Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Anunț organizare concurs promovare – 3 funcții publice de Polițiști locali

            Având în vedere prevederile art.478, art.479, art. 618, alin(22) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr.546/2020 privind modificarea și completarea H.G. nr.611/2008  pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici,Primăria Oraşului Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27, judeţul Alba, organizează în data de 13.11.2023 ora 1000 examen/concurs de promovare în grad professional superior  conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, pentru ocuparea prin promovare a următoarei  funcţii publice  de execuție de :

1. 3 funcții publice de Polițiști locali, clasa I, grad profesional asistent în funcții publice de execuție de Polițiști locali, clasa I, grad profesional principal.

Modul de desfăşurare a concursului consta în 3 etape succesive şi anume:

1.Selecţia dosarelor – va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv 02.11.2023-08.11.2023;

Depunerea  dosarelor se face în termen de 20 zile caledaristice de la data publicării anunțului în perioada 13.10.2023-01.11.2023 ora 1600.

            2.Proba scrisă– va avea loc în data de 13.11.2023 ora 1000 la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, judetul Alba, strada Nicoale Iorga, nr.27;

            3. Proba interviu – va avea loc în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și care se va comunica ulterior.

      In vederea organizării și desfășurării concursurilor sau examenelor de promovare în grad profesional se constituie comisia de concurs, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor, prin act administrativ al conducătorului autorității sau instituției publice. Anunțul privind concursul sau examenul de promovare în grad profesional se publică la locul de desfășurare a concursului/examenului și pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare, la secțiunea special creată în acest scop, cu cel putin 30 de zile înainte de data stabilită pentru proba scrisă conf. art.618, alin.(22) din Codul administrativ.

În vederea participării la concurs/examenului de promovare în grad profesional candidaţii trebuie să depună la sediul instituției un dosar conf. art.127, alin.(1) din HG nr.611/2008 coroborat cu HG nr.546/2020.

    a)copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
        b)copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
        c)adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii situatiei disciplinare a functionarului public, in care se mentioneaza expres daca acestuia i-a fost aplicata o sanctiune disciplinara, care sa nu fi fost radiata;
        d)dovada obtinerii numarului minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, in conditiile legii, sau a urmarii unei forme de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de ore in ultimii 3 ani de activitate;
        e)formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3.

      Dosarul de concurs se depune de catre candidați în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului privind organizarea concursului sau examenului de promovare în grad profesional în condițiile prevăzute de art. 618 alin. (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea participării la concurs/examenului de promovare în grad profesional imediat superior candidatii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice pevăzute la  Articolul 479 din Ordonanta de Urgență NR. 57/2019 Codul Administrativ.

   a) sa aiba cel putin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
     b) sa fi obținut un numar minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare, conferințe, schimburi de experienta sau vizite de studiu, în condițiile legii sau să fi urmat o formă de perfecționare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;
     c) sa fi obținut cel putin calificativul „bine“ la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani de activitate;
     d) sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentului cod.

Bibliografia pentru:

1. Polițist local, clasa I, grad profesional asistent în funcție public de execuție de Polițist local, clasa I, grad profesional principal.


1.Constituţia României, republicată;
2.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea nr.155/2010 Legea Poliției Locale(republicare 1)

6.H.G nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale

7.Legea nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice (republicare 5).

Tematica
1. Cunoaşterea reglementărilor legale privind Constituţia României;
2. Cunoaşterea reglementărilor legale privind din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Cunoaşterea reglementărilor legale privind Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Cunoaşterea reglementărilor legale privind Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Cunoaşterea reglementărilor legale privind Legea nr.155/2010 Legea Poliției Locale(republicare 1)

6. Cunoaşterea reglementărilor legale privind H.G nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale

7. Cunoaşterea reglementărilor legale privind Legea nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice (republicare 5).

    Relații suplimentare la nr. de telefom 0258/871217 Serviciu Buget Contabilitate Resurse Umane Salarizare, referent III superior Cociș Ioana Rodica.

            PRIMAR,                                                                          DIRECTOR EXECUTIV,

  SILVIU VINŢELER                                                                    AIDA-VETURIA ONAC

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support