumpărători, atât la punctele de acces și ieșire cât și la tarabe; la accesul în piață se va urmări ca toți cumpărătorii să utilizeze dezinfectant pentru mâini, sens în care va fi pus la dispoziție de către primărie un recipient adecvat.

 1. Începând cu data publicării prezentei, se interzice, pe durata stării de urgență, accesul pe drumurile publice din orașul Ocna Mureș a oricărui tip de vehicul/atelaj cu tracțiune animală.
 2. În aplicarea prevederilor art. 8 din Ordonanța Militară nr.2/21.03.2020 privitor la persoanele în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, pentru întocmirea bazei de date și dispunerea măsurilor necesare, în completarea acțiunilor proprii de identificare, se alocă numărul de telefon 0371 120427 la care pot fi sesizate cazuri de persoane care se încadrează în categoria definită de articolul în cauză;
 3. Se suspendă, pe durata stării de urgență, desfășurarea activităților comerciale – comerțul ambulant pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al UAT Orașul Ocna Mureș – inclusiv activitatea comercială desfășurată în locația de pe strada Vasile Lupu, cunoscută ca ”piața de lemne”;
 4. Pe durata stării de urgență se suspendă activitatea destinată publicului în parcurile publice, locurile de agreement și bazele sportive de pe teritoriul orașului Ocna Mureș;
 5. În aplicarea prevederilor cuprinse la art. 3 alin.(1) coroborat cu art.4 și art. 5 care reglementează restricții de circulație a persoanelor în afara locuinței/gospodăriei coroborat cu îndrumarea subsecretarului de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne – dl. Raed Arafat ca recomandările de limitare a circulației să fie tratate ca obligație, personalul autorităților abilitate va verifica, pe lângă existența motivației care a generat deplasarea persoanei în afara locuinței-gospodăriei, și repectarea de către persoanele în cauză, a măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID 19.
 6. Măsura de suspendare a comercializării produselor industriale organizată săptămânal în ziua de vineri, aprobată prin art. I, pct. 2 din Hotărârea nr. 1/11.03.2020 a Comitetului local pentru situații de urgență se prelungește pe toată durata menținerii stării de urgență.

 

În urma şedinţei CLSU, a discuţiilor şi propunerilor membrilor CLSU, în calitate de  preşedinte propun spre aprobare Hotărârea nr. 3/24.03.2020 în forma anexata prezentului proces verbal.

 

Ocna Mureş, 24.03.2020

 

 

PREȘEDINTE CLSU,                                           MEMBRI CLSU OCNA MUREȘ,

PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,

SILVIU  VINȚELER

 

HOTĂRÂREA NR. 3

privind menținerea măsurilor adotate precum și stabilirea unor măsuri suplimentare pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor cu  Covid 19 pe teritoriul orașului Ocna Mureș

 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 24 martie 2020, orele 12,oo ca urmare a convocării dispuse de către președintele acestei structuri – dl. primar al orașului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler,

Având în vedere:

– prevederile O.U.G. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea 15/2005 si H.G.R. Nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc ;

– Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență adoptate până la această dată privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României precum și a unor măsuri pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor cu Coronavirusul SARS-CoV-2,

– prevederilor Ordonanței Militare nr.2/21.03.2020 a Ministrului Afacerilor Interne

– In temeiul art. 10 din Regulamentul – cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si  dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta aprobat prin H.G.R 1491/2004, actualizată;

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

           Art. 1.  Se constată creșterea nivelului de risc și, implicit, a stării potențial generatoare de situatii de urgență mentionate in procesul verbal din data de 24.03.2020 al CLSU Ocna Mureș, la nivelul UAT orașul Ocna Mureș.

 

Art. 2. Se aprobă măsurile menționate în procesul verbal întocmit în cadrul ședinței extraordinare a CLSU Ocna Mureș din data de 24.03.2020 anexat și care face parte integrantă din prezenta.

 

Art. 3. Aducerea la îndeplinire a tuturor măsurilor dispuse prin prezenta este obligație a tuturor celor vizați.

 

Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul instituției și publicare pe pagina de internet și se va comunica Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba.

Ocna Mureş, 24.03.2020

 

PREȘEDINTE CLSU,                                                     MEMBRI CLSU OCNA MUREȘ,

PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,

SILVIU  VINȚELER

 

 

 

 

 

 

 

 

PSN/PSN. ex. 2; anexe:1.

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support