Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Anunț concurs- 2 posturi contractuale

Oraşul Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27, judeţul Alba, telefon 0258871217, e-mail contact@primariaocnamures.ro,  organizează

CONCURS/ EXAMEN DE PROMOVARE   unui număr de 2 funcții contractuale de execuție, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Ocna Mureș, în data de 16.01.2024, ora 1000, cu respectarea prevederilor H.G.nr.1336/2022pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, după cum urmează:

           -1 funcție contractuală de execuție de consilier debutant  din cadrul Serviciului Arhitect Șef al orașului, Compartiment Proiecte finanțate din fonduri europene externe  nerambursabile.

           -1 funcție contractuală de execuție de referent IA din cadrul Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, Compartiment Evidența persoanelor.

1.Desfășurarea examenului  de promovare – în grad superior sau treapta profesionala superioara pentru funcția de execuție de consilier debutant constă în :

      -susținerea unei probe interviu care va avea loc în data de 16.01.2024, ora 0900 la sediul Primăriei orașului Ocna Mureș.

Condiții specifice de participare la examenul de promovare în grad superior sau treapta profesionala superioara pentru funcția de execuție de consilier debutant:

        Persoana încadrată în funcție contractuală de debutant promovează la sfârșitul perioadei  de    debut de cel puțin 6 luni, dar nu mai mare de 1 an, în baza unui raport de evaluare întocmit în conformitate cu prevederile art. 82 din Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, denumit în continuare Regulament, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022;

Dosarul de examen va fi depus la secretariatul comisiei de examen  la sediul primăriei orașului Ocna Mureș, str.Nicolae Iorga, nr.27, Serviciul buget contabilitate resurse umane salarizare, Compartient resurse umane salarizare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în perioada 03.01-09.01.2024, și va conține:

    – cerere de inscriere;
        – adeverinta eliberată de angajator din care sa reiasă vechimea in gradul sau treapta profesionala din care promoveaza;
       – copii ale rapoartului de evaluare a performantelor profesionale, raportul salariatului debutant și programul de stadiu .

       În termen de 2  zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare și de a consemna în borderoul individual rezultatul selectiei, respectiv 10.01.-11.01.2024. Rezultatele selectiei dosarelor de concurs se afiseaza de catre secretarul comisiei de concurs, cu mentiunea „admis“ sau „respins“, insotita, dupa caz, de motivul respingerii, la sediul autoritatii ori institutiei publice organizatoare a concursului, precum si pe pagina de internet a autoritatii sau institutiei publice, in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului prevazut de depunere a dosarelor.

         După afișarea rezultatelor la selecția dosarelor și respectiv la proba interviu,  după caz candidatul nemulțumit poate depune contestatții  în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor.

BIBLIOGRAFIA:

     1.Ordonanța de Urgență nr.57/2019 Codul Administrativ cu modificările și complectările ulterioare-partea aVI-a;

     2.Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicat cu modificările și complectările ulterioare;

     3.Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

     4.Legea 544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public, republicată, cu modificările și completările ulterioare

     5.Planul Național de Redresare și Reziliență al României(PNRR) , integral, cu toate componentele.

     6.Dezvoltare Urbană 2021-2027 – Programul Operațional Regional 2021-2027 .

 TEMATICA:

1.Reglementări privind principiile generale aplicabile administratiei publice,

2.Reglementări privind atribuțiile primarului,

3.Reglementări privind atribuțiile consiliului local,

4.Reglementări privind funcțiile contractual,

5.Reglementări privind Planul Național de Redresare și reziliență al României,

6.Reglementări privind achizițiile publice.

2.Desfășurarea examenului  de promovare – într-un nivel superior de studii pentru funcție contractual de execuție de referent IA, constă în :

a)selecţia dosarelor de înscriere – în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în perioada 03.01-09.01.2024.

b)proba scrisă şi/sau proba practică, în situaţia în care este necesară verificarea abilităţilor

practice;

c)interviul.

Examenul va avea loc în data de 16.01.2024,ora 1030 –proba scrisa ,la sediul Primariei orasului Ocna Mureș, str.Nicolae Iorga nr.27, jud. Alba.

În termen de 2  zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare și de a consemna în borderoul individual rezultatul selectiei, respectiv 10.01.-11.01.2024. Rezultatele selectiei dosarelor de concurs se afiseaza de catre secretarul comisiei de concurs, cu mentiunea „admis“ sau „respins“, insotita, dupa caz, de motivul respingerii, la sediul autoritatii ori institutiei publice organizatoare a concursului, precum si pe pagina de internet a autoritatii sau institutiei publice, in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului prevazut de depunere a dosarelor.

         După afișarea rezultatelor la proba scrisă, după caz candidatul nemulțumit poate depune contestatții  în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor la proba scrisă, respectiv proba interviu.

Personalul contractual, care se încadrează pentru promovare conform art.70 din HG nr.1336/2022:

(1) Promovarea personalului contractual într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de

studii superior se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat

într-un post prevăzut cu studii superioare de scurtă durată sau studii universitare de licenţă

absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, al cărui grad profesional este imediat superior

celui de debutant, cu menţinerea gradaţiei avute la data promovării.

(2) Promovarea prevăzută la alin. (1) poate avea loc ca urmare a obţinerii, în timpul executării

contractului individual de muncă, a unei diplome de nivel superior eliberate de o instituţie de

învăţământ superior acreditată, în specialitatea în care angajatul îşi desfăşoară activitatea sau

considerată de autoritatea ori instituţia publică ca fiind utilă pentru desfăşurarea activităţii, în

măsura în care atribuţiile din fişa postului sunt modificate în mod corespunzător.

(3) Propunerea de promovare într-o funcţie cu un nivel de studii superior se realizează de către

şeful ierarhic superior, la cererea salariatului, însoţită de copia diplomei de licenţă, respectiv a

diplomei de absolvire, după caz, de adeverinţa care atestă absolvirea studiilor, certificate cu

menţiunea „conform cu originalul“ şi este aprobată de către conducătorul autorităţii sau

instituţiei publice.”

Pentru a participa la examenul de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de

studii superior, candidatul trebuie să fi obtinut o diploma de nivel superior eliberata de o

instituţie de învăţământ superior acreditată”.motiv pentru care pot participa la examen.

diplomei de absolvire, după caz, de adeverinţa care atestă absolvirea studiilor, certificate cu

menţiunea „conform cu originalul“ şi este aprobată de către conducătorul autorităţii sau

instituţiei publice.”

În vederea participării la examenul de promovare , candidaţii depun dosarul de

concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului , dosar care

contine în mod obligatoriu:

a)cerere de înscriere;

b) cererea salariatului, însoţită de copia diplomei de licenţă, respectiv a diplomei de absolvire, după caz, de adeverinţa care atestă absolvirea studiilor, certificate cu menţiunea „conform cu originalul“ şi este aprobată de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.

BIBLIOGRAFIE

     1.Ordonanța de Urgență nr.57/2019 Codul Administrativ cu modificările și complectările ulterioare-partea aVI-a;

     2. Ordonanța de Urgență nr 97/2005 privind evidența, domiciliului, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (republicare 1).

     3.LEGE 290/2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani.

     4. HOTARARE Nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, resedința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de resedință și ale cărții de imobil.

     5 .LEGE nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila cu modifăcările și completările ulterioare.   

     6. Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicat cu modificările și complectările ulterioare.

 TEMATICA:

1.Reglementări privind principiile generale aplicabile administratiei publice,

2 Reglementări privind principiile generale aplicabile privind evidența, domiciliului, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români

3.Reglementări privind principiile generale pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani

4. Reglementări privind principiile generale pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, resedința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de resedință și ale cărții de imobil.

5. Reglementări privind principiile generale cu privire la actele de stare civilă.

6. Reglementări privind principiile generale atribuțiile primarului

          Relații suplimentare la sediul Primăriei orașului Ocna Mureș, loc. Ocna Mureș, str. Nicolae Iorga, nr. 27 -Serviciul Buget Contabilitate Resurse Umane Salarizare, persoana de contact-referent I superior Cociș Ioana Rodica, telefon 0258/871217, int.215.

PRIMAR,                                            DIRECTOR EXECUTIV,

              SILVIU VINŢELER                                      AIDA-VETURIA ONAC

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support